Senast publicerat 10-05-2021 19:51

Riksdagens svar RSv 172/2018 rd RP 185/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den

RP 185/2018 rd
KoUB 31/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 185/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 31/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer öppnandet av snöskoterleder för tunga snöskotrar, tar fram anvisningar för dem som ansvarar för lederna om hur bedömningar av ledernas lämplighet för tunga snöskotrar ska göras och lämnar kommunikationsutskottet och miljöutskottet en utredning om öppnandet av leder för tunga snöskotrar senast i maj 2022. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 16 och 64 a § i fordonslagen 

I enlighet riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 16 § 2 mom. och 64 a § 1 punkten, av dem 64 a § 1 punkten sådan den lyder i lag 1609/2015 som följer: 
16 § 
Terrängfordon 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. Snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 0,5 ton. Tung snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst fyra personer utöver föraren och med en egenmassa av över 0,5 och högst 0,8 ton. 
64 a § 
Undantag från registreringsskyldigheten 
Registreringsskyldigheten enligt 8 § och anmälningsskyldigheten enligt 64 § gäller inte 
1) andra terrängfordon än snöskotrar eller på snöskoterleder använda tunga snöskotrar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i körkortslagen 

I enlighet riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 4 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 387/2018, som följer: 
4 § 
Körkortskategorier 
I grupp 1 ingår följande körkortskategorier: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) T, till vilken med undantag av traktorerna i 1 punkten underpunkt b hör traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 60 km/h, motorredskap, snöskotrar och tunga snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av terrängtrafiklagen 

I enlighet riksdagens beslut 
ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 3 § 1 punkten, 13 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 24 §, som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) motordrivet fordon i 3 § 2 punkten i fordonslagen (1090/2002) avsedda fordon, och 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Snöskoterled 
En allmän rätt att under den tid marken är snötäckt köra med snöskoter längs en led som avskilts från terrängen genom utmärkning (snöskoterled) kan grundas så som föreskrivs i denna lag. Med tung snöskoter som avses i 16 § 2 mom. i fordonslagen får köras på en för ändamålet lämpad snöskoterled. Bedömningen av snöskoterledens lämplighet för körning med tung snöskoter görs av den i 14 § avsedda ansvariga för leden. Rätt till körning med tung snöskoter på en snöskoterled anges med en tilläggsskylt som sätts upp i samband med vägmärket Snöskoterled. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Ledförrättning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På annat förfarande vid en ledförrättning, sökande av ändring i ett beslut eller en åtgärd i samband med förrättningen samt på anteckning i fastighetsregistret tillämpas det som i lagen om enskilda vägar (560/2018) föreskrivs i fråga om vägförrättningar, om inte något annat följer av denna lag. 
24 § 
Körning på skogsväg 
Körning med snöskoter och tung snöskoter på skogsväg är tillåten under den tid marken är snötäckt, om väghållaren har stängt av vägen för trafik med andra motordrivna fordon. 
Bestämmelser om avstängning av skogsvägar som får understöd finns i 85 § i lagen om enskilda vägar. 
På en avstängd skogsväg kan en snöskoterled anläggas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Den som ansvarar för en snöskoterled ska senast den 31 december 2021 underrätta tillsynsmyndigheten om en bedömning gjorts av lämpligheten för tunga snöskotrar hos en snöskoterled som den ansvarige driver och om tunga snöskotrar tillåts på leden. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 89 och 91 § i vägtrafiklagen 

I enlighet riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 89 § 1 mom. 4 punkten och 91 §, 
sådana de lyder, 89 § 1 mom. 4 punkten i lag 1610/2015 och 91 § i lag 1091/2002, som följer: 
89 § 
Användning av skyddshjälm 
Föraren och passagerare ska under körning använda skyddshjälm av godkänd typ, om hinder inte finns till följd av sjukdom eller skada eller av andra särskilda skäl, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) på snöskotrar och tunga snöskotrar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
91 § 
Användning av terrängfordon 
Terrängfordon får inte användas på väg. Bestämmelser om användning av snöskoter och tung snöskoter på snöskoterleder finns i terrängtrafiklagen (1710/1995). Genom förordning av statsrådet får utfärdas bestämmelser om liten användning av motorsläde och annat hjulförsett terrängfordon också annanstans än på snöskoterleder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare