Senast publicerat 02-11-2021 08:30

Föredragningslista BmDD 1/2021 rd Bostads- och miljödelegationen Fredag 19.3.2021 kl. 11.30

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 17/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 5.3.2021: 

Sakkunnig: 

  • byggnadsråd Pekka Kalliomäki miljöministerietbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Päätetään asian käsittelyn lopettamisesta. 

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är