Senast publicerat 28-09-2022 10:03

Föredragningslista ReUD 54/2022 rd Revisionsutskottet Onsdag 28.9.2022 kl. 11.30

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

BerättelseB 19/2022 rd

Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 1.12.2022. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

4. Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Statsrådets U-skrivelseU 73/2021 rd
Utskottets utlåtandeReUU 1/2022 rd

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

En kompletterande skrivelse har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

5. Övriga ärenden

6. Regeringens årsberättelse 2021Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

BerättelseB 2/2022 rd
BerättelseB 20/2022 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 25/2022 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 21/2022 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 19/2022 rd
Utskottets utlåtandeFiUU 12/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 40/2022 rd

Sakkunniga: 

  • avdelningschef, överdirektör Kimmo Viertola avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kanslibilaga
  • finansråd Maija Strandberg avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli

7. Övriga ärenden

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte torsdag 29.9.2022 kl. 12.30.