Riksdagens svar
RSv
285
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
RP 302/2018 rd
GrUB 14/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster (RP 302/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 14/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 7 § i lagen om sammankomster 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sammankomster (530/1999) 7 § 1 mom. som följer: 
7 § 
Anmälningsskyldighet 
Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören lämna en muntlig eller skriftlig anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Även en anmälan som lämnas senare kan anses giltig, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning. 
Denna lag träder i kraft den20
Helsingfors 7.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11-03-2019 12:39