Senast publicerat 01-06-2022 23:06

Föredragningslista EkUD 64/2022 rd Ekonomiutskottet Torsdag 2.6.2022 kl. 12.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Regeringens propositionRP 36/2022 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 17/2022 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4. Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter

Statsrådets U-skrivelseU 38/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 34/2021 rd

En kompletterande skrivelse UJ 12/2022 rd - U 38/2021 rd har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Följande ståndpunkt godkänns: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

5. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

Statsrådets U-skrivelseU 61/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 51/2021 rd

En kompletterande skrivelse UJ 13/2022 rd - U 61/2021 rd har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 22/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 28/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 20/2022 rd

Lagutskottet: LaUU 20/2022 rd. 

Utskottet beslutar begära kommentarer från justitieministeriet. 

7. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Statsrådets U-skrivelseU 35/2022 rd

Förberedande debatt förs. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Regeringens propositionRP 47/2022 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 20/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 19/2022 rd

Förberedande debatt fortsätter. 

9. Övriga ärenden

10. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte fredag 3.6.2022 kl. 12.15.