Riksdagens svar
RSv
18
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
RP 37/2019 rd
KoUB 7/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (RP 37/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 7/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag  
om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 4 §, sådan den lyder i lag 901/2018, som följer: 
4 § 
Beloppet av och grunderna för tillsynsavgiften för flygtrafiken 
Tillsynsavgiften för flygtrafiken uppgår på varje flygplats till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under det föregående kalenderåret har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 5.11.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 06-11-2019 14:54