Senast publicerat 21-09-2021 14:57

FöredragningslistaArbetslivs- och jämställdhetsutskottet Onsdag 22.9.2021 kl. 11.30

Inofficiellt distansmöte

1.  Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd

Sakkunnig: 

  • regeringssekreterare Mari Leinonen social- och hälsovårdsministerietbilaga

3.  Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Statsrådets redogörelseSRR 5/2021 rd

Sakkunniga: 

  • rådgivare Katja Tiilikainen utrikesministerietbilaga
  • rådgivare Iina Älli utrikesministerietbilaga
  • rådgivare Venla Voutilainen utrikesministeriet
  • specialsakkunnig Carolina Sierimo social- och hälsovårdsministerietbilaga

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

4.  Utskottets utlandsresa

5.  Övriga ärenden

6.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är torsdag 23.9.2021 kl. 12.15.