Senast publicerat 24-05-2022 10:35

Föredragningslista EkUD 59/2022 rd Ekonomiutskottet Tisdag 24.5.2022 kl. 12.15

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen

Regeringens propositionRP 72/2022 rd

Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: finansministeriet, Statistikcentralen, Helsinki Graduate School of Economics, Statens ekonomiska forskningscentral, Finlands Bank. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2022 rd

Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till miljöutskottet. 

5. Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

Statsrådets U-skrivelseU 37/2022 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 48/2022 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 14/2022 rd

Kulturutskottet: KuUU 14/2022 rd. 

7. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 (programmet för säker konnektivitet)

Statsrådets U-skrivelseU 42/2022 rd

Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 

Antecknas för kännedom. 

8. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

Statsrådets U-skrivelseU 60/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 50/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

9. Det aktuella energipolitiska läget i EU och Finland

Utskottets eget ärendeEÄ 13/2022 rd

Sakkunniga: 

  • näringsminister Mika Lintilä arbets- och näringsministeriet
  • avdelningschef Riku Huttunen arbets- och näringsministeriet
  • verkställande direktör Janne Känkänen Försörjningsberedskapscentralen
  • avdelningschef, överdirektör Kimmo Viertola avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli
  • finansråd Maija Strandberg statsrådets kansli

10. Övriga ärenden

Antecknas att en promemoria om beredningen av E- och U-skrivelser inkommit. 

11. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 25.5.2022 kl. 11.00.