Senast publicerat 16-06-2022 18:03

Föredragningslista ShUD 63/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Fredag 17.6.2022 kl. 9.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 84/2022 rd

Sakkunniga: 

 • ledande expert Marjukka Turunen Folkpensionsanstaltenbilaga
 • utredningschef Shadia Rask Institutet för hälsa och välfärd (THL)bilaga
 • specialsakkunnig Jonna Lindqvist Centralförbundet för Barnskydd rfbilaga
 • chef för sysselsättningstjänster Susanna Taipale-Vuorinen Vanda stadbilaga
 • chef för socialarbetet för vuxna Virpi Kortemäki Österbottens välfärdsområdebilaga
 • direktör Tiina Kirmanen Södra Karelens social- och hälsovårdsdistriktbilaga

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Regeringens propositionRP 62/2022 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 6/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 32/2022 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd

Sakkunniga: 

kl. 10.00
 • direktör Heikki Pärnänen Finlands Läkarförbundbilaga
 • biträdande verksamhetsledare Nora Savanheimo Finlands Tandläkarförbund rfbilaga
 • ordförande Jari Lipsanen Finlands Psykologförbund rfbilaga
 • expert Elina Ottela Finlands primärskötarförbund SuPer rfbilaga
 • utvecklingschef Petra Marjamaa Tehy rfbilaga

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Centralförbundet för Mental Hälsa rfbilaga
 • finansministerietbilaga
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)bilaga
 • Allmänmedicinska föreningen i Finland rfbilaga
 • Suomen Yleislääkärit - Allmänläkare i Finland - GPF rybilaga
 • Södra Karelens välfärdsområdebilaga
 • Egentliga Tavastlands välfärdsområdebilaga
 • Mellersta Österbottens välfärdsområdebilaga
 • Lapplands välfärdsområdebilaga
 • Norra Österbottens välfärdsområdebilaga
 • Norra Savolax välfärdsområdebilaga
 • Satakunta välfärdsområdebilaga

6. Övriga ärenden

7. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat.