Riksdagens svar
RSv
294
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 100/2018 rd
EkUB 42/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 100/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 42/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av kreditinstitutslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kreditinstitutslagen (610/2014) 15 kap. 5 § 3 mom. samt 16 och 17 §, 
ändras 7 kap. 5 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten samt 6 § 1 och 3 mom., 8 a kap. 4 § 1 mom., 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 § 3 mom., 6 § och 9 § 1 mom., 15 kap. 15 § och i 18 kap. rubriken för 7 § och 7 § 1 mom.,  
av dem 7 kap. 6 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 528/2016, 8 a kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1199/2014 och 11 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1199/2014, samt 
fogas till 10 kap. en ny 2 a §, till 15 kap. en ny 18 a § och till 23 kap. 3 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer: 
7 kap. 
Förvaltnings- och styrningssystem 
5 § 
Ledningens tidsdisposition 
Den som i ett kreditinstitut som är systemviktigt för det finansiella systemet på det sätt som avses i 10 kap. 7 eller 8 § är styrelsemedlem eller verkställande direktör får inneha högst en av följande kombinationer av ledningsuppdrag: 
1) ett uppdrag som verkställande direktör och två styrelseuppdrag, eller 
2) fyra styrelseuppdrag. 
Följande styrelseuppdrag och uppdrag som verkställande direktör ska räknas som ett enda ledningsuppdrag: 
1) uppdrag i företag som hör till samma koncern, till samma finansiella företagsgrupp eller till samma sammanslutning av inlåningsbanker, och 
6 § 
Rapportering om överträdelser 
Ett kreditinstitut ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
En sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, att få tillgång till sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. i denna paragraf vilkas utlämnande skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
8 a kap. 
Återhämtningsplan 
4 § 
Återhämtningsplanens indikatorer och genomförandet av planen 
Ett kreditinstitut ska i sin återhämtningsplan ange tydliga indikatorer och kvalitativa bedömningsgrunder som gör det möjligt att identifiera situationer där planen ska genomföras i syfte att säkra kreditinstitutets fortsatta verksamhet. Kreditinstitutet ska ange indikatorer som ligger tillräckligt långt från minimikraven på kapitaltäckning och likviditet. Indikatorn för den totala kapitaltäckningen ska dock vara minst 9,5 procent ökad med beloppet av det buffertkrav enligt prövning som Finansinspektionen ställt med stöd av 11 kap. 6 §. Kreditinstitutet ska ta i bruk arrangemang som gör det möjligt att tillförlitligt och regelbundet följa indikatorerna och de kvalitativa bedömningsgrunderna. 
10 kap. 
Finansiella förutsättningar 
2 § 
Minimikapital 
Ett kreditinstituts aktiekapital, andelskapital eller grundkapital ska uppgå till minst fem miljoner euro. Kapitalet ska vara tecknat i sin helhet när koncessionen beviljas. Kapitalet ska uppfylla kraven på primärkapitalinstrument i enlighet med artikel 26.1 a i EU:s tillsynsförordning. 
Aktiekapital som räknas till minimikapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel i 28 EU:s till-synsförordning. Andelskapitalet och grundkapitalet ska på motsvarande sätt uppfylla kraven enligt artiklarna 27—29 i EU:s tillsynsförordning. 
2 a § 
Undantag som gäller kreditinstitut från tillämpningen av aktiebolagslagen 
Kapital som motsvarar aktier och andelar och som tagits upp i fonden för inbetalt fritt eget kapital enligt 8 kap. 2 § i aktiebolagslagen, och som räknats som kreditinstitutets kärnprimärkapital får inte återbetalas eller användas till vinstutdelning utan att Finansinspektionen gett tillstånd till det på förhand. 
Bestämmelserna om minoritetens rätt att kräva vinstutdelning i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen och om inlösen av aktier i 16 kap. 13 § och 17 kap. 13 § i den lagen tillämpas inte på kreditinstitut. 
11 kap. 
Tillsyn över finansiell ställning 
2 § 
Kapitaltäcknings- och likviditetsbedömning 
Bedömningen ska dessutom avse kreditinstitutets exponering för ränterisker i samband med annan verksamhet än handel. Om utfallet av en sådan ränterisk som en plötslig och oväntad ränteförändring på 2 procentenheter eller som en annan förändring som definieras i Europeiska bankmyndighetens anvisningar leder till att kreditinstitutets kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas minskar med mer än 20 procent, ska Finansinspektionen kräva att kreditinstitutet redogör för vilka åtgärder det ämnar vidta med anledning av ränterisken. 
6 § 
Buffertkrav enligt prövning 
Finansinspektionen ska i de fall som avses i 2 mom. bestämma en högre kärnprimärkapital-nivå för kreditinstitutet än vad som föreskrivs i EU:s tillsynsförordning, om Finansinspektionen anser att kravet är nödvändigt för att täcka de väsentliga risker som riktas mot kreditinstitutet. Ett buffertkrav enligt denna paragraf kan fastställas för högst tre år åt gången. 
Finansinspektionen kan ställa buffertkrav enligt denna paragraf, om 
1) Finansinspektionen på basis av en bedömning enligt 2 § eller en bedömning på grunder som ställts på förhand anser att
a) kreditinstitutets kapitalbas inte räcker för att uppfylla det kapitalbehov som kreditinstitutet enligt 9 kap. 1 § har beräknat för sin totalexponering eller denna beräkning inte uppfyller de krav som ställts på den i den paragrafen,
b) kreditinstitutet har bedömt sitt i underpunkt a avsedda kapitalbehov och sitt därpå baserade kapitalmål eller den kapitalbas som krävs för täckningen av de stora exponeringar mot kunder som avses i EU:s tillsynsförordning på ett väsentligen bristfälligt eller felaktigt sätt, eller om
c) kreditinstitutets riskhanteringssystem inte uppfyller de krav som ställs på det i 9 kap. 2 §,
 
2) kreditinstitutet har sådana tillgångar eller åtaganden utanför balansräkningen som är förenade med risker för vilka något kapitalkrav inte har ställts i 10 kap. eller i EU:s tillsynsförordning eller kreditinstitutet har exponeringar för vilka uppenbart otillräckliga kapitalkrav har fastställts, 
3) brister hos kreditinstitutets förvaltnings- och styrningssystem eller kreditinstitutets affärsmodell medför risker som inte annars berörs av något buffertkrav, eller  
4) de förutsättningar som avses i 5 a § 1 mom. 1 punkten är uppfyllda. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan Finansinspektionen under de förutsättningar som föreskrivs i 1 mom., på basis av ett sådant kreditinstituts gruppbaserade finansiella ställning som är föremål för gruppbaserad tillsyn, ålägga detta ett konsoliderat buffertkrav. 
Finansinspektionen ska vid tillämpningen av denna paragraf beakta 
1) huruvida kvaliteten är tillräcklig på de förfaranden genom vilka det säkerställs att kreditinstitutets interna kapital enligt 9 kap. 1 § är tillräckligt högt och den målsättning för kapitalbasens storlek som kreditinstitutet ställt enligt den paragrafen, 
2) huruvida kreditinstitutets administrations-, styrnings- och riskhanteringssystem allmänt taget är tillräckligt effektiva, 
3) de risker som kreditinstitutets verksamhet eventuellt utgör för hela det finansiella systemets stabilitet. 
9 § 
Tilläggskrav på likviditeten 
Utöver vad som föreskrivs i EU:s tillsynsförordning ska Finansinspektionen ställa behövliga kvalitativa och kvantitativa krav på ett kreditinstituts likviditet, om Finansinspektionen på basis av en bedömning enligt 2 § anser att det är nödvändigt att ställa krav för att täcka likviditetsriskerna. 
15 kap. 
Förfaranden vid kundtransaktioner 
15 § 
Undantag som gäller utlämnandet av uppgifter från tystnadsplikten 
Om inte något annat följer av allmänna dataskyddsförordningen, har ett kreditinstitut och ett företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som detta rätt att trots tystnadsplikten enligt 14 § 
1) till ett företag som hör till samma koncern, samma finansiella företagsgrupp, samma sammanslutning av inlåningsbanker eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat lämna ut uppgifter som är nödvändiga för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring samt för koncernens, gruppens, sammanslutningens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering; vad som i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller dock inte uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet, 
2) till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som kreditinstitutet, ur sitt kundregister lämna ut uppgifter som är nödvändiga för marknadsföring samt för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, 
3) till ett annat kreditinstitut, finansiellt institut, värdepappersföretag, betalningsinstitut eller företag som hör till en sammanslutning av inlåningsbanker eller till ett företag eller en sammanslutning som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat lämna ut sådana uppgifter enligt 18 a § i detta kapitel om brott mot dem som är nödvändiga för att förebygga brottslighet som riktas mot företag som är verksamma på finansmarknaden, 
4) till en registerförare som bedriver kreditupplysningsverksamhet, för införande i kreditupplysningsregistret lämna ut information som behövs för specificering av en kunds gällande kreditavtal och borgensförbindelser samt upplysningar om obetalda kreditbelopp, 
5) lämna ut uppgifter som är nödvändiga för vetenskaplig forskning, om minst 60 år har förflutit från handlingens tillkomst och mottagaren skriftligen förbinder sig att inte utnyttja handlingen för att skada eller förringa den som handlingen berör eller gäller eller dennes närstående eller för att kränka de övriga intressen som sekretessen ska skydda, 
6) till finansbranschens avtalsbaserade kundorganisation eller något annat sådant tvistlös-ningsorgan som anmälts till Europiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) lämna ut uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som förts till organisationen eller organet för behandling. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten tillämpas också på andelsbankernas och sparbanker-nas centrala finansiella institut. 
I de situationer som avses i 1 mom. 1—4 och 6 punkten får endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att sköta uppgifterna i fråga utlämnas, och om mottagaren omfattas av i denna lag föreskriven eller motsvarande tystnadsplikt. 
Vad som i 1 mom. 1, 2 och 4—6 punkten föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. 
18 a § 
Behandling av personuppgifter 
Kreditinstitut och finansiella institut får behandla uppgifter om personuppgifter som hänför sig till anmärkningar om kunder och föra register över dem (kundanmärkningsregister) i den utsträckning som är nödvändig för att förhindra och utreda störningar, brott eller överträdelser som riktas direkt mot deras verksamhet. 
I kundanmärkningsregistret får följande uppgifter antecknas: 
1) den registrerades nuvarande eller tidigare kundrelation, 
2) dröjsmål eller försummelser i fråga om betalningar, 
3) brottet, det misstänkta brottet eller överträdelsen, 
4) det kreditinstitut eller finansiella institut mot vilket brottet, det misstänkta brottet eller överträdelsen har riktats, 
5) tidpunkten för gärningen eller den misstänkta gärningen och för anteckningen i registret, 
6) den registrerades namn, personbeteckning, adress och yrke, 
7) den domstol eller förundersökningsmyndighet där ärendet är anhängigt, 
8) vem som har anmält och registrerat uppgiften. 
Ett kreditinstitut eller finansiellt institut får inte göra en anteckning i kundanmärkningsregistret förrän det misstänkta brottet eller överträdelsen har anmälts till förundersökningsmyndigheten eller åklagaren eller en fordran som har förfallit till betalning har varit obetald i mer än 60 dagar från förfallodagen. Anteckning i registret ska göras inom ett år från det att 
1) kreditinstitutet eller det finansiella institutet har inlett straffprocessen, 
2) kreditinstitutet eller det finansiella institutet har fått information om att någon annan har inlett en straffprocess,  
3) åklagaren har beslutat att väcka åtal, eller 
4) betalningen har förfallit. 
Uppgifterna om ett brott ska avföras ur kundanmärkningsregistret omedelbart efter det att den registrerade genom underrättens dom har konstaterats vara oskyldig, straffprocessen har lagts ner eller om en högre rättsinstans har friat den person som dömts av den lägre rättsinstansen. Kreditinstitutet eller det finansiella institutet kan registrera uppgifterna på nytt, om en högre rättsinstans dömer en person som den lägre instansen har friat. 
Uppgifterna ska avföras ur kundanmärkningsregistret senast fem år efter det att en uppgift om brottet i fråga registrerades första gången. En uppgift om en betalningsstörning ska avföras senast när det har gått två år sedan betalningen gjordes. 
Den registrerade ska underrättas om användningen av uppgifterna för beslutsfattande, om avslag på en ansökan om kredit eller något annat för den registrerade negativt beslut beror på uppgifter i kundanmärkningsregistret. 
18 kap. 
Särskilda bestämmelser om utländska kreditinstitut 
7 § 
Tystnadsplikt, kundkontroll och behandling av personuppgifter 
På tystnadsplikten, rätten att lämna upplysningar och brott mot tystnadsplikten när det gäller anställda vid utländska kreditinstituts filialer och representationer samt på kundkontroll och utövande av representationers kreditupplysningsverksamhet tillämpas 15 kap. 14—18 § och 21 kap. 4 §. På rätten att behandla personuppgifter som hänför sig till anmärkningar mot kunder och missbruk när det gäller utländska kreditinstituts filialer tillämpas dessutom 15 kap. 18 a §. 
23 kap. 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
3 § 
Övriga övergångsbestämmelser 
Minimikapitalkravet enligt 10 kap. 2 § gäller inte kreditinstitut som den 1 januari 1994 hade koncession att bedriva kreditinstitutsverksamhet. Om beloppet av ett ovan avsett kreditinstituts aktiekapital, andelskapital eller grundkapital vid nämnda tidpunkt understeg det nämnda minimikravet, får det dock inte sjunka under det belopp som det uppgick till den 2 maj 1992 eller, om kreditinstitutet inte hade koncession den nämnda dagen, under beloppet då kreditinstitutet erhöll koncession, eller det högsta belopp som uppnåtts efter det. Så länge som kreditinstitutet inte uppfyller minimikravet enligt 10 kap. 2 mom. får kapitalbasen inte sjunka av någon annan orsak än förluster. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kreditinstitutslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 7 mom. 2 punkten i ikraftträ-dandebestämmelsen som följer: 
 
Om insättningsgarantifondens tillgångar inte räcker till för betalning av garanterade insätt-ningar eller för insättningsgarantifondens andra förpliktelser så som föreskrivs i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, ska Verket för finansiell stabilitet 
2) ålägga den gamla insättningsgarantifonden att till insättningsgarantifonden överföra till-gångar, om avgifter som avses i 1 punkten inte kan tas ut till tillräckligt belopp, tillräckligt snabbt eller på ett sätt som tryggar stabiliteten, 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av lagen om Finansinspektionen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 71 a § 2 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1442/2016, och 
fogas till lagen en ny 71 c § som följer: 
71 a § 
Rapportering om överträdelser 
I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna och skydda rapportören och den som är föremål för rapporten, vilka står i arbetsavtalsförhållande, samt innehålla anvisningar som tryggar skyddet av identiteten för rapportören och den som är föremål för rapporten, om det inte för utredande av överträdelser eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
En sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, att få tillgång till uppgifter enligt 1 och 3 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. Bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 i den förordningen tillämpas inte på Finansinspektionen när den upprätthåller det system som avses i 1 mom. 
71 c § 
Begränsning av rätten att få tillgång till information 
Utöver det som föreskrivs i 34 § i dataskyddslagen (1050/2018) har den registrerade inte en i artikel 15 i allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att ta del av uppgifter som Finansinspektionen i sitt tillsyns- och inspektionsuppdrag samlar in om den registrerade, om utlämnande av uppgifterna skulle kunna skada skötseln av Finansinspektionens lagstadgade uppgifter eller försvåra förebyggande eller utredande av brott mot bestämmelserna om finansmarknaden. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av lagen om investeringstjänster 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 5 § 1 mom., 6 kap.1 § 7 mom. och 12 kap. 2 § 2 och 3 mom.,  
av dem 1 kap. 5 § 1 mom. och 6 kap. 1 § 7 mom. sådana de lyder i lag 1069/2017, samt 
fogas till 6 kap. 1 §, sådan den lyder i lagarna 1069/2017 och 243/2018, ett nytt 8 mom., till 12 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1069/2017, ett nytt 5 mom. och till kapitlet en ny 3 a § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
5 § 
Bestämmelser som tillämpas på utländska EES-värdepappersföretag och utländska EES-kreditinstitut 
Bestämmelser om utländska EES-värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt att i Finland tillhandahålla sidotjänster via filialer och om de krav som ska ställas på sådan verksamhet finns i 13 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 4 kap. 1 § 1—3 och 6 mom., 7 kap. 2 § 6 mom. samt 7, 15 och 16 §, 7 a kap. 5 §, 10 kap. 1—9, 11—14 och 16 §, 11 kap. 18, 19 och 22—25 §, 12 kap. 3 a och 4 §, 14 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 §. 
6 kap. 
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten 
1 § 
Minimikapital 
Aktiekapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas. Det kapital som räknas till det i 1—6 mom. avsedda minimikapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 28 i EU:s tillsynsförordning. 
Bestämmelserna i 10 kap. 2 a § i kreditinstitutslagen tillämpas också på värdepappersföretag. 
12 kap. 
Sekretess och kundkontroll 
2 § 
Utlämnande av sekretessbelagd information 
Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, har värdepappersföretag och företag som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp rätt att lämna information som avses i 1 § 1 mom. till företag som hör till samma koncern, samma finansiella företagsgrupp eller till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring och för koncernens, den finansiella företagsgruppens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om lämnande av information gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen och inte heller uppgifter som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet. 
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får värdepappersföretag och företag som hör till ett värdepappersföretags finansiella företagsgrupp lämna ut sådan information ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden till företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som värdepappersföretaget, om mottagaren omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. 
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. har värdepappersföretag och företag som hör till ett vär-depappersföretags finansiella företagsgrupp rätt att till andra värdepappersföretag, kreditinstitut, finansiella institut och betalningsinstitut lämna ut nödvändiga uppgifter enligt 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om brott som riktar sig mot dessa för att förebygga brottslighet som riktas mot företag som är verksamma på finansmarknaden. 
3 a § 
Behandling av personuppgifter 
Bestämmelserna i 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om behandling av personuppgifter som hänför sig till missbruk tillämpas också på värdepappersföretag. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lagens 6 kap. 1 § börjar dock tillämpas först ett år efter ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av lagen om betalningsinstitut 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 38 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 764/2012, samt 
fogas till lagen en ny 39 a § som följer: 
38 § 
Information till företag inom samma finansiella företagsgrupp eller finans- och försäkrings-konglomerat 
Ett betalningsinstitut och ett företag som hör till samma finansiella företagsgrupp enligt kreditinstitutslagen eller lagen om investeringstjänster har trots vad som föreskrivs om tystnadsplikt rätt att lämna uppgifter som avses i 37 § i denna lag till företag som hör till samma koncern, samma finansiella företagsgrupp eller samma finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, för marknadsföring samt för koncernens, gruppens eller konglomeratets riskhantering, om mottagaren omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, och inte heller information som baserar sig på registrering av betalningsuppgifter mellan en kund och ett företag som inte hör till konglomeratet. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får ett betalningsinstitut och ett företag som hör till samma finansiella företagsgrupp lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som betalningsinstitutet, om den som tar emot uppgifterna omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. har ett betalningsinstitut rätt att till ett annat betalningsinstitut, kreditinstitut, finansiellt institut eller värdepappersföretag lämna ut nödvändiga uppgifter enligt 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om brott som riktar sig mot dessa för att förebygga brottslighet som riktas mot företag som är verksamma på finansmarknaden. 
39 a § 
Behandling av personuppgifter 
Bestämmelserna i 15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen om behandling av personuppgifter som hänför sig till missbruk tillämpas också på betalningsinstitut. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 3 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 3 kap. 3 § 1 och 3 mom. som följer: 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
3 § 
Rapportering av överträdelser 
En börs ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rap-portera misstankar om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050/2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredning av misstänkta överträdelser. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) i 7 kap. 11 § det inledande stycket i 3 mom. samt 4 mom., 21 kap. 14 § samt 22 kap. 9 § 1 och 3 mom.,  
av dem 22 kap. 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 527/2016, som följer: 
7 kap. 
Organisering av verksamheten 
11 § 
Tystnadsplikt 
Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, har en AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut dessutom rätt att 
Det som föreskrivs i 3 mom. gäller inte utlämnande av sådana uppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. 
21 kap. 
Bestämmelser som gäller Finansinspektionen 
14 § 
Bevarande och överföring av personuppgifter 
Finansinspektionen ska bevara de personuppgifter som den fått då den skött uppgifter enligt denna lag. Uppgifterna ska avföras fem år efter rapporteringen, om de inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller myndighetsundersökning. Behovet av fortsatt bevarande ska granskas senast tre år efter den föregående undersökningen av behovet. En anteckning ska göras om granskningen. Uppgifterna ska avföras omedelbart när det inte längre finns något behov av att behandla dem. 
Finansinspektionen får från fall till fall överföra de uppgifter som den fått då den skött uppgifter enligt denna lag och analyser av uppgifterna till ett tredjeland, om överföringen behövs för tillsynen över att AIFM-direktivet följs. Uppgifterna får överföras endast på villkor att de inte utan Finansinspektionens skriftliga tillstånd överförs vidare. 
22 kap. 
Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser 
9 § 
Rapportering om överträdelser 
En förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha rutiner för att dess anställda internt ge-nom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050/2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 12 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 12 kap. 3 § 1 och 3 mom., sådana de lyder i lag 519/2016, som följer: 
12 kap. 
Marknadsmissbruk 
3 § 
Rapportering om överträdelser 
En emittent ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050/2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 2 kap. 22 § och 8 kap. 2 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearing-verksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 2 kap. 22 § och 8 kap. 2 § 2 mom. som följer: 
2 kap. 
En värdepapperscentrals verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet samt centrala motparter 
22 § 
Rapportering om överträdelser 
En värdepapperscentral ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera misstankar om överträdelse av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
Värdepapperscentralen ska bevara de behövliga uppgifterna enligt 1 mom. Uppgifterna ska avföras fem år efter rapporteringen, om de inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en anhängig rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Behovet av fortsatt bevarande ska granskas senast tre år efter den föregående undersökningen av behovet. En anteckning ska göras om granskningen. Uppgifterna ska avföras omedelbart efter det att grunden för att behandla dem har upphört. 
Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050/2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
8 kap. 
Särskilda bestämmelser 
2 § 
Informationsskyldighet 
Kontoförvaltare, clearingmedlemmar, de som sköter förvaltarregistrering, centrala motparter, värdepapperscentraler och organisationer som verksamheten utkontrakterats till samt dessa aktörers holdingföretag och finansiella institut som hör till deras finansiella företagsgrupp har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till företag som hör till samma koncern, finansiella företagsgrupp eller i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsett finans- och försäkringskonglomerat, för kundbetjäning och andra kundrelationer, för marknadsföring och för koncernens, företagsgruppens eller konglomeratets riskhantering, om den tystnadsplikt som avses i 1 § eller motsvarande tystnadsplikt gäller för  dess  förvaltningsorgans  medlemmar  och  för  dess anställda. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av information gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 26 kap. 2 § och 27 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om placeringsfonder (213/2019) 26 kap. 2 § och 27 kap. 7 § 1 och 3 mom. som följer: 
26 kap. 
Tystnadsplikt och skadeståndsskyldighet samt kundkontroll 
2 § 
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, får fondbolag lämna uppgifter som avses i 1 § till en sammanslutning som hör till samma koncern, samma konsolideringsgrupp eller samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda finans- och försäkringskonglomerat, för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens eller försäkringskonglomeratets riskhantering. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får ett fondbolag ur sitt kundregister lämna ut uppgifter som behövs för marknadsföring samt för kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som fondbolaget, om den som tar emot uppgifterna omfattas av tystnadsplikt enligt denna lag eller motsvarande tysnadsplikt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen. 
27 kap. 
Påföljder och rapportering om överträdelser 
7 § 
Rapportering om överträdelser 
Ett fondbolag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska även innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
Utöver vad som föreskrivs i dataskyddslagen (1050 /2018) har en sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser inte rätt till insyn i den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 4 och 5 a §,  
sådana de lyder, 4 § i lag 1421/2007 och 5 a § i lag 642/2006, samt 
ändras 5 och 5 b §, 9 § 1 mom. samt 13 § 1 mom.,  
sådana de lyder, 5 § och 13 § 1 mom. i lag 642/2006 samt 5 b § och 9 § 1 mom. i lag 1421/2007, som följer: 
5 § 
De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, om det är fråga om dotterbolagsfusion, det kreditinstitut som är moderföretag, ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan, till vilken ska fogas fusionsplanen och det revisorsyttrande som avses i 16 kap. 4 § i aktiebolagslagen, ska tillställas Finansinspektionen innan kreditinstitutet ansöker om sådan kallelse på borgenärerna som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva att få också andra uppgifter som den anser vara behövliga. 
Registermyndigheten ska omedelbart delge Finansinspektionen en sådan anmälan om en bor-genärs motstånd som avses i 16 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen. 
Finansinspektionen kan vid absorptionsfusion som avses i 16 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen motsätta sig fusionen, om fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för det övertagande kreditinstitutets koncession. Finansinspektionen ska underrätta registermyndigheten om sitt motstånd inom en månad från den dag enligt 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen som angetts för kallelsen på borgenärerna. De kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig fusionen. Fusionen får i ett sådant fall som avses ovan i detta moment registreras endast om Finansinspektionen inte motsätter sig den inom den tid som anges ovan. 
Besvär över Finansinspektionens beslut enligt denna paragraf ska behandlas skyndsamt. 
5 b § 
När ett finskt kreditinstitut deltar i en gränsöverskridande fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska 5 § tillämpas. 
Om det vid fusionen övertagande bolaget är registrerat eller registreras i en annan stat, tillämpas dock inte 5 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag (742/2004) eller i 16 kap. 26 § 4 mom. i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen, innan ett tillstånd som avses i de nämnda paragraferna har beviljats, har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag enligt 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen som angetts för kallelsen på borgenärerna endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig beviljandet av tillstånd eller flyttningen av hemort i samband med etablering av ett europabolag. 
Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i en annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som föreskrivs om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland. 
9 § 
I fråga om det ursprungliga kreditinstitutets delningsplan, registrering av verkställandet av delningen samt tillståndet och intyget angående verkställighet tillämpas vad som i 5, 5 b, 6 och 6 a § föreskrivs om fusion. Det som föreskrivs i 5 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan total delning som avses i 17 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i aktiebolagslagen, om delningen sker genom överlåtelse till bolag som ska bildas och som är enbart kreditinstitut. 
13 § 
Det överlåtande kreditinstitutets styrelse ska göra upp en överlåtelseplan i fråga om vilken 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen ska tillämpas. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 31 och 33 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 31 § 1 mom. 2 punkten och 33 § 3 mom., av dem 31 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 622/2014, som följer: 
31 § 
Finansinspektionens uppgifter 
Finansinspektionen har till uppgift att 
2) tillsammans med de andra centrala tillsynsmyndigheterna regelbundet göra en bedömning av hur klar konglomeratets struktur är med tanke på tillsynen, av organisationens funktion, den interna kontrollens tillräcklighet, de verkningar som konglomeratets interna affärstransaktioner har på konglomeratets reglerade företag, konglomeratets riskkoncentrationer samt kapitalbasens och risktäckningskapacitetens tillräcklighet; Finansinspektionen ska samordna den bedömning som avses i denna punkt med den bedömning som avses i 11 kap. 2 § i kreditinstitutslagen, 
33 § 
Tystnadsplikt 
Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, har ett företag enligt 1 mom. som hör till ett konglomerat har rätt att lämna uppgifter som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma konglomerat för kundbetjäning och för annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt konglomeratets riskhanteringi. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i allmänna dataskyddsförordningen. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 1 kap. 6 § 1 och 2 mom., 6 kap. 1 § 9 mom., 7 kap. 3 § 3 och 4 mom. och 5 §, 8 kap. 1 § 1 och 2 mom. och 12 kap. 1 § 5 mom.,  
av dem 1 kap. 6 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 821/2017, som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
6 § 
Lagens syften och allmänna tillämpningsprinciper 
Verket ska vid tillämpning av denna lag beakta följande allmänna resolutionssyften: 
1) kontinuiteten i institutets kritiska funktioner, 
2) förebyggande av spridningseffekter mellan instituten och andra störningar som äventyrar finansmarknadens stabilitet samt främjande av marknadsdisciplinen, 
3) skyddande av offentliga medel genom säkerställande av minsta möjliga behov av att förlita sig på extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
4) tryggande av skyddade insättares och investerares medel samt kundmedel som innehas av instituten. 
I sin strävan efter de syften som avses i 1 mom. ska verket också försöka bevara kapitalvärden och minimera resolutionskostnaderna. Om de syften som avses i 1 mom. står i konflikt med varandra, ska verket när det beslutar om tillämpning av denna lag väga och beakta syftena så att det är möjligt att uppnå dem på ett optimalt sätt. 
6 kap. 
Nedskrivning och konvertering av värdet på aktier, andelar och vissa andra balansposter samt indragning av aktier och andelar 
1 § 
Skyldighet att skriva ned det nominella värdet på poster i eget kapital samt att skriva ned och konvertera vissa andra balansposter 
Verket kan i samband med beslut om tillämpningen av åtgärder enligt denna paragraf också besluta att ett kreditinstitut i andelslagsform ska ombildas till ett andelsbanksaktiebolag enligt 18 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013), att ett centralinstitut i andelslagsform enligt 4 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ska ombildas till ett aktiebolag och att en sparbank ska ombildas till ett sparbanksaktiebolag enligt 91 § i sparbankslagen (1502/2001). När ett centralinstitut i andelslagsform enligt 4 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ombildas till ett aktiebolag förfaller centralinstitutets koncession enligt 11 § 1 mom. i den lagen. 
7 kap. 
Allmänna principer för resolutionsverktyg 
3 § 
Beslutsfattande, registrering och rättsverkningar 
I fråga om registrering av beslut som avses i 1 § och beslutens rättsverkningar samt i fråga om beslutsprocessen hos andra mottagande företag än tillfälliga institut och egendomsförvaltningsbolag samt i fråga om rapportering till myndigheter ska tillämpas vad som föreskrivs någon annanstans i lag, om inte annat följer av denna lag. På registrering av aktiekapital som i form av apport betalats till ett institut, till ett tillfälligt institut eller till ett egendomsförvaltningsbolag tillämpas inte vad som i 2 kap. 8 § 3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) föreskrivs om revisorsyttrande. I fråga om beslut som gäller ändring av företagsformen, nedskrivning och uppskrivning av eget kapital, indragning och emission av aktier och andelar samt fusion, delning och överföring av affärsverksamhet och i fråga om registrering av besluten tillämpas inte vad som någon annanstans i lag föreskrivs om revisorsyttrande och intyg. Registermyndigheten ska skyndsamt och så snart det är möjligt behandla verkets beslut enligt denna lags 6 kap. 1 § 1 mom. om nedskrivning av eget kapital och indragning av aktier och andelar, verkets beslut enligt denna lags 6 kap. 1 § 9 mom. om ändring av företagsformen, verkets beslut enligt denna lags 9 kap. 1 § 2 mom. om överföring av affärsverksamhet och verkets beslut med stöd av denna lags 12 kap. 1 § 2 mom. om uppskrivning av eget kapital och emission av aktier och andelar. 
Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om återvinning till konkursbo, om en ägares och en borgenärs rätt att motsätta sig en rättshandling samt om ägarens rätt att kräva inlösen eller återbetalning och om borgenärens rätt att kräva betalning ska inte tillämpas på rättshandlingar som innebär att verket överför ett instituts eller företags finansiella instrument, tillgångar eller skulder i enlighet med denna lag och inte heller på verkets beslut enligt 6 kap. 1 § 9 mom. eller verkets beslut enligt 7 § i detta kapitel. På en insättares rätt att säga upp en insättning ska dock tillämpas 6, 9 och 13 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 9, 10 och 30 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform samt 69, 87 a och 89 § i sparbankslagen. 
5 § 
Tillämpning av värdepappersmarknadslagstiftningen 
Vad som i 4 kap. i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om prospekt och innehållet i prospekt samt i 11 kap. i den lagen om offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden, ska inte tillämpas vid överföring eller förvärv av aktier med stöd av bestämmelserna i 8—11 kap. i denna lag. 
8 kap. 
Skuldnedskrivning och konvertering av skulder till kapitalbasinstrument 
1 § 
Rätt att skriva ned det nominella värdet av skulder och konvertera dem till kapitalbasinstrument 
Verket kan genom sitt beslut, med de undantag som anges i 5 och 6 §, helt eller delvis skriva ned det nominella värdet av andra skuldinstrument i institut, tillfälliga institut enligt 10 kap. och egendomsförvaltningsbolag enligt 11 kap. än sådana som avses i 4 §, nedan nedskrivningsbara skulder, och konvertera de nedskrivna skulderna till kapitalbasinstrument på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillfälliga instituts och egendomsförvaltningsbolags skulder ska också tillämpas på skulder som i enlighet med denna lag har överförts till ett tillfälligt institut och ett egendomsförvaltningsbolag. 
12 kap. 
Verkets befogenheter 
1 § 
Befogenheter 
Verket kan utöva befogenheter som föreskrivs i denna paragraf trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag eller bestäms i institutets bolagsordning eller stadgar eller annars avtalas om skyldigheten att utverka en annan myndighets eller persons samtycke till utövande av en befogenhet eller om skyldigheten att göra anmälan till en myndighet eller en person innan en befogenhet utövas. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 3 kap. 8 § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom. samt 5 kap. 8 § 1 mom., 9 § 6 mom., 10 § 4 mom. och rubriken för 16 § samt 
fogas till 5 kap. 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 822/2017, nya 5 och 6 mom., till 16 § ett nytt 3 mom. samt till kapitlet en ny 20 § som följer: 
3 kap. 
Fondens tillgångar och placeringen av dem samt kostnader och upplåning 
8 § 
Upplåning och utlåning 
Med grund i riksdagens samtycke kan fonden med statsrådets tillstånd och på villkor som det bestämmer ta upp lån. För låneräntor och återbetalning ska användas fondens medel. 
Resolutionsfonden kan låna pengar från en sådan fond i en annan till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stat (EES-stat) som motsvarar resolutionsfonden, om 
5 kap. 
Insättningsgaranti 
8 § 
Garanterade insättningar 
Av insättningsgarantifondens medel ersätts en insättares ersättningsberättigade insättningar i en och samma inlåningsbank, dock sammanlagt högst till ett belopp av 100 000 euro. Av insättningsgarantifondens medel ersätts finländska inlåningsbankers insättningar i Finland och insättningar i filialer i andra EES-stater. Verket kan på ansökan av en finsk inlåningsbank även besluta att den finländska inlåningsbankens insättningar i filialer i andra stater än EES-stater ersätts av insättningsgarantifondens medel. 
9 § 
Betalningsskyldighetens inträde 
För verkställande av verkets beslut enligt 2 mom. ska inlåningsbanken och inlåningsbankens konkursbo underrätta verket om insättarna och deras insättningar som ska ersättas enligt 8 §. Verket får lämna ut information endast till sådana myndigheter som enligt 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen har rätt att få sekretessbelagd information. 
10 § 
Utbetalning av ersättningar 
Ersättningen ska betalas i euro eller, om insättningen har gjorts i en inlåningsbanks utländska filial, i valutan i den stat där filialen har sitt säte. Om kontovalutan inte är euro eller valutan i den stat där filialen har sitt säte, kan ersättningen betalas i kontovalutan, i valutan i den stat där filialen har sitt säte eller i euro. Ersättningen ska omvandlas till euro enligt kursen den dag då verket i enlighet med 9 § beslutar om ersättningsskyldigheten. 
Ersättning betalas först för insättningens kapital och därefter för räntor som influtit i enlighet med insättningsavtalet. 
På ersättningen betalas ingen ränta. 
16 § 
Samarbete med andra staters insättningsgarantifonder 
Verket kan avtala om samarbete och utbyte av information enligt 1 mom. samt om fastställande av samarbetsprinciperna och samarbetsförfarandena enligt 2 mom. med insättningsga-rantimyndigheterna i andra stater än EES-stater på vilkas territorium en inlåningsbank har en filial. 
20 § 
Automatiserade beslut 
Vid utbetalning av ersättningar enligt detta kapitel får verket fatta automatiserade beslut enligt artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och underteckna besluten maskinellt. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 4 och 16 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 4 § 3 mom. och 16 § 6 mom., av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 615/2014, som följer: 
4 § 
Det belopp som betalats till ett kreditinstitut för andelar eller aktier får inte återbetalas, om återbetalningen leder till att kapitalbasen sjunker under minimibeloppet enligt 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller till att indikatorer enligt 8 a kap. 4 § i den lagen eller likviditetskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s tillsynsförordning) eller 11 kap. 9 § i kreditinstitutslagen inte blir uppfyllda. Ett kreditinstitut har rätt att helt eller delvis uppskjuta återbetalningen av andelar 
1) på eget initiativ, om återbetalningen skulle äventyra uppfyllandet av de krav som ställts på kreditinstitutets kapitaltäckning och likviditet, eller 
2) om Finansinspektionen inte har gett kreditinstitutet tillstånd enligt EU:s tillsynsförordning till återbetalningen. 
16 § 
En sådan medlem i det överlåtande kreditinstitutet som inte har biträtt beslutet om överlåtelse av affärsverksamheten, har vid överlåtelse av samtliga tillgångar och skulder rätt att avgå ur kreditinstitutet så som föreskrivs i 20 kap. 13 § i lagen om andelslag. En medlem som avses i detta moment får rätt till återbetalning av andelen då verkställandet av överlåtelsen av affärsverksamheten har registrerats. På kreditinstitutets rätt att begränsa återbetalningen av andelen tillämpas 4 § 3 mom. i denna lag. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av sparbankslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till sparbankslagen (1502/2001) en ny 41 b § som följer: 
2 kap. 
Eget kapital 
41 b § 
En sparbank är inte skyldig att lösa in grundfondsandelen i fall som avses i 74, 87 f eller 89 §. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lag 
om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010) 12 §, sådan den lyder i lag 1058/2016, som följer: 
12 § 
Marknadsföring och avtalsvillkor samt andra förfaranden 
På utländska betalningsinstituts filialer och på utländska betalningsinstitut som annars i Finland tillhandahåller betaltjänster ska 9 a, 32—36, 36 a, 39 a och 41 c § i lagen om betalningsinstitut tillämpas, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.  
Denna lag träder i kraft den 20.  
Helsingfors 11.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15-03-2019 16:24