Senast publicerat 03-11-2021 14:57

Regeringens proposition RP 40/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbets-löshetskassor

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att till lagen om arbetslöshetskassor fogas en ny bestämmelse om sättet för deltagande i kassamöte. I den nya paragrafen föreskrivs om en möjlighet att delta i kassamöte på distans. Tillägget görs av tydlighetsskäl och det gör det möjligt att ordna kassamöte med hjälp av tekniska hjälpmedel till exempel i samband med en smittsam sjukdom med stor spridning. 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

I 3 kap. i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) finns bestämmelser om arbetslöshetskassas möte och representantskap. Den högsta beslutanderätten i en arbetslöshetskassa tillkommer kassamötet. Enligt 7 § i lagen om arbetslöshetskassor har varje närvarande kassamedlem eller medlem i representantskapet en röst.  

Lagen innehåller inga bestämmelser om sättet för deltagande i kassamöte, till exempel med hjälp av tekniska hjälpmedel. Lagen har stiftats under en tid då det fanns färre sätt att delta i möten än för närvarande. Dessutom har de informationstekniska hjälpmedlen utvecklats under de senaste åren. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Kommentarer om de föreslagna ändringarna har begärts av Finansinspektionen och Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf. 

Förslagen och deras konsekvenser

2.1  De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås det att till lagen om arbetslöshetskassor fogas en ny bestämmelse om sättet för deltagande i kassamöte. I paragrafen föreskrivs om en möjlighet att delta i kassamöte på distans med hjälp av tekniska hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel har blivit allt allmännare och är ett allmänt godtagbart sätt att delta i möten. Bestämmelsen fogas till lagen av tydlighetsskäl och den gör det möjligt att ordna kassamöte med hjälp av tekniska hjälpmedel till exempel i samband med en smittsam sjukdom med stor spridning. Utöver vid kassamöten kunde tekniska hjälpmedel även användas vid representantskaps- och delegationsmöten. 

Deltagande i kassamöte kunde ske via en datakommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel. Det tekniska hjälpmedlet kunde bestå av till exempel en bild- eller ljudförbindelse i realtid. Bestämmelsen gör det möjligt att anordna möten med hjälp av datakommunikationsförbindelser utan att deltagarna är närvarande på samma mötesplats. Om den förbindelse som upprättats med ett tekniskt hjälpmedel bryts under pågående möte av en orsak som beror på mötesanordnaren, ska mötet avbrytas. Vid utnyttjandet av olika former av mötesdeltagande ska allmänna bolags- och obligationsrättsliga bestämmelser och principer iakttas. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

Förhållande till andra propositioner

4.1  Propositionens samband med andra propositioner

I regeringens proposition om ändring av lagen om arbetslöshetskassor (RP 14/2020 rd) föreslås i huvudsak tekniska ändringar och att bestämmelser som tidigare ingått i anvisningar till arbetslöshetskassorna och i föreskrifter ska införas i lag. Den regeringspropositionen överlämnades till riksdagen den 20 februari 2020. Även om den nu föreslagna ändringen i fråga om sakinnehåll kunde lämpa sig att ges som en kompletterande regeringsproposition, ges propositionen separat på grund av ärendets brådskande natur och exceptionella karaktär. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) en ny 7 a § som följer: 
7 a § Deltagandesätt 
Deltagande i kassamöte får ske genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. En förutsättning för förfarandet är att deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på motsvarande sätt som vid ett vanligt möte. Möjligheten att delta på detta sätt, förutsättningarna för ett sådant deltagande och förfarandet ska nämnas i möteskallelsen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 2 april 2020 
Statsminister Sanna Marin 
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen