Riksdagens svar
RSv
8
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
RP 9/2019 rd
KuUB 3/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik (RP 9/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 3/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 70 § 5 mom. och 
ändras 76 § som följer: 
76 § 
Tillämpningsbestämmelse om informationsresursen inom småbarnspedagogiken 
Kommuner och samkommuner ska föra in de uppgifter som avses i 70 § 1 mom. och de uppgifter om barn som avses i 70 § 3 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 januari 2019. 
Kommuner och samkommuner ska föra in de uppgifter om föräldrar och andra vårdnadshavare som avses i 70 § 4 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 september 2019. 
Kommuner och samkommuner ska föra in de uppgifter om personalen som avses i 70 § 2 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 september 2020. 
Privata serviceproducenter ska föra in de uppgifter som avses i 70 § 1 mom. och de uppgifter om barn som avses i 70 § 3 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 januari 2020. 
Privata serviceproducenter ska föra in de uppgifter om personalen som avses i 70 § 2 mom. och de uppgifter om föräldrar och andra vårdnadshavare som avses i 70 § 4 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 september 2020. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 8.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 09-10-2019 15:03