Riksdagens svar
RSv
311
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 221/2018 rd
LaUB 23/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 221/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 23/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att regeringen bereder bestämmelser om miljöansvar för konkursbon. Bestämmelserna ska balanserat beakta både borgenärernas rätt att få betalt och de grundläggande miljörättigheterna.  
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av konkurslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i konkurslagen (120/2004) 2 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten, 7 kap. 8 § 1 och 2 mom., 8 kap. 7 §, 9 kap. 1 § 1 och 2 mom. samt 2 § 1 mom. 1 punkten och 2 § 2 mom., 10 kap. 2 och 3 § samt 4 § 2 mom. och 7 § 2 mom., 11 kap. 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom., 12 kap. 3 § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 6 och 8 §, 13 kap. 2 § 1 mom. och 16 §, 15 kap. 6 § 1 mom., 19 kap. 9 § 1 mom. och 22 kap. 7 och 8 §,  
av dem 22 kap. 7 och 8 § sådana de lyder i lag 364/2017, samt 
fogas till 3 kap 11 § ett nytt 3 mom., till 11 kap. 4 § ett nytt 3 mom. och till 11 kap. en ny 4 a § som följer: 
2 kap. 
Förutsättningarna för att försätta en gäldenär i konkurs 
3 § 
Presumtion om insolvens 
Om inte annat visas, skall en gäldenär också anses vara insolvent särskilt när 
3) gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökan har varit bokföringsskyldig för sin rörelse eller sin yrkesutövning och har underlåtit att betala en klar och förfallen fordran inom en vecka efter att ha fått borgenärens uppmaning att betala denna fordran. 
3 kap. 
Rättsverkningarna av att en konkurs börjar 
11 § 
Rättsverkningarnas giltighetstid 
Bestämmelser om inverkan av upphävande av beslutet att försätta gäldenären i konkurs och av nedläggning av konkursen på ett saneringsprogram som förfallit finns i 66 § i lagen om företagssanering (47/1993). 
7 kap. 
Förfarandet i domstol 
8 § 
Behandlingen av en borgenärs ansökan 
Domstolen ska delge gäldenären borgenärens konkursansökan samt ge gäldenären tillfälle att före utsatt dag ge ett skriftligt yttrande. Domstolen ska för den händelse att gäldenären motsätter sig konkursansökan fråga gäldenären om denne begär att saken behandlas i sammanträde, samt informera om möjligheten att avgöra saken utan behandling i sammanträde, om begäran inte framförts. 
Om gäldenären motsätter sig konkursansökan kan saken behandlas i kansliet endast om domstolen anser att behandling i sammanträde är onödig och gäldenären inte har begärt behandling i sammanträde. Till sammanträdet kallas gäldenären och den borgenär som har gjort ansökan. Borgenärens ansökan kan avgöras även om gäldenären uteblir från sammanträdet eller inte ger något yttrande. 
8 kap. 
Boförvaltare 
7 § 
Boförvaltarens arvode 
En boförvaltare har rätt att av konkursboets medel för sitt uppdrag få ett arvode som är skäligt med hänsyn till uppdragets svårighetsgrad, det arbete som har utförts, boets omfattning och andra omständigheter samt att få ersättning för de kostnader som orsakats boförvaltaren och som har behövts för förvaltningen av boet. Utöver detta arvode får boförvaltaren inte ta ut någon förmån för sig själv eller för någon som står i ett nära förhållande till boförvaltaren. 
Boförvaltarens arvode kan nedsättas, om boförvaltaren har skiljts från uppdraget med stöd av 6 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller om boförvaltaren väsentligt har försummat sina uppgifter eller skyldigheter. 
När boförvaltaren har förordnats till uppdraget beslutar borgenärerna utan dröjsmål och vid behov även senare och efter att ha hört boförvaltaren om de närmare grunderna för boförvaltarens arvode och ersättningar. Arvodet och kostnadsersättningen betalas med skäliga mellanrum under uppdragets gång. Borgenärerna kan besluta att en del av arvodet ska betalas när boförvaltaruppdraget upphör. Borgenärerna beslutar om betalningen av arvodet och ersättningen efter att boförvaltaren lämnat en utredning över de åtgärder som utgör grunden för betalningen. 
Tvister som gäller arvodet och ersättningen avgörs av domstolen på ansökan av boförvaltaren, gäldenären eller en borgenär. Ansökan ska göras inom en månad från borgenärernas beslut om arvodet och ersättningen. 
9 kap. 
Utredning av konkursboet samt gäldenärens bokföring 
1 § 
Boförteckning 
Boförvaltaren ska göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (boförteckning). Av boförteckningen ska tillräckligt specificerat framgå åtminstone gäldenärens egendom när konkursen började, vilket belopp realiseringen av egendomen väntas avkasta samt gäldenärens största borgenärer och deras fordringar, de största övriga förbindelserna samt en uppskattning av det totala antalet övriga skulder och förbindelser. Boförvaltaren ska till boförteckningen foga ett sammandrag över gäldenärens ekonomiska situation, om det är ändamålsenligt med ett sammandrag. 
