Senast publicerat 10-05-2021 20:10

Riksdagens svar RSv 65/2019 rd RP 96/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

RP 96/2019 rd
MiUB 5/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (RP 96/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 5/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) en ny 10 a § som följer: 
10 a § 
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 § sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter de uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen som gäller utbetalning och återkrav av understöd. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter vid sidan av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare