Senast publicerat 10-05-2021 19:33

Riksdagens svar RSv 110/2015 rd RP 24/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

RP 24/2015 rd
KoUB 15/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen (RP 24/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 15/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen följer hur gränsdragningen mellan fotgängare och cyklister i bestämmelserna om användningen av förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och lätta elfordon fungerar och påverkar trafiksäkerheten och att regeringen vid behov vidtar åtgärder för att trygga trafiksäkerheten.  

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag  om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fordonslagen (1090/2002) 13 §,  
ändras 2 § 2 mom., 3 § 2, 7 och 18 punkten, 10 § 1 mom., 11, 12 och 14 §, 16 § 1 mom., 19 § 1 mom., 30 § 1 och 2 mom., 31, 32, 32 a, 34 och 35 §, 39 § 2 mom., 39 a §, 42 § 1 mom., 44 §, 44 b § 1 mom., 46 § 1 mom., 46 b §, 47 § 1 mom., 47 a, 64 a och 69 §, 71 § 2 mom., 80 § 1 mom., 81 § 1 och 2 mom., 86 § 1 mom. samt 96 § 1 mom. 16 punkten och 96 § 3 mom.,  
av dem 3 § 2, 7 och 18 punkten, 30 § 1 och 2 mom., 32 a och 35 §, 39 § 2 mom., 39 a §, 42 § 1 mom., 44 §, 44 b § 1 mom., 46 § 1 mom., 46 b, 47 a och 64 a § samt 81 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 226/2009, 14 §, 19 § 1 mom., 31, 32 och 34 §, 47 § 1 mom., 69 § och 80 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1042/2014, 86 § 1 mom. sådant det lyder i lag 276/2010 samt 96 § 1 mom. 16 punkten och 96 § 3 mom. sådana de lyder i lag 768/2010, samt  
fogas till lagen nya 2 a, 14 a, 19 a och 95 a § som följer:  
2 § 
Fordon utanför tillämpningsområdet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas inte heller på förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och som har en elmotor med en effekt på högst 1 kilowatt och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 km/h. Lagen tillämpas inte heller på sådana förflyttningshjälpmedel, sparkstöttingar, lekfordon eller motsvarande anordningar som inte har motor. 
2 a §  
EU-förordningar som tillämpas på fordon 
Bestämmelser om grunderna för klassificeringen av nya bilar och släpvagnar till dem som ska EG-typgodkännas, förfaranden för typgodkännande, kvantitativa begränsningar för fordon som tillverkas i små serier och vissa tekniska krav finns i de EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv).  
Bestämmelser om administrativa och tekniska krav samt marknadstillsyn i anslutning till godkännandet av sådana nya fordon, system, komponenter, delar och separata tekniska enheter och utrustning som ska EU-typgodkännas och som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar finns i den förordningen. 
Bestämmelser om administrativa och tekniska krav samt marknadstillsyn i anslutning till godkännandet av sådana fordon, system, komponenter, delar, separata tekniska enheter och utrustning som ska EU-typgodkännas och som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon finns i den förordningen. 
3 § 
Definitioner  
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder, motorcyklar och tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L samt traktorer, motorredskap och terrängfordon, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) typgodkännande ett förfarande genom vilket en typgodkännandemyndighet certifierar att en fordonstyp, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en utrustning uppfyller de tekniska kraven, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18) komponent en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt, samt komponenter som avses i de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom., 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 kap. 
Grundläggande klassificering av fordon 
10 §  
Bil 
Fordon i kategori M och N (bil) är ett för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift tillverkat motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h. Som fordon i kategori M och N betraktas dock inte ett fyrhjuligt fordon som med stöd av 11 § anses höra till kategori L, som med stöd av 14 eller 15 § betraktas som traktor eller motorredskap eller som med stöd av 16 § betraktas som terrängfordon.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 §  
Fordon i kategori L  
Fordon i kategori L är i följande tabell nämnda fordon som är avsedda att framföras på väg: 

Kategori 

Kategorins namn 

Underkategori 

Underkategorins namn 

Noggrannare indelning av underkategorin 

L1e 

lätt tvåhjuligt motorfordon 

L1e-A 

motoriserad cykel 

 

L1e-B  

tvåhjulig moped 

 

L2e 

trehjulig moped 

L2e-P 

trehjulig moped för passagerarbefordran 

 

L2e-U 

trehjulig moped för godsbefordran 

 

L3e 

tvåhjulig motorcykel 

L3e-A1 

motorcykel med låg prestanda 

 

L3e-A2 

motorcykel med medelhög prestanda 

 

L3e-A3  

motorcykel med hög prestanda 

 

L4e 

tvåhjulig motorcykel med sidovagn 

 

 

 

L5e 

motoriserad trehjuling 

L5e-A 

trehjuling 

 

L5e-B  

nyttotrehjuling 

 

L6e 

lätt fyrhjuling 

L6e-A 

lätt fyrhjuling för väg 

 

L6e-B 

lätt mopedbil 

L6e-BP (lätt mopedbil för passagerarbefordran) 

L6e-BU (lätt mopedbil för godsbefordran) 

L7e 

tung fyrhjuling 

L7e-A 

tung fyrhjuling för väg 

fordon i underkategori L7e-A1 

fordon i underkategori L7e-A2 

L7e-B 

tung terränggående fyrhjuling 

L7e-B1(terränggående fyrhjuling) 

