Senast publicerat 07-05-2021 16:43

Vilande lagförslag VLF 1/2019 rd Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Med anledning av regeringens till 2018 års riksmöte överlämnade proposition (RP 135/2018 rd) har riksdagen på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen vid 2018 års riksmöte beslutat godkänna följande lagförslag att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval:  

 

Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver, och Ålands lagtings beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) föreskriver, 
ändras i självstyrelselagen för Åland 30 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 1176/2009, som följer: 
30 § 
Behörighet och förfarande i förvaltningsärenden  
Förvaltningen i angelägenheter som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer på riksmyndigheterna med iakttagande av följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på Konkurrens- och konsumentverket ska i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 24.4.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare