Senast publicerat 27-11-2021 09:34

Regeringens proposition RP 137/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen ändras så att det för införsel av tidningar och tidskrifter som privatpersoner och juridiska personer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga prenumererar på, till landskapet Åland från det övriga Finland eller andra medlemsstater i Europeiska unionen, skapas ett frivilligt förenklat förfarande som avviker från det normala förfarandet för enskilda tidningar och tidskrifter. För likvärdighetens skull kan förfarandet tillämpas även på tidningar och tidskrifter som importeras från Åland till det övriga Finland. I det nya förfarandet lämnar tidnings- och tidskriftsmottagaren en samlad deklaration istället för flera tidnings- eller tidskriftsspecifika deklarationer för införseln under deklarationsperioden. Deklarationen lämnas för en enskild tidning eller tidskrift, för en del av prenumerationsperioden eller för hela prenumerationsperioden. Tidningarna eller tidskrifterna kan överlåtas till fri omsättning redan i samband med införseln innan skatten har betalats. Genom det förenklade förfarandet minskar den administrativa bördan för privatpersoner och juridiska personer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga och som prenumererar på tidningar eller tidskrifter samt för Tullen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

De lagändringar som EU-direktiven förutsätter i fråga om mervärdesbeskattningen av distansförsäljning av varor trädde i kraft i början av juli 2021. Ändringarna infördes genom lagen om ändring av mervärdesskattelagen (387/2021, RP 18/2021 rd), lagen om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (388/2021) och lagen om ändring av 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (389/2021).  

En av de viktigaste reformerna var att avskaffa skattefriheten på import av varuförsändelser av ringa värde vars värde är högst 22 euro. Ändringen gäller alla varor och alla konsumenter oberoende av etableringsort. Skattefriheten har gett distansförsäljning från stater utanför EU konkurrensfördelar jämfört med försäljning mellan EU:s medlemsstater. På försäljning inom EU har inte tillämpats någon motsvarande skattebefrielse och skatt ska betalas oberoende av varans värde. På grund av att skattefriheten avskaffades blev t.ex. import av tidningar och tidskrifter skattepliktig. 

Landskapet Åland hör till EU:s tullområde, men enligt protokoll nr 2 som finns som bilaga till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) hör Åland inte till EU:s mervärdesskatteområde. I landskapet Åland tillämpas dock i princip samma mervärdesskattesystem enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) som i övriga Finland. Därför beskattas försäljningen av varor till Åland även från det övriga Finland och från andra medlemsstater som import av varor. Skattefriheten för import av varor av ringa värde har för enhetlighetens och likvärdighetens skull avskaffats också på import till Åland. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts vid finansministeriet. Utkastet till proposition var på remiss mellan den 2 juli och den 6 augusti 2021. Utlåtanden begärdes av myndigheter, intresseorganisationer inom näringslivet och aktörer som är centrala med tanke på propositionen samt av Ålands landskapsregering, totalt 16 aktörer. 

Begäran om utlåtande och de utlåtanden som kom in finns tillgängliga i den offentliga tjänsten på adressen https://vm.fi/sv/projekt-och-lagberedning under koden VM087:00/2021.  

Nuläge och bedömning av nuläget

2.1  Europeiska unionens lagstiftning

Bestämmelser om det mervärdesskattesystem som ska tillämpas i EU finns i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, nedan mervärdesskattedirektivet. Genom direktivet har en gemensam skattebas inom mervärdesskattesystemen för EU:s medlemsstater fastställts. Till skattebasen hör bland annat import av varor från länder utanför gemenskapen. 

Enligt artikel 260 i mervärdesskattedirektivet ska medlemsstaterna fastställa närmare regler för deklarationen när det gäller import av varor. Enligt artikel 211 ska medlemsstaterna fastställa närmare regler för betalning av mervärdesskatt vid import av varor. 

Enligt artikel 5.1 avses vid tillämpningen av direktivet med gemenskapen och gemenskapens territorium medlemsstaternas samtliga territorier enligt definitionen i punkt 2. Enligt artikel 5.2 avses med medlemsstat och en medlemsstats territorium varje medlemsstats territorium med undantag av det eller de territorier som anges i artikel 6 i direktivet. Enligt artikel 6 ska direktivet inte tillämpas på Åland, som utgör en del av gemenskapens tullområde. I mervärdesbeskattningen betraktas Åland enligt mervärdesskattedirektivet som ett tredje territorium, som jämställs med tredjeländer, dvs. länder utanför tullområdet. 

Enligt artikel 30 i mervärdesskattedirektivet ska också införsel i gemenskapen av en vara i fri omsättning från ett tredje territorium som ingår i gemenskapens tullområde anses som import av varor. Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 146 undanta leverans av varor som transporteras ut ur gemenskapen från skatteplikt. Således utgör införsel av varor från Åland till det övriga Finland eller till andra medlemsstater en händelse som beskattas som import vid mervärdesbeskattningen medan utförsel av varor från det övriga Finland eller från andra medlemsstater till Åland på motsvarande sätt är befriad från skatt som försäljning för export. 

Enligt artikel 275 i mervärdesskattedirektivet ska formaliteterna vid import av de varor i fri omsättning vilka införs i gemenskapen från ett tredje territorium som utgör en del av gemenskapens tullområde vara desamma som de som enligt gemenskapens tullbestämmelser gäller för import av varor till gemenskapens tullområde. På motsvarande sätt föreskrivs i artikel 279 att formaliteterna vid export ut ur gemenskapen till ett tredje territorium ska vara desamma som gemenskapens tullbestämmelser för export av varor ut ur gemenskapen. 

Överföringen av varor mellan Åland och det övriga Finland eller andra medlemsstater måste alltså kontrolleras av skattemässiga skäl och tullförfaranden och andra tullformaliteter enligt tullagstiftningen måste tillämpas på den trots att överföringarna tullrättsligt inte skulle kräva övervakning och tull inte tas ut. Tullkodexen och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, nedan den delegerade förordningen, som utfärdats med stöd av den möjliggör dock vissa förenklande åtgärder. 

Vid import av varor till EU:s tullområde ska tulldeklarationer lämnas för varorna i enlighet med tullkodexen. Det sedvanliga förfarandet för en deklaration med fullständiga uppgifter kan under vissa förutsättningar förenklas, bland annat genom att endast en del av de uppgifter som krävs lämnas när varan förs in och kompletterande uppgifter lämnas senare inom en viss tidsfrist. En kompletterande deklaration kan också under vissa förutsättningar lämnas periodvis. 

Enligt artikel 134 i den delegerade förordningen ska dessutom bestämmelserna om tullförfaranden iakttas i tillämpliga delar i samband med handel med särskilda skatteområden. I enlighet med detta kan förfarandena förenklas så att de blir betydligt flexiblare vid införsel inom tullområdet än vid import av varor från länder utanför EU:s tullområde. EU:s tullagstiftning möjliggör inte motsvarande lättnader i fråga om import från tredjeländer. 

Europeiska unionens råd antog den 5 december 2017 i fråga om gränsöverskridande elektronisk konsumenthandel ett direktiv (EU) 2017/2455 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden av tjänster och distansförsäljning av varor, nedan distansförsäljningsdirektivet. Genom direktivet ändras bestämmelser som gäller det mervärdesskattesystem som ska tillämpas i Europeiska unionen och som ingår i mervärdesskattedirektivet och rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor, nedan importdirektivet

Avsikten var att distansförsäljningsdirektivet skulle börja tillämpas vid ingången av 2021. Rådet antog den 20 juli 2020 ett beslut (EU) 2020/1109 om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller datumen för införlivande och tillämpning till följd av covid-19-pandemin. Beslutet sköt upp tillämpningen av distansförsäljningsdirektivet så att den inleds vid ingången av juli 2021. 

Genom artikel 3 i distansförsäljningsdirektivet upphävdes avdelning IV i importdirektivet med verkan från och med den 1 juli 2021. Avdelning IV innehöll bestämmelser om skattebefrielser i fråga om import av varuförsändelser av ringa värde. 

På grund av avskaffandet av skattefriheten på varor av ringa värde har den delegerade förordningen ändrats så att tulldeklaration om övergång till fri omsättning från och med ingången av juli 2021 ska lämnas också för försändelser av ringa värde vars värde är högst 22 euro. Enligt artikel 143a i den delegerade förordningen kan deklaranten lämna en standardtulldeklaration med en reducerad datauppsättning.  

Om hänförandet av varorna till ett tullförfarande innebär att en tullskuld uppkommer får varorna enligt artikel 195 i tullkodexen endast frigöras om det import- eller exporttullbelopp som svarar mot tullskulden har betalats eller en garanti ställts för detta. 

Distansförsäljningsdirektivet 

Rådets beslut (EU) 2020/1109 

2.2  Nationell lagstiftning och bedömning av nuläget

Enligt 1 a § i mervärdesskattelagen avses med Finland i mervärdesskattelagen mervärdesskatteområdet enligt Europeiska unionen samt landskapet Åland. Landskapet Åland hör således vid tillämpningen av mervärdesskattelagen i regel till Finland. I lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), nedan undantagslagen, föreskrivs det om undantag för landskapet Åland från bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Med medlemsstaterna och gemenskapen avses medlemsstaternas och gemenskapens mervärdesskatteområde enligt Europeiska unionens lagstiftning. 

Med import av varor avses enligt 86 § i mervärdesskattelagen införsel av varor till gemenskapen. I 18 § i undantagslagen föreskrivs att vad som i 9 kap. i mervärdesskattelagen föreskrivs om införsel av varor till gemenskapen också tillämpas på införsel av varor till landskapet Åland från en annan del av Finland, en annan medlemsstat eller en plats utanför gemenskapen. 

På grund av avskaffandet av skattefrihet för försändelser av ringa värde är importen av tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare skattepliktig från och med den 1 juli 2021. Detta gäller också tidningar och tidskrifter som förs in till landskapet Åland. De nya bestämmelserna tillämpas då skyldigheten att betala skatt uppkommer den dag lagen träder i kraft eller därefter. Den avgörande tidpunkten i fråga om import är då tullskulden uppkommer, dvs. i allmänhet den tidpunkt då tulldeklarationen godkänns. 

Enligt 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen ska för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg i skatt betalas 10 procent. 

Enligt 101 § 1 mom. i mervärdesskattelagen tillämpas vid mervärdesbeskattningen av varuimport inte bestämmelserna om tull, om detta inte särskilt föreskrivs i mervärdesskattelagen. Enligt 2 mom. tillämpas, till den del det gäller mervärdesbeskattning som Tullen ansvarar för i enlighet med 160 § 1 och 2 mom., på förfarandet vid import av varor, betalning, återbäring och återindrivning av skatt samt på annat förfarande, på uppskov med betalning av skatt, säkerheter, skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning och sökande av ändring samt på sekretess i fråga om uppgifter och på utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter, vad som i tullagstiftningen föreskrivs om tull, om inte något annat föreskrivs i mervärdesskattelagen. 

Tullens kontantkunder måste betala tull samt skatter och avgifter innan de får varorna. Överlåtelsebeslutet om varorna ges då först efter betalningen. Enligt 64 § i tullagen ska tullens kontantkunder betala tull och därmed också den mervärdesskatt som ska betalas på importen inom 10 dagar från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes. Till exempel konsumenter är kontantkunder. Om en kontantkund använder ett indirekt ombud med ställning som kreditkund eller ett direkt ombud med borgensansvar får kunden i princip varorna innan skatten har betalats. I praktiken förutsätter ombuden emellertid att skatterna betalas till dem innan de lämnar ut varorna till kunden. Om ombudet agerar som direkt ombud utan borgensansvar och huvudmannen inte är kreditkund krävs det att tull och skatter betalas för att få varorna oberoende av ombudets ställning som kreditkund. 

På grund av avskaffandet av skattefriheten på import av varuförsändelser av ringa värde vars värde är högst 22 euro blev införseln av dagstidningar och tidskrifter skattepliktig. Efter detta ska en elektronisk tulldeklaration även göras i fråga om införsel av tidningar och tidskrifter. Om de kontantkunder som är importörer sköter tullklareringen själva krävs för övergång till fri omsättning också i fråga om tidningar och tidskrifter att mervärdesskatt har betalats på importen. Tidningarna och tidskrifterna ska således deklareras till Tullen och mervärdesskatten betalas innan försändelsen levereras till mottagaren. Detta gäller också införsel av tidningar och tidskrifter inom EU:s tullområde och således införsel av tidningar och tidskrifter till landskapet Åland från det övriga Finland och andra medlemsstater i EU. 

Med beaktande av Ålands språkliga ställning har befolkningen på Åland ett särskilt stort behov av att prenumerera på svenska tidningar och tidskrifter. Enligt uppskattningar kommer merparten av de dagstidningar som införs till Åland från det övriga Finland och från Sverige. 

För att minska den administrativa börda som avskaffandet av skattefriheten medför och för att göra importförfarandena smidigare finns det i distansförsäljningsdirektivet bestämmelser om en särskild ordning för distansförsäljning av varor som importeras och ett nytt specialarrangemang för deklaration och betalning av mervärdesskatt på import. Dessa specialarrangemang ska i tillämpliga delar tillämpas också på import till Åland trots att EU:s bestämmelser inte förpliktar till det. Den särskilda ordningen för import, inom vilken det inte tas ut mervärdesskatt för import, kan dock i fråga om Åland tillämpas endast på försäljning från stater utanför EU och det specialarrangemang inom vilket transportföretaget kan betala mervärdesskatten för mottagarens räkning månatligen tar inte bort skyldigheten att lämna en tulldeklaration. Dessutom är det frivilligt att tillämpa dessa förfaranden. 

När det gäller importförfarandet mellan övriga Finland och landskapet Åland finns det redan nu vissa förenklingar som ingår i undantagslagen för Åland, såsom förfarandet för registrerade skattegränskunder, nedan skattegränsförfarandet. Detta förfarande kan tillämpas vid beskattningen av införsel mellan landskapet Åland och det övriga Finland. Enligt 22 § i undantagslagen är ett ombud som är deklarant mervärdesskattskyldig i fråga om införsel av varor som beställts av de privatpersoner som ombudet företräder och kan under vissa förutsättningar anmäla införseln och betala mervärdesskatten för den till Tullen på en gång periodvis. Köparna är alltså befriade från skyldigheten att lämna en tulldeklaration och att betala mervärdesskatt. En näthandlare fakturerar köparen för den mervärdesskatt som ska betalas för importen i samband med köpet. Försäljare av tidningar och tidskrifter är dock inte skyldiga att tillämpa förfarandet. Den som köper en tidning eller tidskrift ansvarar för tulldeklareringen och betalningen av mervärdesskatten, om försäljaren inte tillämpar skattegränsförfarandet. 

I fråga om varor, såsom tidningar och tidskrifter, som kommer från Sverige och andra medlemsstater i EU finns inga motsvarande förenklade förfaranden. Den som beställer varor kan dock alltid anlita ett ombud för att fullgöra skyldigheten att lämna tulldeklaration i samband med import. Försäljaren av varorna eller transportföretaget kan också lämna en importanmälan för egen räkning, och är då skattskyldig för importen i stället för mottagaren av importen. I sådana fall kan försäljaren eller transportföretaget tillämpa de relevanta förfaranden som tullagstiftningen medger, såsom att i fråga om import från EU deklarera hela lasten med en tulldeklaration i stället för att varje försändelse deklareras separat. 

Utifrån diskussioner som förts efter att Tullen godkänt de ändringar som gäller distansförsäljning har det dock blivit uppenbart att exempelvis svenska förläggare eller tidningshus inte har för avsikt att inta ställningen som deklarant eller skattskyldig som registrerats som mervärdesskattskyldig i Finland. Då är den som beställer en tidning eller tidskrift skyldig att se till att tulldeklarationen lämnas och mervärdesskatten betalas för varje tidning eller tidskrift. Tidningen eller tidskriften kan inte levereras till beställaren före det. 

Med stöd av det som konstateras ovan försvårar de normala förfarandena för tulldeklaration och betalning av skatter importen av tidningar och tidskrifter till landskapet Åland särskilt från Sverige och andra EU-medlemsstater. I fråga om tidningar och tidskrifter försvåras situationen bland annat av utgivningsfrekvensen och kravet på att nyheter ska vara aktuella. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

3.1  Tillämpningsområde för det förenklade förfarandet

För att göra förfarandena för införsel av tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare till landskapet Åland från det övriga Finland eller andra medlemsstater smidigare föreslås det att det i undantagslagen tas in bestämmelser om möjligheten för privatpersoner och juridiska personer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga att tillämpa ett nytt, förenklat förfarande för deklaration och betalning, som avviker från det normala förfarandet per tidning eller tidskrift. 

EU:s tullagstiftning gör det inte möjligt att föreskriva om ett sådant förenklat förfarande för import från länder utanför EU:s tullområde. Det föreslås därför att det förenklade förfarandet endast tillämpas på tidningar och tidskrifter som införs från andra platser i Finland och gemenskapen. Enligt uppskattningar är importen av tidningar och tidskrifter från tredjeländer till Åland även avsevärt mindre än införseln från EU-området. Att inrikta det förenklade förfarandet på införseln från EU till Åland är även motiverat på grund av att förfarandet i fråga om prenumerationer av tidningar och tidskrifter till det övriga Finland från andra medlemsstater redan är enkelt för konsumenten. 

Handeln mellan Finland och andra medlemsstater är gemenskapshandel inom EU, och således tillämpas inte de bestämmelser som gäller import på den. På den inre marknaden betalar försäljarna skatt på distansförsäljning till konsumenter inom EU och in- och utresekontroller görs inte. 

Förenklade tullförfaranden för införsel av tidningar och tidskrifter mellan övriga Finland och Åland finns redan, i synnerhet skattegränsförfarandet som omfattar en stor del av införseln av tidningar och tidskrifter. En avsevärd del av den införsel som inte omfattas av skattegränsförfarandet sker så att säljaren av tidningen eller tidskriften själv sköter tullklareringen och beskattningen och behovet av ett förenklat förfarande är således mindre. För enhetlighetens och likvärdighetens skull föreslås det emellertid att förfarandet även kan tillämpas på införseln av tidningar och tidskrifter mellan Åland och övriga Finland. 

Det förenklade förfarandet gäller tidningar och tidskrifter som anskaffas och levereras som distansförsäljning, om köparen är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga då skyldigheten att betala skatt uppkommer. Enligt 160 § 1 mom. i mervärdesskattelagen svarar Tullen för beskattningen av och tillsynen över varor som importeras av dessa aktörer. Även av tidnings- eller tidskriftsmottagare som är skattskyldiga för införseln kan tillämpa förfarandet. Förfarandet gäller således inte situationer där försäljaren deklarerar tidningarna eller tidskrifterna i sitt eget namn. 

Tullen har redan från och med den 1 juli 2021 direkt med stöd av EU:s tullagstiftning gett alla tidnings- och tidskriftsprenumeranter möjlighet att tillämpa det förenklade förfarandet enligt detta lagförslag när det gäller införsel inom tullområdet. Eftersom förfarandet i fråga om införsel som hör till Tullens behörighet har ett nära samband med mervärdesbeskattningen, är det ändamålsenligt att föreskriva om detta i mervärdesskattelagstiftningen. Eftersom andra än ovannämnda importörer inte betalar mervärdesskatt till Tullen i samband med införseln utan enligt skatteperiod till Skatteförvaltningen med iakttagande av det normala beskattningsförfarandet enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), finns det inte skäl att i fråga om dem föreskriva om detta i mervärdesskattelagstiftningen. På den mervärdesbeskattning i fråga om införsel som hör till Skatteförvaltningens ansvar tillämpas inte bestämmelserna om förfarandet i tullagstiftningen. De importörer som är införda i registret över mervärdesskattskyldiga ska i sin mervärdesskattedeklaration beräkna och deklarera den skatt som ska betalas på införsel på samma sätt som andra uppgifter om transaktioner under skatteperioden. En sådan importör ska samtidigt meddela den mervärdesskatt som tas ut och dras av för de varor som införs av importören. 

3.2  Det förenklade förfarandet

Enligt det nya alternativet till det normala förfarandet för införsel deklarerar och betalar tidnings- eller tidskriftmottagaren skatten senast på förfallodagen för den första fakturan för de tidningar eller tidskrifter som ingår i deklarationsperioden. I de fall då deklarationsperiodens första tidning eller tidskrift inkommer först efter fakturans förfallodag, ska deklarationen lämnas inom sju dagar från det att den första tidningen eller tidskriften överlåtits till fri omsättning. Deklarationen kan lämnas för en enskild tidning eller tidskrift, för en del av prenumerationsperioden eller för hela prenumerationsperioden. Deklarationsperioden är högst ett år. Tullen fattar utgående från deklarationen ett beskattningsbeslut, enligt vilket skatten i enlighet med 64 § i tullagen ska betalas inom 10 dagar från den dag då beslutet fastställdes. Vid tillämpningen av det förenklade förfarandet kan tidningen eller tidskriften överlåtas till fri omsättning redan i samband med införseln oavsett tidpunkten när skatten deklareras eller betalas.  

I undantagslagen föreslås ett bemyndigande enligt vilket Tullen kan utfärda närmare bestämmelser om deklaration enligt det förenklade förfarandet. 

Lagändringen ska gälla såväl lösnummerköp som prenumerationer av tidningar och tidskrifter. 

Genom det förenklade förfarandet minskar den administrativa bördan för privatpersoner och juridiska personer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga och som prenumererar på tidningar eller tidskrifter samt för Tullen. 

Om tidningens eller tidskriftens mottagare inte vill tillämpa det förenklade förfarandet ska denna lämna en tulldeklaration enligt det normala förfarandet och betala skatt utifrån det beskattningsbeslut som Tullen fattar per tidning eller tidskrift. Tidningen eller tidskriften överlåts i sådana fall till fri omsättning först efter att skatten betalats. 

Ifall tidnings- eller tidskriftsmottagaren inte uppfyller sin plikt att enligt det förenklade eller det normala förfarandet lämna en deklaration till Tullen och betala mervärdesskatt, ska på denna försummelse tillämpas de tullagstiftningsenliga påföljder som avses i 101 § i mervärdesskattelagen. 

Övervakning av införseln av tidningar sker genom fysisk övervakning i realtid i postens utrymmen. Vid Finlands skattegräns används för detta ändamål förteckningar från sådana tidnings- och tidskriftsförsäljare som tillämpar skattegränsförfarandet och sköter förtullningen. Tullen har dessutom till exempel möjlighet att av tidnings- eller tidskriftsförlag, tidnings- eller tidskriftsförsäljare och posten begära förteckningar över prenumeranterna. Med hjälp av dessa förteckningar och den övervakning som sker i samband med införseln kan Tullen övervaka att det vid införseln av tidningar och tidskrifter lämnas en deklaration i enlighet med det normala eller det förenklade förfarandet. Tidnings- eller tidskriftshusen kan också vara utländska och till exempel etablerade i ett tredjeland. I dessa fall ska det eventuella samarbetet mellan myndigheter och rätten att utbyta information mellan Finland och det respektive landet utgå från avtal om handräckning och informationsutbyte. 

Förslagets konsekvenser

4.1  Uppskattningar av antalet tidnings- och tidskriftsförsändelser

Tullen har inte statistikfört försändelser av ringa värde från tredjeländer om värdet understigit minimigränsen på 22 euro för försändelser av ringa värde och det minsta belopp på 5 euro som avses i 101 b § i mervärdesskattelagen. Tullen har således inte heller samlat in eller statistikfört uppgifter om antalet tidningar och tidskrifter som kommer till Åland eller till det övriga Finland från Åland. 

Finansministeriet gjorde år 2014 en uppskattning (RP 53/2014 rd) av antalet tidskrifter som fördes in till Åland. Denna uppskattning gäller huvudsakligen utländska tidskrifter som prenumererades för hushållens och företagens eget bruk. Uppskattningen gäller endast tidskrifter. Antalet tidskrifter som årligen importeras till Åland från tredjeländer, medlemsstater och från det övriga Finland är enligt uppskattningen sammanlagt 390 000. Av det här antalet utgör tidskrifter som åländska hushåll prenumererar på från det övriga Finland ca 18 800, från andra EU-länder 347 500 och från tredjeländer 23 700. Enligt uppskattningen är merparten av de tidningar som införs från det övriga Finland till Åland dagstidningar medan merparten av de tidskrifter som införs till Åland kommer från Sverige och övriga EU samt från tredjeländer. 

Det finns inga färskare statistikuppgifter att tillgå, och därför har uppskattningarna gjorts utifrån uppgifterna från 2014. Uppgifterna om antalet har dock avrundats nedåt i enlighet med utvecklingen av upplagorna för tidningar och tidskrifter. Vid uppskattningen av antalet tidskrifter som prenumereras till Åland har det antagits att tidskrifterna genomsnittligen utkommer varannan vecka. Således kan antalet tidskriftsprenumerationer som införs till Åland från andra medlemsstater i EU uppskattas vara ca 11 300, och antalet tidskriftsprenumerationer som införs till Åland från det övriga Finland kan uppskattas vara ca 600. 

Antalet dagstidningar har uppskattats utifrån antalet hushåll. Uppskattningen har gjorts utifrån antagandet att antalet fortgående dagstidningsprenumerationer på Åland är ca 6 000. Grovt uppskattat är hälften av detta antal prenumerationer på åländska lokaltidningar. Det återstående antalet fördelas så att antalet dagstidningsprenumerationer från det övriga Finland är ca 2 000 och motsvarande antal från Sverige är ca 1 000. 

4.2  Ekonomiska konsekvenser

De ändringar som föreslås har inte i princip några konsekvenser för statens skatteintäkter. Slopandet av skattefriheten för import av varor av ringa värde kan inverka på det att tidningar och tidskrifter inte längre prenumereras på samma sätt som förr till landskapet Åland. Ibruktagandet av det förenklade förfarandet kan emellertid öka importen av tidningar och tidskrifter i viss mån. Ändringarna bedöms ha ringa konsekvenser för skatteintäkterna. Digitaliseringen av tidningar och tidskrifter kan också förväntas minska importen av tryckta tidningar och tidskrifter i allmänhet. Slopandet av skattefriheten kan orsaka en uppgång i prenumerationerna av elektroniska tidningar och tidskrifter och således minska importen av tryckta tidningar och tidskrifter. 

4.3  Konsekvenser för tidnings- och tidskriftsförsäljare, köpare och postverksamheten samt för Tullens verksamhet och kostnader

Lagändringen minskar skyldigheterna och kostnaderna för konsumenter som prenumererar på tidningar och tidskrifter samt för juridiska personer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga. Ändringen kan bedömas ha positiva följder för konsumenter som bor på Åland, eftersom de i stor utsträckning prenumererar på tidningar och tidskrifter från det övriga Finland, Sverige och andra medlemsstater. På grund av att marknadsområdet är litet kan det i praktiken vara svårt att få utländska förlag att leverera tidningar och tidskrifter till konsumenter på Åland genom att tillämpa andra förenklade förfaranden. Åländska privatpersoner har enligt en av Ålands landskapsregering år 2014 framförd ståndpunkt ett särskilt behov att prenumerera på svenskspråkiga tidningar och tidskrifter. 

Det föreslagna förenklade förfarandet kommer inte att medföra betydande merkostnader för transportföretag eller för aktörer som bedriver postverksamhet. Med tanke på aktörer som bedriver postverksamhet och på Tullen möjliggörs det förenklade förfarandet också av att de uppgifter som behövs för att identifiera en tidning eller tidskrift i regel går att se utifrån tidningens eller tidskriftens exteriör, förteckningar över avsändarföretag och mottagaruppgifter. 

Det förenklade förfarandet kan också minska de administrativa kostnaderna för Tullen. Om det förenklade förfarandet inte tas i bruk ska mervärdesskatten enligt de nuvarande bestämmelserna uppbäras i enlighet med det normala förfarandet. De administrativa kostnaderna för import av tidningar och tidskrifter enligt detta förfarande är högre för Tullen än i den föreslagna modellen. Enligt det normala förfarandet ska varje tidning eller tidskrift deklareras skilt för sig. 

Utifrån de uppskattningar som framförs ovan i avsnitt 4.1 kan slutsatsen dras att antalet deklarationer per år för införsel från EU-området, och särskilt från Sverige, kommer att minska från ca 665 000 till ca 12 300 deklarationer om den förenklade modellen tillämpas. Enligt bedömningen kommer det förenklade förfarandet att leda till att antalet deklarationer minskar till 2 procent av det motsvarande antalet om förfarandet inte tas i bruk. Detta innebär en avsevärd lättnad för tidnings- och tidskriftsmottagarna och en lättnad av den administrativa bördan för tullmyndigheterna. 

Behovet av rådgivning för enskilda kunder kommer emellertid att förbli relativt stort till en början, eftersom lämnandet av en tulldeklaration är en ny sak för en stor del av tidnings- och tidskriftsprenumeranterna. Behovet av rådgivning i inledningsskedet minskar inte även om antalet deklarationer minskar på det sätt som beskrivs ovan. Ett minskat antal deklarationer minskar enligt bedömning emellertid proportionerligt arbetsmängden vad gäller korrigering av deklarationer och begäranden om rättelse. Kostnadsbesparingarna är ändå små då man beaktar att behandlingen i stor omfattning är automatiserad och att antalet rättelser är jämförelsevis litet. 

Införseln av tidningar och tidskrifter till Åland från det övriga Finland består till stor del av dagstidningar, och det sammanlagda antalet tidningar och tidskrifter är uppskattningsvis ca 750 000 exemplar om året. Förenklade tullförfaranden för införsel av tidningar och tidskrifter mellan Åland och det övriga Finland finns redan, i synnerhet skattegränsförfarandet som omfattar en stor del av tidningarna och tidskrifterna. Vad gäller den återstående andelen sköter tidningens eller tidskriftens försäljare tullklareringen och beskattningen i en avsevärd del av fallen. Det förenklade förfarandet har därför mindre betydelse för införseln från det övriga Finland än för tidningar och tidskrifter som införs från Sverige och det övriga EU-området. 

Eftersom de föreslagna ändringarna minskar Tullens kostnader medför de inget behov av tilläggsfinansiering för Tullen. 

Remissvar

Yttranden om propositionsutkastet lämnades av 12 aktörer. Yttranden lämnades av kommunikationsministeriet, Tullen, Skatteförvaltningen, Ålands landskapsregering, Finlands näringsliv rf, Finsk Handel rf, Centralhandelskammaren, Medieförbundet rf, Finlands Kommunförbund, Skattebetalarnas Centralförbund rf, Ålands näringsliv och Åland Post Ab. 

I yttrandena förhöll man sig positivt till propositionen. I några yttranden önskades det att tillämpningsområdet för det förenklade förfarandet utöver privatpersoner ska omfatta andra aktörer som inte är införda i registret över mervärdesskattskyldiga. Utkastet till paragraf gällde redan tidigare även andra än privatpersoner, men den föreslagna bestämmelsen har förtydligats utifrån yttrandena. I Tullens yttrande föreslogs det att tulldeklarationen ska lämnas senast på förfallodagen för prenumerationsräkningen, oberoende om fakturan har anlänt redan före införseln. Förslaget har beaktats i lagförslaget. 

I Ålands landskapsregerings och Åland Post Ab:s yttranden önskades det att tillämpningsområdet för det förenklade förfarandet för enhetlighetens skull och av administrativa orsaker ska utvidgas till att omfatta också tidningar som beställs för eget bruk och inte i försäljningssyfte av sådana skattskyldiga som är införda i registret över mervärdesskattskyldiga. Detta har inte ansetts motiverat, eftersom sådana importörer inte betalar mervärdesskatt till Tullen i samband med införseln utan till Skatteförvaltningen enligt det normala beskattningsförfarandet enligt lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och det därför inte finns skäl att i fråga om dem föreskriva om detta i mervärdesskattelagstiftningen. Noteras bör dessutom att företag, enligt Tullens detaljerade anvisningar, vid införsel av tidningar och tidskrifter till Åland från en annan medlemsstat eller det övriga Finland, eller från Åland till det övriga Finland på en och samma gång kan tulla för en hel beställningsperiods tidningar och tidskrifter. Tullen har redan från och med den 1 juli 2021 direkt med stöd av EU:s tullagstiftning gett alla tidnings- och tidskriftsprenumeranter möjlighet att tillämpa det förenklade förfarandet enligt detta lagförslag när det gäller införsel inom tullområdet. 

I Ålands landskapsregerings yttrande önskades också att varuförsändelser av ringa värde till Åland eller åtminstone tidningar och tidskrifter som förs in till Åland ska befrias från skatt. Lagförslaget gäller inte skattskyldigheten i fråga om försändelser av ringa värde. I samband med de lagstiftningsändringar som hänför sig till genomförandet av distansförsäljningsdirektiven föreslogs inte skattefrihet för tidningar och tidskrifter som beställs till Åland, eftersom en av de mest centrala reformerna i distansförsäljningsdirektiven är att avskaffa skattefriheten på import av varuförsändelser av ringa värde och en skattebefrielse som enbart gäller Åland inte skulle ha varit motiverad med tanke på jämlikheten. 

I Ålands landskapsregerings yttrande konstaterades också att de åländska konsumenterna trots det föreslagna förenklade förfarandet försätts i en sämre ställning än konsumenter bosatta någon annanstans i Finland, eftersom tulldeklarationer måste lämnas för tidnings- och tidskriftsleveranser. I yttrandet hänvisades det till grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 19/2014 rd). Syftet med det förenklade förfarande som nu föreslås är att göra förfarandena för införsel av tidningar och tidskrifter smidigare och minska den administrativa bördan för dem som beställer tidningar eller tidskrifter till Åland från det övriga Finland och andra medlemsstater samt från Åland till det övriga Finland. Propositionen försätter således inte åländska konsumenter i en sämre ställning än andra finländare. Skyldigheten att lämna en tulldeklaration för införsel till Åland från det övriga Finland och andra medlemsstater baserar sig på det undantag som gäller Åland i anslutningsfördraget och på EU:s tullagstiftning. 

Specialmotivering

8 a §. I paragrafen föreskrivs för närvarande att bestämmelserna om skattefrihet vid export som avses i 70 § 1 mom. 1 och 2 punkten i mervärdesskattelagen inte tillämpas då en tidning eller tidskrift som utkommer en gång i veckan eller mer sällan transporteras från landskapet Åland till någon annan del av Finland. Syftet med bestämmelsen har varit att ingripa i eftersträvandet av skattefördel genom att beskatta försäljning av tidningar och tidskrifter i Finland trots att tidningarna och tidskrifterna transporteras, cirkuleras eller sänds till någon annan del av Finland via landskapet Åland. 

Paragrafen föreslås bli upphävd som obehövlig. När ändringarna som gäller distansförsäljning har trätt i kraft har skattefriheten på import av varuförsändelser av ringa värde vars värde är högst 22 euro avskaffats. 

22 a §. I 1 mom. föreskrivs det om tidnings- eller tidskriftsmottagarens möjlighet att på förhand deklarera och betala skatt på tidningar och tidskrifter som denna prenumererar på från gemenskapens territorium till landskapet Åland eller till det övriga Finland från landskapet Åland, om tidningarna eller tidskrifterna anskaffas och levereras som distansförsäljning. Det förenklade förfarandet är inte obligatoriskt utan ett alternativ till det normala förfarandet för införsel där varje enskild tidning eller tidskrift deklareras och beskattas av Tullen var för sig. 

Skatten ska betalas i enlighet med 64 § i tullagen utifrån Tullens beskattningsbeslut som följer av den deklaration som mottagaren av tidningen eller tidskriften lämnat. Enligt 64 § i tullagen ska Tullens kontantkunder betala tull och därmed också den mervärdesskatt som ska betalas på införseln inom tio dagar från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes. Skatten ska betalas på en gång för den införsel som deklarationen omfattar. 

Enligt 2 mom. i paragrafen kan tidningen eller tidskriften vid tillämpningen av förfarandet överlåtas till fri omsättning utan krav på säkerhet redan i samband med införseln. Momentet innehåller även bestämmelser om tidpunkten då skyldigheten att betala skatt uppkommer. Enligt momentet ska, med avvikelse från bestämmelserna i 87 § i mervärdesskattelagen, som tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer betraktas den tidpunkt då den deklaration som avses i paragrafen lämnas in. 

Enligt 87 § i mervärdesskattelagen ska det på tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala skatt tillämpas det som föreskrivs i artiklarna 77–80 och 83–88 i tullkodexen. Detta avser i regel den tidpunkt då tulldeklarationen för varor som överlåtits till fri omsättning godtas. De nämnda artiklarna i tullkodexen kan inte tillämpas som sådana när det förenklade förfarandet och den förhandsbetalning av skatt som förfarandet möjliggör tillämpas på tidningar och tidskrifter som införs från gemenskapens territorium till landskapet Åland och till det övriga Finland från landskapet Åland. Enligt 2 mom. i paragrafen är, när det förenklade förfarandet tillämpas, tidpunkten då skyldigheten att betala skatt uppkommer den tidpunkt då tulldeklarationen lämnas in. 

I 3 mom. föreskrivs om när deklarationen ska lämnas och om deklarationsperioden. 

I 4 mom. i paragrafen föreskrivs om vilka uppgifter som ska deklareras.  

Paragrafens 5 mom. innehåller en avgränsning av tillämpningsområdet. I avgränsningen utnyttjas de begrepp i fråga om distansförsäljning som trädde i kraft i juli 2021 och 160 § 1 mom. i mervärdesskattelagen som innehåller bestämmelser om den mervärdesbeskattning av import som hör till tullens ansvar. 

Bestämmelsen tillämpas endast på sådana tidnings- eller tidskrifter som köparen skaffar mot vederlag. Fackförenings- och medlemstidningar och tidskrifter som levereras på basis av medlemskap i en fackförening, en förening, ett andelslag eller motsvarande och för vilka mottagaren inte betalar ett separat vederlag för tidningen eller tidskriften, faller således utanför tillämpningsområdet. Skyldigheten att lämna tulldeklaration sköts då genom att tidningarna eller tidskrifterna visas upp för Tullen. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.  

Denna lag tillämpas när tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare införs den dag lagen träder i kraft eller därefter. 

Förhållande till grundlagen

Den föreslagna lagen kan stiftas i vanlig lagstiftningsordning och det finns inte några problem med dess grundlagsenlighet. 

I Ålands landskapsregerings yttrande konstateras att de åländska konsumenterna trots det föreslagna förenklade förfarandet försätts i en sämre ställning än konsumenter bosatta någon annanstans i Finland, eftersom tulldeklarationer måste lämnas för tidnings- och tidskriftsleveranser. I yttrandet hänvisades det till grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 19/2014 rd). 

Grundlagsutskottet har i detta utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av mervärdesskattelagen (RP 53/2014 rd) för det första konstaterat att eftersom den ändring som föreslås i den propositionen gäller varje enskild tidnings- eller tidskriftsprenumerant på samma sätt, oberoende till exempel av om prenumeranten bor i riket eller i landskapet Åland, är den föreslagna regleringen i detta avseende oproblematisk med tanke på den allmänna likställighetsprincipen. Utskottet konstaterade också att den normala mervärdesskattskyldigheten enligt utskottet inte innebär att hinder läggs i förväg och inte heller annars utgör någon problematisk begränsning av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. 

Landskapet Åland hör till EU:s tullområde, men enligt fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen hör Åland inte till EU:s mervärdesskatteområde. Därför måste försäljning av varor till Åland från det övriga Finland och andra medlemsstater i enlighet med EU-rätten betraktas som import av varor och tullförfaranden enligt EU:s tullagstiftning tillämpas på försäljningen. Enligt kommissionens delegerade förordning ska en tulldeklaration också lämnas för försändelser av ringa värde. Detta gäller också införsel inom EU:s tullområde och således ska tulldeklaration lämnas för införsel av tidningar och tidskrifter till landskapet Åland från det övriga Finland och andra medlemsstater i EU. En deklaration för försändelser till ett värde av högst 150 euro kan lämnas med förenklad datauppsättning. När det gäller förfarandet för införsel mellan landskapet Åland och det övriga Finland tillämpar Finland egna förenklade förfaranden som grundar sig på EU:s tullagstiftning. 

Syftet med det förenklade förfarande som nu föreslås är att göra förfarandena för införsel av tidningar och tidskrifter smidigare och minska den administrativa bördan för dem som beställer tidningar eller tidskrifter till Åland från det övriga Finland och andra medlemsstater samt från Åland till det övriga Finland. Propositionen försätter således inte åländska konsumenter i en sämre ställning än andra finländare. Skyldigheten att lämna en tulldeklaration för införsel till Åland från det övriga Finland och andra medlemsstater baserar sig på det undantag som gäller Åland i anslutningsfördraget och på EU:s tullagstiftning. Förslaget uppfyller således jämlikhetsprincipen och kravet på yttrandefrihet i grundlagen också i fråga om dagstidningar och tidskrifter som konsumenter på Åland prenumererar på. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 8 a §, sådan den lyder i lag 1092/2014, och 
fogas till lagen en ny 22 a § som följer: 
22 a § 
En tidnings- eller tidskriftsmottagare som är skattskyldig för införseln av en tidning eller tidskrift kan lämna en deklaration till Tullen i enlighet med denna paragraf, om det är fråga om införsel från gemenskapens territorium till landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland av i 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen avsedda tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare och tidningarna eller tidskrifterna har anskaffats och levererats som distansförsäljning. Skatt som ska betalas för införsel som deklarerats i enlighet med denna paragraf ska utifrån det beskattningsbeslut av Tullen som följer av deklarationen betalas i enlighet med 64 § i tullagen (304/2016). 
När ett sådant förfarande som avses i denna paragraf tillämpas kan tidningen eller tidskriften redan i samband med införseln överlåtas till fri omsättning utan krav på säkerhet. Med avvikelse från bestämmelserna i 87 § i mervärdesskattelagen ska tidpunkten då en sådan deklaration som avses i denna paragraf lämnas in betraktas som den tidpunkt då skattebetalningsskyldigheten uppkommer. 
Deklarationen lämnas för en enskild tidning eller tidskrift, för en del av prenumerationsperioden eller för hela prenumerationsperioden. Deklarationsperioden är högst ett år. Deklarationen ska lämnas senast på förfallodagen för den första fakturan för de tidningar som ingår i deklarationsperioden. Om mottagaren får deklarationsperiodens första tidning eller tidskrift först efter fakturans förfallodag, ska deklarationen lämnas inom sju dagar från det att den första tidningen eller tidskriften överlåtits till fri omsättning.  
I deklarationen ska uppges prenumerationsperioden för de tidningar eller tidskrifter som ska införas, antalet tidningar eller tidskrifter, fakturans förfallodag, fakturans identifikation och tidningarnas eller tidskrifternas värde. Tullen bestämmer om andra uppgifter som ska lämnas i deklarationen och om hur deklarationen ska lämnas. 
Vid tillämpningen av denna paragraf avses med distansförsäljning av tidningar och tidskrifter sådan försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar tidningar eller tidskrifter från gemenskapens territorium till en köpare i landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland. Detta tillämpas endast om köparen är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer. En vara anses vara transporterad av säljaren eller för säljarens räkning också när säljaren deltar i transporten av tidningen eller tidskriften indirekt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Denna lag tillämpas när tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare införs den dag lagen träder i kraft eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 23 september 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Annika Saarikko