Riksdagens svar
RSv
1
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
RP 1/2019 rd
FiUB 1/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen (RP 1/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (308/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen (309/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (310/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (311/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen (312/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (313/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 21.5.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 24-05-2019 15:09