L7e-B2 (side-by-side-fordon) 

L7e-C  

tung mopedbil 

L7e-CP (tung mopedbil för passagerarbefordran) 

L7e-CU (tung mopedbil för godsbefordran) 

12 § 
Fastställande av kategorin för fordon i kategori L 
Som kategorier och underkategorier för fordon i kategori L som tas i bruk första gången i Finland och som inte är EG- eller EU-typgodkända används kategorierna och underkategorierna enligt klassificeringsgrunderna i bilaga I till den EU-förordning som nämns i 2 a § 2 mom.  
Som kategori och underkategori för ett fordon i kategori L som redan är i bruk används den kategori och underkategori som fastställdes för fordonet i samband med att det togs i bruk första gången eller, om fordonet är registrerat, den kategori och underkategori som har antecknats i registret. 
14 § 
Traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning  
Fordon i kategorierna T och C är motordrivna fordon med hjul eller band som är avsedda att användas inom jord- och skogsbruk och som klassificeras på följande sätt:  
1) hjultraktorer i kategori T1 och bandtraktorer i kategori C1, vars minsta spårvidd inte understiger 1 150 millimeter och vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 600 kilogram,  
2) hjultraktorer i kategori T2 och bandtraktorer i kategori C2, vars minsta spårvidd understiger 1 150 millimeter och vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 600 kilogram, 
3) hjultraktorer i kategori T3 och bandtraktorer i kategori C3, vars vikt i olastat och körklart skick är högst 600 kilogram, 
4) hjultraktorer i kategori T4 och bandtraktorer i kategori C4 avsedda för särskilda ändamål. 
Släpvagnar till traktorer klassificeras på följande sätt: 
1) släpvagnar i kategori R1, där summan av axelmassorna inte överstiger 1 500 kilogram, 
2) släpvagnar i kategori R2, där summan av axelmassorna överstiger 1 500 kilogram men inte 3 500 kilogram, 
3) släpvagnar i kategori R3, där summan av axelmassorna överstiger 3 500 kilogram men inte 21 000 kilogram, 
4) släpvagnar i kategori R4, där summan av axelmassorna överstiger 21 000 kilogram.  
Utbytbar dragen utrustning klassificeras på följande sätt: 
1) utbytbar dragen utrustning i kategori S1, där summan av axelmassorna inte överstiger 3 500 kilogram, 
2) utbytbar dragen utrustning i kategori S2, där summan av axelmassorna överstiger 3 500 kilogram. 
När det gäller traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning markeras kategorin på slutet med bokstaven ”a” om fordonets största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h eller med bokstaven ”b” om fordonets största konstruktiva hastighet överstiger 40 km/h. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana föreskrifter om underkategorierna för traktorer som behövs med hänsyn till kraven i Europeiska unionens fordonslagstiftning eller med hänsyn till trafiksäkerheten och skyddet av miljön. 
14 a §  
Fastställande av kategorin för traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning 
Som kategorier och underkategorier för traktorer och släpvagnar till dem samt utbytbar dragen utrustning som tas i bruk första gången i Finland och som inte är EG- eller EU-typgodkända används kategorierna och underkategorierna enligt klassificeringsgrunderna i bilaga I till den EU-förordning som nämns i 2 a § 3 mom.  
Som kategori och underkategori för en sådan traktor eller släpvagn till en traktor eller sådan utbytbar dragen utrustning som redan är i bruk tillämpas den kategori och underkategori som fastställdes för fordonet i samband med att det togs i bruk första gången eller, om fordonet är registrerat, den kategori och underkategori som har antecknats i registret. 
16 § 
Terrängfordon 
Med terrängfordon avses en motorsläde, ett luftkuddefartyg eller att annat motordrivet fordon tillverkat för person- eller godstransport eller för dragning av andra fordon på is, i snö eller på sank mark eller för färd med marken som stöd. Med terrängfordon avses dock inte ett fordon som är avsett att framföras även på andra vägar än snöskoterleder och inte heller ett fordon som är EG- eller EU-typgodkänt för en fordonskategori som avses i 10, 11 eller 14 § och avsett att framföras på väg. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 §  
Övriga fordon utan motor 
Med cykel avses  
1) ett fordon tillverkat för transport av en eller flera personer eller gods som är utrustat med pedaler eller vevanordningar och som också kan ha en elmotor med en effekt på högst 250 watt, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 km/h, 
2) en sparkcykel eller annat motsvarande fordon utan motor, om det på grund av storleken eller användningsändamålet är påkallat att kräva att fordonet uppfyller kraven på reflektorer, strålkastare och lyktor och andra viktiga säkerhetskrav som gäller cyklar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 a § 
Lätta elfordon 
Med lätt elfordon avses ett sådant annat fordon med elmotor än en i 19 § 1 mom. avsedd cykel med elassistans eller ett i 11 § avsett fordon i kategori L, vars motor har en märkeffekt på högst 1 kilowatt och vars konstruktiva hastighet är högst 25 km/h. På ett lätt elfordon tillämpas kraven för fordon utan motor.  
Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana föreskrifter om klassificeringen av lätta elfordon som behövs med hänsyn till kraven i Europeiska unionens lagstiftning eller med hänsyn till trafiksäkerheten och skyddet av miljön. 
30 § 
Typgodkännande 
Med EU- och EG-typgodkännande avses sådant typgodkännande av nya fordon och av system, komponenter och separata tekniska enheter i dessa som baserar sig på följande EU-rättsakter: 
1) det EU-direktiv som nämns i 2 a § 1 mom. när det gäller EG-typgodkännande av fordon i kategorierna M, N och O samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,  
