Riksdagens svar
RSv
301
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
RP 282/2018 rd
FiUB 38/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den (RP 282/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 38/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att regeringen, före den tidpunkt då ändringarna ska börja tillämpas, ytterligare granskar konsekvenserna av ändringarna och utifrån detta bedömer eventuella ändringsbehov. 
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av begränsad skattskyldig för inkomst (627/1978) 10 b—10 e §, sådana de lyder, 10 b § i lagarna 970/2005 och 510/2010, 10 c och 10 d § i lag 970/2005 samt 10 e § i lag 1226/2006, samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder i lagarna 1516/2011, 1240/2013 och 975/2014, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 10 f § som följer: 
7 § 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska utbetalaren ta ut 35 procent i källskatt på dividend som utdelas av ett offentligt noterat bolag på en förvaltarregistrerad aktie, om utbetalaren eller den registrerade förvararen inte har sådana uppgifter om dividendtagaren som avses i 15 e § i lagen om beskattningsförfarande.  
10 b § 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 7 § 1 mom. och 10 § 1 mom. ska denna paragraf tillämpas på betalning av dividend på en förvaltarregistrerad aktie från ett sådant offentligt noterat bolag som avses i 33 a § i inkomstskattelagen. 
Vid utdelning av dividend kan bestämmelserna om dividend i ett i 1 § 3 mom. avsett internationellt avtal tillämpas, om utbetalaren av dividend eller den förvarare som är närmast dividendtagaren och som vid tidpunkten för utdelningen av dividend finns antecknad i det förvararregister som avses i 10 d § noggrant har utrett dividendtagarens hemviststat och kontrollerat att bestämmelserna om dividend i det internationella avtalet kan tillämpas på dividendtagaren. 
Skatt kan tas ut i enlighet med 2 mom. trots att den förvarare som är närmast dividendtagaren inte finns antecknad i det förvararregister som avses i 10 d §, om den registrerade förvararen har åtagit sig att förmedla uppgifterna om dividendtagaren och kontrollerat att de förutsättningar som anges i 2 mom. uppfylls. Om den registrerade förvararen förmedlar sådana uppgifter om utdelning av dividend som den registrerade förvararen har fått av en oregistrerad förvarare, anses den registrerade förvararen ha förbundit sig att ansvara för dessa uppgifters riktighet. 
Som en i 2 mom. avsedd noggrann utredning om hemviststat kan anses ett källskattekort som utfärdats av Skatteförvaltningen, ett intyg från skattemyndigheten i dividendtagarens hemviststat eller en sådan deklaration som dividendtagaren lämnar själv och som innehåller de uppgifter om dividendtagaren som behövs för källbeskattningen. Självdeklarationen ska ha dokumenterats tillräckligt tillförlitligt och överensstämma med andra uppgifter om dividendtagaren som förvararen har i sin besittning. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om självdeklarationens innehåll och giltighet och om det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras. 
10 c § 
En förvarare som registrerat sig i det förvararregister som avses i 10 d § ska i enlighet med 10 b § undersöka och identifiera dividendtagaren, tillförlitligt utreda dennes hemviststat i beskattningshänseende och kontrollera att bestämmelserna om dividend i ett internationellt avtal kan tillämpas på dividendtagaren. Den registrerade förvararen ska i fråga om dividender lämna de årsdeklarationsuppgifter som avses i 15 e § i lagen om beskattningsförfarande och de uppgifter om dividend som Skatteförvaltningen begärt med stöd av 19 § i den lagen samt, på uppmaning av Skatteförvaltningen, lämna eller förete för granskning de uppgifter som avses i 23 b § i den lagen. Vidare är den registrerade förvararen skyldig att på dividendutbetalarens begäran lämna dividendutbetalaren de uppgifter som denna behöver för fullgörande av sina beskattningsrelaterade skyldigheter. 
