Riksdagens svar
RSv
15
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
RP 17/2019 rd
UtUB 3/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (RP 17/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 3/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har 
godkänt det strategiska partnerskapsavtalet i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Tokyo den 17 juli 2018 ingångna strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan, ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors 25.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25-10-2019 14:48