Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 48/2019 rd

Senast publicerat 10-10-2019 14:13

Regeringens proposition RP 48/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning. 

Europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning, eller Euro-BioImaging ERIC, är en decentraliserad forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning som består av verksamhetsenheter som producerar forskningsutrustning och tillhandahåller forskningstjänster och en ledningscentral som samordnar dem. Euro-BioImaging ERIC täcker i stor utsträckning den senaste tekniken inom biologisk och medicinsk avbildning och behoven inom grundforskning, tillämpad forskning och medicinsk forskning inom spetskompetens. 

Euro-BioImaging ERIC samlar de nationella verksamhetsenheterna i de deltagande länderna till en europeisk forskningsinfrastruktur för att effektivisera forskarnas arbete och hanteringen av forskningsdata. Den europeiska forskningsinfrastrukturen för biologisk och medicinsk avbildning är en kanal till de ledande europeiska bilddiagnostiska centrumen på området, vilket ger användarna av forskningsinfrastrukturen fritt tillträde till teknik, know-how och utbildning för biologisk och medicinsk bilddiagnostik samt stöder användarna i hanteringen, bearbetningen och distributionen av bilddiagnostiska datalager. 

Euro-BioImaging ERIC inrättas genom förordning av Europeiska unionens råd och genom ett särskilt beslut av Europeiska kommissionen. Euro-BioImaging ERIC har sitt stadgeenliga säte i Finland. Det ankommer på Finland att föreskriva om Euro-BioImaging ERICs status som juridisk person och om dess rätt till befrielse från mervärdesskatt och punktskatt i enlighet med ovannämnda rådsförordning. Euro-BioImaging ERIC betraktas i Finland som en sådan internationell organisation som avses i Europeiska unionens mervärdesskattelagstiftning och punktskattelagstiftning vars anskaffningar är befriade från skatt enligt de villkor och gränser som överenskommits i stadgarna för Euro-BioImaging ERIC. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet senast fyrtiofem dagar från det att Europeiska kommissionens beslut om godkännande av Euro-BioImaging ERIC har trätt i kraft. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge

I syfte att skapa enhetliga verksamhetsprinciper och organisera ställningen som juridisk person antog Europeiska unionens råd den 25 juni 2009 förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (nedan Eric-förordningen). Förordningen har ändrats genom rådets förordning (EU) nr 1261/2013 av den 2 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). Genom dessa förordningar fastställs Eric-konsortiets rättsliga ställning, krav och förfaranden för inrättandet av konsortiet samt det centrala innehållet i stadgarna för Eric. I Eric-förordningen bemyndigas kommissionen att utifrån ansökan från de medlemsstater som deltar i forskningsinfrastrukturen besluta huruvida infrastrukturen kan beviljas status som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur. 

Enligt artikel 5 i Eric-förordningen ska ansökan om inrättande av ett Eric-konsortium innehålla i) ett förslag till kommissionen om inrättande av ett Eric-konsortium, ii) ett förslag till stadgar för Eric-konsortiet, (iii) en vetenskaplig och teknisk beskrivning av den forskningsinfrastruktur som föreslås bli inrättad, iv) en förklaring från värdmedlemsstaten i vilken denna erkänner Eric-konsortiet som en internationell organisation enligt artikel 143.1 g och artikel 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG (nedan momsdirektivet) och enligt artikel 12 b i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om upphävande av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskatter (nedan punktskattedirektivet) som under vissa förutsättningar är befriad från mervärdesskatt och punktskatt. 

I rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan genomförandeförordningen för mervärdesskattedirektivet) fastställs dessutom de villkor som Eric-konsortiet ska uppfylla för att undantag från mervärdesskatteplikt ska kunna tillämpas. Eric-konsortiets upphandlingsförfaranden omfattas inte av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

Artikel 7 i Eric-förordningen förutsätter att Eric-konsortiet beviljas omfattande rättskapacitet från och med den dag då beslutet om inrättande av konsortiet får verkan och det erkänns som en internationell organisation enligt artikel 15 c i mervärdesskattedirektivet. 

Hittills har sammanlagt 20 konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur inrättats genom kommissionens beslut. Värdländerna för dessa är Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Italien, Österrike, Norge, Frankrike, Sverige, Tyskland och Finland. Det första Eric-konsortiet inrättades våren 2011. År 2015 inrättades det första Eric-konsortiet med säte i Finland (konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för det integrerade observationssystemet för växthusgasmätningar, ICOS ERIC). 

Stadgarna för Euro-BioImaging ERIC innehåller bestämmelser bland annat om Eric-konsortiets mål, beslutsfattande, forskningsinfrastrukturens uppbyggnad, administrativa och andra organ, medlemmarnas årliga medlemsavgifter, tillgång till information, immateriella rättigheter, ansvar och försäkringar, upphandling, skattebefrielse, tillämplig lagstiftning och tvistlösning. Enligt artikel 2 i stadgarna har Euro-BioImaging ERIC sitt stadgeenliga säte i Finland. Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL) är värdland för gemenskapsenheten för biologisk avbildning (Bio-enheten) och Italien är värdland för gemenskapsenheten för medicinsk avbildning (Med-enheten). Det stadgeenliga sätet, Bio-enheten och Med-enheten bildar ledningscentralen Euro-BioImaging. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

Syftet med propositionen är att genomföra de lagstiftande åtgärder som behövs för tillämpningen av beslutet om Euro-BioImaging ERIC i Finland. 

Euro-BioImaging ERIC inrättas genom Eric-förordningen, sådan den lyder ändrad genom rådets förordning (EU) nr 1261/2013 och genom ett särskilt beslut av Europeiska kommissionen. Euro-BioImaging ERIC har sitt stadgeenliga säte i Finland. Artikel 7 i Eric-förordningen förutsätter att ett Eric-konsortium har status som juridisk person och befrias från skatt i den stat där organisationen har sitt säte. Enligt artikel 5.1 d i Eric-förordningen ska medlemmarna i Eric-konsortiet avtala om begränsningarna och villkoren för Eric-undantagen. Eftersom det i Finland ska föreskrivas genom lag om statusen som juridisk person och skattebefrielse, är det inte möjligt att genomföra statusen som juridisk person och skattebefrielse för Euro-BioImaging ERIC på något annat sätt än genom lagstiftning. Enligt bestämmelserna om inrättande av Euro-BioImaging ERIC (artikel 41 punkt 2 i stadgarna) ska ett konstituerande möte hållas senast fyrtiofem dagar från det att kommissionens beslut om inrättande av Euro-BioImaging ERIC har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därför avses lagen träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet inom ramen för ovan nämnda tidsfrist. 

Till stadgarna har bifogats en inofficiell finsk och engelsk version. Kommissionen översätter stadgarna till alla Europeiska unionens officiella språk och offentliggör dem i samband med beslutet om inrättande i Europeiska unionens officiella tidning. 

Propositionens konsekvenser

3.1  Ekonomiska konsekvenser

Den årliga budgeten för Euro-BioImaging ERIC, som består av medlemsavgifter, är beroende på medlemsantalet i genomsnitt 1,5 miljoner euro under de fem första åren. Finlands andel av den budget som samlas in genom medlemsavgifter är i genomsnitt 60 000 euro per år. Medlemsavgifterna täcker Euro-BioImaging ERICs kostnader. Dessutom svarar varje del av ledningscentralen för ledningscentralens lokalkostnader. 

Finlands Akademis kommitté för forskningsinfrastruktur har 2015 förbundit sig att betala de medlemsavgifter som föranleds av Finlands medlemskap från moment 29.40.22 (Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt). Dessutom har Finlands Akademis kommitté för forskningsinfrastruktur beslutat att stödja det beredningsarbete som hänför sig till ledningscentralen för Euro-BioImaging ERIC med sammanlagt 1 030 635 euro åren 2015—2019. 

Dessutom ska Finland svara för utvecklandet och upprätthållandet av den nationella forskningsinfrastrukturen. De nationella aktörerna svarar för utvecklingen och upprätthållandet av den nationella forskningsinfrastrukturen i anslutning till Euro-BioImaging ERIC på det sätt som de sinsemellan kommer överens om. Finlands Akademis kommitté för forskningsinfrastruktur har understött utvecklandet av forskningsinfrastrukturen för biologisk och medicinsk avbildning med sammanlagt 4 773 423 euro åren 2015—2020. (2015: 1 420 000 euro för uppdatering av Biocenter Finlands bildåtergivningsplattformar och 1 259 150 euro för den nationella samordningen av Euro-BioImaging-verksamheten samt 2016: 2 094 273 euro för uppdateringar av Euro-BioImagings utrustning). Finlands Akademi har också beviljat annan projektfinansiering för vetenskapsområdet. Den kommitté för forskningsinfrastruktur som tillsatts av Finlands Akademi beslutar närmare om eventuell fortsatt finansiering med beaktande av såväl den nationella strategin och färdplanen för forskningsinfrastrukturer som de anslag som står till buds och maximibeloppet av Akademins finansieringsandel. Finlands Akademis finansieringsandel är för närvarande högst 70 procent av de totala kostnaderna. 

Dessutom riktar Åbo universitet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och andra aktörer som deltar i den nationella verksamheten inom forskningsinfrastrukturen sina egna anslag till övriga kostnader som föranleds av det nationella Euro-BioImaging ERIC. 

Det faktum att Finland tar på sig värdansvaret för Euro-BioImaging ERIC ökar potentialen för att få konkurrensutsatt internationell forskningsfinansiering till Finland och erbjuder affärsmöjligheter samt möjliggör uppkomsten av nya chanser och partnerskap för finländska teknikföretag och särskilt för tillverkare av utrustning och programvara inom branschen. En hörnsten i Euro-BioImaging ERICs verksamhet är därför en kommission som består av företag och där de flesta av de viktigaste internationella företagen inom branschen är medlemmar. Dessutom står Euro-BioImaging ERICs tjänster till företagens förfogande. I synnerhet tillväxtföretagens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft främjas av en smidig tillgång till teknik som i övrigt kräver stora investeringar och som ständigt utvecklas. 

Befrielsen av Euro-BioImaging ERICs upphandling från mervärdesskatt och punktskatt beräknas obetydligt minska statens punktskatte- och mervärdesskatteinkomster. 

3.2  Vetenskapliga konsekvenser

Finland har högklassig och internationellt erkänd kompetens inom både biologisk och medicinsk avbildning (dvs. s.k. bioavbildning). Biobilddiagnostik är ett strategiskt insatsområde vid Åbo universitet och Åbo Akademi, och dessutom är det ett högprioriterat område vid många andra finländska universitet. 

Finlands värdskap för Euro-BioImaging ERIC innebär närhet till en betydande europeisk forskningsinfrastruktur för finländska aktörer. Ledningscentralen för Euro-BioImaging ERIC finns förutom i Finland delvis i Italien och vid Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (European Molecular Biology Laboratory, EMBL). En betydande del av ledningscentralens funktioner och centralens högsta ledning finns i Finland. Placeringen av ledningscentralen för Euro-BioImaging ERIC i Finland ger bättre möjligheter för finländska forskare att delta i, samordna och leda internationella projekt och skapar en betydande potential för att få internationell forskningsfinansiering till Finland. 

Nya tekniska innovationer inom biodiagnostik (bl.a. Nobelprisen 2014 och 2017) håller på att revolutionera hela den biovetenskapliga och medicinska sektorn, eftersom de på ett aldrig tidigare skådat sätt möjliggör observation och undersökning av biologiska och fysiologiska fenomen. Alltifrån molekylnivå till vävnadsnivå är det möjligt att avbilda de mest skiftande företeelser noggrannare och mer tredimensionellt än ljusvåglängden och i realtid, samt analysera resultaten med hjälp av nya datorprogram. Tekniken för biodiagnostik utgör bevisligen också i Finland den mest efterfrågade forskningstekniken inom biovetenskaper och behövs av nästan alla aktörer inom biovetenskaper och medicinska områden. Den allt vanligare bilddiagnostiken och de ständigt nya bilddiagnostiska metoderna leder till en snabb ökning av den producerade datamängden. Ett av de viktigaste delområdena inom biobilddiagnostiken är dess datatjänster, dvs. behandling, analys och distribution av producerade data. 

När Euro-BioImaging ERIC inleder sin verksamhet finns en av verksamhetsenheterna inom infrastrukturen i Finland, ett mångsidigt center för avancerad ljusmikroskopi, tillsammans bildat av de viktigaste bilddiagnostiska enheterna vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Uleåborgs universitet. Finlands verksamhetsenhet är internationellt känd och redan för närvarande en av Euro-BioImagings mest efterfrågade tjänsteleverantörer. 

Medlemskapet i Euro-BioImaging ERIC stöder också utvecklingen av de nationella bilddiagnostiska tjänsterna och kunnandet på ett mer omfattande och högklassigt sätt än för närvarande. Volymen på Finlands bilddiagnostik och mängden samlat informationsmaterial ökar och blir mer känd, och hundratals finländska forskare väntas årligen dra konkret nytta av Euro-BioImaging ERIC och dess informationsmaterial. Finländare får öppet tillträde till den bilddiagnostiska tekniken runt om i Europa. Också antalet internationella besökare i Finland kommer att öka. En viktig funktion är en snabbare tillämpning av ny teknik för forskningsändamål. 

Synergi mellan Euro-BioImaging ERICs medlemsorganisationer effektiviserar tillgängligheten till den senaste tekniken och kompetensen inom biobilddiagnostik nationellt, i europeisk skala och globalt. Användargruppen för forskningsinfrastrukturen är överstatlig. Antalet användare förväntas öka gradvis när Euro-BioImaging ERIC inleder sin fulla verksamhet. Det utnyttjande av den senaste tekniken och de senaste datatjänsterna som möjliggörs genom inrättandet av Euro-BioImaging ERIC samt forskarnas rörlighet ökar i betydande grad spetsforskningen och forskningens synlighet. 

3.3  Samhälleliga konsekvenser

Forskningsinfrastrukturen för biologisk och medicinsk bilddiagnostik fungerar i nära samarbete med slutanvändare av material och forskningsresultat, såsom forskarsamhället, forskningsinstitutioner, industrin och andra aktörer och företag inom branschen. Euro-BioImaging ERIC möjliggör och främjar tvärvetenskapligt samarbete och utvecklingsmöjligheter bl.a. med biobanker och sjukhus. Biomedicinsk avbildning är också en viktig del av läkemedelsindustrin som är viktig för Finland. Biomedicinsk avbildning och dess datatjänster har förutspåtts revolutionera den biomedicinska forskningen på samma sätt som gentekniken tidigare. 

Euro-BioImaging ERIC erbjuder både akademiker och företagsforskare en betydligt mer öppen tillgång till kvalitetskontrollerade bilddiagnostiska tjänster än tidigare. På så sätt möjliggör Euro-BioImaging ERIC undersökningar och prov som annars skulle kunna bli ogjorda eller bli mycket dyra och långvariga, och främjar därmed indirekt utvecklingen inom biovetenskaper och medicin, t.ex. vid behandling av sjukdomar som cancer. 

Beredningen av propositionen

4.1  Den europeiska beredningen av Euro-BioImaging ERIC

För att skapa enhetliga verksamhetsprinciper och ordna status som juridisk person antog Europeiska unionens råd sommaren 2009 Eric-förordningen, som har ändrats genom rådets förordning (EU) nr 1261/2013. Statsrådet överlämnade en U-skrivelse till riksdagen angående förslaget till förordning (U 54/2008 rd). 

Sedan 2009 har förutom Finland även 13 andra medlemsstater i Europeiska unionen, Norge och Israel samt EMBL deltagit i den europeiska beredningen av Euro-BioImaging ERIC. Det beslutande organet för beredningsfasen beslutade 2015 att Finland är värdstat för Euro-BioImaging ERIC. Samtidigt beslutades det att ledningscentralen ska bestå av tre delar, varav en är verksam i Finland, en i Italien och en i anslutning till Europeiska institutet för molekylärbiologi (EMBL). 

År 2017 nåddes den första överenskommelsen mellan de deltagande länderna om inrättande av Euro-BioImaging ERIC. Undervisnings- och kulturministeriet sände i februari 2017 stadgarna för Euro-BioImaging ERIC till Europeiska kommissionen för förhandsgranskning. Kommissionen har gett sin respons i april 2017, varefter de ändringar som krävs i stadgarna har gjorts. Undervisnings - och kulturministeriet sände därefter i oktober 2017 en begäran till de deltagande länderna och den internationella organisationen om ett formellt åtagande att delta i Euro-BioImaging ERIC. Ett sådant åtagande har gjorts av Nederländerna, Bulgarien, Israel, Italien, Österrike, Norge, Portugal, Frankrike, Sverige, Danmark, Tjeckien, Ungern, Förenade kungariket och EMBL. Belgien ansluter sig dessutom som observatör. Efter inrättandet av Euro-BioImaging ERIC kommer anslutningen att ske i enlighet med stadgarna för Euro-BioImaging ERIC. 

Statsrådet bemyndigade i januari 2018 undervisnings - och kulturministeriet att på Finlands regerings vägnar underteckna en ansökan till Europeiska kommissionen, genom vilken Finland ansöker om status som konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning. Samtidigt har Finland förbundit sig att ansluta sig till Euro-BioImaging ERIC. Eftersom statsrådet ansvarar för den nationella beredningen av beslut som fattas inom Europeiska unionen och beslutar om Finlands åtgärder i anslutning till dem, har ärendet behandlats som ett ärende som avses i 3 § 9 punkten i reglementet för statsrådet och beslutet om bemyndigande att underteckna beslutet har fattats av statsrådet. Ansökan omfattade stadgarna för Euro-BioImaging ERIC, en teknisk och vetenskaplig beskrivning av Euro-BioImaging ERIC, de deltagande ländernas åtagandeskrivelser samt värdstatens förklaring om att den sedan Eric-konsortiet grundats erkänner det som en internationell organisation som är berättigad till skattefrihet i den mening som avses i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG och punktskattedirektivet 2008/118/EG. 

4.2  Den nationella beredningen

Den europeiska forskningsinfrastrukturen för biologisk och medicinsk bilddiagnostik är en annan Eric som har sitt stadgeenliga säte i Finland. I samband med beredningen av det första Eric-konsortiet (ICOS ERIC) som inrättats i Finland har man mellan undervisnings- och kulturministeriet, finansministeriet, utrikesministeriet och justitieministeriet behandlat de nationella förfaranden genom vilka beslut fattas om Finlands deltagande och verksamhet som värdland samt utrett kommissionens synpunkter på det nationella förfarandet. Utifrån beredningen valdes ett förfarande där bestämmelser om de frågor i vilka det krävs kompletterande nationella bestämmelser utfärdas på lagnivå. En lag som gäller ICOS ERIC (1393/2015) trädde i kraft 2015. Motsvarande förfarande tillämpas i fråga om Euro-BioImaging ERIC. 

Regeringens proposition har beretts vid undervisnings- och kulturministeriet. Utlåtanden om propositionen har begärts av utrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi, Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet, Åbo Akademi och Biocenter Finland. Alla remissinstanser understödde regeringens proposition. Av sammanlagt nio remissinstanser lade två fram preciserande förslag till detaljmotiveringen. Regeringens proposition har preciserats i fråga om 2 § och den terminologi som används i propositionen har förenhetligats. 

Undervisnings- och kulturministeriet är behörigt ministerium i fråga om Euro-BioImaging ERIC. Som företrädare för forskarsamfundet har Åbo universitet och Åbo Akademi aktivt deltagit i förberedelserna. 

DETALJMOTIVERING

Eric-förordningens och beslutets förhållande till nationell lagstiftning

Om kommissionens bedömning av Eric-ansökan leder till ett positivt resultat, ska kommissionen anta ett beslut om inrättande av ett Eric-konsortium, som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Eftersom det är fråga om ett beslut som avses i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är det till alla delar förpliktande för sökandena. Enligt Eric-förordningen är Eric-konsortiet en juridisk person från och med den dag då beslutet om dess inrättande träder i kraft. Enligt artikel 297.2 tredje stycket i EUF-fördraget träder beslutet i kraft när det har delgivits den det riktar sig till. Eric-konsortiet kommer därför att bli en juridisk person den dag då kommissionen har antagit beslutet om inrättande av Euro-BioImaging ERIC. Ingen annan unionslagstiftning eller nationell lagstiftning behövs för inrättandet av Eric-konsortiet. 

Enligt artikel 18 i Eric-förordningen får en medlemsstat dock vidta behövliga åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av förordningen. När det gäller Euro-BioImaging ERIC är bestämmelser om fastställande av Euro-BioImaging ERICs status som juridisk person i den finska lagstiftningen samt om skattebefrielse för Euro-BioImaging ERIC bestämmelser som hör till området för lagstiftning. 

På Euro-BioImaging ERIC tillämpas i första hand EU-lagstiftningen och i andra hand lagstiftningen i hemviststaten, dvs. Finland, samt, om det har verksamhetsställen i flera stater, lagstiftningen i den stat där verksamhetsstället är beläget. 

Lagförslag

1 §. I paragrafen ges det europeiska konsortiet för forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning (Euro-BioImaging ERIC) status som juridisk person i Finland. 

2 §. I paragrafen föreskrivs att Euro-BioImaging ERIC är befriat från mervärdesskatt och punktskatt med de villkor och begränsningar som överenskommits i stadgarna för Euro-BioImaging ERIC i samband med inrättandet. Enligt artikel 50 i tillämpningsförordningen för mervärdesskattedirektivet ska villkoren och gränserna för undantaget fastställas genom ett avtal mellan Eric-konsortiets medlemmar i enlighet med Eric-förordningen. Enligt stadgarna för Euro-BioImaging ERIC ska skattebefrielserna för mervärdesskatt begränsas till den mervärdesskatt som ingår i upphandling av varor och tjänster avsedda för Euro-BioImaging ERIC:s officiella och exklusiva bruk. En ytterligare förutsättning är att upphandlingen genomförs uteslutande för sådan annan icke-ekonomisk verksamhet som är förenlig med Euro-BioImaging ERIC:s verksamhet. Skattefriheten begränsas till upphandling vars värde överstiger 300 euro. Befrielserna tillämpas på Euro-BioImaging ERICs upphandling. Enligt artikel 22.1 i stadgarna har medlemmarna i Euro-BioImaging ERIC rätt att för Euro-BioImaging ERIC:s officiella och exklusiva bruk förvärva varor och tjänster som tillhandahålls in natura. Enligt stadgarna kan medlemmar i Euro-BioImaging ERIC vara en EU-medlemsstat, en associerad stat, en annan tredjestat än en associerad stat eller en mellanstatlig organisation. En sådan medlem i Euro-BioImaging ERIC som avses i stadgarna får i Finland genomföra skattefria upphandlingar endast med fullmakt att agera i Eric-konsortiets namn. 

Befrielser från punktskatt ska begränsas till upphandling som görs för Euro-BioImaging ERICs officiella och exklusiva bruk. En ytterligare förutsättning är att upphandlingen genomförs uteslutande för sådan annan icke-ekonomisk verksamhet som är förenlig med Euro-BioImaging ERICs verksamhet. Skattefriheten begränsas till upphandling vars värde överstiger 300 euro. 

Medlemmar av personalen vid Euro-BioImaging ERIC har inte rätt till befrielse från mervärdesskatt eller punktskatt. 

3 §. Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om ikraftträdandet ska utfärdas genom förordning, eftersom lagen bör träda i kraft senast fyrtiofem dagar från det att kommissionens beslut om inrättande av Euro-BioImaging ERIC har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet senast fyrtiofem dagar från det att Europeiska kommissionens beslut om godkännande av Euro-BioImaging Eric har trätt i kraft. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Den europeiska forskningsinfrastrukturen för biologisk och medicinsk avbildning (Euro-BioImaging ERIC) är en sådan juridisk person som avses i rådets förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) och som har rättskapacitet i Finland. Den kan förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstol och andra myndigheter. 
2 § 
Euro-BioImaging ERIC är befriat från mervärdesskatt och punktskatt under de förutsättningar och med de begränsningar som överenskommits i dess stadgar vid inrättandet av Euro-BioImaging ERIC. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 10 oktober 2019 
StatsministerAnttiRinne
Forsknings- och kulturministerHannaKosonen
Sopimusteksti

STATUTES OF THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR IMAGING TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES – EURO-BIOIMAGING EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (EURO-BIOIMAGING ERIC)

PREAMBLE 

The Euro-BioImaging Members and Euro-BioImaging Observers, 

RECOGNISING that life-sciences and biomedical research are critical to tackling the European grand challenges such as health, demographic change and wellbeing, food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy and inclusive, innovative and secure societies; 

RECOGNISING that new imaging technologies are revolutionizing the life sciences and the understanding of health and disease; 

RECOGNISING that the demand from life science researchers to access innovative imaging technologies, training, image data storage and analysis is constantly increasing; 

RECOGNISING that it is imperative that European life scientists maintain a lead in these developments so that their discoveries continue to drive innovation and provide knowledge; 

RECOGNISING that the construction and operation of the Euro-BioImaging ERIC is a means by which Europe will realize the full potential of the technical revolution in the life sciences and enable its best scientists to have access to cutting-edge imaging technologies and services provided by the best experts in the field; 

RECOGNISING that effective access to the Euro-BioImaging ERIC data and technology must be granted to the research community, in particular to researchers from EU member states and from associated countries; 

RECOGNISING that the distributed structure of the Euro-BioImaging ERIC will strengthen the European Research Area and contribute to the mobility of knowledge and the dissemination and optimisation of research and technological development within Europe; 

DESIRING to further strengthen the international position of European states and organisations in research, and to intensify scientific cooperation across disciplinary and national boundaries; 

RECOGNIZING that the biological and medical imaging communities have synergistic capabilities and complementary goals; 

RECOGNISING that the Euro-BioImaging ERIC shall pursue synergies with other research infrastructures; and 

RECOGNISING that the financial sustainability of the Euro-BioImaging ERIC is essential to achieve the above mentioned objectives; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

CHAPTER 1

ESSENTIAL ELEMENTS

Article 1

Tasks and activities

Euro-BioImaging ERIC’s principal task shall be to establish and operate a distributed research imaging infrastructure across Europe that provides open access to innovative biological and medical imaging technologies for researchers. Euro-BioImaging ERIC aims as well to provide expert, image data and training services for performing cutting-edge research using imaging technologies. 

In pursuit of its principal task, and in accordance with the provisions of these Statutes and in execution of the five-year Euro-BioImaging Strategic Plan, Euro-BioImaging ERIC shall, in particular, carry out the following activities: 

(a) open physical access to imaging infrastructure; 

(b) advanced expertise and services for technology users; 

(c) training for technology users, facility staff and technology experts; 

(d) data analysis and storage support for user-generated image data; 

(e) open virtual access to image analysis software and image data repositories of public interest; 

(f) high-quality standards for image acquisition, training and data management; 

(g) European-level coordination and integration activities for the scientific imaging communities; 

(h) any other activity necessary to fulfil its principal task. 

3. Euro-BioImaging ERIC may also carry out other activities, such as: 

(a) promotion of Euro-BioImaging ERIC; 

(b) implementation of technological developments related to the services; 

(c) joint development activities through a coordinated, long-term development programme involving collaboration among Euro-BioImaging Nodes and user groups including industry; 

(d) knowledge transfer to industry and policy makers; 

(e) promoting the resources of Euro-BioImaging ERIC for education and training purposes; 

(f) collaborating and interoperating with research infrastructures in related and complementary fields. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall pursue its principal task on a non-economic basis. Euro-BioImaging ERIC may carry out limited ancillary economic activities, either directly or indirectly, provided that those activities are compatible with the principal task of Euro-BioImaging ERIC and with the activities necessary for achieving that task and that they do not jeopardise the achievement thereof. Any income generated by those limited ancillary economic activities shall be used by Euro-BioImaging ERIC to further its purposes. 

Article 2

Statutory seat

1. Euro-BioImaging ERIC shall be a distributed research infrastructure with its statutory seat located in Finland. 

2. European Molecular Biology Laboratory shall host the community-specific section for biological imaging and manage image data (Bio-Hub) and Italy shall host the community-specific section for medical imaging and manage image data (Med-Hub). 

The statutory seat, the Bio-Hub and the Med-Hub shall form the Euro-BioImaging Hub. 

Euro-BioImaging ERIC shall be linked through service level agreements to Euro-BioImaging Nodes located in or at Euro-BioImaging ERIC Members. 

Article 3

Name

A European research infrastructure called ‘the European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences’ is set up as a European Research Infrastructure Consortium (ERIC) under Regulation (EC) No 723/2009 and named ‘Euro-BioImaging European Research Infrastructure Consortium’ or ‘Euro-BioImaging ERIC’. 

Article 4

Duration and the procedure for the winding-up

Euro-BioImaging ERIC shall exist for an indefinite period, but may be wound up in accordance with the procedure laid down in paragraphs 2 to 3. 

The winding-up of Euro-BioImaging ERIC shall be decided by the Euro-BioImaging Board by a two-thirds majority. 

Assets remaining after payment of Euro-BioImaging ERIC debts shall be apportioned among the Euro-BioImaging ERIC Members and Observers in proportion to their accumulated contribution to Euro-BioImaging ERIC, unless otherwise agreed by the Euro-BioImaging Board. 

Article 5

Liability

Euro-BioImaging ERIC shall be liable for its debts. Euro-BioImaging ERIC shall not be liable for liabilities arising in Euro-BioImaging Nodes. 

2. The Euro-BioImaging ERIC Members’ financial liability for the debts of Euro-BioImaging ERIC shall be limited to their respective contributions. 

3. Euro-BioImaging ERIC shall take appropriate insurance to cover the risks specific to the operation of the Euro-BioImaging ERIC. 

Article 6

Access policy for users

1. Effective access to Euro-BioImaging ERIC services, including physical access to all imaging technologies, training and expertise, shall be provided based on the scientific merit and technical feasibility of the proposed user research project. 

2. The Euro-BioImaging Board shall approve access rules governing the procedures and criteria for the access to Euro-BioImaging ERIC services, taking into account the principles of the European Charter for Access to Research Infrastructures. 

Image data administered by Euro-BioImaging ERIC will, as far as legally permitted, be available and openly accessible to any researchers, scientific institutions and other stakeholders, in line with the FAIR principles. Use and collection of data shall be subject to the relevant statutory provisions of data privacy. 

Article 7

Scientific Evaluation Policy

The activities of Euro-BioImaging ERIC shall be evaluated annually by the Euro-BioImaging Scientific Advisory Board. 

Article 8

Dissemination Policy

Euro-BioImaging ERIC shall be a facilitator of research and shall as a general rule encourage access as open as possible to research data, subject to the conditions established in the Euro-BioImaging ERIC dissemination policy. 

Euro-BioImaging ERIC shall request researchers to make their research results publicly available and offer to make results available through Euro-BioImaging ERIC. The use of Euro-BioImaging ERIC services or infrastructure, or both, shall be acknowledged in publications. 

Euro-BioImaging ERIC shall use several channels to reach the target audiences, including web portal, newsletter, workshops, presence in conferences, articles in magazines and daily newspapers. 

Article 9

Intellectual Property Rights Policy

1. Subject to the terms of any contract between Euro-BioImaging ERIC and the users, intellectual property rights created by users of the Euro-BioImaging ERIC shall be owned by those users. 

Euro-BioImaging ERIC may own intellectual property rights entirely or partly created, obtained or developed by Euro-BioImaging ERIC under the conditions established in the Euro-BioImaging intellectual property rights policy. 

Article 10

Employment Policy

The selection procedures, recruitment and employment for the Euro-BioImaging Hub office shall be transparent, non-discriminatory and respect equal opportunities. 

Article 11

Procurement Policy

Euro-BioImaging ERIC shall treat procurement candidates and tenders equally and without discrimination. Euro-BioImaging ERIC procurement policy shall respect the principles of transparency, non-discrimination and competition. Detailed rules on procurement procedures and criteria shall be set out in the implementing procurement policy. 

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS

Article 12

Definitions

For the purposes of these Statutes, the following definitions shall apply: 

“Euro-BioImaging”: Pan-European research infrastructure providing open user access to a broad range of state-of-the-art imaging technologies for the life sciences, including biological and biomedical imaging. 

“Euro-BioImaging ERIC”: Legal entity set up pursuant to Article 3. 

“Euro-BioImaging ERIC Member”: Entity listed in Article 16(1) (i.e. EU Member States, associated countries, third countries other than associated countries and intergovernmental organisations) which has become a member of Euro-BioImaging ERIC upon successful completion of the application procedure in accordance with Article 15(2). 

“Euro-BioImaging ERIC Member Country”: Euro-BioImaging ERIC Member which is a country (i.e. EU member state, associated country or third country). 

“Euro-BioImaging ERIC Observer”: Entity listed in Article 16(1) that is not (yet) in a position to join as Euro-BioImaging ERIC Member and that has successfully applied for observership status to the Euro-BioImaging Board. 

“Euro-BioImaging Hub”: Coordinating center of Euro-BioImaging ERIC, composed of the Statutory Seat, the Bio-Hub and the Med-Hub. 

“Statutory Seat”: Finland, country hosting Euro-BioImaging ERIC, as provided for in Article 8 of the Council Regulation No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium. 

“Bio-Hub”: Part of the Euro-BioImaging Hub hosted by EMBL and charged with the coordination and support activities of the Euro-BioImaging Hub for user access and training in biological imaging and image data management. It is composed of the Section Director of the Bio-Hub and its staff. It is the community-specific section for biological imaging. 

“Med-Hub”: Part of the Euro-BioImaging Hub hosted by Italy and charged with the coordination and support activities of the Euro-BioImaging Hub for user access and training in medical imaging and image data management. It is composed of the Section Director of the Med-Hub and its staff. It is the community-specific section for medical imaging. 

“Euro-BioImaging Node”: A national or international research institute, or network of institutes, located in or at a Euro-BioImaging ERIC Member, which has entered into a service level agreement with Euro-BioImaging ERIC, upon the fulfillment of the conditions and procedures established by the Euro-BioImaging Board. 

“Euro-BioImaging Board”: Euro-BioImaging ERIC’s governing body provided for in Article 29. 

“Euro-BioImaging Directorate”: Euro-BioImaging ERIC’s executive body provided for in Article 30. 

“Euro-BioImaging SAB”: Euro-BioImaging Scientific Advisory Board, Advisory Body provided for in Article 31. 

“Euro-BioImaging Panel of Nodes”: Advisory Body provided for in Article 32. 

“EBIB Advisory Panel”: Euro-BioImaging Industry Board Advisory Panel, Advisory Body provided for in Article 33. 

“Advisory Bodies”: Euro-BioImaging SAB, Euro-BioImaging Panel of Nodes, EBIB Advisory Panel and any other advisory governance body, with no decision-making power, subsequently created by the Euro-BioImaging Board. 

“Euro-BioImaging Hub Office”: Office of staff supporting the Euro-BioImaging Directorate, provided for in Article 14. 

“Simple Majority”: Vote carrying more than half of the votes cast. 

“Two-thirds Majority”: Vote carrying a majority of two thirds of the Euro-BioImaging ERIC Members present or represented and voting. 

“Three-fourths Majority”: Vote carrying a majority of three fourths of the Euro-BioImaging ERIC Members present or represented and voting. 

“EMBL”: European Molecular Biology Laboratory, intergovernmental organisation with the privileges and immunities recognized under its constituting documents and international law; host of the Bio-Hub. 

“Euro-BioImaging Financial Plan”: A five-year estimate of the value and timing of financial resources required to realize the Euro-BioImaging Strategic Plan. 

“Euro-BioImaging Strategic Plan”: A five-year strategic plan adopted by the Euro-BioImaging Board to fulfill the purpose and goals of Euro-BioImaging ERIC, including scientific, technological and administrative matters. 

“Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board”: Rules governing the organisation and operation of the Euro-BioImaging Board, adopted by it in accordance with Article 29(8)(i). 

“Contribution(s)”: Monetary and in-kind contributions to Euro-BioImaging ERIC as decided by the Euro-BioImaging Board in accordance with the provisions of Chapter 5. 

“In-kind Contribution(s)”: Contributions that are not monetary, in accordance with Article 26. 

“ELSI”: Ethical, Legal and Social Implications. 

Article 13

Organisational Structure

1. The specific tasks of each section of the Euro-BioImaging Hub shall be defined in an internal policy, upon proposal by the Euro-BioImaging Directorate. This internal policy shall be adopted at the first meeting of the Euro-BioImaging Board. 

2. The internal policy referred to in the paragraph above shall be developed in accordance with the following principles: 

Each section of the Euro-BioImaging Hub shall carry out specific tasks for which it has the leading expertise and can provide the best service. 

General data services shall be hosted by EMBL. 

In general, the Statutory Seat shall be responsible for the overall coordination and administration of Euro-BioImaging ERIC, notwithstanding that the Bio-Hub and the Med-Hub shall support the Statutory Seat in the overall tasks which require community-specific implementation. 

In general, the Bio-Hub and the Med-Hub shall be responsible for coordination and support of community specific activities of the infrastructure. 

3. Tasks and activities carried out by each section of the Euro-BioImaging Hub, including employment, shall be governed by the laws and regulations of the country or of the international organisation in which those activities are carried out. 

4. The Statutory Seat, Bio-Hub and Med-Hub shall not be required to advance funds and therefore the performance of the tasks allocated to them is subject to the provision of sufficient funds from the Euro-BioImaging ERIC budget and an appropriate Euro-BioIMaging Financial Plan. 

Article 14

Euro-BioImaging Hub Office

1. The Euro-BioImaging Hub Office shall assist the Euro-BioImaging Directorate in the implementation of their tasks and in the overall coordination and administration of Euro-BioImaging ERIC. 

2. The Euro-BioImaging Hub Office staff working in Finland is employed by the appropriate legal entity at the Statutory Seat or by the Euro-BioImaging ERIC. They shall be appointed by, dismissed by and report to the Director General. 

3. The Euro-BioImaging Hub Office staff working at EMBL shall be employed by the Bio-Hub host. They shall be appointed by, dismissed by and report to the Section Director of the Bio-Hub. 

4. The Euro-BioImaging Hub Office staff working in Italy shall be employed by the appropriate legal entity at the Med-Hub host or by Euro-BioImaging ERIC. They shall be appointed by, dismissed by and report to the Section Director of the Med-Hub. 

Article 15

Working language

The working language of Euro-BioImaging ERIC shall be English. 

CHAPTER 3

MEMBERSHIP AND OBSERVERSHIP

Article 16

Membership and admission of new Euro-BioImaging ERIC Members

1. Membership of the Euro-BioImaging ERIC shall be open to: 

EU member states; 

associated countries; 

third countries other than associated countries; and 

intergovernmental organisations. 

2. Entities listed in paragraph 1 wishing to become a Euro-BioImaging ERIC Member need to put forward an application to the Euro-BioImaging Board, which must satisfy the following conditions for admission: 

the application shall describe how the applicant will contribute to the Euro-BioImaging ERIC’s tasks and activities described in Chapter 1 and how it will fulfil its obligations referred to in Chapter 4. In particular, an applicant must have shown, to the satisfaction of the Euro-BioImaging Board, that it has the means and sustained commitment to do the following: 

(i) make Contributions to the Euro-BioImaging ERIC; and 

(ii) abide by and participate in the governance arrangements of the Euro-BioImaging ERIC in accordance with these statutes. 

the application shall also contain a declaration of adherence to the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies and the decisions of the Euro-BioImaging ERIC’s governance bodies. 

3. The written application shall be submitted to the Chair of the Euro-BioImaging Board and shall be subject to approval by the Euro-BioImaging Board. The Chair of the Euro-BioImaging Board shall inform the applicant about admittance or refusal. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall at all times have at least one EU Member State as a Euro-BioImaging ERIC Member and at least two other Euro-BioImaging ERIC Members which are either EU Member States or associated countries.The list of Euro-BioImaging ERIC Members is set out in Annex I. 

5. If at any time membership of Euro-BioImaging ERIC is not compliant with paragraph 4 above Euro-BioImaging ERIC shall be wound up. 

6. If at any time EU Member States and associated countries cease to jointly hold the majority of votes in the Euro-BioImaging Board, Euro-BioImaging ERIC shall be wound up. In order to avoid the winding-up of Euro-BioImaging ERIC, the Euro-BioImaging ERIC Members may agree to a prioritisation of the votes of the EU Member States or associated countries, so that they continue to jointly hold the majority of votes in the Euro-BioImaging Board. 

Article 17

Observership and admission of new Euro-BioImaging ERIC Observers

1. Entities listed in Article 16(1), who are not (yet) in a position to join as Euro-BioImaging ERIC Members, may apply for observership. The application for admission as a Euro-BioImaging ERIC Observer shall contain a declaration of adherence to the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies and the decisions of the Euro-BioImaging ERIC’s governance bodies.The application shall be submitted to the Chair of the Euro-BioImaging Board in writing and shall be approved by the Euro-BioImaging Board. The Chair of the Euro-BioImaging Board shall inform the applicant about admittance - including the set of conditions related thereto - or refusal. 

2. Euro-BioImaging Observers are not Euro-BioImaging ERIC Members and shall have only those rights and obligations as set out for Euro-BioImaging ERIC Observers in the Statutes and/or the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board or internal policies. Euro-BioImaging ERIC Observers shall have the right to participate, without voting rights, in the Euro-BioImaging Board meetings according to conditions decided by the Euro-BioImaging Board. The rights and obligations of the Euro-BioImaging ERIC Observers may be amended by the Euro-BioImaging Board. 

3. The list of Euro-BioImaging ERIC Observers is set out in Annex I. 

4. The level of annual Contribution that Euro-BioImaging ERIC Observers shall be required to make is provided for in Article 24(4). 

Article 18

Duration of Membership or Observership and withdrawal

1. Euro-BioImaging ERIC Members may not withdraw within the first five years of their membership. After the five-year period, any Euro-BioImaging ERIC Member may withdraw by giving a one-year notice of withdrawal in writing to the Chair of the Euro-BioImaging Board. The withdrawal shall only become effective on 31st December following the end of the one-year notice period. 

2. Euro-BioImaging ERIC Observers shall be admitted for a three-year period, renewable by the Euro-BioImaging Board for three-year periods following a request by the relevant Euro-BioImaging ERIC Observer. 

3. A Euro-BioImaging ERIC Observer may end its observership by giving a one-year notice of withdrawal in writing to the Chair of the Euro-BioImaging Board. The withdrawal shall only become effective on 31st December following the end of the one-year notice period. 

4. Any withdrawing Euro-BioImaging ERIC Member or ending observership Euro-BioImaging ERIC Observer shall not be entitled to reclaim the Contributions they provided to Euro-BioImaging ERIC and shall remain liable to make all Contributions that were due while it was a Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer, including any unpaid Contributions of the first five years of membership. The withdrawal or ending shall not take effect until the withdrawing Euro-BioImaging ERIC Member or ending observership Euro-BioImaging ERIC Observer has fulfilled its obligations. 

5. The Euro-BioImaging Board shall record formally in writing the withdrawal and its consequences for Euro-BioImaging ERIC. 

6. The withdrawal of a Euro-BioImaging ERIC Member automatically entails the withdrawal of its Euro-BioImaging Nodes from the Euro-BioImaging ERIC. 

Article 19

Suspension of rights of Euro-BioImaging ERIC Members

If a Euro-BioImaging ERIC Member owes Contributions equalling or exceeding the amount of the Contributions due from that Euro-BioImaging ERIC Member for the preceding year, its voting rights in the Euro-BioImaging Board shall be automatically suspended.  

Article 20

Termination of membership or observership

1. Without prejudice to the Euro-BioImaging Board’s power to suspend the rights of a Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer, the Euro-BioImaging Board may terminate a membership or observership if the following conditions are met: 

the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer is in material breach of its obligations under the Statutes, or has caused, or threatens to cause a serious disruption to the operations of Euro-BioImaging ERIC. A Euro-BioImaging ERIC Member in arrears of its Contribution payment for the two preceding financial years shall be deemed to cause a serious disruption in the sense of the Statutes; 

the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer was provided with ample opportunity to present its defence to the Euro-BioImaging Board and was heard by the Euro-BioImaging Board; and 

the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer has failed to rectify any such breach within three months as stipulated by the Euro-BioImaging Board through written notice. 

2. A Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer whose membership or observership is terminated shall not be entitled to claim any compensation or goodwill value, nor reimbursement of any Contribution made in respect of the financial year during which the termination takes effect, nor with respect to any of the preceding years. They shall neither be exempt from the payment of any Contribution due to the Euro-BioImaging ERIC budget - including the Contributions for the full financial year in which the termination takes effect - neither in whole nor in part. Any unpaid Contributions, including any unpaid Contributions for the first five years of membership, shall be paid promptly upon confirmation of the termination of the membership or observership. 

3. Any outstanding obligations of the Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer shall be fulfilled promptly upon confirmation of the termination of the membership or observership. 

4. The termination of a Euro-BioImaging Membership automatically entails the withdrawal of that Member Euro-BioImaging Nodes from Euro-BioImaging ERIC. 

CHAPTER 4

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF EURO-BIOIMAGING ERIC MEMBERS AND OBSERVERS

Article 21

Rights and obligations of Euro-BioImaging ERIC Members

1. Without prejudice to other rights set out in the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies, resolutions of the Euro-BioImaging Board or applicable laws, each Euro-BioImaging ERIC Member has a right to: 

participate through its delegates in the Euro-BioImaging Board meetings, with the right to vote on the items listed in Article 29(8). 

elect and be elected for the governance bodies of the Euro-BioImaging ERIC through its delegates; 

appoint representing public entities under the terms provided for in the ERIC Regulation; 

propose Euro-BioImaging Nodes through its delegates, upon the successful completion of the procedure approved by the Euro-BioImaging Board; 

ensure a right for its research community to use the services provided by the Euro-BioImaging Hub and Euro-BioImaging Nodes, on the terms established, inter alia, in the Euro-BioImaging ERIC access policy. 

Purchase goods and services to be provided in kind for the official and exclusive use of Euro-BioImaging ERIC which are solely for the non-economic activities of the Euro-BioImaging ERIC (and accounted as such in the Euro-BioImaging ERIC accounts). 

2. Without prejudice to other obligations set out in the Statutes, the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, internal policies, resolutions of the Euro-BioImaging Board or applicable laws, each Euro-BioImaging ERIC Member shall have the obligation to: 

make its Contribution according to Article 24; 

bear the financial liability for the debts of Euro-BioImaging ERIC within the limits of its respective Contribution, as set out in Article 5; 

appoint delegates as set out in Article 29(4), and empower them with the full authority to vote on all issues raised during the Euro-BioImaging Board's deliberations included in the agenda and in those submitted for approval through written procedure; 

abide by the decisions of the Euro-BioImaging ERIC governance bodies; 

cooperate to ensure that the services in its respective Euro-BioImaging Nodes abide by Euro-BioImaging standards; and 

make its best endeavours to support its Euro-BioImaging Nodes in accordance with national policies and the decisions of the Euro-BioImaging Board, inter alia, by making investments in infrastructure where appropriate. 

Article 22

Rights and obligations of Euro-BioImaging ERIC Observers

1. Rights of Euro-BioImaging ERIC Observers shall include: 

the right to attend the Euro-BioImaging Board without a vote; 

the right for its research community to participate in the activities identified by the Euro-BioImaging Board; 

the right to appoint representing public entities in accordance with the ERIC Regulation; 

the right to withdraw from Euro-BioImaging ERIC, on the terms set out in Article 18. 

2. Each Euro-BioImaging ERIC Observer shall: 

provide Contributions in accordance with Article 24(4); 

bear the financial liability for the debts of Euro-BioImaging ERIC within the limits of its respective Contribution, as set out in Article 5; 

appoint delegates as set out in Article 29(4); and 

abide by the decisions of the Euro-BioImaging ERIC bodies. 

CHAPTER 5

FINANCE AND CONTRIBUTION MODEL

Article 23

Resources

The resources of Euro-BioImaging ERIC shall consist of the following: 

Contributions made in accordance with Article 24(1) and 24(2); 

grants; and 

other resources within limits and under terms approved by the Euro-BioImaging Board (such as but not limited to goods and services in the sense of Article 21(1)(f). 

Article 24

Contributions

1. Euro-BioImaging ERIC Member Countries shall be jointly responsible for ensuring that the Euro-BioImaging ERIC activities are sufficiently funded and for maintaining a positive cash balance in their annual Contributions. 

2. Euro-BioImaging ERIC Member Countries shall make annual Contributions to the Euro-BioImaging ERIC budget in accordance with the Euro-BioImaging Financial Plan, as provided for in Article 25. 

3. EMBL as launching Euro-BioImaging ERIC Member and intergovernmental organisation shall contribute in kind as specified in Annex II. Contributions by other intergovernmental organisations shall be decided by the Euro-BioImaging Board on a case-by-case basis. 

