Riksdagens svar
RSv
12
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
RP 21/2019 rd
KoUB 6/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen (RP 21/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 6/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (130/2019) som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av körkortslagen (131/2019) som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 4 § i fordonsskattelagen (133/2019) som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bilskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 § i bilskattelagen (134/2019) som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen (135/2019) som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen (136/2019) som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen (137/2019) som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av vägtrafiklagen (132/2019). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 16.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16-10-2019 14:21