Riksdagens svar
RSv
78
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
RP 69/2019 rd
FiUB 19/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning (RP 69/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 19/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att statsrådet senast våren 2022 låter göra och publicera en uppföljningsrapport om erfarenheterna av rapporteringen, om de uppgifter om skattearrangemang som framgått av rapporterna och om de åtgärder som vidtagits utifrån rapporterna. 
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs om rapporteringspliktiga arrangemang beträffande vilka uppgifter ska lämnas i enlighet med 14 f och 17 e § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). 
Lagen tillämpas på sådana arrangemang som kan inverka på storleken eller fastställandet av skatter enligt 4 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013). Dessutom förutsätts det att arrangemanget rör mer än en medlemsstat i Europeiska unionen eller en medlemsstat i Europeiska unionen och en tredje stat eller jurisdiktion och att arrangemanget uppfyller minst ett av följande villkor: 
1) samtliga deltagare i arrangemanget har inte skatterättslig hemvist i samma stat eller jurisdiktion, 
2) minst en person som deltar i arrangemanget har samtidigt sin skatterättsliga hemvist i fler än en stat eller jurisdiktion, 
3) minst en av de personer som deltar i arrangemanget bedriver affärsverksamhet i en annan stat eller jurisdiktion från ett fast driftställe beläget i den staten eller jurisdiktionen och arrangemanget utgör åtminstone en del av verksamheten vid det fasta driftstället, 
4) minst en av de personer som deltar i arrangemanget bedriver verksamhet i en annan stat eller jurisdiktion utan att ha sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe där. 
Lagen tillämpas också på arrangemang som kan 
1) påverka skyldigheter enligt 17 a—17 d § i lagen om beskattningsförfarande eller en annan stats eller jurisdiktions motsvarande skyldigheter, eller 
2) försvåra identifieringen av den verkliga förmånstagaren. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) person en fysisk person, en juridisk person och en juridisk konstruktion, 
2) kännetecken en karaktäristik eller egenskap hos arrangemanget enligt 3 kap., 
3) kriteriet om huvudsaklig nytta bedömning av om den huvudsakliga nyttan eller en av de huvudsakliga fördelarna med nyttan som en person kan förvänta sig av ett arrangemang, med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, är att uppnå en skattefördel, 
4) tjänsteleverantör en person som utformar, marknadsför, organiserar eller tillgängliggör rapporteringspliktiga arrangemang för genomförande eller som förvaltar genomförandet, eller som vet eller vet eller skäligen kan förväntas veta att hon eller han har åtagit sig att, direkt eller genom andra personer, tillhandahålla hjälp, bistånd eller rådgivning med avseende på utformning, marknadsföring, organisation, tillgängliggörande för genomförande eller förvaltning av genomförande av ett rapporteringspliktigt arrangemang, och som
a) har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen,
b) har ett fast driftställe i en medlemsstat i Europeiska unionen genom vilket tjänster avseende arrangemanget tillhandahålls,
c) har grundats i eller regleras av lagstiftningen i en medlemsstat i Europeiska unionen, eller
d) har registrerats i en yrkesorganisation eller yrkesmässig sammanslutning på området för juridisk rådgivning, skatterådgivning eller konsulttjänster i en medlemsstat i Europeiska unionen,
 
5) finsk tjänsteleverantör en tjänsteleverantör som har en i 4 punkten avsedd koppling till Finland, 
6) berörd skattskyldig en person för vilken ett rapporteringspliktigt arrangemang tillgängliggörs för genomförande eller som är redo att genomföra ett rapporteringspliktigt arrangemang eller som har genomfört det första steget i ett sådant arrangemang, 
7) finsk berörd skattskyldig en berörd skattskyldig som uppfyller åtminstone ett av följande villkor:
a) den skattskyldiga har sin skatterättsliga hemvist i Finland,
b) den skattskyldiga har ett fast driftställe i Finland som gynnas av arrangemanget och har inte sin skatterättsliga hemvist i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen,
c) den skattskyldiga får inkomster från Finland och har inte sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen,
d) den skattskyldiga bedriver affärsverksamhet i Finland och har inte sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller inkomster från någon annan medlemsstat i Europeiska unionen,
 
8) person i intressegemenskap en person,
a) som deltar i ledningen av en annan person genom att kunna utöva ett betydande inflytande över den andra personen,
b) som har över 25 procent av rösterna i den andra personen,
c) som har ett innehav som, direkt eller indirekt, överstiger 25 procent av den andra personen, eller
d) som har rätt till 25 procent eller mer av en annan persons vinster,
 
9) marknadsförbart arrangemang ett arrangemang som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag och som utformas, marknadsförs, är redo för genomförande eller tillgängliggörs för genomförande utan att behöva anpassas i väsentlig omfattning, 
10) referensnummer en individualiserande kod som Skatteförvaltningen eller någon annan behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen har tilldelat ett rapporteringspliktigt arrangemang. 
Alla personer som står i ett i 1 mom. 8 punkten underpunkt a—d avsett förhållande till samma person betraktas som personer i intressegemenskap. En person som står i ett i de nämnda punkterna avsett förhållande till flera personer, betraktas som en person i intressegemenskap i fråga om samtliga dessa personer. Om en person agerar tillsammans med en annan person när det gäller röster eller kapitalinnehav i en enhet anses denna person inneha en andel av samtliga röster eller hela kapitalinnehavet i den enhet som innehas av den andra personen. En person som innehar mer än 50 procent av rösterna ska anses inneha 100 procent av rösterna. En fysisk person, dennes make och dennes släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led behandlas som en enda person. 
2 kap. 
Lämnande av upplysningar 
3 § 
Rapporteringspliktiga arrangemang 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt, om det uppfyller de villkor som föreskrivs i 3 kap. i fråga om någon paragraf i det nämnda kapitlet. 
4 § 
Upplysningar som ska lämnas 
Följande upplysningar ska lämnas om ett rapporteringspliktigt arrangemang: 
1) namn, skatterättslig hemvist och skattenummer, födelsedatum och födelseort för en fysisk person samt andra upplysningar om identiteten i fråga om tjänsteleverantörer, berörda skattskyldiga och personer i intressegemenskap med berörda skattskyldiga, 
2) detaljerade upplysningar om de kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt, 
3) en sammanfattning av innehållet i det rapporteringspliktiga arrangemanget, en eventuell benämning som allmänt används för arrangemanget och en allmän beskrivning i abstrakta termer av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang, 
4) det datum då det första steget i genomförandet av det rapporteringspliktiga arrangemanget inleds eller har inletts, 
5) detaljerade upplysningar om de nationella bestämmelser som ligger till grund för det rapporteringspliktiga arrangemanget, 
6) värdet av det rapporteringspliktiga arrangemanget, 
7) upplysning om den stat där den berörda skattepliktiga har skatterättslig hemvist, om denna stat är en medlemsstat i Europeiska unionen samt specificering av andra medlemsstater i Europeiska unionen som sannolikt kommer att beröras av det rapporteringspliktiga arrangemanget, 
8) identiteten på de andra personer som sannolikt kommer att beröras av det rapporteringspliktiga arrangemanget, om de har sin skatterättsliga hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen samt upplysningar om stater där dessa personer har sin skatterättsliga hemvist, 
9) referensnummer, om ett sådant hänför sig till det rapporteringspliktiga arrangemanget. 
5 § 
Tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar 
En finsk tjänsteleverantör ska lämna de upplysningar som anges i 4 § till Skatteförvaltningen inom 30 dagar räknat från det att något av följande inträffar: 
1) arrangemanget tillgängliggörs för genomförande, 
2) arrangemanget är redo för genomförande, 
3) det första steget i genomförandet av arrangemanget har tagits. 
En finsk tjänsteleverantör ska emellertid lämna upplysningar till Skatteförvaltningen inom 30 dagar räknat från det att tjänsteleverantören, direkt eller genom andra personer, tillhandahöll hjälp, bistånd eller rådgivning i anslutning till arrangemanget. 
En finsk tjänsteleverantör ska utan ogrundat dröjsmål underrätta andra tjänsteleverantörer av samma arrangemang samt berörda skattskyldiga om det referensnummer som Skatteförvaltningen har tilldelat arrangemanget. 
Dessutom ska en finsk tjänsteleverantör med tre månaders mellanrum lämna Skatteförvaltningen de upplysningar som avses i 4 § 1, 4, 7 och 8 punkten om tidigare anmälda marknadsförbara system och som har blivit tillgängliga sedan upplysningar senast lämnades. 
6 § 
Undantag för tjänsteleverantörer från skyldigheten att lämna upplysningar 
Till den del det är fråga om upplysningar som avses i 5 c § i lagen om advokater (496/1958) eller 17 kap. 13 § 1 och 3 mom. i rättegångsbalken tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 § inte på en finsk tjänsteleverantör som är 
1) advokat enligt lagen om advokater, 
2) rättegångsbiträde med tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011), eller 
3) offentligt rättsbiträde enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016). 
En i 1 mom. avsedd tjänsteleverantör ska utan ogrundat dröjsmål underrätta en annan tjänsteleverantör i samma arrangemang, eller om det inte finns någon annan tjänsteleverantör, den berörda skattskyldiga om dennas skyldighet att lämna upplysningar enligt 17 e § i lagen om beskattningsförfarande eller anmälningsskyldighet enligt 14 f § i den lagen samt om det referensnummer som Skatteförvaltningen har tilldelat arrangemanget. 
7 § 
Tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar till flera medlemsstater i Europeiska unionen 
Med avvikelse från det som föreskrivs i 4 och 5 § är en finsk tjänsteleverantör inte skyldig att lämna upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteförvaltningen, om den finska tjänsteleverantören är skyldig att lämna och bevisligen har lämnat upplysningar till den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och denna medlemsstat kommer på samma plats som eller före Finland i följande förteckning: 
1) den medlemsstat där tjänsteleverantören har sin skatterättsliga hemvist, 
2) den medlemsstat där tjänsteleverantören har ett fast driftställe genom vilket tjänster avseende arrangemanget har tillhandahållits eller tillhandahålls, 
3) den medlemsstat där tjänsteleverantören har grundats eller vars lagstiftning tjänsteleverantören regleras av, 
4) den medlemsstat där tjänsteleverantören hör till en yrkesorganisation eller sammanslutning avseende juridisk rådgivning, skatterådgivning eller konsulttjänster. 
8 § 
Flera tjänsteleverantörers skyldighet att lämna upplysningar 
Om det finns flera tjänsteleverantörer i ett rapporteringspliktigt arrangemang är samtliga finska tjänsteleverantörer skyldiga att lämna upplysningar om arrangemanget. 
En finsk tjänsteleverantör är ändå inte skyldig att lämna Skatteförvaltningen sådana upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang som en annan tjänsteleverantör bevisligen har lämnat till Skatteförvaltningen eller till den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen. 
9 § 
Berörda skattskyldigas anmälningsskyldighet 
En finsk berörd skattskyldig ska lämna upplysningar enligt 4 § till Skatteförvaltningen inom 30 dagar räknat från det att något av följande inträffar: 
1) arrangemanget görs tillgängligt för genomförande av den berörda skattskyldiga, 
2) arrangemanget är redo för genomförande av den berörda skattskyldiga, eller 
3) det första steget av genomförandet har tagits med avseende på den berörda skattskyldiga. 
Med avvikelse från 4 § är en finsk berörd skattskyldig ändå inte skyldig att lämna upplysningar om det referensnummer som avses i 4 § 9 punkten om den skattskyldiga har fått det av en tjänsteleverantör på vilken undantag enligt 6 § tillämpas. 
10 § 
Berörda skattskyldigas anmälningsskyldighet i flera medlemsstater i Europeiska unionen 
Med avvikelse från 4 och 9 § är en finsk berörd skattskyldig inte skyldig att lämna upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang till Skatteförvaltningen, om den skattskyldiga är skyldig att lämna och bevisligen har lämnat upplysningar om arrangemanget till den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och denna medlemsstat kommer före Finland i följande förteckning: 
1) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga har sin skatterättsliga hemvist, 
2) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga har ett fast driftställe som gynnas av arrangemanget, 
3) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga uppbär inkomst eller genererar vinster, även om den berörda skattskyldiga varken har sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon medlemsstat, 
4) den medlemsstat där den berörda skattskyldiga bedriver verksamhet, även om den berörda skattskyldiga varken har sin skatterättsliga hemvist eller ett fast driftställe i någon medlemsstat. 
11 § 
Flera berörda skattskyldigas anmälningsskyldighet 
En finsk berörd skattskyldig är anmälningsskyldig beträffande ett rapporteringspliktigt arrangemang oberoende av om det finns andra berörda skattskyldiga i arrangemanget. 
En finsk berörd skattskyldig är ändå inte skyldig att lämna Skatteförvaltningen de upplysningar om ett rapporteringspliktigt arrangemang som en annan berörd skattskyldig bevisligen har lämnat till Skatteförvaltningen eller den behöriga myndigheten i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen och denna placerar sig före den finska berörda skattskyldiga i följande förteckning: 
1) den berörda skattskyldiga som kom överens om det rapporteringspliktiga arrangemanget med tjänsteleverantören, 
2) den berörda skattskyldiga som hanterar genomförandet av arrangemanget. 
3 kap. 
Kännetecken på arrangemang 
12 § 
Konfidentialitetsvillkor 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om 
1) den berörda skatteskyldiga eller deltagaren i ett arrangemang åtar sig att uppfylla ett konfidentialitetsvillkor som kan ålägga dem att inte för andra tjänsteleverantörer, Skatteförvaltningen eller de behöriga myndigheterna i andra stater eller jurisdiktioner, röja hur en skattefördel kan uppnås med arrangemanget, och 
2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta. 
13 § 
Arvode som är knutet till en skattefördel 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om avgiften, räntan, ersättningen för kostnader för finansiering eller andra avgifter till tjänsteleverantören 
1) fastställts med hänsyn till beloppet av den skattefördel som härrör från arrangemanget, eller 
är beroende av huruvida arrangemanget verkligen ger en skattefördel, och 
2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta. 
14 § 
Standardiserade handlingar och strukturer 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om 
1) de handlingar eller strukturer som hänför sig till det är väsentligen standardiserade och är tillgängligt för fler än en berörd skattskyldig utan att i väsentlig omfattning behöva anpassas innan genomförandet, och 
2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta. 
15 § 
Användning av förluster 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om 
1) en person som deltar i arrangemanget förvärvar ett bolag som går med förlust, avbryter bolagets huvudsakliga verksamhet och använder dess förluster för att minska sin beskattningsbara inkomst, däribland genom att överföring av dessa förluster till en annan stat eller jurisdiktion eller genom att påskynda utnyttjandet av dessa förluster, och 
2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta. 
16 § 
Omvandling av inkomst 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om 
1) inkomst med hjälp av arrangemanget omvandlas till kapital eller gåvor eller sådan inkomst som beskattas på en lägre nivå eller är undantagen från beskattning, och 
2) arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta. 
17 § 
Handel med sig själv 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om arrangemanget 
1) inbegriper cirkulära transaktioner som resulterar i handel med sig själv, med sådana enheter involverade som saknar annan kommersiell huvudfunktion, eller transaktioner som neutraliserar eller upphäver varandra eller som har andra liknande egenskaper, och 
2) uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta. 
18 § 
Hybrida missmatchningar 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt, om det inbegriper en avdragsgill gränsöverskridande prestation mellan två eller flera personer i intressegemenskap, om minst ett av följande förhållanden föreligger: 
1) prestationsmottagaren har inte skatterättslig hemvist i någon stat eller jurisdiktion, 
2) prestationsmottagaren har sin skatterättsliga hemvist i en stat eller jurisdiktion, men
a) staten eller jurisdiktionen i fråga tar inte ut samfundsskatt eller tar ut samfundsskatt med en skattesats på noll eller nära noll, eller
b) staten eller jurisdiktionen i fråga är upptagen som en icke samarbetsvillig jurisdiktion på skatteområdet i Europeiska unionens råds slutsatser eller har inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling bedömts vara icke samarbetsvillig,
 
3) prestationen undantas fullständigt från beskattning i den stat eller jurisdiktion där prestationsmottagaren har sin skatterättsliga hemvist, 
4) prestationsmottagaren kan i fråga om denna prestation gynnas av en särskild skattelättnad i den stat eller jurisdiktion där prestationsmottagaren har sin skatterättsliga hemvist. 
Ett arrangemang är dock rapporteringspliktigt med stöd av kännetecknen i 1 mom. 2 a-punkten samt 3 och 4 punkten endast om arrangemanget uppfyller kriteriet om huvudsaklig nytta. 
19 § 
Avdrag samt befrielse från dubbel beskattning i flera stater eller jurisdiktioner 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om 
1) avdrag från samma tillgångar yrkas i mer än en stat eller jurisdiktion, 
2) befrielse från dubbel beskattning av samma inkomst eller kapital yrkas i mer än en stat eller jurisdiktion, eller 
3) det finns ett arrangemang som inbegriper överföringar av tillgångar och om det i de berörda staterna eller jurisdiktionerna föreligger en betydande skillnad i det belopp som ska anses utgöra betalning för tillgångarna. 
20 § 
Kännetecken som rör automatiskt utbyte av upplysningar 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om det leder eller kan antas leda till undvikande eller kringgående av finansiella instituts skyldighet att lämna upplysningar enligt 17 a—17 d § i lagen om beskattningsförfarande eller motsvarande lagstiftning i en annan stat eller jurisdiktion som gäller finansiella konton eller om det kan antas användas för strävan efter att undvika eller kringgå skyldigheten i fråga eller om det drar fördel av avsaknaden av sådan skyldighet. 
21 § 
Verklig förmånstagare 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om det inbegriper en icke-transparent ägarkedja med användning av personer eller strukturer 
1) som inte bedriver någon betydande ekonomisk verksamhet och som inte har lämplig personal, utrustning, tillgångar och anläggningar, 
2) som har grundats, leds, har sin hemort, kontrolleras eller är etablerat i någon annan stat eller jurisdiktion än den stat eller jurisdiktion där en eller flera av de verkliga förmånstagarna har sin hemort och som innehar en eller flera verkliga förmånstagares tillgångar, och 
3) där dessas verkliga förmånstagare har gjorts oidentifierbara. 
22 § 
Kännetecken som rör internprissättning 
Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om 
1) det inbegriper användning av stats- eller jurisdiktionsspecifika särskilda unilaterala internprissättningsbestämmelser i stället för allmänna internprissättningsbestämmelser, 
2) det inbegriper överföring av svårvärderade immateriella tillgångar eller rättigheter till sådana, för vilka, vid den tidpunkt då de överförs mellan personer i intressegemenskap
a) inga tillförlitliga referensvärden existerar, och
b) vid den tidpunkt då transaktionen inleddes, beräkningarna av framtida kassaflöden eller inkomster som väntas kunna härledas ur den immateriella tillgången, eller de antaganden som används vid värderingen av den immateriella tillgången är mycket osäkra, eller
 
3) arrangemanget inbegriper en koncernintern gränsöverskridande överföring av funktioner, risker eller tillgångar, och den eller de överlåtande parternas prognosticerade rörelseresultat före räntor och skatt under en period på tre år efter överföringen är mindre än 50 procent av vad den eller de överlåtande parternas prognosticerade rörelseresultat före räntor och skatt skulle ha varit om överföringen inte hade gjorts. 
4 kap. 
Ikraftträdande 
23 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas på arrangemang som tillgängliggörs för genomförande eller som är redo för genomförande den 1 juli 2020 eller därefter. Dessutom tillämpas lagen på arrangemang beträffande vilka det första steget har genomförts eller genomförs den 25 juni 2018 eller därefter. 
24 § 
Övergångsbestämmelser 
En finsk tjänsteleverantör och en berörd skattskyldig ska till Skatteförvaltningen senast den 31 augusti 2020 lämna de upplysningar som avses i 4 § om ett arrangemang beträffande vilket det första steget har genomförts eller genomförs tidigast den 25 juni 2018 och senast den 30 juni 2020. 
Lag 
om ändring av lagen om beskattningsförfarande 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 22 a § 1 mom. 1 punkten samt 2, 3 och 6 mom. och 23 § 1 mom., 
sådana de lyder, 22 a 1 mom. 1 punkten i lag 55/2018, 22 a § 2 och 3 mom. i lag 565/2004, 22 a § 6 mom. i lag 897/2018 och 23 § 1 mom. i lag 1127/2017, samt 
fogas till lagen nya 14 f, 17 e och 23 c § som följer: 
2 kap. 
Deklarationsskyldighet 
14 f § 
Skyldighet att anmäla rapporteringspliktiga arrangemang 
En finsk berörd skattskyldig som avses i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning (/) ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang enligt den nämnda lagen som den skattskyldiga har kännedom om, äger eller kontrollerar, om ingen tjänsteleverantör är skyldig att rapportera dessa uppgifter enligt 17 e §. 
Bestämmelser om anmälningsskyldiga, rapporteringspliktiga arrangemang, tidpunkten för lämnande av uppgifter och de uppgifter som ska lämnas ingår i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning. 
På försummelser av skyldigheten att anmäla rapporteringspliktiga arrangemang tillämpas bestämmelserna om försummelseavgift för uppgiftsskyldiga i 22 a §. 
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt sättet för lämnande av uppgifter. 
17 e § 
Tjänsteleverantörens skyldighet att lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang 
En finsk tjänsteleverantör som avses i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning ska lämna Skatteförvaltningen 
1) de uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som förmedlaren har kännedom om, äger eller kontrollerar och som föreskrivs i den nämnda lagen, 
2) uppgift om att en annan tjänsteleverantör eller den berörda skattskyldiga i arrangemanget har underrättats om sin rapporteringsskyldighet i situationer som avses i 6 § i den nämnda lagen, 
3) uppgift om att ett referensnummer enligt 2 § 1 mom. 10 punkten i den nämnda lagen har delgetts eventuella andra tjänsteleverantörer i samma arrangemang samt berörda skattskyldiga. 
Dessutom ska tjänsteleverantören lämna andra tjänsteleverantörer i arrangemanget och berörda skattskyldiga de uppgifter som anges i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning. 
Bestämmelser om uppgiftsskyldiga, rapporteringspliktiga arrangemang, tidpunkten för lämnande av uppgifter och de uppgifter som ska lämnas ingår i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning. 
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt sättet för lämnande av uppgifter och begränsa uppgiftsskyldigheten enligt 1 mom. 2 och 3 punkten. 
22 a § 
Försummelseavgift 
Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om 
1) det finns en smärre bristfällighet eller ett smärre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller i ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt detta kapitel, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen skickad uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet, 
Om en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt detta kapitel innehåller väsentliga brister eller fel eller om den uppgiftsskyldige lämnat in dem eller fullgjort det först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 5 000 euro. 
Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt detta kapitel delvis eller helt och hållet, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 15 000 euro. 
Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk. En företrädare enligt 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare kan dock alltid åläggas att betala försummelseavgift. Försummelseavgift kan även påföras en byggherre som är en fysisk person, om denne försummar uppgiftsskyldigheten enligt 15 d § i denna lag. Fysiska personer och dödsbon kan dessutom påföras försummelseavgift, om de har försummat skyldigheter enligt 14 f §. 
23 § 
Granskningsrätt 
Skatteförvaltningen har rätt att granska alla sådana handlingar som ovan i detta kapitel nämnda uppgifter kan hämtas ur och som behövs för att övervaka att anmälningsskyldigheten, omsorgsplikten eller andra skyldigheter enligt detta kapitel iakttas. 
23 c § 
Särskild uppgiftsskyldighet för tjänsteleverantörer i rapporteringspliktiga arrangemang 
En tjänsteleverantör som avses i 17 e § ska på uppmaning av Skatteförvaltningen på basis av referensnummer, namn, arrangemang eller någon annan motsvarande identifikation lämna och för granskning förete sådana uppgifter om förfaranden och handlingar som tjänsteleverantören äger eller kontrollerar samt andra uppgifter som behövs för att säkerställa att förmedlaren har fullgjort de skyldigheter som avses i 17 e §. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) 1 § 1 mom., 2 § 6 punkten och 3 § 7 punkten, 
sådana de lyder i lag 1488/2016, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1703/2015 och 1488/2016, en ny 7 punkt och till 3 §, sådan den lyder i lag 1488/2016, en ny 8 punkt samt till lagen en ny 5 e § som följer: 
1 § 
Genomförande av direktivet 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, nedan handräckningsdirektivet, sådant det lyder senast ändrat genom rådets direktiv (EU) 2018/822 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag. 
2 § 
Tillämpningsområde 
I enlighet med denna lag och handräckningsdirektivet 
6) lämnas upplysningar om land-för-land-rapporter för beskattningen till andra berörda medlemsstater och till alla medlemsstater upplysningar om vägran att lämna en land-för-land-rapport för beskattningen, 
7) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen. 
3 § 
Samarbetsformer 
Samarbetet omfattar 
7) rätt för tjänstemän som bemyndigats av en behörig myndighet i en medlemsstat att närvara vid kontor och medverka i administrativa utredningar i en annan medlemsstat, samtidiga kontroller, delgivning och givande av återkoppling, 
8) lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang genom automatiskt utbyte av upplysningar. 
5 e § 
Tjänsteleverantörers och berörda skattskyldigas skyldigheter som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang 
Bestämmelser om sådana rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang samt tjänsteleverantörer och berörda skattskyldiga som avses i handräckningsdirektivet ingår i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning (/). 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 16.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 18-12-2019 09:15