Riksdagens svar
RSv
10
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart
RP 14/2019 rd
KoUB 3/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Mexiko om luftfart (RP 14/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 3/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt avtalet i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om avtalet med Mexiko om luftfart 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Ciudad de México den 14 februari 2019 mellan Republiken Finlands regering och Mexikos förenta staters regering ingångna avtalet om luftfart ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.  
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors 8.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 09-10-2019 16:00