Riksdagens svar
RSv
10
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
RP 47/2019 rd
EkUB 1/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (RP 47/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 1/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om Hansel Ab 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Hansel Ab (1096/2008) 2 § och 3 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lag 1410/2016 samt 3 § 2 mom. 1 punkten i lag 1410/2016, och 
fogas till lagen nya 3 a, 3 b och 3 c § som följer: 
2 § 
Bolagets uppgifter 
Bolaget är en sådan inköpscentral som avses i 4 § 12 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), nedan upphandlingslagen, i 10 § 2 mom. i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) och i 4 § 12 punkten i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). 
Bolaget har till uppgift att producera centraliserad upphandlingsverksamhet och stödverksamhet för inköp för sina kunder. Bolaget förvaltar upphandlingskontrakt och producerar sakkunnigtjänster för sina kunder i anslutning till upphandlingskontrakt. Dessutom har bolaget till uppgift att för sina kunder producera sakkunnig- och utvecklingstjänster i anslutning till upphandling samt tjänster för behandling och analys av upphandlingsdata och tekniska lösningar i anslutning till dessa. 
Bolaget genomför upphandlingskontrakt och ramavtal på det sätt som särskilt anges i lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den eller så som föreskrivs genom beslut av finansministeriet. 
Bolaget kan dessutom delta i gemensamma upphandlingar som genomförs tillsammans med andra upphandlande enheter i medlemsstater i Europeiska unionen samt bedriva annat samarbete i enlighet med 22 § i upphandlingslagen. Också andra upphandlande enheter än de som avses i 3 § i denna lag kan vara kunder i fråga om de tjänster som genomförs inom sådant samarbete. 
Bolaget kan på uppdrag av finansministeriet förvalta och utveckla det elektroniska system som avses i 60 och 101 § i upphandlingslagen. 
3 § 
Kunder 
Kund hos bolaget kan dessutom vara 
1) ett i 5 § 1 mom. 4 punkten i upphandlingslagen avsett offentligrättsligt organ, om en i 1 mom. i denna paragraf avsedd upphandlande enhet
a) till största delen finansierar organet,
b) utser dess ledning, eller
c) utser mer än hälften av ledamöterna i dess förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan,
 
3 a § 
Rätt att få uppgifter, utlämnande av uppgifter och användning av uppgifter 
Ämbetsverken och inrättningarna inom statsförvaltningen, de statliga affärsverken samt fonderna utanför statsbudgeten och de enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen ska till bolaget trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter om upphandlingsmängder, priser, upphandlingsplaner, fakturering, beställningar, leverantörer, anbudsbegäranden, antalet anbud, upphandlingsbeslut och andra motsvarande uppgifter om konkurrensutsättning som är nödvändiga för ett effektivt och ekonomiskt genomförande av upphandling och för analysen av uppgifter. Skyldigheten att lämna ut uppgifter gäller dock inte uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 2, 5 och 7—11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
Andra kunder hos bolaget än sådana som avses i 3 § 1 mom. har rätt att lämna ut motsvarande uppgifter till bolaget. 
Den som är anställd hos bolaget eller dess underleverantör får inte för utomstående röja eller till utomstående lämna ut sekretessbelagda uppgifter som bolaget fått med stöd av 1 mom. och inte heller använda dem för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Sekretessbelagda uppgifter får i bolaget behandlas endast av dem till vars arbetsuppgifter det hör att behandla upphandlingsdata. 
Bolaget ska sörja för att informationssystemen och uppgifterna i dem skyddas på ett ändamålsenligt sätt och för uppgifternas integritet samt för andra omständigheter som påverkar kvaliteten på uppgifterna. 
Bolaget får producera, lämna ut och offentliggöra informationsmaterial som omfattar upphandlingsdata, om utlämnandet av informationsmaterialet inte utifrån de sökgrunder som använts, uppgifternas mängd, art eller innehåll eller informationsmaterialets användningsändamål strider mot sekretessbestämmelserna. 
3 b § 
Tillämpning av allmänna förvaltningslagar 
Offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska skötas med iakttagande av förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018). 
 
3 c § 
Straffrättsligt tjänsteansvar 
På anställda hos Hansel tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 60 § 5 mom. som följer: 
60 § 
Publicering av upphandlingsannonser 
Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons eller dess innehåll även i andra lämpliga medier, såsom tidningar eller facktidningar eller på sina egna webbsidor. De annonser som avses i 1 och 2 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och efter detta på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi. De annonser som avses i 3 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Finansministeriet ska förvalta ett elektroniskt system ur vilket den upphandlande enheten får information om att en annons har publicerats på adressen www.hankintailmoitukset.fi och om publikationstidpunkten. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 64 § 5 mom. som följer: 
64 § 
Publicering av upphandlingsannonser 
Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons eller dess innehåll även i andra lämpliga medier, såsom tidningar eller facktidningar eller på sina egna webbsidor. De annonser som avses i 1 och 2 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och efter detta på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi. De annonser som avses i 3 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Finansministeriet ska förvalta ett elektroniskt system ur vilket den upphandlande enheten får information om att en annons har publicerats på adressen www.hankintailmoitukset.fi och om publikationstidpunkten. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 10.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 12-03-2020 15:54