Boförteckningen ska göras inom två månader från konkursens början. Om det finns betydande brister eller fel i gäldenärens bokföring eller om boförteckningen inte kan färdigställas inom föreskriven tid därför att boet är omfattande eller av något annat särskilt skäl, ska boförvaltaren göra upp boförteckningen utan ogrundat dröjsmål. I sådana fall ska boförvaltaren underrätta domstolen om datum då boförteckningen beräknas vara klar och orsakerna till att boförteckningen inte har färdigställts inom föreskriven tid samt föra in dessa uppgifter i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden. 
2 § 
Gäldenärsutredning 
Boförvaltaren skall göra en utredning om gäldenären och dennes verksamhet före konkursen (gäldenärsutredning). Av utredningen skall framgå åtminstone följande: 
1) om gäldenären är en sammanslutning eller en stiftelse, dess ägar- och koncernförhållanden, 
Gäldenärsutredningen ska göras inom två månader från konkursens början. Om gäldenärsutredningen inte kan färdigställas inom föreskriven tid på grund av boets omfattning eller av något annat särskilt skäl, ska boförvaltaren göra gäldenärsutredningen utan ogrundat dröjsmål. I sådana fall ska boförvaltaren underrätta domstolen om datum då gäldenärsutredningen beräknas vara klar och orsakerna till att gäldenärsutredningen inte har färdigställts inom föreskriven tid samt föra in dessa uppgifter i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden. 
10 kap. 
När en konkurs förfaller 
2 § 
Ansökan om att konkursen ska förfalla 
Boförvaltaren ska innan denne gör en ansökan om att konkursen ska förfalla ge de största borgenärerna tillfälle att bli hörda. Boförvaltaren ska inom en månad efter att boförteckningen och gäldenärsutredningen har blivit klara delge borgenärerna sin framställning om att konkursen ska förfalla och, om det finns anledning, fråga borgenärerna om de åtar sig att svara för kostnaderna för konkursförfarandet. Boförvaltaren ska lämna framställningen även till konkursombudsmannen och gäldenären. Om förutsättningarna för att en konkurs förfaller inte kan bedömas inom ovan avsedda tid, ska boförvaltaren lämna framställningen till borgenärerna utan ogrundat dröjsmål och föra in orsaken till dröjsmålet i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden. 
Boförvaltaren ska göra en ansökan om att konkursen ska förfalla hos domstolen utan ogrundat dröjsmål efter det att de största borgenärerna har hörts i enlighet med 1 mom. Ansökan kan även göras av en borgenär, gäldenären eller konkursombudsmannen. Ansökan kan inte göras förrän boförteckningen och gäldenärsutredningen är klara. 
Boförvaltaren ska till sin ansökan om att konkursen ska förfalla foga boförteckningen och gäldenärsutredningen samt sin uppskattning om vad konkursförfarandet kommer att kosta och vilka medel som finns att tillgå för betalning av kostnaderna. Om ansökan har gjorts av en borgenär, gäldenären eller konkursombudsmannen, ska boförvaltaren på domstolens begäran för behandlingen av ärendet översända boförteckningen och gäldenärsutredningen samt sin uppskattning om vad konkursförfarandet kommer att kosta och vilka medel som finns att tillgå för betalning av kostnaderna. 
3 § 
Behandlingen av en ansökan om att konkursen ska förfalla 
Om det finns anledning till det, ska domstolen ge gäldenären, de största borgenärerna och konkursombudsmannen tillfälle att bli hörda med anledning av boförvaltarens ansökan om att konkursen ska förfalla. Om ansökan har gjorts av någon annan än boförvaltaren, ska boförvaltaren, gäldenären, de största borgenärerna och konkursombudsmannen ges tillfälle att bli hörda med anledning av den. 
4 § 
Boförvaltarens arvode när konkursen förfaller 
Domstolen beslutar om arvodets och ersättningens storlek samt till vilken del ersättningen ska betalas av statens medel. Boförvaltaren ska ge domstolen en specificerad räkning över sina åtgärder och, om ersättning yrkas av statens medel, en utredning om i vilken mån gäldenären har medel som kan användas till betalning av ersättningen. Boförvaltaren ska sända räkningen till de största borgenärerna, gäldenären och konkursombudsmannen samtidigt som framställningen om att konkursen ska förfalla delges dem med stöd av 2 § 1 mom. Domstolen ska enligt prövning ge gäldenären, borgenärerna och konkursombudsmannen tillfälle att bli hörda i saken. Konkursombudsmannen har rätt att även på eget initiativ yttra sig om boförvaltarens arvodesanspråk och söka ändring i beslutet. 
7 § 
Meddelanden och sökande av ändring 
Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut genom vilket en ansökan om att konkursen ska förfalla har avslagits. 
11 kap. 
Offentlig utredning 
1 § 
Övergång till offentlig utredning 
Domstolen ska ge boförvaltaren och enligt prövning gäldenären och de största borgenärerna tillfälle att bli hörda med anledning av konkursombudsmannens framställning. Boförvaltarens arvode fastställs enligt vad som föreskrivs i 10 kap. 4 och 5 §. 
2 § 
Verkningarna av övergång till offentlig utredning 
I fråga om den offentliga utredaren gäller vad som i denna eller i någon annan lag föreskrivs om boförvaltare. Om de medel som ingår i konkursboet uppenbarligen räcker till för utdelning till borgenärerna, kan den offentliga utredaren bestämma om bevakningen av fordringarna enligt vad som föreskrivs i denna lag. Den offentliga utredaren ska fullgöra boförvaltarens redogörelse- och informationsskyldighet enligt 14 kap. 11 §, om inte konkursombudsmannen bestämmer något annat. 
4 § 
Hur en offentlig utredning avslutas 
Den del som gäller utdelningen i den av konkursombudsmannen godkända slutredovisningen får klandras. På klander tillämpas 19 kap. 6 §. Missnöjesanmälan krävs dock inte. 
4 a § 
Skyldighet att ge tillfälle till utmätning i samband med offentlig utredning 
Om den utdelning som borgenärerna skulle få av de medel som ingår i konkursboet skulle bli så obetydlig att det inte kan anses ändamålsenligt att göra upp en utdelningsförteckning, ska vad som föreskrivs i 3 kap. 12 § iakttas. 
12 kap. 
Konkursfordringar, bevakning och utredning av fordringar 
3 § 
Gemensamt skuldansvar 
En borgenär kan bevaka sin fordran på gäldenären till det belopp som fordran uppgick till när konkursen började, utan hänsyn till om borgenären efter det har fått betalning av en borgensman. Borgenären har dock inte denna rätt om borgensmannen har betalat hela den huvudförpliktelse som borgensmannen svarar för före den i 5 § avsedda bevakningsdagen. 
5 § 
Bestämmande av bevakningsdag 
Har någon ansökan om att konkursen ska förfalla inte gjorts när boförteckningen och gäldenärsutredningen är klara, ska boförvaltaren utan ogrundat dröjsmål bestämma dagen när borgenärerna senast ska bevaka sina fordringar (bevakningsdag). Bevakningsdagen ska infalla tidigast en månad och senast två månader efter att den bestämdes. Om boförvaltaren inte har bestämt någon bevakningsdag inom en månad efter det att boförteckningen och gäldenärsutredningen blivit klara, ska boförvaltaren föra in orsaken till dröjsmålet i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden. 
6 § 
Konkursborgenärens rätt till utdelning 
En borgenär kan få utdelning för sin konkursfordran, om 
1) borgenären skriftligen har anmält sin fordran till boförvaltaren innan bevakningsdagen bestämts, 
2) borgenären skriftligen har bevakat sin fordran (bevakningsskrift) genom att anmäla den till boförvaltaren inom den av boförvaltaren utsatta tiden för bevakningen, eller 
3) fordran beaktas utan bevakning i enlighet med 8 §. 
En fordran som har anmälts till domstolen senast på bevakningsdagen anses ha bevakats i tid. En fordran som en borgenär har anmält efter bevakningsdagen kan beaktas endast på de villkor som föreskrivs om efterbevakning. 
Bestämmelser om konkursbevakning i en emittents konkurs finns i 17 §. 
I fråga om innehållet i samt granskning och komplettering av en anmälan som avses i 1 mom. 1 punkten gäller vad som föreskrivs i 7, 14 och 15 §. 
8 § 
När en fordran beaktas utan bevakning 
Om ett stort antal borgenärer har konkursfordringar som hänför sig till samma grund eller till en grund av samma slag och det inte råder någon oklarhet om grunden för fordringarna och deras belopp, ska boförvaltaren i förslaget till utdelningsförteckning beakta obevakade fordringar. Sådana fordringar behöver dock inte beaktas i förslaget till utdelningsförteckning, om det är klart att de inte kommer att få någon utdelning. Boförvaltaren kan även i andra fall i förslaget till utdelningsförteckning beakta en obevakad konkursfordran som på ovannämnda sätt kan anses klar. 
Boförvaltaren ska i god tid före bevakningsdagen sända borgenären ett meddelande om till vilket belopp fordran beaktas i förslaget till utdelningsförteckning. Om antalet obevakade fordringar som ska beaktas är stort, kan boförvaltaren i stället för att sända ett särskilt meddelande informera borgenärerna på lämpligt sätt om att fordringarna inte behöver bevakas. 
En fordran som följer av ett anställningsförhållande ska anses vara bevakad om boförvaltaren har antecknat fordran i den förteckning som avses i 13 § i lönegarantilagen (866/1998) eller 11 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000). 
Vad som föreskrivs i 1—3 mom. hindrar inte en borgenär från att bevaka sin fordran. 
13 kap. 
Förslag till utdelningsförteckning och fastställande av utdelningsförteckningen 
2 § 
Fristdagen för förslaget till utdelningsförteckning och översändande av förslaget 
Boförvaltaren ska ha förslaget till utdelningsförteckning klart inom en månad efter bevakningsdagen eller, om konkursboet är omfattande, inom två månader efter bevakningsdagen (fristdagen för förslaget till utdelningsförteckning). Domstolen kan på begäran av boförvaltaren förlänga denna tid av särskilda skäl. 
16 § 
Rättelse och ändring av en fastställd utdelningsförteckning 
I fråga om rättelse av ett skriv- eller räknefel eller något annat klart fel i en fastställd utdelningsförteckning gäller vad som i 24 kap. 10 § i rättegångsbalken föreskrivs om rättelse av dom. 
På yrkande av boförvaltaren eller en borgenär kan domstolen i utdelningsförteckningen beakta en fordran eller en förmånsrätt som av en orsak som inte beror på borgenären har blivit obeaktad till följd av ett fel eller en försummelse vid behandlingen eller av någon annan sådan orsak. Utdelningsförteckningen kan ändras på motsvarande sätt om borgenären till följd av återvinning har fått behov av att bevaka sin fordran, eller om borgenären av någon annan orsak inte kände till och inte heller borde ha känt till fordran innan utdelningsförteckningen fastställdes. 
På yrkande av boförvaltaren eller en borgenär kan domstolen i utdelningsförteckningen precisera storleken på en fordran som fastställts som villkorlig vad gäller beloppet. 
Om det finns anledning, kan domstolen ge boförvaltaren i uppdrag att sända yrkandet om ändring av utdelningsförteckningen för kännedom till gäldenären och de borgenärer som domstolen anser att behöver höras. En fordran som yrkats bli fogad till utdelningsförteckningen och beloppet av en fordran som med stöd av 3 mom. yrkats bli preciserat kan bestridas. I fråga om bestridande och behandlingen av ett bestridande gäller vad som föreskrivs i 3—6 och 8 §. 
15 kap. 
Hur borgenärerna utövar sin beslutanderätt 
6 § 
Hur borgenärssammanträdet sammankallas 
Boförvaltaren sammankallar borgenärssammanträdet. Det första sammanträdet ska hållas inom två månader efter att boförteckningen blev klar och senast sex månader efter att konkursen började, om det inte av särskilda skäl är onödigt att hålla sammanträde. Det första sammanträdet kan vid behov också hållas innan boförteckningen blivit klar förutsatt att de största borgenärerna har utretts på ett tillförlitligt sätt. I övrigt ska borgenärssammanträdet hållas vid behov. 
19 kap. 
Konkursboets slutredovisning och utredning i efterhand 
9 § 
Utredning i efterhand 
Om nya tillgångar uppdagas eller om det annars behövs utredningsåtgärder efter att konkursen har avslutats, har boförvaltaren rätt att utan något särskilt förordnande vidta behövliga åtgärder i saken. Boförvaltaren har rätt att av boets medel ta ut ett skäligt arvode och ersättning för behövliga kostnader som boförvaltaren har haft. Boförvaltaren ska sammanställa en redogörelse över sina åtgärder. Redogörelsen ska lämnas till konkursombudsmannen och de borgenärer som saken gäller, om detta inte är uppenbart onödigt på grund av sakens ringa betydelse. 
22 kap. 
Konkursregistret, kungörelser och meddelanden 
7 § 
Delgivningssätt 
Boförvaltaren kan sända sådana meddelanden, kallelser och andra delgivningar samt handlingar som avses i denna lag på ändamålsenligt sätt 
1) med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post till den adress som borgenären eller gäldenären har uppgett eller till en postadress som förts in i befolkningsdatasystemet eller handelsregistret, 
2) genom att föra in dem i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden, förutsatt att mottagaren har beviljats tillgång till systemet, 
3) genom att föra in dem i något annat elektroniskt system som mottagaren har tillgång till och vars användning mottagaren godkänt, 
4) per telefon, om inte ett skriftligt förfarande behövs på grund av sakens natur. 
Om boförvaltaren sänder delgivningen på det sätt som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten, ska boförvaltaren med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod underrätta mottagaren av delgivningen, på den adress som denne uppgett, om att handlingen har förts in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden eller i något annat elektroniskt system, om inte något annat har överenskommits med mottagaren. 
Borgenärerna och gäldenären kan lämna boförvaltaren de yttranden, bemötanden och meddelanden som avses i denna lag genom att föra in dem i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden eller genom att sända dem till boförvaltaren med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post. 
8 § 
Ankomsttidpunkten för ett meddelande som har skickats med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod 
Handlingar som förts in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden och meddelanden som har sänts med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod anses ha anlänt till mottagaren inom utsatt tid, om de har anlänt så som det föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelsen i 2 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten tillämpas i den lydelse den hade vid ikraftträdandet av denna lag, om betalningsuppmaningen har delgetts gäldenären före ikraftträdandet. 
