Regeringens proposition
RP
105
2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att lagen om hantering av översvämningsrisker ändras. Bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter i lagen ändras så att centralerna vid skötseln av uppgifterna utöver översvämningssituationer även ska beakta andra vattenförhållanden som avviker från det normala, såsom exempelvis störtregn och torka, samt beakta hanteringen av vattensituationer under sådana förhållanden. Till lagen fogas också bestämmelser om övervakningen av hur målen för hantering av översvämningsrisker uppfylls och om lämnande av uppgifter i informationssystem i digital form. I lagen görs dessutom vissa tekniska ändringar. Propositionen syftar till att förbättra beredskapen för förändringar i väder- och vattenförhållandena, i synnerhet allt oftare förekommande fenomen som avviker från det normala, och på så sätt främja anpassningen till klimatförändringen. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
MOTIVERING
1
Bakgrund och beredning
Lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) trädde i kraft den 30 juni 2010. Genom lagen genomfördes direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker (2007/60/EG, översvämningsdirektivet). Lagen om hantering av översvämningsrisker ingår i en större regleringshelhet av vattenhushållning som syftar till att förbättra beredskapen för förändringar i väder- och vattenförhållandena, i synnerhet allt oftare förekommande extrema fenomen, och på så sätt främja anpassningen till klimatförändringen.  
Utifrån de erfarenheter som gjorts under lagens giltighetstid är det nödvändigt att utveckla hanteringen av översvämningsrisker med tanke på beredskapen inför väderleks- och vattenförhållanden som avviker från det normala och övervakningen av genomförandet av planerna för hantering av översvämningsrisker. 
Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet. Utkastet till proposition sändes på remiss den 22.10.–27.11. 2019 och yttranden begärdes av följande myndigheter och sammanslutningar: inrikesministeriet, miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, de lokala räddningsväsendena, landskapsförbunden, Finlands miljöcentral och Finlands Kommunförbund rf. 
Det har gjorts ett sammandrag av yttrandena och av hur de beaktats. Sammandraget finns i den offentliga tjänsten på adressen mmm.fi/sv/projekt med identifieringskod HYPERLINK "https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM014:00/2019" MMM014:00/2019 (på finska). 
2
Nuläge och bedömning av nuläget
I lagen om hantering av översvämningsrisker föreskrivs det om närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralen) uppgifter förutom vid genomförandet av översvämningsdirektivet men också mer allmänt vid samordningen av hanteringen av översvämningsrisker med förvaltningen av avrinningsområdet i övrigt, med iakttagande av hållbart utnyttjande av vattentillgångarna och skyddsbehoven. NTM-centralens uppgifter har dock på författningsnivå definierats på ett sätt som inte tar hänsyn till andra väderleks- och vattenförhållanden som är relevanta med tanke på ett hållbart utnyttjande av vattentillgångarna, såsom exempelvis kraftiga stormar och torka.  
Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker tillsätter jord- och skogsbruksministeriet, för det samarbete mellan myndigheterna som behövs för att utarbeta en rikshanteringsplan, översvämningsgrupper för sådana avrinningsområden och kustområden där det utifrån den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna har angetts ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsgruppen består av representanter för de berörda NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna och de lokala räddningsväsendena. Översvämningsgruppen ska behandla de utredningar som gjorts för riskhanteringsplanen, uppställa målen för riskhanteringen och godkänna förslaget till en plan och till de åtgärder som ingår i planen. Planerna godkänns av jord- och skogsbruksministeriet. 
NTM-centralerna och de andra aktörer som deltar i översvämningsgrupperna har ansett det vara nödvändigt att åtgärderna enligt rikshanteringsplanen och genomförandet av dem behandlas också efter det att förslaget till plan har godkänts, innan följande planeringsperiod börjar. Övervakningen av hur åtgärderna genomförs hör dock inte till översvämningsgruppens lagstadgade uppgifter. Enligt statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010) kan en översvämningsgrupps mandatperiod inte heller fortgå längre än en planeringsperiod.  
Det dokumentationsmaterial som tas fram vid planeringen av hanteringen av översvämningsrisker förs in i ett informationssystem som enligt lagen om hantering av översvämningsrisker förvaltas av NTM-centralerna och Finlands miljöcentral. I bestämmelserna om sättet att lämna uppgifterna har man inte beaktat behovet av att behandla material digitalt. Dessutom är det ändamålsenligt att uppgiften att förvalta informationssystemet koncentreras till en enda aktör. 
3
Förslagen och deras konsekvenser
3.1
De viktigaste förslagen
Det föreslås att lagen om hantering av översvämningsrisker ändras så att NTM-centralen vid uppgifter i anslutning till översvämningssituationer och beredskapen för dem också ska beakta andra vattenförhållanden som avviker från det normala och hanteringen av exceptionella vattensituationer under sådana förhållanden.  
Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska översvämningsriskerna bedömas och också de övriga faserna i planeringen av riskhanteringen ses över till behövliga delar vart sjätte år. Information om hur de tidigare planerade åtgärderna framskrider och hur de påverkar exempelvis bedömningen av översvämningsriskernas storlek behövs när man bereder en översyn av planerna. Därför föreslås det att lagen ändras så att översvämningsgruppen ska följa hur de mål som ställts upp i riskhanteringsplanen uppnås mellan planeringsperioderna.  
I lagen föreslås bestämmelser om att det material som behövs för hanteringen av översvämningsrisker ska överföras till informationssystemen digitalt. 
3.2
De huvudsakliga konsekvenserna
NTM-centralen ska i sina uppgifter i anslutning till utnyttjandet och förvaltningen av vattentillgångarna på ett allmänt plan även beakta torka och andra exceptionella väderleks- och vattenförhållanden. Att beaktandet av dessa faktorer nu på författningsnivå kopplas till NTM-centralernas uppgifter enligt lagen om hantering av översvämningsrisker påverkar därför inte NTM-centralernas nuvarande arbetsbörda.  
De myndigheter som deltar i översvämningsgrupperna, dvs. NTM-centralen, landskapsförbunden, kommunerna och de lokala räddningsväsendena, ska också mellan planeringsperioderna hålla kontakt och följa hur målen för hanteringen av översvämningsrisker uppnås. Behovet av kontakter och möten kan variera. Verksamheten kommer att främja det planeringsarbete som översvämningsgruppen ansvarar för under den följande planeringsperioden när den bedömer behoven att se över riskhanteringsplanerna och de åtgärder som ingår i dem. Uppgiften ökar således inte nämnvärt arbetsmängden för de myndigheter som ingår i översvämningsgruppen. 
Planeringsdokumenten i samband med hanteringen av översvämningsrisker utarbetas utan undantag elektroniskt och så att de kan behandlas i informationssystemen. Att handlingarna lämnas digitalt till informationssystemen förväntas därför inte medföra några nämnvärda merkostnader för NTM-centralerna eller för de kommuner som har ansvar för att planera hanteringen av riskerna för dagvattenöversvämningar. Det tekniska utvecklandet och driften av informationssystemen hör redan nu till Finlands miljöcentrals uppgifter, och det är huvudsakligen NTM-centralerna som producerar informationsinnehållet. Därför ökar inte dessa organisationers arbetsbörda jämfört med nuläget om uppgifterna skiljs åt och driften av informationssystemen koncentreras till Finlands miljöcentral. 
4
Remissvar
I de yttranden som gavs om utkastet till regeringsproposition ansåg man det vara nödvändigt att det preciseras dels vad som i förslaget avses med begreppen torka, risker som föranleds av torka samt andra väderleks- och vattenförhållanden, dels hur förslaget påverkar utarbetandet av planerna för hantering av översvämningsrisker. Bestämmelsen om att kommunen ska lämna de i lagen föreskrivna uppgifterna till Finlands miljöcentral i digital form föreslogs bli ändrad så att kommunen också ska kunna göra uppgifterna tillgängliga i ett tekniskt gränssnitt. 
Utifrån yttrandena ändrades propositionen så att beaktandet av torka och andra exceptionella fenomen inte till någon del kopplas till planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. Bestämmelsen om NTM-centralernas uppgifter ändrades så att i uppgifterna ska beaktas sådana konsekvenser som föranleds av andra vattenförhållanden som avviker från det normala och som är ogynnsamma ur allmän synpunkt, såsom exempelvis konsekvenserna för vattenförsörjningen och fiskerihushållningen samt för vattnets kvalitet och ekologiska status. Det förslag enligt vilket NTM-centralen skulle ha övervakat genomförandet av planen för hantering av översvämningsrisker slopades, eftersom det räcker med att översvämningsgruppen åläggs den uppgiften. Den bestämmelse som gällde lämnande av uppgifter ändrades på det sätt som Finlands Kommunförbund föreslog till regeringsproposition. 
5
Specialmotivering
2 §.Definitioner. Paragrafens 1–3 punkter ändras inte. I 4–7 punkterna ändras namnet på lagen om vattenvårdsförvaltningen till det gällande namnet på lagen. Paragrafens 8 punkt som innehåller en definition av en samordnande närings-, trafik- och miljöcentral föreslås bli struken som obehövlig. När lagen om översvämningsrisker stiftades togs definitionen in i 2 § trots att begreppet inte används i lagen. 
4 §.Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter. Det föreslås att 2 mom. 5 punkten ändras så att NTM-centralerna i stället för att sköta hydrologisk övervakning ska ha till uppgift att sörja för produktionen av hydrologiska observationsdata. Syftet med ändringen är att förtydliga arbetsfördelningen mellan NTM-centralerna och Finlands miljöcentral när det gäller produktion, bearbetning och distribution av vattendata. 
I paragrafen finns bestämmelser om NTM-centralernas uppgifter vid planeringen av hanteringen av översvämningsrisker. Hanteringen av översvämningsrisker är en del av den övergripande hanteringen av vattnets kretslopp och vattentillgångarna, där man utöver översvämningar även behöver beakta andra vattenförhållanden som avviker från det normala, exempelvis störtregn, särskilda isfenomen såsom översvämning till följd av kravisproppar samt torka, och beakta hanteringen av exceptionella vattensituationer under sådana förhållanden.   
När klimatet förändras förutspås det att vatten- och väderförhållanden som avviker från det normala kommer att bli vanligare. Med tanke på anpassningen till förändringen bör effekterna av dessa fenomen bedömas och beaktas också i de uppgifter för hantering av översvämningsrisker som anges i 4 § 2 mom. En bedömning behövs i synnerhet när NTM-centralen ger rekommendationer för hur regleringar av ett vattendrag och avtappningar som genomförs på annat sätt än med hjälp av egentliga regleringskonstruktioner ska samordnas med avseende på hela vattendraget. Sådana rekommendationer kan ingå t.ex. i de utlåtanden som ges i samband med tillståndsförfaranden. Effekterna av de vatten- och väderleksförhållanden som avviker från det normala bör beaktas också när man tar fram hydrologiska observationsdata samt i vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten, vars syfte är att sammanställa information om vattensituationen och översvämningsrisken och göra informationen tillgänglig för myndigheterna och allmänheten. Det föreslås därför att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket NTM-centralen i de uppgifter som avses i 2 mom. 3, 5 och 6 punkten även ska beakta sådana ur allmän synpunkt ogynnsamma konsekvenser som föranleds av vattenförhållanden som avviker från det normala. Sådana konsekvenser kan vara exempelvis ogynnsamma följder för vattenförsörjningen och fiskerihushållningen samt för vattnets kvalitet och ekologiska status. 
Paragrafens nuvarande 3 mom. föreslås bli 4 mom. 
16 §.Översvämningsgruppernas uppgifter. Enligt 1 mom. har översvämningsgruppen till uppgift att behandla de utredningar som har gjorts för riskhanteringsplanen, uppställa målen för riskhanteringen och godkänna förslaget till en plan och till de åtgärder som ingår i planen. Enligt den nya 4 punkten i momentet ska översvämningsgruppen dessutom följa hur de mål som uppställts i riskhanteringsplanen uppfylls. Åtgärder enligt planen vidtas inom flera olika förvaltningsområden, exempelvis inom styrningen av användningen av vattentillgångarna, planeringen av områdesanvändningen, tillståndsprocesserna i fråga om vattenhushållningsprojekt och annat byggande, räddningsväsendet samt myndigheternas rådgivning och kommunikation. Avsikten är att översvämningsgruppen ska följa genomslaget för de åtgärder som vidtas inom olika förvaltningsområden med hänsyn till uppnåendet av målen enligt planen och på ett samordnat sätt bedöma behovet av och möjligheterna att effektivisera åtgärderna under den tidsperiod som anges i planen. 
25 §. Uppgiftslämnande. Till paragrafen fogas som ett nytt 1 mom. en bestämmelse om att NTM-centralen ska förse Finlands miljöcentral med det material enligt bestämmelsen som hänför sig till planeringen av hanteringen av översvämningsrisker samt med de hydrologiska observationsdata som NTM-centralen producerar. Materialet och datan ska lämnas i digital form.  
Paragrafens nuvarande 1 mom. föreslås bli 2 mom. Bestämmelsen föreslås bli ändrad så att kommunen ska lämna de uppgifter som avses i bestämmelsen även till Finlands miljöcentral utöver till NTM-centralen.  
De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska lämnas i digital form så att programvaran lätt kan specificera, identifiera och extrahera data ur materialet och utnyttja dem. Enligt 2 mom. räcker det att kommunen för in uppgifterna direkt i det informationssystem som avses i 26 § eller gör dem tillgängliga för NTM-centralen och Finlands miljöcentral i ett tekniskt gränssnitt så att de kan läsas och överföras till Finlands miljöcentrals informationssystem på digitalt.  
26 §. Informationssystem. I paragrafen och i dess rubrik ändras på finska ordet ”tietojärjestelmä” till ”tietojärjestelmät” i pluralis. Eftersom det är ändamålsenligt att det tekniska utvecklandet och driften av de informationssystem som betjänar hanteringen av översvämningsrisker koncentreras till en enda aktör, dvs. Finlands miljöcentral, stryks i 1 mom. omnämnandet av NTM-centralen. NTM-centralerna ska dock på samma sätt som hittills ansvara för utarbetandet av material som hänför sig till planeringen av hanteringen av översvämningsrisker och sörja för att materialet sänds till informationssystemen. Det föreslås att till de uppgifter som ska föras in i informationssystemen fogas uppgift om konstruktioner som inverkar på vattenföringen och vattenståndet.  
Den förteckning över uppgifter som ska föras in i informationssystemen som ingår i det nuvarande 1 mom. flyttas till det nya 1 mom. i 25 §. Paragrafens 2 mom. ändras inte. 
6
Ikraftträdande
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
Kläm 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 2, 4, 16, 25 och 26 § 
som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) översvämning tillfälligt vattentäckt mark till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag, förhöjt havsvattenstånd eller ansamling av dagvatten, 
2) översvämningsrisk en kombination av sannolikheten för översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, säkerheten, miljön, infrastrukturen, den ekonomiska verksamheten och kulturarvet i samband med en översvämning,  
3) dagvatten regn- eller smältvatten som samlas på markytan eller motsvarande ytor i tätt bebyggda områden,  
4) avrinningsområde ett avrinningsområde enligt 2 § 6 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004),  
5) delavrinningsområde ett delavrinningsområde enligt 2 § 7 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen,  
6) vattenförvaltningsområde ett vattenförvaltningsområde enligt 3 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen,  
7) internationellt vattenförvaltningsområde ett vattenförvaltningsområde enligt 3 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen som bildas av ett avrinningsområde som sträcker sig in på en annan stats territorium. 
 
4 §  
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna har till uppgift att 
1) göra en preliminär bedömning av översvämningsriskerna i avrinningsområden och i kustområden, 
2) bereda ett förslag där områden med betydande översvämningsrisk i avrinningsområden och kustområden anges, 
3) utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker i avrinningsområden och kustområden, 
4) bereda förslag till planer för hantering av översvämningsrisker för avrinningsområden och kustområden, 
5) bistå kommunerna i den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar, med att ange områden med betydande översvämningsrisk och med utarbetandet av planer för hantering av översvämningsrisker. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska dessutom inom sina ansvarsområden sköta annan hantering av översvämningsrisker än den som avses i 1 mom. Centralerna har särskilt till uppgift att 
1) sköta den planering som tjänar hanteringen av översvämningsrisker från vattendrag i andra områden än områden med betydande översvämningsrisk, 
2) sköta myndighetssamarbetet och styra åtgärderna i vattendrag när översvämning hotar och vid översvämning, 
3) ge rekommendationer om samordningen av vattenreglering och avtappning i vattendrag, 
4) främja översvämningsskyddet och andra åtgärder som förbättrar hanteringen av översvämningsriskerna,  
5) sörja för produktionen av hydrologiska observationsdata samt sköta vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete med Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet, 
6) utföra andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer och som behövs för att hantera översvämningsrisker. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i de uppgifter som avses i 2 mom. 3, 5 och 6 punkten utöver risker som föranleds av översvämningar beakta sådana ur allmän synpunkt ogynnsamma konsekvenser som föranleds av andra vattenförhållanden som avviker från det normala. 
Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att en närings-, trafik- och miljöcentral ska sköta de uppgifter som avses i denna paragraf inom en annan närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde. 
16 §  
Översvämningsgruppernas uppgifter  
Översvämningsgruppen ska 
1) behandla de utredningar som har gjorts för riskhanteringsplanen, 
2) uppställa målen för riskhanteringen, 
3) godkänna förslaget till en plan och till de åtgärder som ingår i planen, 
4) följa hur de mål som uppställts i riskhanteringsplanen uppfylls. 
Översvämningsgruppen ska i de olika beredningsfaserna för riskhanteringsplanen etablera tillräcklig växelverkan med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer på områden med betydande översvämningsrisk inom avrinningsområdet eller kustområdet. 
25 §  
Uppgiftslämnande  
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i digital form förse Finlands miljöcentral med de kartor som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten, de hydrologiska observationsdata som avses i 4 § 2 mom. 5 punkten, de beslut som avses i 8 § 3 mom. och i 15 § 2 mom. och de riskhanteringsplaner som avses i 18 §.  
Kommunen ska i digital form tillgängliggöra uppgifter om de områden med betydande översvämningsrisk som avses i 19 § 1 mom. och exemplar av de kartor som avses i det momentet och av de godkända riskhanteringsplaner som avses i 19 § 2 mom. för närings-, trafik- och miljöcentralerna och för Finlands miljöcentral.  
26 §  
Informationssystem  
Finlands miljöcentral förvaltar informationssystem där de dokument och andra uppgifter som avses i 25 § samt uppgifter om vattenkonstruktioner som inverkar på vattenföringen och vattenståndet förs in.  
Genom förordning av statsrådet får föreskrivas om andra uppgifter som ska föras in i informationssystemen.   
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 16 januari 2020 
Statsminister
Sanna
Marin
Jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Senast publicerat 17-01-2020 11:04