Senast publicerat 08-06-2022 12:49

Föredragningslista AjUD 57/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Torsdag 9.6.2022 kl. 12.15

Plats: E 422

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens årsberättelse 2021

BerättelseB 2/2022 rd

Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2022. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Regeringens propositionRP 41/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

5. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Statsrådets U-skrivelseU 35/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 60/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

7. Övriga ärenden

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är ett distansmöte tisdag 14.6.2022 kl. 12.15.