Riksdagens svar
RSv
7
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt
RP 8/2019 rd
FiUB 3/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter samt 29 § i lagen om överlåtelseskatt (RP 8/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 3/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 20 § 9 punkten, sådan den lyder i lag 1345/2018, som följer: 
20 § 
Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter 
Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten på begäran 
9) till Lantmäteriverket lämna ut behövliga uppgifter om betalning av överlåtelseskatt för anteckning i den aktiebok som avses i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) och för anteckning i det lagfarts- och inteckningsregister som avses i jordabalken (540/1995). 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas också på sådan överlåtelse av fastighet som skett före lagens ikraftträdande, om ansökan i fråga om den inte har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret före den dag lagen träder i kraft, och på sådan överlåtelse av överlåtbar särskild rättighet för vilken lagfart eller inskrivning inte har sökts före den dag lagen träder i kraft. 
Lag 
om ändring av 29 § i lagen om överlåtelseskatt 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 29 § 1 mom. som följer: 
29 § 
Utredning som skall företes om överlåtelse av fastighet 
När lagfart och inskrivning söks ska sökanden förete utredning om betalningen av skatten samt annan behövlig utredning om omständigheter som påverkar skattens belopp. Utredning om betalningen av skatten behöver inte företes om inskrivningsmyndigheten har fått uppgift om betalningen av Skatteförvaltningen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 8.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 09-10-2019 13:00