2) den EU-förordning som nämns i 2 a § 2 mom. när det gäller EU-typgodkännande av fordon i kategori L samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,  
3) den EU-förordning som nämns i 2 a § 3 mom. när det gäller EU-typgodkännande av fordon i kategorierna T, C, R och S samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.  
Med EG-typgodkännande av små serier avses EG-typgodkännanden som i enlighet med det EU-direktiv som nämns i 2 a § 1 mom. beviljas nya fordon av en typ som tillverkas i ett begränsat antal. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31 §  
Tillämpningsområdet för typgodkännanden 
Trafiksäkerhetsverket beviljar EG- och EU-typgodkännande för system, komponenter, separata tekniska enheter, fordon i kategorierna M, N, O, L, T, C, R och S samt motorredskap. Fordon i kategorierna M, N, L, T, C, R och S som inte har beviljats EU-typgodkännande kan beviljas nationellt typgodkännande av små serier. Nationellt typgodkännande beviljas andra fordon och annan utrustning avsedda för vägtrafik samt motorredskap. Nationellt typgodkännande beviljas dock inte trafiktraktorer. Vid typgodkännande av små serier tillämpas kvantitativa begränsningar som baserar sig på de rättsakter som nämns i 30 § 1 mom. E-typgodkännande beviljas system, komponenter och separata tekniska enheter. 
32 § 
Typgodkännandeskyldighet 
Sådana nya fordon i kategorierna M, N, O och T samt andra nya fordon i kategori L än enskilda fordon i underkategori L1e-A som säljs för användning i vägtrafik eller registreras första gången ska vara EG- eller EU-typgodkända eller typgodkända i små serier. 
System, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för fordon i de fordonskategorier som avses i 1 mom., för fordon i kategori C och för trafiktraktorer och som säljs separat ska vara typgodkända. I enlighet med de rättsakter som avses i 30 § 1 mom. får det dock genom förordning av statsrådet föreskrivas om undantag från detta i fråga om system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för fordon i kategorierna L, C och T och för trafiktraktorer samt genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivas om undantag från detta i fråga om system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för fordon i kategorierna M, N och O.  
Komponenter, system och separata tekniska enheter samt utrustning som behövs för driften av ett fordon och som är väsentliga för trafiksäkerheten och skyddet av miljön ska vara typgodkända. Närmare bestämmelser om typgodkännandeskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.  
Med avvikelse från 1 mom. får överensstämmelse med kraven för följande nya fordon konstateras vid registreringsbesiktning:  
1) andra fordon i kategori L än fordon i underkategori L1e-A samt fordon i kategori T eller C som har tillverkats eller förts in i landet som enskilda exemplar för användning i vägtrafik och som inte är EG- eller EU-typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier,  
2) fordon i kategori M, N, O, T eller C samt andra fordon i kategori L än fordon i underkategori L1e-A som är nationellt typgodkända i små serier i någon annan EES-stat, i Turkiet eller i landskapet Åland och vilkas nationella typgodkännande av små serier har erkänts av Finland på det sätt som avses i 39 a § 2 mom. eller i en EU-förordning som nämns i 2 a § 2 eller 3 mom.,  
3) fordon i kategori M, N eller O som godkänts enskilt i någon annan EES-stat, i Turkiet eller i landskapet Åland,  
4) andra fordon än fordon i kategori M, N eller O som färdigställts under den sista etappen vid etappvist typgodkännande. 
Bestämmelser om rätten att bevilja enskilt godkännande av fordon i kategorierna M, N och O finns i 50 b §. 
32 a § 
Tillverkarens ansvar inför typgodkännandemyndigheten 
I fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning som inte har EG- eller EU-typgodkänts svarar tillverkaren inför den typgodkännandemyndighet som nämns i 34 § för typgokännandet av den produkt som tillverkas samt för produktionens överensstämmelse med kraven oavsett om tillverkaren har deltagit i alla faser i tillverkningen av produkten. Vid etappvist typgodkännande svarar varje tillverkare inför typgodkännandemyndigheten för godkännandet av fordonet och produktionens överensstämmelse med kraven i fråga om de system, komponenter, separata tekniska enheter och den utrustning som har tillfogats eller ändrats under den aktuella fasen i tillverkningen av fordonet. 
34 §  
Typgodkännandemyndighet 
I Finland är Trafiksäkerhetsverket typgodkännandemyndighet i fråga om fordon i kategorierna M, N, L, O, T, C, R och S, motorredskap och terrängfordon liksom system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning i dessa. 
35 §  
Beviljande av typgodkännande 
Typgodkännandemyndigheten beviljar annat typgodkännande än EU-typgodkännande av fordon i kategorierna L, T, C, R och S och deras system när det gäller sådana färdiga fordonstyper och system som stämmer överens med de informationsdokument som fordonstillverkaren visar upp och som uppfyller de krav som ställts för färdiga fordon och system. I 45 och 46 § finns det bestämmelser om de åtgärder för säkerställande av produktionens överensstämmelse med kraven som krävs innan typgodkännande beviljas. 
Typgodkännandemyndigheten beviljar etappvist typgodkännande av bilar och släpvagnar till dem när det gäller sådana ofullbordade fordonstyper som stämmer överens med informationsdokumenten och som uppfyller de krav som ställts för fordonet utifrån tillverkningsskedet för fordonstypen. 
Typgodkännandemyndigheten beviljar typgodkännande av andra komponenter, andra separata tekniska enheter och annan utrustning än sådana som är avsedda för fordon i kategorierna L, T, C, R och S när det gäller sådana typer av komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som stämmer överens med informationsdokumenten och som uppfyller de krav som ställts för komponenterna, de separata tekniska enheterna och utrustningen. 
Över annat typgodkännande än EU-typgodkännande av fordon i kategorierna L, T, C, R och S ges ett intyg över typgodkännande. I godkännandet kan vid behov inkluderas begränsningar i fråga om användningen av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning och sådana villkor för installation av system, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som beror på säkerhetskrav eller på komponenternas, enheternas eller utrustningens egenskaper. 
Vid beviljande av godkännande tillämpas i fråga om EG-typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier av bilar och släpvagnar till dem det förfarande som anges i det direktiv som nämns i 2 a § 1 mom. I fråga om E-typgodkännande tillämpas det förfarande som anges i Genèveöverenskommelsen. 
39 § 
Register över typgodkännanden  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De uppgifter i registret över typgodkännanden som innehåller affärs- och yrkeshemligheter får trots bestämmelserna om sekretess lämnas till 
1) besiktningsförrättare för utförande av i lag eller med stöd av lag föreskrivna besiktningsuppdrag, 
2) avtalsregistrerare för utförande av i lag eller med stöd av lag föreskrivna registreringsuppdrag, 
3) den tekniska tjänst som på basis av ett avtal med produkttillverkaren övervakar produktionens överensstämmelse för utförande av tillsynsuppdrag, 
4) beviljare av enskilda godkännanden för ett enskilt godkännande av ett fordon, 
5) fordonskontrollanter för uppdrag som utförs i samband med teknisk vägkontroll, 
6) godkännandemyndigheten i en annan EES-stat för ömsesidigt erkännande av ett godkännande eller till marknadstillsynsmyndigheten i en annan EES-stat för marknadstillsyn. 
39 a § 
Erkännande av typgodkännanden  
Finland erkänner EG- och EU-typgodkännanden samt E-typgodkännanden som andra EES-stater, Turkiet eller landskapet Åland i enlighet med de rättsakter som avses i 30 § 1 mom. har beviljat färdiga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter eller utrustning, samt ett EG-, EU- eller E-typgodkännande som dessa beviljat ett fullbordat tillverkningsskede för fordon som typgodkänns etappvis. 
Finland erkänner ett nationellt typgodkännande av små serier som andra EES-stater, Turkiet och landskapet Åland i enlighet med de rättsakter som avses i 30 § 1 mom. har beviljat fordon, om det inte finns grundad anledning att misstänka att de tekniska bestämmelser enligt vilka godkännandet har beviljats inte motsvarar åtminstone de tekniska krav som i Finland gäller för nationellt typgodkännande av små serier. 
Genom förordning av statsrådet utfärdas det vid behov bestämmelser om förfaranden, tidsfrister och rätt att få tekniska uppgifter ur godkännandehandlingarna i fråga om 
1) beviljande av erkännande av ett nationellt typgodkännande av små serier som beviljats av en annan EES-stat, Turkiet eller landskapet Åland, 
2) sökande av erkännande hos en annan EES-stat, Turkiet eller landskapet Åland för ett i Finland beviljat nationellt typgodkännande av små serier, 
3) försäljning, registrering eller ibruktagande i en annan EES-stat, i Turkiet eller i landskapet Åland av fordon som typgodkänts nationellt i Finland. 
42 § 
Åtgärder som förutsätts när i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven  
Om typgodkännandemyndigheten konstaterar eller får kännedom om att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning som den har godkänt, och som inte är typgodkända eller nationellt typgodkända i små serier i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom., inte stämmer överens med kraven på den typ som typgodkännandemyndigheten har godkänt, ska typgodkännandemyndigheten vidta befogade åtgärder för att säkerställa att de tillverkade fordonen, komponenterna, separata tekniska enheterna eller utrustningen på nytt fås att stämma överens med kraven på den godkända typen. I detta syfte har typgodkännandemyndigheten rätt att 
1) temporärt eller permanent förbjuda att sådana fordon, komponenter eller separata tekniska enheter eller sådan utrustning som inte uppfyller kraven tillverkas, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt samt används, 
2) kräva att sådana ändringar görs i fordonen, komponenterna, de separata tekniska enheterna eller utrustningen att kraven uppfylls, och kräva att resultatet påvisas, 
3) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer fordonen, komponenterna, de separata tekniska enheterna eller utrustningen att offentligt meddela att dessa inte stämmer överens med kraven samt själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller säljarens bekostnad, 
4) förplikta tillverkaren, importören eller säljaren att ersätta kostnaderna för testning och undersökning, om typgodkännandemyndigheten utövar någon av de rättigheter som avses i 1—3 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
44 § 
I annan stat godkända typer som inte stämmer överens med kraven  
Om typgodkännandemyndigheten bedömer att ett fordon eller en komponent eller separat teknisk enhet som åtföljs av ett intyg över överensstämmelse eller godkännandemärke och som har typgodkänts i en annan EES-stat eller i Turkiet enligt någon annan förordning än de förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom., eller, om det är fråga om godkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga, inte stämmer överens med kraven på den godkända typen, ska typgodkännandemyndigheten begära att den stat som meddelat typgodkännandet ska kontrollera att tillverkade fordon, komponenter eller separata tekniska enheter stämmer överens med kraven på den godkända typen. 
44 b § 
Bristande överensstämmelse hos komponenter, separata tekniska enheter och cyklar  
Om tillsynsmyndigheten konstaterar eller får kännedom om att sådana komponenter eller separata tekniska enheter som avses i 6 § 3 mom. och som är avsedda för andra fordon än sådana som är EU-typgodkända i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom. och som inte behöver ha godkänts särskilt för transportändamål, eller cyklar som inte stämmer med kraven, importeras, tillverkas för försäljning i Finland, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt, ska tillsynsmyndigheten förfara i enlighet med 42 § 1 och 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
46 § 
Avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse  
För att säkerställa tillsynen över produktionens överensstämmelse med kraven kan godkännandemyndigheten innan typgodkännande beviljas kräva att den som ansöker om godkännande ingår ett avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse. Den som ansöker om EG-, EU- eller E-typgodkännande ska ingå ett avtal med en utsedd teknisk tjänst. Den som ansöker om nationellt typgodkännande ska ingå ett avtal med antingen en utsedd teknisk tjänst eller en sådan godkänd sakkunnig som avses i 48 §. Avtalet ska fogas till dokumenten i ansökan om typgodkännande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
46 b § 
När typgodkännanden upphör att gälla  
Giltighetstiden för typgodkännandet av ett annat fordon än ett sådant som är EU-typgodkänt i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom. löper ut, om 
1) nya bestämmelser eller föreskrifter om registrering, försäljning eller ibruktagande av fordonet träder i kraft och typgodkännandet inte har uppdaterats så att det motsvarar dessa, 
2) tillverkningen av det typgodkända fordonet upphör slutgiltigt, 
3) giltighetstiden för det tillstånd som avses i 78 § löper ut, eller 
4) typgodkännandemyndigheten återkallar typgodkännandet. 
Innehavaren av ett typgodkännande av fordon ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om att typgodkännandets giltighetstid löper ut enligt 1 mom. 1 och 2 punkten. 
Närmare bestämmelser om hur giltighetstiden för ett typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter löper ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
47 §  
Utsedda tekniska tjänster  
Utsedda tekniska tjänster ska för påvisande av överensstämmelse utföra kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar som avses i 36 och 50 e §, kontroller, mätningar, tester, kalkyler och bedömningar enligt 45 § 4 mom. som avser förfaranden och gäller kvalitetskontrollen av produktionen eller de tester och bedömningar som behövs för att påvisa överensstämmelse hos komponenter och utrustning som avses i 78 § 2 mom. Ett godkännande som utsedd teknisk tjänst kan av särskilda skäl beviljas för viss tid. Tillverkaren kan godkännas som utsedd teknisk tjänst endast om så föreskrivs i den rättsakt av Europeiska unionen som gäller de tekniska kraven i fråga. Typgodkännandemyndigheten kan godkännas som utsedd teknisk tjänst, om den uppfyller de krav som föreskrivs i denna paragraf och verksamheten inte i övrigt har avgränsats i en EU-förordning som avses i 2 a §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
47 a § 
Bedömning av utsedda tekniska tjänsters kompetens  
För bedömning av kompetensen hos en annan teknisk tjänst än en sådan som utför tester för EG- eller EU-typgodkännande i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a § ska typgodkännandemyndigheten tillsätta en bedömningsgrupp med medlemmar som är oavhängiga av den verksamhet som bedömningen gäller och som har de särskilda kunskaper om det tekniska område på vilket den tekniska tjänsten kommer att bedriva verksamhet. Bedömningsgruppens beslut att utse den tekniska tjänsten ska basera sig på en bedömningsrapport utifrån uppgifterna i de dokument som den ansökande tekniska tjänsten har lämnat in och utifrån bedömning av den tekniska tjänsten på plats. Som ett led i bedömningen godkänns ett giltigt ackrediteringsintyg som visar att kraven enligt de standarder som nämns i 47 § 2 mom. uppfylls som ett kompenserande bevis i stället för bedömning av den tekniska tjänstens kompetens och bedömning av den tekniska tjänstens verksamhet på plats. 
Kompetensområdet för en utsedd teknisk tjänst som utför andra tester än sådana tester för EG- eller EU-typgodkännande som görs i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a § ska omfatta alla de bestämmelser och den verksamhet i fråga om vilka den tekniska tjänsten ansöker om att bli utsedd. Den person som utför testning för bedömningen av överensstämmelse med kraven får inte för samma uppdragsgivares räkning vara ledande bedömare av tillsynen över produktionens överensstämmelse. 
En utsedd teknisk tjänst som utför andra tester än sådana tester för EG- eller EU-typgodkännande som görs i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a § ska ha en ansvarsförsäkring som motsvarar omfattningen av dess verksamhet för att ersätta andra än indirekta skador som den tekniska tjänstens verksamhet orsakar tillverkare och tredje parter. 
64 a § 
Undantag från registreringsskyldigheten  
Registreringsskyldigheten enligt 8 § och anmälningsskyldigheten enligt 64 § gäller inte 
1) andra terrängfordon än snöskotrar, 
2) motorredskap, byggda eller utrustade för produktion av skörd, skördebärgning eller väghållning, eller sådana traktorer eller motsvarande motorredskap som är avsedda att styras av gående, 
3) släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L eller till traktorer, motorredskap eller terrängfordon, 
4) släpanordningar med undantag för släpanordningar för koppling till bil, 
5) slädar, 
6) motoriserade cyklar i kategori L1e-A, 
7) lätta elfordon. 
69 § 
De sista fordonen i serien  
Godkännandemyndigheten kan på ansökan av tillverkaren eller tillverkarens representant bevilja undantag från de krav som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter om fordons konstruktion och utrustning, om inte något annat föreskrivs i dem,  
1) för högst 6 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft eller, om undantagen upphör att gälla i slutet av ett kalenderår, för 7 månader för färdiga motorredskap och terrängfordon,  
2) för högst 12 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft eller, om undantagen upphör att gälla i slutet av ett kalenderår, för 13 månader för motorredskap och terrängfordon som godkänns utifrån etappvist typgodkännande,  
3) för högst 12 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för färdiga fordon i kategorierna M, N och O,  
4) för högst 18 månader från det att de krav som gäller fordonet trätt i kraft för fordon i kategorierna M, N och O som färdigställts som ett resultat av den sista etappen vid etappvist typgodkännande. 
Undantag som avses i 1 mom. kan beviljas för högst 10 procent av en och samma tillverkares fordon i kategori M1 och för högst 30 procent av en och samma tillverkares fordon i varje annan fordonskategori vilka tagits i bruk i Finland under det föregående kalenderåret eller de föregående 12 månaderna. Fordonsantalet avrundas uppåt till närmaste hela tal. Som alternativ kan det undantag som avses i 1 mom. beviljas för högst 100 fordon som en och samma tillverkare tillverkat i en och samma fordonskategori när det gäller fordon i kategori M, N och O samt för högst 20 motorredskap och terrängfordon som en och samma tillverkare tillverkat i en och samma fordonskategori. 
Undantag som avses i 1 och 2 mom. tillämpas endast på fordon som  
1) fanns inom en EES-stats territorium när typgodkännandet upphörde att gälla,  
2) har ett giltigt intyg över överensstämmelse med kraven eller ett intyg över giltigt nationellt typgodkännande, som utfärdats medan de aktuella fordonens typgodkännande fortfarande var giltigt, och  
3) ännu inte hade registrerats eller tagits i bruk när nämnda typgodkännande upphörde att gälla. 
Bestämmelser om det tekniska förfarandet vid beviljande av undantag för de sista fordonen i serien, om tidsfristerna och om registeranteckningarna om undantag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
71 § 
Stoppande av fordon och kontrollantens rättigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För utförande av tekniska vägkontroller 
1) är varje fordonsförare skyldig att för en polisman, tullman och gränsbevakningsman samt för den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen på begäran visa upp intyg över att fordonet är registrerat, besiktningsintyg eller någon annan handling som påvisar överensstämmelse med kraven, om föraren är skyldig att ha med sig intyget eller handlingen i fråga,  
2) har en polisman, tullman och gränsbevakningsman samt för den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen rätt att ta sig in i fordonet och kontrollera det samt vid behov framföra det; fordonskontrollen får dock inte utsträckas till sådana utrymmen i fordonet som används för boende, om det inte är nödvändigt för att utreda de omständigheter som kontrollen gäller. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
80 § 
Fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som medför  
Om typgodkännandemyndigheten bedömer att något fordon eller system eller någon komponent eller separat teknisk enhet som avses i den rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, arbetarskyddet, miljön eller hälsan trots att den är försedd med ett giltigt intyg över överensstämmelse, kan typgodkännandemyndigheten för högst sex månader förbjuda första registrering eller försäljning av ett sådant fordon, ett sådant system, en sådan komponent eller en sådan teknisk enhet. Typgodkännandemyndigheten ska utan dröjsmål och trots bestämmelserna om sekretess anmäla detta till godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna och i landskapet Åland, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga, Europeiska kommissionen och, om så förutsätts i den rättsakt som avses i 30 § 1 mom. 1 punkten, tillverkaren av fordonet samt uppge grunderna för sitt beslut. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
81 §  
Åtgärder som förutsätts när i Finland godkända typer samt fordon som beviljats enskilt godkännande medför fara  
Om ett fordon som har typgodkänts i Finland och som inte är ett sådant fordon som har beviljats EU-typgodkännande i enlighet med någon av de EU-förordningar som nämns i 2 a § 2 och 3 mom. eller ett fordon som har beviljats nationellt typgodkännande i små serier eller enskilt godkännande eller andra system, komponenter, separata tekniska enheter eller annan utrustning än sådana som är avsedda för ett sådant här fordon medför fara som avses i 80 § 1 mom., ska typgodkännandemyndigheten försäkra sig om att faran undanröjs. I detta syfte har typgodkännandemyndigheten rätt att 
1) temporärt eller permanent förbjuda att de farliga fordonen, systemen, komponenterna eller separata tekniska enheterna tillverkas, saluförs, registreras första gången, säljs eller överlåts på annat sätt eller används, 
2) kräva att sådana ändringar görs i fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna att faran undanröjs, och kräva att resultatet påvisas, 
3) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter att offentligt meddela att en fara sammanhänger med fordonen, systemen, komponenterna eller enheterna samt vid behov själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller säljarens bekostnad, 
4) förplikta tillverkaren, importören eller säljaren att ersätta kostnaderna för testning och undersökning, om typgodkännandemyndigheten utövar någon av de rättigheter som avses i 1—3 punkten. 
Tillverkaren, importören eller säljaren av sådana fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter och sådan utrustning som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål informera typgodkännandemyndigheten om fara som kan föranleda åtgärder enligt 1 mom. 1—3 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
86 § 
Skyldighet att reparera fordon och återkallande  
Om sådana fel eller avvikelser som medför allvarlig fara för trafiksäkerheten eller avsevärd olägenhet för miljön eller hälsan konstateras i en fordonstyp i kategori M, N, O eller L som har godkänts för användning i trafik i Finland men som inte är fordonstyp som är EG-eller EU-typgodkänd i enlighet med någon av de EU-förordningar som avses i 2 a §, eller i en del av fordonen av en sådan typ, ska fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören underrätta Trafiksäkerhetsverket om alla pågående kampanjer för återkallande, de objekt som ska repareras och kännetecknen för utförd reparation så snart fordonstillverkaren har inlett en kampanj för återkallande för en sådan fordonstyp i Finland eller någon annanstans inom en EES-stats territorium. Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören ska se till att felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som används i Finland. Tillverkaren, tillverkarens representant och importören ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om när kampanjen för återkallande har slutförts och alla fordon har reparerats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
95 a §  
Kontaktpunkt för fordonsbesiktning och tekniska vägkontroller 
Trafiksäkerhetsverket är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG samt i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG. 
Trafiksäkerhetsverket ska sända Europeiska kommissionen en anmälan om att det utsetts enligt 1 mom. på det sätt som förutsätts i de direktiv som nämns i 1 mom. 
96 § 
Fordonsförseelse  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16) försummar den skyldighet att lämna sådan information som kan leda till att fordon, komponenter, separata tekniska enheter eller utrustning avlägsnas från marknaden som föreskrivs i en EU-förordning som avses i 2 a §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för  fordonsförseelse dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För fordonsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) försummar en skyldighet enligt en EU-förordning som avses i 2 a § i fråga om åtkomst till sådana uppgifter som behövs vid reparation och underhåll, 
2) försummar en skyldighet enligt en EU-förordning som har antagits med stöd av det direktiv som avses i 2 a § 1 mom. i fråga om användning av reagens i systemet för begränsning av utsläpp för fordon då fordonet används i trafik,  
3) bryter mot ett sådant förbud enligt någon av de EU-förordningar som avses i 2 a § och som avser användning av anordningar som begränsar funktionen av utsläppsbegränsande system eller ett förbud om ändring av utsläppsbegränsande system i strid med kraven för typgodkännande, eller 
4) bryter mot ett sådant förbud enligt en EU-förordning som nämns i 2 a § 2 eller 3 mom. som avser utsläppande på marknaden av sådana fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som kräver godkännande om ett sådant godkännande inte har beviljats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Bestämmelserna i 32 § 1 mom. om befrielse från typgodkännandeskyldigheten för enskilda fordon i kategori L1e-A samt bestämmelserna i 64 a § 6 och 7 punkten om befrielse från registreringsskyldigheten i fråga om fordon i kategori L1e-A och lätta elfordon tillämpas från och med den dag då lagen publiceras.  
Lagens 95 a § träder i kraft den 20 maj 2018.  
På fordon i kategorierna L1e, L2e och L6e som typgodkänns som ny fordonstyp tillämpas till och med den 31 december 2016 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
På utvidgningar av gällande typgodkännanden och första ibruktagande av fordon i kategorierna L3e, L4e, L5e och L7e tillämpas till och med den 31 december 2016 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
På utvidgning av gällande typgodkännanden och första ibruktagande av fordon i kategorierna T, C, L1e, L2e och L6e och trafiktraktorer tillämpas till och med den 31 december 2017 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
På EG-typgodkända fordon i kategorierna L och T som uppfyller villkoren i 69 § 3 mom. i denna lag tillämpas de bestämmelser i 69 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
En traktor som före denna lags ikraftträdande registrerats som trafiktraktor eller trafik- eller jordbruks- och skogsbrukstraktor får fortfarande betraktas som jordbruks- och skogsbrukstraktor enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, då den används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003). 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av vägtrafiklagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i vägtrafiklagen (267/1981) 88 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1043/2014, 
ändras 2 § 11 punkten, 2 a § 2 och 3 punkten, 40 § 1 mom., 45 §, 88 § 1 mom., 89 § 1 mom. och 94 §, 
av dem 2 § 11 punkten sådan den lyder i lag 414/1997, 2 a § 2 och 3 punkten och 89 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1091/2002, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 449/1989, 88 § 1 mom. sådant det lyder i lag 234/2006 och 94 § sådan den lyder i lag 387/2011, samt 
fogas till lagen en ny 45 a § och till 88 a §, sådan den lyder i lag 234/2006, ett nytt 4 mom. som följer: 
2 §  
Definitioner 
I vägtrafiklagstiftningen avses med: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) gående den som rör sig till fots, på skidor, rullskidor, skridskor eller motsvarande redskap och den som för, skjuter eller drar en sparkstötting, en barnvagn, ett lekfordon, en rullstol, ett förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots eller motsvarande samt den som leder en cykel eller moped;  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a §  
Definitioner på fordon  
I vägtrafiklagstiftningen avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, motorcyklar och mopeder samt tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L liksom traktorer, motorredskap och terrängfordon, 
3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon; släpfordon är släpvagnar och släpanordningar samt jämförbar utbytbar dragen utrustning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Gåendes plats på vägen  
Gående ska använda gångbanan eller vägrenen. Gående får dock inte på en gångbana leda en cykel eller moped, skjuta en sparkstötting, föra ett förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots eller ett lätt elfordon, åka skidor, åka skridskor eller bära skrymmande börda, om detta kan medföra avsevärd olägenhet för andra gående. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
45 § 
Användning av förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots  
På den som använder rullstol eller annat motsvarande hjälpmedel utan motor tillämpas de bestämmelser som gäller gående. 
Detsamma gäller den som i gångfart själv för ett handdrivet förflyttningshjälpmedel eller ett sådant förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och som har en elmotor med en effekt på högst 1 kilowatt och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 km/h. I övrigt ska personen i fråga iaktta bestämmelserna om cyklister. 
45 a § 
Användning av lätta elfordon 
På förare av lätta elfordon tillämpas de trafikregler som gäller cyklister.  
Ett sådant självbalanserande lätt elfordon som hålls i balans också när fordonet står stilla eller saknar förare får dock i gångfart och i enlighet med de bestämmelser som gäller gående föras på en gångbana. Då ska fordonets förare lämna gående fri passage. 
88 § 
Skyldighet att använda bilbälte och annan skyddsanordning för sittplats  
Föraren och passagerarna ska under körning använda ett bilbälte som är monterat för sittplatsen eller vara fastspända i någon annan skyddsanordning 
1) i personbilar, 
2) i bussar, 
3) i paketbilar, 
4) i lastbilar, 
5) i trehjuliga mopeder och motoriserade trehjulingar, om det ingår säkerhetsbälte i fordonets ursprungliga utrustning, 
6) i lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och terrängfordon, om det ingår säkerhetsbälte i fordonets ursprungliga utrustning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
88 a § 
Transport av barn i fordon  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Barn får transporteras med fordon som är försedda med styrstång och sadelformad sits endast om det på ett tillförlitligt sätt går att säkerställa att barnet hålls på plats. På transport av barn med andra fordon som är försedda med styrstång tillämpas de bestämmelser som gäller personbilar.  
89 § 
Användning av skyddshjälm  
Föraren och passagerare ska under körning använda skyddshjälm av godkänd typ, om hinder inte finns till följd av sjukdom eller skada eller av andra särskilda skäl, 
1) på motorcyklar, 
2) på trehjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar som inte är försedda med karosseri eller störtbåge, 
3) på mopeder, 
4) på snöskotrar, 
5) på sådana terrängfordon och traktorer som har styrstång och sadelformad sits och som inte är försedda med karosseri eller störtbåge. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
94 §  
Skyldighet att visa upp körhandling  
En förare av ett motordrivet fordon är skyldig att på begäran visa upp intyg över att fordonet är registrerat eller någon annan handling för en polisman, om föraren är skyldig att ha med sig intyget eller handlingen i fråga.  
Om föraren inte har med sig en handling som avses i 1 mom., får polismannen tillåta att körningen fortsätter, om förarens identitet kan fastställas. Föraren kan då åläggas att inom en viss tid visa upp handlingen för polisen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 kap. 9 och 12 § i strafflagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 23 kap. 9 § och 12 § 3 punkten, sådana de lyder, 23 kap. 9 § i lag 545/1999 och 12 § 3 punkten i lag 1094/2002, som följer:  
23 kap. 
Om trafikbrott 
9 §  
Trafikfylleri med motorlöst fordon 
En vägtrafikant som för ett motorlöst fordon, en motoriserad cykel eller ett lätt elfordon under påverkan av alkohol eller annat rusmedel och därigenom äventyrar någon annans säkerhet, ska för trafikfylleri med motorlöst fordon dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader. 
För trafikfylleri med motorlöst fordon döms också en vägtrafikant som under påverkan av alkohol eller annat rusmedel för, i en hastighet som överskrider gångfart, ett handdrivet förflyttningshjälpmedel eller ett sådant förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots och som har en elmotor med en effekt på högst 1 kilowatt och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 km/h, och därigenom äventyrar någon annans säkerhet. 
12 § 
Definitioner 
I detta kapitel avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder, motorcyklar, motoriserade trehjulingar, lätta och tunga fyrhjulingar, traktorer, motorredskap och terrängfordon, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare