Senast publicerat 05-12-2022 14:55

Föredragningslista ShUD 110/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Onsdag 7.12.2022 kl. 9.30

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Besättande av tjänst som utskottsråd som ska vara sekreterare i utskottet

Sakkunniga: 

- biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen, riksdagens kansli 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 189/2022 rd
MedborgarinitiativMI 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 29/2022 rd

Skriftliga yttrandena: 

  • professor Riittakerttu Kaltiala Tammerfors universitetbilaga
  • Trasek rybilaga

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Regeringens propositionRP 312/2022 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 269/2022 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 299/2022 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

Regeringens propositionRP 309/2022 rd

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 314/2022 rd

Förhandsbehandling 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

10. Övriga ärenden

11. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är distansmöte torsdagen den 8.12.2022 kl 10.00.