Riksdagens svar
RSv
9
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart
RP 13/2019 rd
KoUB 2/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kenya om luftfart (RP 13/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt avtalet i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om avtalet med Kenya om luftfart 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Nairobi den 14 december 2018 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kenyas regering ingångna avtalet om luftfart ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.  
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors 8.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 09-10-2019 15:51