Om den registrerade förvararen för utbetalning av dividend har anmält att en lägre skatt än den källskatt som avses i 7 § 2 mom. ska tas ut på dividenden, ansvarar den registrerade förvararen såsom för egen skatt för skatt som inte tagits ut hos den skattskyldiga med anledning av en felaktig anmälan. För att bli fri från sitt ansvar ska den registrerade förvararen visa att felet inte beror på en försummelse från dennas sida. Den registrerade förvararen är inte ansvarig för skatt som inte tagits ut, om den registrerade förvararen visar att de uppgifter om dividendutbetalning och uppbörd av källskatt som denna har fått från en annan registrerad förvarare har förmedlats med oförändrat innehåll till följande registrerade förvarare i depåförvaringskedjan eller till emittenten. Den registrerade förvararen ansvarar för skatten även efter att ha avförts ur förvararregistret.  
Den registrerade förvararen anses på det sätt som avses i 2 mom. ansvara för källskatt som inte tagits ut på dividend, om den registrerade förvararen har lämnat eller förmedlat årsdeklarationsuppgifterna om dividenden och skatten i fråga, eller om en annan utredning visar att källskatt inte har tagits ut på grund av en felaktig anmälan eller försummelse från den registrerade förvararens sida. För att bli fri från sitt ansvar ska den registrerade förvararen visa att felet inte beror på en försummelse från den registrerade förvararens sida.  
Källskatt som inte tagits ut ska i en situation som avses i 2 mom. påföras utdelaren av dividend och den för skatten ansvarige registrerade förvararen med iakttagande av vad som i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om påförande av skatt när det gäller skattskyldiga. På registrerade förvarare tillämpas också vad som i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om påföljdsavgifter samt om betalning av skatter som påförs av Skatteförvaltningen och om ändringssökande.  
10 d § 
Med registrerad förvarare avses en förvarare som antecknats i det förvararregister som förs av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen antecknar i förvararregistret på ansökan den som med stöd av lagen om investeringstjänster (747/2012), lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), lagen om värdeandelskonton (827/1991) eller lagen om värdepapperskonton (750/2012) eller med stöd av motsvarande utländsk lagstiftning har rätt att bedriva förvaringsverksamhet. Förvararen ska ha beviljats tillstånd att bedriva förvaringsverksamhet av den behöriga myndigheten i förvararens hemviststat och ska omfattas av den myndighetens tillsyn. Förvararen ska ha sitt säte i en stat inom Europeiska unionen eller i en sådan stat med vilken Finland har ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Även en filial som verkar som förvarare och som etablerat sig i en sådan stat kan, om denna är bunden av bestämmelserna i fråga, registrera sig i förvararregistret. 
En förutsättning för registrering är dessutom att den gemensamma standarden för utbyte av upplysningar eller bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och identifiering av kunden samt annan lagstiftning ska tillämpas på förvararen, så att förvararen är skyldig att identifiera sin kund och dennes hemviststat i beskattningshänseende.  
Förvarare som ansöker om registrering och registrerade förvarare ska lämna de uppgifter som behövs för registerföringen samt en utredning som visar att de förutsättningar som avses i denna paragraf uppfylls samt sina kontaktuppgifter. Förvararen ska även anmäla ändringar i dessa uppgifter. 
Ändring i ett beslut om registrering i och avförande ur förvararregistret får sökas så som föreskrivs i 65 a § i lagen om beskattningsförfarande. 
10 e § 
Skatteförvaltningen ska avföra en förvarare ur förvararregistret, om  
1) förvararen begär det, 
2) de förutsättningar för registrering som anges i 10 d § inte längre uppfylls,  
3) förvararens administrativa fel eller andra ringa fel upprepade gånger har lett till felaktigt skatteuttag eller felaktig rapportering av uppgifter, eller  
4) förvararen på något annat sätt än vad som avses i 3 punkten försummar sina skyldigheter enligt 10 c § eller enligt 23 b § i lagen om beskattningsförfarande eller underlåter att betala skatt som påförts denna. 
Skatteförvaltningen kan låta bli att registrera en sådan förvarare i förvararregistret som utifrån tidigare försummelser kan antas komma att försumma de i 10 b och 10 c § avsedda skyldigheterna för förvarare på ett väsentligt sätt eller underlåta att betala skatt som påförts denna. 
Skatteförvaltningen ska ge den som avförs ur förvararregistret eller som inte blir registrerad i registret tillfälle att lämna en utredning, om avförandet eller beslutet att inte registrera förvararen i registret grundar sig på orsaker som avses i 1 och 2 mom. 
10 f § 
Källskatt uppbärs inte på ersättning för arbete enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd       (1118/1996), om mottagaren 
1) för betalaren visar upp ett källskattekort enligt vilket skatt inte tas ut, 
2) för betalaren visar upp en i 10 § avsedd annan utredning om tillämpning av ett sådant internationellt avtal som hindrar att skatt tas ut, eller 
3) har införts i det förskottsuppbördsregister som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd. 
Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på ersättning för arbete som betalas för följande arbeten som uteslutande eller huvudsakligen utförts i Finland: 
1) hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbete eller annat byggnadsarbete, 
2) installations- eller sammansättningsarbete, 
3) skeppsbyggnadsarbete, 
4) transportarbete, 
5) städ-, omsorgs- eller vårdarbete. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Lagens 7 § 2 mom. samt 10 b och 10 c § tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2021 eller därefter. 
Förvarare kan ansöka om registrering i det förvararregister som avses i 10 d § den 1 juli 2020 eller därefter. Registreringen i registret över utländska egendomsförvaltare upphör den 31 december 2020. 
Lag 
om ändring av lagen om beskattningsförfarande  
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 65 a § 6 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 15/2018, samt  
fogas till lagen en ny 15 e § och en ny 23 b §, i stället för den 23 b § som upphävts genom lag 772/2016, som följer: 
15 e § 
Allmän skyldighet att lämna uppgifter om dividend på förvaltarregistrerad aktie 
En i 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) avsedd registrerad förvarare ska årligen lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som behövs för beskattningen. Anmälningsskyldigheten gäller uppgifterna om de slutliga mottagare av dividend som den registrerade förvararen har åtagit sig att ansvara för samt förmedlingsuppgifterna vid tidpunkten för utbetalningen av dividend. Till uppgifterna om slutliga mottagare av dividend hör beloppet av de dividender som betalats till de dividendtagare som den registrerade förvararen ansvarar för och beloppet av den källskatt som tagits ut samt dessutom identifieringsuppgifter, såsom namn, födelsetid, adress i hemviststaten, skattenummer i hemviststaten, om sådana beviljas, samt i fråga om juridiska personer deras juridiska form. Dessutom ska dividendtagarens hemviststat i beskattningshänseende och hemadress anmälas, liksom även andra motsvarande uppgifter som Skatteförvaltningen fastställer. Förmedlingsuppgifterna vid tidpunkten för utbetalningen av dividend ska innehålla dels preciserande uppgifter om de registrerade förvarare vars dividendutbetalningsuppgifter förvararen vid tidpunkten för utbetalningen av dividend har förmedlat vidare i depåförvaringskedjan för aktier för att meddelas till emittenten, dels preciserande uppgifter om den registrerade förvarare till vilken uppgifterna har förmedlats. Dessa uppgifter ska också innehålla en specifikation över de förmedlade uppgifterna om antalet aktier och den skatt som tagits ut på dessa. 
Betalaren ska i årsdeklarationen anmäla uppgifterna om dividendtagaren och uppgifterna om den registrerade förvarare som är närmast dividendtagaren och som lämnat uppgifterna om dividendtagaren. Om betalaren inte har tillgång till uppgifter om dividendtagaren när årsdeklarationen lämnas in, ska uppgifterna om den förvarare som är närmast dividendtagaren och som betalaren känner till anges. Som hemviststat ska dock anges dividendtagarens hemviststat, om betalaren känner till denna. Dessutom ska det uppges huruvida det aktieinnehav som ligger till grund för betalning av dividend är förvaltarregistrerat samt om aktierna förvaltas för egen räkning eller för någon annans räkning. 
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas, tidpunkt och sätt för lämnande av uppgifterna samt om rätten att låta bli att lämna i denna paragraf avsedda uppgifter i situationer som är av ringa betydelse i ekonomiskt eller skattekontrollsmässigt hänseende. 
23 b § 
En registrerad förvarares särskilda skyldighet att lämna uppgifter  
En i 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst avsedd registrerad förvarare ska på uppmaning av Skatteförvaltningen på grundval av preciserande uppgifter om dividendhändelsen, dividendtagaren eller betalaren eller någon annan motsvarande precisering lämna och för kontroll förete de uppgifter som förvararen har i sin besittning beträffande de mekanismer, förfaranden och dokument och andra uppgifter utifrån vilka förvararen har fullgjort sina undersöknings-, identifierings-, utrednings-, kontroll- och anmälningsskyldigheter enligt 15 e § i denna lag, 10 b § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och 4 a § i lagen om förskottsuppbörd i fråga om den utbetalning av dividend och de dividendtagare som förvararen har åtagit sig att ansvara för. 
65 a § 
Ändringssökande som gäller vissa beslut av Skatteförvaltningen 
Den skattskyldige och varje annan vars eget skattebelopp ett beslut direkt kan påverka eller som är ansvarig för betalningen av skatten samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i 
3) beslut om införande i eller avförande ur förskottsuppbördsregistret enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd eller det förvararregister som avses i 10 d § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2021 eller därefter. 
Lag 
om ändring av lagen om förskottsuppbörd  
I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) en ny 4 a § som följer: 
4 a § 
Undantag från kravet på motsvarighet vid utbetalning av dividend på förvaltarregistrerad aktie 
Om utbetalaren av dividend eller den förvarare som är närmast dividendtagaren och som vid tidpunkten för dividendutdelningen är registrerad i det förvararregister som avses i 10 d § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) inte får de uppgifter som avses i 15 e § i lagen om beskattningsförfarande om mottagaren av dividend på en förvaltarregistrerad aktie, eller om förvararen inte kan lämna Skatteförvaltningen dessa uppgifter, ska en förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividenden, förutsatt att dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland. 
Vad som i 10 c § 3 och 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om den registrerade förvararens ansvar för källskatt som inte tagits ut tillämpas på motsvarande sätt på förskottsinnehållning som inte verkställts.  
Bestämmelserna i 51 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte på skatt som påförts en utbetalare av dividend eller registrerad förvarare genom ett beslut om påförande av skatt. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2020 eller därefter. 
Lag 
om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 
I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) en ny 51 a § som följer: 
8 kap. 
Påförande av skatt och rättelse av beslut 
51 a § 
Särskilda bestämmelser om utbetalare av dividend och registrerade förvarare 
Om Skatteförvaltningen med stöd av 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst redan har påfört dividendutbetalaren skatt, avlyfts skatten på tjänstens vägnar, om en registrerade förvarare har betalat den källskatt som ska betalas på dividenden eller om grunderna för påförande av skatt inte längre föreligger.  
Om en utbetalare av dividend som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning har låtit bli att verkställa förskottsinnehållning enligt 4 a § i lagen om förskottsuppbörd men källskatt har tagits ut på dividenden, ska beloppet av den uttagna källskatten avdras från det skattebelopp som påförts den utbetalare av dividend som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning och den registrerade förvararen. Motsvarande förfarande ska tillämpas även i en situation där den som är skyldig att ta ut källskatt har låtit bli att ta ut källskatt men förskottsinnehållning har verkställts på dividenderna. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 9 §, sådan den lyder i lag 971/2005, som följer: 
9 § 
Offentliga uppgifter i förvararregistret 
Av uppgifterna i det förvararregister som avses i 10 d § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) är samfundets namn, företags- och organisationsnummer och motsvarande utländskt signum, hemviststat, adress och registeranteckningens giltighetstid offentliga uppgifter. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 13.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25-03-2019 12:06