Senast publicerat 07-06-2021 13:55

Riksdagens svar RSv 80/2021 rd RP 77/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

RP 77/2021 rd
JsUB 9/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket (RP 77/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 9/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs det, på grund av de exceptionella omständigheter som orsakas av covid-19-epidemin, om temporära undantag i fråga om vissa av de villkor enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) som gäller inledande av betalning av avträdelsestöd, betalning av avträdelsestöd, avbrytande av betalning av avträdelsestöd och avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter. 
2 § 
Inledande av betalning av avträdelsestöd 
Trots vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. och 38 § 1 mom. 3 punkten i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, kan betalningen av avträdelsestöd till avträdaren inledas även om avträdarens förvärvsinkomster av annat arbete än bedrivande av kommersiellt jordbruk eller leveransarbete i skogsbruket kan uppskattas vara minst 523,61 euro per månad justerat med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 
Inledande av betalning av avträdelsestöd förutsätter dessutom att avträdaren skriftligen underrättar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 31 december 2021 om att han eller hon ansöker om inledande av betalning av avträdelsestöd. 
3 § 
Betalning av avträdelsestöd och avbrytande av betalning 
Trots vad som föreskrivs i 45 § 1 mom. i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och i 25 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare betalas det avträdelsestöd även om den som får avträdelsestöd förvärvsarbetar och förtjänar minst 523,61 euro per månad justerat med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. 
Betalningen av avträdelsestöd får inte avbrytas i de fall som avses i 45 § 2 mom. i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk eller när pensionsanstalten får kännedom om en omständighet på grund av vilken avträdelsestöd inte får betalas enligt 25 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. 
4 § 
Avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 49 § 2 mom. 2 punkten i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och i 30 a § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare är den som får avträdelsestöd inte skyldig att anmäla omständigheter som avses i de bestämmelserna. 
5 § 
Ikraftträdande  
Denna lag träder i kraft den 2021 och gäller till och med den 31 december 2021. 
Denna lag tillämpas på förvärvsinkomst som intjänats i arbete som utförts mellan den 1 mars och den 31 december 2021, nämnda dagar medräknade. Det belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar värdet 1 (ett) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare