Senast publicerat 02-11-2021 07:37

Föredragningslista EkUD 59/2021 rd Ekonomiutskottet Tisdag 19.10.2021 kl. 12.15

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Klimatårsberättelse 2021

BerättelseB 18/2021 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • kommunikationsministerietbilaga

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 128/2021 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

5.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer (europeiska gröna obligationer)

Statsrådets U-skrivelseU 43/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

6.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (produktsäkerhetsförordningen)

Statsrådets U-skrivelseU 45/2021 rd

Följande ståndpunkt godkänns: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

7.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Statsrådets U-skrivelseU 48/2021 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • försvarsministerietbilaga

Förberedande debatt förs. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Regeringens propositionRP 100/2021 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 30/2021 rd
Utskottets utlåtandeFiUU 9/2021 rd

Finansutskottet: FiUU 9/2021 rd. 

Förberedande debatt förs. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Regeringens propositionRP 146/2021 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • chefekonom Ilkka Kaukoranta Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rfbilaga

Förberedande debatt förs. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd

Förberedande debatt förs. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 150/2021 rd

Förberedande debatt förs. 

12.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Statsrådets U-skrivelseU 59/2021 rd

Sakkunniga: 

 • industriråd Pekka Grönlund arbets- och näringsministerietbilaga
 • forskningsöverdirektör Antti Asikainen Naturresursinstitutetbilaga
 • gruppchef Sampo Soimakallio Finlands miljöcentralbilaga
 • expert Karoliina Muukkonen Finsk Energiindustri rfbilaga
 • branschchef Tage Fredriksson Bioenergia rybilaga
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom Skogsindustrin rfbilaga
 • energiexpert Anssi Kainulainen Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTKbilaga
 • chef för samhällsrelationer Mikael Ohlström Neste Abpbilaga
 • verkställande direktör Herkko Plit P2X Solutionsbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • skyddsexpert Liisa Toopakka Finlands naturskyddsförbund rfbilaga
 • miljöministerietbilaga
 • Finlands Naturpanelbilaga
 • Klimatpanelenbilaga
 • Energimyndighetenbilaga
 • Teknologiska forskningscentralen VTT Abbilaga
 • Teknologiindustrin rf bilaga
 • Kemiindustrin KI rfbilaga

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Förberedande debatt förs. 

13.  Övriga ärenden

14.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 20.10.2021 kl. 11.00.