Riksdagens svar
RSv
14
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 30/2019 rd
FvUB 2/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 30/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice  
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 8 mom., sådant det lyder i lag 1236/2018, som följer: 
36 § 
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna 
År 2019 ökas statsandelen för kommunal basservice med 43,22 euro per invånare i anknytning till beaktandet av det dubbla avdrag som konkurrenskraftsavtalet medför. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 22.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 24-10-2019 12:45