Föredragningslista
Skattedelegationen
Fredag 5.3.2021 kl. 10.15
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Sakkunniga: 
konsultativ tjänsteman
Filip
Kjellberg
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Fransiska
Pukander
finansministeriet
Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
chefsforskare
Teemu
Lyytikäinen
Statens ekonomiska forskningscentral
skatteexpert
Lauri
Lehmusoja
Finlands näringsliv rf
chef för kommun- och näringsfrågor
Tanja
Matikainen
Företagarna i Finland rf
verkställande direktör
Teemu
Lehtinen
Skattebetalarnas Centralförbund rf
Delegationen har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Kyrkostyrelsen
Centralhandelskammaren
Akava ry
Delegationen har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 
Finnwatch rf
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
kl. 10.30
tullöverinspektör
Antti
Hästbacka
Tullen
direktör för samhällskontakter
Timo
Anttila
Posti Group Abp
kansainvälisen verkkokaupan palveluiden johtaja
Sami
Finne
Posti Group Abp
Group Tax Manager
Markku
Hyvönen
Posti Ab
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Finsk Handel rf
Ålands landskapsregering
Åland Post Ab
Delegationen har stilställts ett meddelande, ingenting att yttra: 
Skatteförvaltningen
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är fredagen 5.3.2021 kl. 11.00 E-auditorium. 
Senast publicerat 05-03-2021 09:07