Riksdagens svar
RSv
2
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
RP 2/2019 rd
AjUB 1/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 2/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 6 kap. 7 § 4 mom. och 
fogas till 14 kap. 1 §, sådan den lyder i lag 1456/2016, ett nytt 5 mom. som följer: 
6 kap. 
Arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån 
7 § 
Uppföljning av studierna och indragning av stöd 
Arbets- och näringsbyrån beslutar om upphörande av rätten till arbetslöshetsförmån enligt 2 och 3 mom. genom att ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. Bestämmelser om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den arbetssökande ska ges tillfälle att bli hörd innan det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges. 
14 kap. 
Sökande av ändring 
1 § 
Omprövningsbegäran och besvär 
Omprövning får inte begäras och besvär får inte anföras i fråga om ett av arbets- och näringsbyrån lämnat arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 6 kap. 7 § om upphörande av rätten till arbetslöshetsförmån. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa fattat på grundval av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 19.6.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 24-06-2019 12:54