Senast publicerat 30-09-2022 08:28

Föredragningslista MiUD 72/2022 rd Miljöutskottet Fredag 30.9.2022 kl. 9.30

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2022 rd

Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 140/2022 rd

Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet och försvarsutskottet för utlåtande. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 141/2022 rd

Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande och till jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

6. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Regeringens propositionRP 154/2022 rd

Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuellt utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 27.10.2022. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus samt till lag om ändring av 2 § i tobakslagen

Regeringens propositionRP 182/2022 rd

Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 183/2022 rd

Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

9. Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Statsrådets E-utredningE 102/2022 rd

Skriftligt yttrande: 

  • Tornio-Muoniojokiseura rybilaga

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

10. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Statsrådets U-skrivelseU 76/2022 rd

Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Skriftliga yttrandena: 

  • finansministerietbilaga
  • miljöministerietbilaga
  • arbets- och näringsministerietbilaga

Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 120/2022 rd

Sakkunniga: 

  • miljöråd Seija Rantakallio miljöministerietbilaga
  • konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog miljöministeriet
  • direktör Jorma Jantunen Finlands miljöcentralbilaga
  • överinspektör Annukka Engström Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nylandbilaga
  • environmental planner Kaisa Leino Kymmenedalens förbundbilaga
  • expert i miljörätt Satu Keski-Lusa Finlands naturskyddsförbund rfbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

12. Övriga ärenden

Merkitään tiedoksi työsuunnitelma viikolle 40. 

13. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte på tisdag 4.10.2022 kl. 10.00.