Senast publicerat 30-06-2022 09:20

Föredragningslista EkUD 77/2022 rd Ekonomiutskottet Torsdag 30.6.2022 kl. 12.00

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 104/2022 rd

Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 

Sakkunniga: 

 • lagstiftningsråd, enhetschef Jaakko Weuro finansministerietbilaga
 • lagstiftningsråd Antti Makkonen finansministeriet
 • avdelningschef Samu Kurri Finansinspektionenbilaga
 • byråchef Jussi Terho Finlands Bankbilaga
 • enhetschef för administration och insättningsgaranti Saija Kuivalainen Verket för finansiell stabilitetbilaga
 • chef Nuutti Nikula Försörjningsberedskapscentralenbilaga
 • specialsakkunnig Jussi Leskinen Cybersäkerhetscentretbilaga
 • ledande expert Mika Linna Finanssiala rybilaga
 • intressebevakningsdirektör Simo Hiilamo Finsk Handel rf bilaga
 • direktör, betaltjänster Antti Karhu OP Gruppenbilaga
 • Head of Transaction Banking Legal Leena Villman-Hurri Nordeabilaga
 • Executive Management Advisor Martti Nikkinen Nordea
 • Head of Country Management Office Finland  Janne Lassila Danske Bank A/S, Finland filialbilaga

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • Finlands Dagligvaruhandel rfbilaga

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Frånvarande med förhinder: 

 • Helsinki Graduate School of Economics

Inofficiell debatt förs. 

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är måndag 4.7.2022 kl. 10.00.