Senast publicerat 14-06-2022 09:44

Föredragningslista EkUD 69/2022 rd Ekonomiutskottet Tisdag 14.6.2022 kl. 12.15

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Statsrådets U-skrivelseU 35/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

4. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

Statsrådets U-skrivelseU 61/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 51/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Regeringens propositionRP 41/2022 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 19/2022 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 17/2022 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 8/2022 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: AjUU 8/2022 rd. 

6. Statsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantin

Statsrådets E-utredningE 34/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 17/2021 rd

Sakkunniga: 

  • lagstiftningsråd, enhetschef Jaakko Weuro finansministerietbilaga
  • chefsjurist Virva Walo Finansinspektionenbilaga
  • rådgivare Mervi Toivanen Finlands Bankbilaga
  • chefsjurist Olli Salmi Finanssiala rybilaga

Utredningen antecknas som mottagen. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 85/2022 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 24/2022 rd

Kommunikationsutskottet: KoUU 24/2022 rd. 

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • finansministerietbilaga

Förberedande debatt förs. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd

Förberedande debatt förs. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 22/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 28/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 20/2022 rd

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

  • finansministerietbilaga
  • justitieministerietbilaga

Förberedande debatt förs. 

10. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av LULUCF-förordningen och förordningen om styrningen av energiunionen

Statsrådets U-skrivelseU 49/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 45/2021 rd

Förhandsbehandling 

Sakkunnig: 

kl. 13.00
  • ledande expert Lotta Heikkonen jord- och skogsbruksministerietbilaga

11. Övriga ärenden

12. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte onsdag 15.6.2022 kl. 11.00.