Riksdagens svar
RSv
11
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart
RP 12/2019 rd
KoUB 1/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart (RP 12/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt avtalet i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om avtalet med Chile om luftfart 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Nairobi den 11 december 2018 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Chiles regering ingångna avtalet om luftfart ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.  
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.  
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors 8.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 10-10-2019 11:00