Bestämmelserna i 7 kap. 8 § 1 och 2 mom. tillämpas i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag, om ett ärende som gäller försättande i konkurs har anhängiggjorts före ikraftträdandet.  
På konkurser som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 9 kap. 1 § 1 och 2 mom. samt 2 § 2 mom., 10 kap. 2 § och 4 § 2 mom., 12 kap. 5 § 1 mom. samt 6 och 8 §, 13 kap. 2 § 1 mom. och 15 kap. 6 § 1 mom. i den lydelse de hade vid ikraftträdandet. 
 
Lag 
om ändring av lagen om företagssanering 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om företagssanering (47/1993) 81 §, sådan den lyder i lag 247/2007, samt 
fogas till 66 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 81 a § som följer: 
66 § 
Inverkan av konkurs på saneringsprogrammet 
Om ett beslut om att försätta gäldenären i konkurs upphävs eller konkursen läggs ned, ska det program som förfallit fortsätta gälla, och villkoren i programmet ska iakttas som om gäldenären inte hade försatts i konkurs. 
81 § 
Delgivningssätt 
Domstolen kan sända delgivningar enligt denna lag med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post, om inte delgivningen behöver ske mot delgivningskvitto eller mottagningsbevis eller på något annat bevisligt delgivningssätt som föreskrivs för tvistemål. 
Utredaren kan sända sådana meddelanden, kallelser och andra delgivningar samt handlingar som avses i denna lag på ändamålsenligt sätt 
1) med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post till den adress som borgenären eller gäldenären har uppgett eller till en postadress som förts in i befolkningsdatasystemet eller handelsregistret, 
2) genom att föra in dem i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden, förutsatt att mottagaren har beviljats tillgång till systemet, 
3) genom att föra in dem i något annat elektroniskt system som mottagaren har tillgång till och vars användning mottagaren godkänt, 
4) per telefon, om inte ett skriftligt förfarande behövs på grund av sakens natur. 
Om utredaren sänder delgivningen på det sätt som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, ska utredaren med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod underrätta mottagaren av delgivningen, på den adress denne uppgett, om att handlingen har förts in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden eller i något annat elektroniskt system, om inte något annat har överenskommits med mottagaren. 
Borgenärerna och gäldenären kan lämna utredaren de yttranden, bemötanden och meddelanden som avses i denna lag genom att föra in dem i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden eller genom att sända dem till utredaren med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post. 
Slutredogörelsen kan sändas till en borgenär med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod eller per post på den adress denne uppgett vid saneringsförfarandet eller för övervakaren eller gäldenären senare efter att saneringsprogrammet fastställts. 
81 a § 
Ankomsttidpunkten för ett meddelande som har skickats med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod 
Handlingar som förts in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden och meddelanden som har sänts med användning av en elektronisk dataöverföringsmetod anses ha anlänt till mottagaren inom utsatt tid, om de har anlänt så som det föreskrivs i 10 och 11 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995) 2 § och 7 § 3 mom., av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 123/2004, samt 
fogas till lagen en ny 16 a § som följer: 
2 § 
Konkursombudsmannen har en byrå där det inom ramen för statsbudgeten finns ett behövligt antal tjänstemän som är föredragande samt annan personal. 
Konkursombudsmannen fastställer byråns arbetsordning. 
Konkursombudsmannen avgör ärendena på föredragning. I arbetsordningen kan det likväl bestämmas om ärenden som konkursombudsmannen avgör utan föredragning. 
Konkursombudsmannen får i ärenden där praxis i fråga om lagens tillämpning är vedertagen överföra beslutanderätt på tjänstemän som är föredragande. 
7 § 
Domstolen kan på yrkande av konkursombudsmannen nedsätta det av borgenärerna fastställda arvodet för boförvaltaren på de grunder som avses i 8 kap. 7 § 2 mom. i konkurslagen eller om arvodet klart överstiger vad som kan anses skäligt. Konkursombudsmannen ska framställa sitt yrkande inom 30 dagar från den dag då dokumentet med borgenärernas beslut har anlänt till konkursombudsmannens byrå. 
16 a § 
I ett beslut som konkursombudsmannen har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat föreskrivs i denna eller i någon annan lag. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Förvaltning av ärendehanteringssystemet och dess ändamål 
Konkursombudsmannen förvaltar ett ärendehanteringssystem för konkurs- och företagssaneringsärenden och sörjer för dess funktion. 
Ärendehanteringssystemet är uppdelat i två delar. Syftet med den ena delen är att förmedla information till konkursombudsmannen för övervakning av konkursförvaltningen och saneringsförfaranden. 
Syftet med ärendehanteringssystemets andra del är att boförvaltaren i ett konkursärende (boförvaltaren) eller utredaren i ett saneringsförfarande (utredaren) via systemet ska kunna lämna information till borgenärerna och gäldenären i konkursärenden och företagssaneringsärenden samt borgenärerna på motsvarande sätt till boförvaltaren eller utredaren. 
2 § 
Den personuppgiftsansvarige samt ansvar i fråga om ärendehanteringssystemet 
Konkursombudsmannen är personuppgiftsansvarig för den del av ärendehanteringssystemet som avses i 1 § 2 mom. 
Konkursombudsmannen samt boförvaltaren eller utredaren är gemensamt personuppgiftsansvariga för den del av ärendehanteringssystemet som avses i 1 § 3 mom. Konkursombudsmannen sörjer för informationssäkerheten i fråga om systemet och de uppgifter som förts in i systemet. Konkursombudsmannen är den gemensamma kontaktpunkt som förfrågningar om behandlingen av personuppgifter riktas till. Till övriga delar ansvarar boförvaltaren eller utredaren för registret i fråga om sina egna ärenden. 
Borgenärerna svarar för att de införda uppgifterna är riktiga och för att uppgifterna rättas utan obefogat dröjsmål. 
3 § 
Åtkomsträtt till ärendehanteringssystemet 
Varje konkurs och saneringsförfarande som börjat förs in i ärendehanteringssystemet utifrån uppgifter som på elektronisk väg överförs från konkurs- och företagssaneringsregistret. 
Konkursombudsmannen beviljar boförvaltaren och utredaren åtkomsträtt till ärendehanteringssystemet. Åtkomsträtt till systemet kan även beviljas automatiskt utifrån uppgifter som på elektronisk väg överförs från konkurs- och företagssaneringsregistret. 
Boförvaltaren och utredaren ger borgenärerna och gäldenären åtkomsträtt till ärendehanteringssystemet. 
4 § 
Uppgifter som ska föras in i ärendehanteringssystemet 
Uppgifter som förts in i konkurs- och företagssaneringsregistret överförs på elektronisk väg till ärendehanteringssystemet. 
Boförvaltaren och utredaren ska utan dröjsmål i den del av ärendehanteringssystemet som avses i 1 § 2 mom. föra in de uppgifter som behövs för övervakningen av förvaltningen av konkursboet och av saneringsförfarandet. Närmare bestämmelser om sådana uppgifter och handlingar som boförvaltaren och utredaren ska föra in i ärendehanteringssystemet och om förfarandet i samband med införandet utfärdas genom förordning av justitieministeriet. 
Om det vid företagssanering inte har förordnats en utredare ska konkursombudsmannen föra in de uppgifter han eller hon anser behövliga i den del av ärendehanteringssystemet som avses i 1 § 2 mom. 
Boförvaltaren och utredaren kan dessutom i den del av ärendehanteringssystemet som avses i 1 § 3 mom. föra in andra än i 2 mom. i denna paragraf avsedda uppgifter som behövs med avseende på konkursförfarandet eller saneringsförfarandet i syfte att sända dem till gäldenären och borgenärerna samt borgenärerna på motsvarande sätt i syfte att sända dem till boförvaltaren eller utredaren. 
5 § 
Personuppgifter som får föras in i ärendehanteringssystemet 
Personuppgifter som förs in i ärendehanteringssystemet får omfatta 
1) identifierings-, kontakt- och bankkontouppgifter, uppgifter om gäldenärens tillgångar, skulder, rättshandlingar och övriga ekonomiska ställning som behövs med avseende på konkursförfarandet eller företagssaneringsförfarandet eller för övervakningen av förfarandet, 
2) personuppgifter som behövs för en gäldenärsutredning med stöd av 9 kap. 2 § 1 mom. i konkurslagen (120/2004) och för en utredning som ska göras med stöd av 8 § 1 mom. 1 punkten i lagen om företagssanering (47/1993), 
3) andra personuppgifter som är nödvändiga för ett konkursförfarande eller företagssaneringsförfarande eller för övervakningen av förfarandet. 
De personuppgifter som förs in i ärendehanteringssystemet får innehålla uppgifter om gäldenärens hälsotillstånd eller hälsotillståndet för gäldenärens företrädare och uppgifter om brott eller förseelser som skett i gäldenärens verksamhet, om uppgifterna är nödvändiga med avseende på konkursförfarandet eller företagssaneringsförfarandet eller övervakningen av förfarandet. 
6 § 
Tillgång till uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet 
Konkursombudsmannen har tillgång till de uppgifter som med stöd av 4 § 1—3 mom. förts in i ärendehanteringssystemet. Konkursombudsmannen har inte rätt att i systemet söka fram uppgifter som avses i 4 § 4 mom. i större utsträckning än vad som behövs för att förvalta systemet och trygga informationssäkerheten. 
Boförvaltaren och utredaren har tillgång till de uppgifter i ärendehanteringssystemet som gäller det konkursärende eller företagssaneringsärende i vilket han eller hon förordnats till boförvaltare eller utredare. 
Borgenärerna och gäldenären har tillgång till de uppgifter i ärendehanteringssystemet som gäller konkursen eller företagssaneringen i fråga till den del de med stöd av någon annan lag har rätt att få uppgifter. 
