Senast publicerat 12-03-2021 10:46

Riksdagens svar RSv 17/2021 rd RP 237/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Riksdagen
RP 237/2020 rd
KoUB 6/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (RP 237/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 6/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

  Riksdagen förutsätter att kommunikationsministeriet årligen lämnar kommunikationsutskottet en utredning om den information som samlats in om marknaden för och utbudet av stark autentisering och en bedömning av behovet av fortsatt prisreglering. 

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  upphävs i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 13 § 3 mom., 15 § 3 mom., 43 § 2 mom. och 48 §, av dem 43 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1009/2018, samt 
  ändras 6 §, 42 § 2 mom. 3 punkten och 42 a §, sådana de lyder, 6 § i lag 533/2016 samt 42 § 2 mom. 3 punkten och 42 a § i lag 1009/2018, som följer: 
  6 § 
  Behandling av personbeteckningar 
  När leverantörer av identifieringstjänster och certifikatutfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster kontrollerar sökandens identitet ska de kontrollera sökandens personbeteckning. 
  42 § 
  Allmän styrning samt Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  3) egenskaperna enligt 12 a § 3 mom. hos förtroendenätets gränssnitt, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   
  42 a § 
  Transport- och kommunikationsverkets uppgifter 
  Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
  Transport- och kommunikationsverket ska årligen samla och föra statistik över information om marknaden för stark autentisering och om tillhandahållandet av, tillgången till och priserna på identifieringstjänster. Den information som verket samlar hos leverantörer av identifieringstjänster ska vara behövlig för uppföljningen av regleringens konsekvenser eller för skötseln av den styrnings- och utvecklingsuppgift som avses i 42 § 1 mom. Informationen ska omfatta uppgifter om volymen av identifieringstransaktionerna, priserna mellan identifieringstjänsterna, detaljpriser på eller kundmängder inom identifieringstjänsterna, inkomster från identifieringstjänster eller andra motsvarande uppgifter som behövs för att statistikföringen ska vara tillförlitlig. 
  Transport- och kommunikationsverket ska i enlighet med EU:s förordning om elektronisk identifiering 
  1) delta i samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater i det interoperabilitetsramverk för elektronisk identifiering som avses i artikel 12 i förordningen och i det samarbetsnätverk som upprättats för detta ändamål, 
  2) anmäla system för elektronisk identifiering till Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 7—10 i förordningen, 
  3) vara tillsynsorgan enligt artikel 17 i förordningen och sköta tillsynsorganets uppgifter enligt förordningen, 
  4) i enlighet med artikel 22 i förordningen föra och publicera förteckningar över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster i Finland och över de kvalificerade betrodda tjänster som dessa tillhandahåller. 
  Transport- och kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte avtalsförhållanden mellan parter eller frågor om ersättningsskyldighet. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (412/2019) 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 april 2019. Lagens 17 § 7 mom. gäller till och med den 31 mars 2023. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 11.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare