Riksdagens svar
RSv
4
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
RP 4/2019 rd
FvUB 1/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (RP 4/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (724/2019) 1, 2, 11 och 14 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019. Bestämmelserna i 25 §, 42 c § 2 mom. 1 punkten och 70 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 mars 2020. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 c § ska till och med den 29 februari 2020 identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och det skjutvapen eller effektiva luftvapen eller den vapendel som anmälan gäller visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 c § behöver anmälan om utlåning av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel inte göras före den 1 mars 2020. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 45 § 3 mom. ska en värnpliktig person till och med den 29 februari 2020 vid ansökan om vapentillstånd lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta. 
Giltighetstiden för sådana giltiga tillstånd som meddelats före ikraftträdandet av denna lag men senast den 12 juni 2017 och som berättigar till innehav av sådana skjutvapen enligt 9 § 4—6 punkten eller delar till dem vilkas identifieringsuppgifter tillståndshavaren har anmält till polisen senast den 12 juni 2017, fortsätter efter ikraftträdandet av denna lag. Det tillståndet innefattar också rätten att förvärva och inneha laddningsanordningar enligt 3 § 2 mom. Giltighetstiden för ett vapentillstånd fortsätter högst den tid för vilket det har meddelats. Skyldigheten att påvisa aktiv hobbyverksamhet enligt 53 a § gäller inte sådana vapentillstånd vilkas giltighetstid fortsätter enligt detta moment och vars tillståndshavare inte har varit skyldig att påvisa aktiv hobbyverksamhet enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Till övriga delar tillämpas denna lag på ovannämnda vapentillstånd. 
Bestämmelsen i 53 a § om påvisande av aktiv hobbyverksamhet ska tillämpas på sådana tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen vars tillståndshavare har varit skyldig att påvisa aktiv hobbyverksamhet enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande samt på sådana tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen som meddelats efter ikraftträdandet av denna lag. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 28.6.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-06-2019 10:57