Senast publicerat 29-06-2022 23:57

Föredragningslista FvUD 75/2022 rd Förvaltningsutskottet Torsdag 30.6.2022 kl. 9.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Åtgärdsmotion om att utarbeta riksomfattande kvalitetskriterier och rekommendationer för integrationsutbildningen

ÅtgärdsmotionAM 76/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Regeringens propositionRP 94/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 57/2022 rd
Utskottets utlåtandeFsUU 5/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 37/2022 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt börjas. 

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är torstaina 30.6.2022 kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.