Senast publicerat 10-05-2021 20:20

Riksdagens svar RSv 73/2020 rd RP 20/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

RP 20/2020 rd
FvUB 12/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (RP 20/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 12/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om statskontoret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1369/2019, och 
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1081/2014, 180/2019 och 1369/2019, en ny 5 punkt och till lagen en ny 2 c § som följer: 
2 § 
Om det inte föreskrivs annat om behörigheten någon annanstans, har Statskontoret till uppgift att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) vara ansvarig myndighet för administrationen av kommunernas informationsresurs för ekonomisk information och vara personuppgiftsansvarig för informationsresursen, 
5) producera analys- och rapporteringstjänster inom statsförvaltningen för statsrådet till stöd för beredningen och beslutsfattandet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 c § 
Statskontoret har rätt att avgiftsfritt och oberoende av sekretessbestämmelserna av den myndighet som är behörig enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få de uppgifter om statsförvaltningens verksamhet och ekonomi som är nödvändiga för skötseln av uppdrag som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten ur sådana register som förs av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, affärsverket Senatfastigheter, Hansel Ab och Haus kehittämiskeskus Oy (gemensamma serviceproducenter) och som innehåller uppgifter om planeringen och uppföljningen av verksamheten, ekonomi- och personalförvaltningen, den gemensamma grundläggande informationstekniken och hanteringen av upphandlingar samt om lokalhantering, centraliserade utbildningstjänster, projekthantering och organisationsstruktur vid statens ämbetsverk och inrättningar. Statskontoret, de gemensamma serviceproducenterna och den myndighet som lämnar ut uppgifterna ska i samverkan bestämma vilka uppgifter som ska lämnas ut för analys- och rapporteringstjänster. Uppgifter enligt 24 § 1 mom. 2, 5 och 7—11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får dock inte lämnas ut.  
Sådana uppgifter enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som hör till särskilda kategorier av personuppgifter får inte lämnas ut. Uppgifter om hur länge en frånvaro på grund av sjukdom, yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet fortgått får dock lämnas ut. Vid behandlingen av uppgifter ska lämpliga skyddsåtgärder iakttas. Uppgifterna ska pseudonymiseras före de överförs för analys. De uppgifter som publiceras ska anonymiseras eller aggregeras så att enskilda personer inte kan identifieras utifrån dem. 
Statskontoret är personuppgiftsansvarig med avseende på de uppgifter som det har fått med stöd av 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (179/2019) 1 § 1 mom. 2 punkten och 
fogas till 1 § 1 mom. en ny 3 punkt och till lagen nya 1 a och 1 b § som följer: 
1 § 
Ställning, uppgifter och verksamhetsställen 
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (servicecentret) är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) tillhandahålla tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt andra motsvarande stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen, enligt vad som avtalats om dem i serviceavtal, 
3) producera analys- och rapporteringstjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen för servicecentrets kunder till stöd för beredningen och beslutsfattandet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
1 a § 
De gemensamt personuppgiftsansvariga för uppgifter som avser ekonomi- och personalförvaltning samt ansvarsfördelningen mellan dem 
Servicecentret är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med de statliga ämbetsverken och inrättningarna, republikens presidents kansli, riksdagen och de ämbetsverk som är verksamma i anslutning till riksdagen. Det gemensamma personuppgiftsansvaret gäller sådana uppgifter i de av servicecentret ägda informationssystemen som behövs vid produktionen av statens ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter, statens ekonomi- och personalförvaltningstjänster och andra motsvarande stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen. 
Servicecentret svarar för den tekniska funktionen hos de informationssystem som behövs för att producera uppgifterna och tjänsterna samt för det tekniska gränssnittet för registrering, behandling och utlämnande av uppgifter. Servicecentret svarar också för informationssystemens tillgänglighet och för uppgifternas integritet, oföränderlighet, skydd och bevarande. De andra gemensamt personuppgiftsansvariga svarar för den personuppgiftsansvariges uppgifter i övrigt och fungerar som kontaktpunkt för de registrerade. De registreringar som finns i registren är handlingar som tillhör servicecentrets kunder. 
1 b § 
Uppgifter som används i analys- och rapporteringstjänsterna 
Servicecentret har rätt att avgiftsfritt och oberoende av sekretessbestämmelserna av den myndighet som är behörig enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få de uppgifter om statsförvaltningens verksamhet och ekonomi som är nödvändiga för skötseln av uppdrag som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten ur sådana register som förs av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, affärsverket Senatfastigheter, Hansel Ab och Haus kehittämiskeskus Oy (gemensamma serviceproducenter) och som innehåller uppgifter om planeringen och uppföljningen av verksamheten, ekonomi- och personalförvaltningen, den gemensamma grundläggande informationstekniken och hanteringen av upphandlingar samt om lokalhantering, centraliserade utbildningstjänster, projekthantering och organisationsstruktur vid statens ämbetsverk och inrättningar. Servicecentret, de gemensamma serviceproducenterna och den myndighet som lämnar ut uppgifterna ska i samverkan bestämma vilka uppgifter som ska lämnas ut för analys- och rapporteringstjänster. Uppgifter enligt 24 § 1 mom. 2, 5 och 7—11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får dock inte lämnas ut.  
Sådana uppgifter enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som hör till särskilda kategorier av personuppgifter får inte lämnas ut. Uppgifter om hur länge en frånvaro på grund av sjukdom, yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet fortgått får dock lämnas ut. Vid behandlingen av uppgifter ska lämpliga skyddsåtgärder iakttas. Uppgifterna ska pseudonymiseras före de överförs för analys. De uppgifter som publiceras ska anonymiseras eller aggregeras så att enskilda personer inte kan identifieras utifrån dem. 
Servicecentret är personuppgiftsansvarig med avseende på de uppgifter som det har fått med stöd av 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare