Senast publicerat 06-07-2022 12:21

Föredragningslista UtUD 63/2022 rd Utrikesutskottet Torsdag 7.7.2022 kl. 8.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina

Statsrådets E-utredningE 90/2022 rd

Förhandsbehandling 

4. Statsrådets utredning: kommissionens yttrande 17.6.2022 om Ukrainas ansökan om EU-medlemskap

Statsrådets E-utredningE 81/2022 rd

Ärendet har inkommit till utrikesutskottet för kännedom. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

5. Statsrådets utredning: Kommissionens utlåtande om Moldaviens ansökan om EU-medlemskap av den 17 juni 2022

Statsrådets E-utredningE 82/2022 rd

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

6. Statsrådets utredning: Kommissionens utlåtande om Georgiens ansökan om EU-medlemskap av den 17 juni 2022

Statsrådets E-utredningE 83/2022 rd

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

7. Statsrådets utredning om Europeiska utrikestjänstens förslag till rådets beslut om förlängning av uppdragen för särskilda representanter

Statsrådets USP-utredningUSP 18/2013 rd
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 32/2022 vp

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 32/2022 vp - UTP 18/2013 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess tills rådet har fattat beslutet i ärendet. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen

Statsrådets USP-utredningUSP 19/2022 rd

Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

9. Statsrådets utredning: Försvarsmaktens internationella övningssamarbete

Statsrådets USP-utredningUSP 29/2021 rd
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 24/2022 vp

Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. UTPJ 24/20221 vp 

10. Statsrådets utredning: Nato-toppmötet i Madrid 29-30.6.2022

Statsrådets USP-utredningUSP 22/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess i fråga om behandlingen av promemorian. 

Sakkunniga: 

  • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
  • ansvarig tjänsteman, NATO Markus Räty utrikesministeriet

11. Statsrådets utredning: Aktuell information om hur behandlingen av Finlands ansökan om medlemskap i Nato framskrider

Statsrådets USP-utredningUSP 17/2022 rd
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 29/2022 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 30/2022 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 31/2022 vp

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 29/2022 vp - UTP 17/2022 vp har inkommit till riksdagen. 

Jatkokirjelmä käsitelty kirjallisessa menettelyssä 30.6.2022. 

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 30/2022 vp - UTP 17/2022 vp har inkommit till riksdagen. 

Jatkokirjelmä käsitelty kirjallisessa menettelyssä 3.7.2022. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess med memorandum. 

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 31/2022 vp - UTP 17/2022 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess om innehållet i promemorian. 

Sakkunniga: 

  • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
  • ansvarig tjänsteman, NATO Markus Räty utrikesministeriet

12. Övriga ärenden

13. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är torsdagen 8.9. kl. 12.00.