Riksdagens svar
RSv
5
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen
RP 15/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen (RP 15/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om temporär ändring av folkpensionslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i folkpensionslagen (568/2007) 74 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1223/2009, och 
fogas temporärt till lagen en ny 65 a § som följer: 
65 a § 
Utbetalning samt avbrytande av en förmån efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen 
Om förmånstagaren bor i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland då kungarikets utträde ur Europeiska unionen träder i kraft, avbryts utbetalningen av stödet, trots vad som föreskrivs i 65 §, från ingången av den månad som följer ett år från utträdet, om inte förmånen ska avbrytas eller dras in av andra orsaker vid en tidigare tidpunkt. 
74 § 
Hur länge en förmån betalas 
En pension upphör utan särskilt beslut, om pensionen har avbrutits med stöd av 65 § 1 mom., 65 a § eller 73 § 3 mom. 1 eller 2 punkten och om det inte inom två år från avbrottet framställts krav på att den ska betalas. 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Lagen tillämpas från den dag då Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen träder i kraft, om kungariket inte har ratificerat sitt avtal med Europeiska unionen om utträdet. 
I 65 a § avsedd pension som vid ikraftträdandet av denna lag har börjat betalas ut fortsätter att betalas utan ansökan. 
Helsingfors 2.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 03-10-2019 12:30