7 § 
Offentlighet för uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet och utlämnande av uppgifter 
Bestämmelser om offentlighet för och utlämnande av uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet med stöd av 4 § 1—3 mom. finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
De uppgifter som boförvaltaren eller utredaren eller en borgenär fört in i ärendehanteringssystemet med stöd av 4 § 4 mom. och det register som bildas av dessa är inte sådana myndighetshandlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och som omfattas av konkursombudsmannens bestämmanderätt. Konkursombudsmannen, den som är anställd hos konkursombudsmannen och den som är verksam på uppdrag av konkursombudsmannen är skyldig att hemlighålla vad han eller hon i samband med förvaltningen av ärendehanteringssystemet har fått veta om de uppgifter som boförvaltaren eller utredaren har fört in i registret med stöd av 4 § 4 mom. På brott mot tystnadsplikten tillämpas i sådana fall vad som föreskrivs i 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
På de uppgifter som avses i 2 mom. tillämpas inte heller vad som någon annanstans i lag föreskrivs om myndigheters rätt att ta del av konkursombudsmannens handlingar eller om konkursombudsmannens rätt eller skyldighet att lämna ut uppgifter till en annan myndighet. 
8 § 
Inspektörers och förundersökningsmyndigheters tillgång till ärendehanteringssystemet 
Konkursombudsmannen får, till den del det föreskrivs någon annanstans i lag, ge tillgång till de uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet med stöd av 4 § 1—3 mom. 
1) till en inspektör som avses i 5 § 1 mom. i lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995) för utförande av särskild granskning av gäldenärens eller konkursboets förvaltning, räkenskaper och verksamhet, 
2) till en förundersökningsmyndighet för verkställigheten av en förundersökning. 
Boförvaltaren ska ge den som utför en särskild granskning som avses i 9 kap. 4 § i konkurslagen och den som verkställer konkursboets revision som avses i 16 kap. 1 § 2 mom. i den lagen tillgång till uppgifter i ärendehanteringssystemet till den del det behövs för granskningen eller revisionen. 
Utredaren kan ge en sakkunnig som han eller hon anlitar för granskning av gäldenärens verksamhet tillgång till uppgifter i ärendehanteringssystemet till den del det behövs för granskningen. 
9 § 
Radering av uppgifter 
Uppgifterna i ärendehanteringssystemet ska raderas tio år efter det att konkursen eller företagssaneringsförfarandet avslutades. Om det under den här tiden i ärendehanteringssystemet registreras en redogörelse för utredningsåtgärder i efterhand i ett konkursärende, ska uppgifterna raderas 10 år efter det att redogörelsen registrerades, dock senast 20 år från det att konkursen avslutades. 
Uppgifterna raderas dock vid utgången av det kalenderår som följer efter det år då förfarandet avslutades, om konkursen har lagts ned eller beslutet om att försätta gäldenären i konkurs upphävs på grund av ändringssökande. 
10 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 9 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 367/2017, som följer: 
9 § 
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter 
Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret finns tillgängliga via det allmänna datanätet, med undantag av fysiska personers personbeteckning. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 8 § i lagen om skuldsaneringsregistret 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skuldsaneringsregistret (368/2017) 8 § 2 mom. som följer: 
8 § 
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter 
Sådana uppgifter i skuldsaneringsregistret som gäller skuldsanering av skulder som hänför sig till näringsverksamhet enligt 45 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner är tillgängliga via det allmänna datanätet, med undantag av personbeteckningar. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 19 § i jordlegolagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jordlegolagen (258/1966) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1140/2010, som följer: 
19 § 
Konkursboet svarar för betalningen av lega enligt legoavtalet under den tid det använder legoområdet, även om det inte åtagit sig att svara för att förpliktelserna enligt legoavtalet uppfylls. Som användning av legoområdet betraktas inte att konkursboet endast lämnar kvar egendom som tillhör gäldenären på legoområdet. De kostnader som avlägsnande av egendom och sanering av området orsakar legogivaren är konkursfordringar. 
Denna lag träder i kraft den 20
Om konkursen har börjat före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på konkursboets ansvar för uppfyllandet av förpliktelserna enligt legoavtalet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 39 § i lagen om hyra av affärslokal 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hyra av affärslokal (482/1995) 39 § 3 mom. som följer: 
39 § 
Konkurs för hyresgäst 
Konkursboet svarar för betalningen av hyran enligt hyresavtalet under den tid det använder lokalen, även om det inte åtagit sig att svara för att förpliktelserna enligt hyresavtalet uppfylls. Som användning av lokalen betraktas inte att konkursboet endast lämnar kvar egendom som tillhör gäldenären i lokalen. De kostnader som avlägsnande av egendom och städning av lokalen orsakar hyresvärden är konkursfordringar. Vid vidareuthyrning av affärslokal ska den hyresgästs konkursbo som gett lokalen för vidareuthyrning svara för de förpliktelser hyresvärden orsakas av hyresavtalet från det konkursen börjar tills den hyresgäst som håller lokalen i sin besittning har underrättats om att det primära hyresförhållandet har upphört. 
Denna lag träder i kraft den 20
Om konkursen har börjat före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på konkursboets ansvar för uppfyllandet av förpliktelserna enligt hyresavtalet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 49 § i lagen om hyra av bostadslägenhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) 49 § 3 mom. som följer: 
49 § 
Konkurs för hyresgäst 
Konkursboet svarar för betalningen av hyran enligt hyresavtalet under den tid det använder lägenheten, även om det inte åtagit sig att svara för att förpliktelserna enligt hyresavtalet uppfylls. Som användning av lägenheten betraktas inte att konkursboet endast lämnar kvar egendom som tillhör gäldenären i lägenheten. De kostnader som avlägsnandet av egendom och städning av lägenheten orsakar hyresvärden är konkursfordringar. Vid uthyrning i andra hand av en bostadslägenhet svarar den primära hyresgästens konkursbo för att förpliktelserna enligt det primära hyresavtalet uppfylls från det konkursen börjar tills hyresgästen i andra hand har meddelats om att det primära hyresförhållandet har upphört. 
Denna lag träder i kraft den 20
Om konkursen har börjat före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på konkursboets ansvar för uppfyllandet av förpliktelserna enligt hyresavtalet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 3 kap. 44 § i utsökningsbalken 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 kap. 44 § i utsökningsbalken (705/2007) ett nytt 2 mom. som följer: 
3 kap. 
Allmänna bestämmelser om förfarandet 
44 § 
Undantag från skyldigheten att ställa säkerhet 
Säkerhet krävs inte heller av ett konkursbo som är föremål för offentlig utredning, när den offentliga utredaren ansöker om verkställighet med konkursombudsmannens samtycke. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 21 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) 21 § som följer: 
21 § 
Verkningarna av preskription 
En preskriberad offentlig fordran får inte indrivas. Preskriptionen hindrar inte att betalning tas ur sådan gäldenären tillhörig egendom som utgör pant för fordran. 
Preskriptionstidens utgång hindrar inte att betalning fås av medel som utmätts eller överlämnats till konkurs eller av medel med vilka de fordringar som anmälts i den offentliga stämningen ska betalas, om före preskriptionstidens utgång 
1) utmätning förrättats för indrivning av den offentliga fordran, 
2) gäldenären försatts i konkurs eller den offentliga fordran bevakats vid partsförhandling vid försäljning av fastighet i enlighet med utsökningsbalken, eller 
3) den offentliga fordran anmälts med anledning av offentlig stämning. 
Särskilda bestämmelser gäller i fråga om inverkan av skuldsanering för privatpersoner och företagssanering. 
Grundbesvär får anföras så länge rätten till betalning inte har förlorats enligt 1 eller 2 mom. Grundbesvären ska i de fall som avses i 2 mom. 2 punkten anföras inom tre veckor från det att gäldenären har försatts i konkurs eller den offentliga fordran bevakats vid partsförhandling. 
Denna lag träder i kraft den 20
På konkurser som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 20 § i lönegarantilagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lönegarantilagen (866/1998) 20 § som följer: 
20 § 
Särskild preskriptionstid 
En betalning enligt lönegarantin ska återkrävas till staten inom 10 år från utgången av det år då lönegarantibeslutet har getts. Därefter är rätten till betalning förverkad. 
Preskriptionstidens utgång hindrar inte att betalning fås av medel som utmätts eller överlämnats till konkurs eller av medel med vilka de fordringar som anmälts i den offentliga stämningen ska betalas, om före den i 1 mom. avsedda preskriptionstidens utgång 
1) utmätning förrättats för indrivning av fordran, 
2) gäldenären försatts i konkurs eller fordran bevakats vid partsförhandling vid försäljning av fastighet i enlighet med utsökningsbalken (705/2007), eller 
3) fordran anmälts med anledning av offentlig stämning. 
Särskilda bestämmelser gäller i fråga om inverkan av skuldsanering för privatpersoner och företagssanering. 
Denna lag träder i kraft den 20
På konkurser som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 18 § i lagen om lönegaranti för sjömän 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 18 § som följer: 
18 § 
Särskild preskriptionstid 
En betalning enligt lönegarantin ska återkrävas till staten inom 10 år från utgången av det år då lönegarantibeslutet har getts. Därefter är rätten till betalning förverkad. 
Preskriptionstidens utgång hindrar inte att betalning fås av medel som utmätts eller överlämnats till konkurs eller av medel med vilka de fordringar som anmälts i den offentliga stämningen ska betalas, om före den i 1 mom. avsedda preskriptionstidens utgång 
1) utmätning förrättats för indrivning av fordran, 
2) gäldenären försatts i konkurs eller fordran bevakats vid partsförhandling vid försäljning av fastighet i enlighet med utsökningsbalken (705/2007), eller 
3) fordran anmälts med anledning av offentlig stämning. 
Särskilda bestämmelser gäller i fråga om inverkan av skuldsanering för privatpersoner och företagssanering. 
Denna lag träder i kraft den 20
På konkurser som har börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Helsingfors 11.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 08-05-2019 15:27