Senast publicerat 22-06-2022 15:44

Föredragningslista GrUD 64/2022 rd Grundlagsutskottet Onsdag 22.6.2022 kl. 15.53

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Reglering av utskottsplatser

Antecknas att för att ordna om platserna i utskotten har ledamot Wille Rydman beviljats befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet 22.6.2022. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Regeringens propositionRP 94/2022 rd

Den detaljerade behandlingen av ärendet fortsätter. 

5. Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa av Europaparlamentets förordningar, rådets förordningar samt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet vad gäller digitaliseringen av viseringsförfarandet

Statsrådets U-skrivelseU 48/2022 rd

Ärendet har inkommit till grundlagsutskottet för kännedom. 

Antecknas för kännedom. 

6. Utnämnande av delegationsmedlem: FN; CEDAW; behandlingen av Finlands åttonde periodiska rapport i Genève i oktober 2022

Utnämnande av delegationsmedlem. 

7. Övriga ärenden

- Resa till Åland 

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat.