Senast publicerat 08-07-2022 09:44

Föredragningslista MiUD 63/2022 rd Miljöutskottet Torsdag 8.9.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Åtgärdsmotion om miljötillstånd för skjutbanor

ÅtgärdsmotionAM 80/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

4. Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

Statsrådets E-utredningE 67/2022 rd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 

5. Subsidiaritetsförfarande

En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. SÄ 58/2022 rd, SÄ 59/2022 rd. 

6. Övriga ärenden

7. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på fredag 9.9.2022 kl. 9.30.