Riksdagens svar
RSv
6
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
RP 16/2019 rd
MiUB 1/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (RP 16/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) 8 §, sådan den lyder i lag 1348/2016, som följer: 
8 § 
Understödets storlek 
För de bygg-, anskaffnings- och ombyggnadskostnader som godkänts för finansiering med räntestödslån kan understöd beviljas till högst 
1) 15 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 1 punkten, 
2) 25 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 2 punkten, 
3) 40 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 3 punkten, 
4) 50 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 4 punkten. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ska när den beviljar understöd beakta också objektets omfattning och kostnader, hyrans skälighet samt hyresbetalningsförmågan hos dem som hör till gruppen med särskilda behov. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 2.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 03-10-2019 12:33