4. Euro-BioImaging ERIC Observers shall pay 30% of the Contribution which they would have to pay if they were a Euro-BioImaging ERIC Member. 

5. In addition to the Contribution provided for under Article 25(2), Euro-BioImaging ERIC Members hosting the Statutory Seat, the Bio-and Med-Hub shall provide space for the coordination activities of the Euro-BioImaging Hub described in Article 13(2) in accordance with the scale foreseen for basic operation. Support and infrastructure costs incurred by the Euro-BioImaging Hub hosts shall be recovered from the Euro-BioImaging ERIC budget. 

Article 25

Financial planning and calculation of Contributions

1. Every five years the Euro-BioImaging Directorate shall submit a draft Financial Plan to the Euro-BioImaging Board for consideration and approval. The Financial Plan sets out the basis for each Euro-BioImaging Member Country’s Contributions in this five year period and the maximum agreed budget for Euro-BioImaging ERIC for the same period. The Financial Plan shall be based on the Euro-BioImaging Strategic Plan. 

2. Contributions shall be calculated once at the beginning of every Euro-BioImaging Financial Plan. Each Euro-BioImaging ERIC Member Country`s annual Contribution shall be composed of two parts: 

a fixed amount, representing 40 % of the total annual Euro-BioImaging ERIC Member Country Contributions; 

a variable amount, representing 60 % of the total annual Euro-BioImaging ERIC Member Country Contributions, based on the average Euro-BioImaging ERIC Member Country nominal gross domestic product during the three preceding calendar years for which statistical information from Eurostat (or from the International Monetary Fund as regards countries not included in Eurostat statistics) is available. 

3. Without prejudice to Article 26, Contributions shall be calculated and paid in Euro. 

4. In case of accession, withdrawal or termination of Euro-BioImaging ERIC Members during a n ongoing Euro-BioImaging Financial Plan, the Contributions of the remaining Euro-BioImaging ERIC Members shall remain unchanged. 

Article 26

Nature of Contributions

1. Annual Contributions to the Euro-BioImaging ERIC budget shall be by default monetary Contributions. 

2. The Euro-BioImaging Board may approve In-Kind Contributions proposed by a Euro-BioImaging ERIC Member or Euro-BioImaging ERIC Observer, subject to the procedure and criteria set in the In-Kind Contribution policy approved by the Euro-BioImaging Board provided that the Euro-BioImaging ERIC shall have sufficient financial resources to face its financial engagements according to the five-year Euro-BioImaging Financial Plan and the Euro-BioImaging Strategic Plan. 

3. In-Kind Contributions must be quantifiable and auditable, providing the Euro-BioImaging ERIC with the equivalent value as a monetary Contribution. Their declared value shall be evaluated by a committee of experts, which shall take into account its current resource structure and the possible coordination costs created. 

4. The internal policy on In-Kind Contributions shall establish the maximum percentage of In-Kind Contributions allowed. 

5. Where In-Kind Contributions consist of assets, a separate agreement between the respective Euro-BioImaging ERIC Member or Observer and Euro-BioImaging ERIC shall be concluded in order to clarify ownership rights and other relevant matters. 

6. Where In-Kind Contributions consist of secondment of local staff to Euro-BioImaging ERIC, the Euro-BioImaging Board shall approve selection criteria for the relevant position. The Euro-BioImaging Board shall only approve such In- Kind Contribution if the specific criteria are satisfied. 

Article 27

Budgetary principles, accounts and audit

1. The financial year of Euro-BioImaging ERIC shall begin on 1st January and end on 31st December of each year. 

2. The Euro-BioImaging Directorate shall present for approval by the Euro-BioImaging Board a budget for the following year no later than 1st October. 

3. The accounts of Euro-BioImaging ERIC shall be accompanied by a report on budgetary and financial management of the financial year. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall be subject to the requirements of the law of the country where it has its Statutory Seat as regards preparation, filing, auditing and publication of accounts. 

Article 28

Tax and excise duty exemptions

1. VAT exemptions based on Articles 143(1)(g) and 151(1)(b) of Council Directive 2006/112/EC and in accordance with Articles 50 and 51 of Council Implementing Regulation (EU) No 282/2011, shall be applied to purchases of goods and services by the Euro-BioImaging ERIC and by a Euro-BioImaging ERIC Member in the meaning of Chapters 3 and 4 of the Statutes which are for the official and exclusive use by the Euro-BioImaging ERIC, provided that such purchase is made solely for the non-economic activities of the Euro-BioImaging ERIC in line with its activities. VAT exemptions shall be limited to purchases exceeding the value of EUR 300. 

2. Excise duty exemptions based on Article 12 of Council Directive 2008/118/EC, shall be limited to purchases by Euro-BioImaging ERIC which are for the official and exclusive use by Euro-BioImaging ERIC, provided that such purchase is made solely for the non-economic activities of Euro-BioImaging ERIC in line with its activities and that the purchase exceeds the value of EUR 300. 

3. Purchases by staff members shall not be covered by the exemptions. 

CHAPTER 6

GOVERNANCE

Article 29

Euro-BioImaging Board

1. The Euro-BioImaging Board shall be the governing body of Euro-BioImaging ERIC. 

2. The Euro-BioImaging Board shall be composed of representatives of Euro-BioImaging ERIC Members and Observers. 

3. Each Euro-BioImaging ERIC Member shall have one indivisible vote. Euro-BioImaging ERIC Observers may attend Euro-BioImaging Board meetings without the right to vote. 

4. Each Euro-BioImaging ERIC Member and Observer shall appoint up to three delegates, who may be accompanied by advisers. Members of the Advisory Bodies shall not be nominated as delegates. 

5. Any Euro-BioImaging ERIC Member or Observer may be represented in the Euro-BioImaging ERIC by a public entity, including regions or private entities with a public service mission, of its own choosing and appointed according to its own rules and procedures. Such Euro-BioImaging ERIC Members or Observers shall inform the Chair of the Euro-BioImaging Board of any changes to the representing entity, termination of its mandate, or of any changes to the specific rights and obligations delegated to the representing entity. 

6. The Euro-BioImaging Board shall meet at least twice a year. The meetings of the Euro-BioImaging Board shall be convened by the Chair. An extraordinary meeting of the Euro-BioImaging Board may be requested by at least 50% of the Euro-BioImaging ERIC Members. 

7. A quorum of two-thirds of Euro-BioImaging ERIC Members shall be required for having a valid Euro-BioImaging Board meeting. If the quorum is not met, a second meeting shall be convened as soon as possible following a new invitation, with the same agenda. In the second meeting, the quorum shall be considered met if 50% of Euro-BioImaging ERIC Members are present. 

8. The Euro-BioImaging Board shall be responsible for the overall direction and supervision of Euro-BioImaging ERIC. In particular, the Euro-BioImaging Board shall: 

approve the entry of an interested entity as a new Euro-BioImaging ERIC Member, by a Two-thirds Majority; 

approve applications to become an Euro-BioImaging ERIC Observer and the renewal of observership status, by a Two-thirds Majority; 

decide on the termination of the membership or observership of a Euro-BioImaging ERIC Member or Observer, under the conditions established in Article 20, by a Three-fourths Majority; 

adopt the Euro-BioImaging Strategic Plan, by a Three-fourths Majority; 

approve the Euro-BioImaging Financial Plan, by a Three-fourths Majority; 

approve the Euro-BioImaging budget annually, by a Three-fourths Majority; 

approve the annual audited accounts as well as the accompanying report on the budgetary and financial management for the preceding financial year, by a Two-thirds Majority; 

adopt proposals for amendments of the Statutes, by a Three-fourths Majority; 

establish or amend the Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board, by a Two-thirds Majority; 

establish or amend the Euro-BioImaging internal policies, including those referred to in Chapter 1 and 7, by a Two-thirds Majority; 

approve terms of reference of Advisory Bodies, by a Two-thirds Majority; 

approve criteria and procedure for proposal, evaluation and approval of Euro-BioImaging Nodes, by a Two-thirds Majority; 

decide to enter into, terminate, renew or not to renew a service level agreement with a Euro-BioImaging Node, by a Two-thirds Majority; 

appoint and dismiss the Director General and the Section Directors, by a Two-thirds Majority; 

appoint the Chair and Vice-chair(s) of the Euro-BioImaging Board, by a Two-thirds Majority; 

appoint members of Advisory Bodies, by a Simple Majority; 

establish and eliminate additional Advisory Bodies besides those regulated in these statutes, committees and working groups as it deems necessary for the proper functioning and achievement of Euro-BioImaging ERIC goals, by a Two-thirds Majority; 

approve reports, by a Simple Majority; 

approve the winding up of the Euro-BioImaging ERIC, by a Three-fourths Majority; and 

decide upon any other matters that are necessary to fulfil the task of Euro-BioImaging ERIC, by a Two-thirds Majority. 

Article 30

Euro-BioImaging Directorate

1. The Euro-BioImaging Directorate shall be the executive body of Euro-BioImaging ERIC. It shall be composed of the Director General, who shall be the legal representative of Euro-BioImaging ERIC, a Section Director of the Bio-Hub and a Section Director of the Med-Hub. Together with the two Section Directors, the Director General will represent Euro-BioImaging ERIC and promote the research infrastructure at the national and international level. 

2. The Euro-BioImaging Board shall appoint and dismiss the Director General and the Section Directors for a fixed period. 

3. The Section Directors shall work closely as a management team with the Director General to prepare and implement Euro-BioImaging ERIC tasks indicated in Article 1, in particular those that require community-specific implementation. The Director General shall take decisions affecting the overall infrastructure in a non-community specific manner after consultation with and input from the Section Directors. Decisions that affect only one community shall be taken by the Director General jointly with the respective Section Director. 

4. The Euro-BioImaging Directorate shall carry out the day-to-day management of Euro-BioImaging ERIC and shall be responsible for the implementation of the decisions by the Euro-BioImaging Board, including but not limited to: 

preparing the Euro-BioImaging Strategic Plan, for which it will seek the advice of the Euro-BioImaging Panel of Nodes and the Euro-BioImaging SAB, execute and supervise it; 

preparing and executing the Euro-BioImaging Financial Plan; 

proposing each year no later than 1 October a budget showing detailed estimates of the projected income and expenditure of Euro-BioImaging ERIC for the following financial year; 

preparing the annual financial accounts of Euro-BioImaging ERIC; 

preparing and negotiating service level agreements with Euro-BioImaging Nodes; 

attending the meetings of the Euro-BioImaging Board in a non-voting capacity; 

preparing the agenda for the Euro-BioImaging Board meetings and prepare the deliberations of the Euro-BioImaging Board; 

informing the Euro-BioImaging Board about all relevant matters related to Euro-BioImaging that would either require a decision or acknowledgement; 

managing, appointing and dismissing the Euro-BioImaging Hub Office staff as provided for in Article 14; and 

preparing the annual activity report for the European Commission as provided for in Article 36. 

Article 31

Euro-BioImaging Scientific Advisory Board (Euro-BioImaging SAB)

1. The Euro-BioImaging SAB will oversee the scientific, ethical, technical and management quality of the Euro-BioImaging ERIC activities at the Euro-BioImaging Hub and Euro-BioImaging Nodes and provide advice related thereto to the Euro-BioImaging Board and Euro-BioImaging Directorate. 

2. The Euro-BioImaging SAB shall be composed of highly qualified, internationally recognized scientists and ethical experts selected on the basis of their competence in all aspects of the activities of the Euro-BioImaging ERIC. The Euro-BioImaging SAB members shall be appointed in their own right and not as representatives of the Euro-BioImaging ERIC Members. 

3. The Euro-BioImaging Directorate, after consultation with Euro-BioImaging ERIC Members, shall propose a list of candidates from which Euro-BioImaging SAB members shall be appointed by the Euro-BioImaging Board. 

4. The Euro-BioImaging Board shall approve terms of reference for the Euro-BioImaging SAB. The Euro-BioImaging SAB shall establish its own rules of procedure. 

Article 32

Euro-BioImaging Panel of Nodes

1. The Euro-BioImaging Panel of Nodes shall give advice to the Euro-BioImaging Directorate in relation to Euro-BioImaging activities. 

2. The Euro-BioImaging Panel of Nodes shall be composed of representatives of Euro-BioImaging Nodes. 

3. The Euro-BioImaging Board shall approve terms of reference for the Euro-BioImaging Panel of Nodes. The Euro-BioImaging Panel of Nodes shall establish its own rules of procedure. 

Article 33

Euro-BioImaging Industry Board Advisory Panel (EBIB Advisory Panel)

1. The EBIB Advisory Panel shall provide advice to the Euro-BioImaging Directorate on any industry relevant needs or initiatives that Euro-BioImaging should address. 

2. The EBIB Advisory Panel shall be composed of highly qualified experts from relevant companies. 

3. The Euro-BioImaging Board shall approve terms of reference for the EBIB Advisory Panel. The EBIB Advisory Panel shall establish its own rules of procedure. 

CHAPTER 7

MISCELLANEOUS

Article 34

ELSI policy 

The Euro-BioImaging Board shall adopt an ELSI policy which shall govern the activities of the Euro-BioImaging ERIC. Its application shall be evaluated by the Euro-BioImaging SAB. 

Article 35

Data Policy

1. Generally Open Source and Open Access principles shall be favoured. 

2. Euro-BioImaging ERIC shall provide guidance (including via website) to users to ensure that research undertaken using material made accessible through Euro-BioImaging ERIC shall be undertaken within a framework that recognizes the rights of data owners and privacy of individuals. 

3. Euro-BioImaging ERIC shall ensure that users agree to the terms and conditions governing access and that suitable security arrangements are in place regarding internal storage and handling. 

4. Euro-BioImaging ERIC shall define arrangements for investigating allegations of security breaches and confidentiality disclosures regarding research data. 

Article 36

Reporting to the European Commission

1. Euro-BioImaging ERIC shall produce an annual activity report, containing in particular the scientific, operational and financial aspects of its activities. The report shall be approved by the Euro-BioImaging Board and transmitted to the European Commission and relevant public authorities within six months from the end of the corresponding financial year. This report shall be made publicly available on the Euro-BioImaging ERIC website. 

2. Euro-BioImaging ERIC shall inform the European Commission of any circumstances which threaten to seriously jeopardise the achievement of Euro-BioImaging ERIC tasks or hinder Euro-BioImaging ERIC from fulfilling requirements laid down in Regulation (EC) No 723/2009. 

Article 37

Applicable law

The internal functioning of Euro-BioImaging ERIC shall be governed: 

by Union law, in particular Regulation (EC) No 723/2009 and the decisions referred to in Articles 6(1)(a) and 12(1) of the Regulation; 

by the law of the State where Euro-BioImaging ERIC has its Statutory Seat in the case of matters not, or only party, regulated by acts referred to in point a); and 

by these statutes and their implementing rules. 

Article 38

Disputes

1. The Euro-BioImaging ERIC and the Euro-BioImaging ERIC Members shall endeavour to settle disputes amicably. 

2. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction over litigation among Euro-BioImaging ERIC Members and/or Euro-BioImaging Observers in relation to Euro-BioImaging ERIC, between Euro-BioImaging ERIC Members and/or Euro-BioImaging ERIC Observers and Euro-BioImaging ERIC and over any litigation to which the Union is a party. 

3. Union legislation on jurisdiction shall apply to disputes between Euro-BioImaging ERIC and third parties. In cases not covered by Union legislation, the law of the State where Euro-BioImaging ERIC has its Statutory Seat shall determine the competent jurisdiction for the resolution of such disputes. 

4. As an exception, for the EMBL, such disputes must — if they cannot be settled amicably — be referred to arbitration. The Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving International Organisations and States in force at the date of entry into force of the Commission Implementing Decision setting up the Euro-BioImaging ERIC will apply. The appointing authority will be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration following a written request submitted by either party. 

Article 39

Privileges and immunities

Nothing in the Statutes may be interpreted as a waiver of any privileges or immunities accorded to the EMBL by its constituent documents or international law. 

Article 40

Consolidated Statutes and availability

The Statutes shall be kept up to date and publicly available on Euro-BioImaging ERIC website and at the Statutory Seat. 

Article 41

Setting-up provisions

1. A first meeting of the Euro-BioImaging Board shall be called by the State where Euro-BioImaging ERIC has its Statutory Seat as soon as possible after the Commission decision setting up Euro-BioImaging ERIC takes effect. The Rules of Procedure of the Euro-BioImaging Board shall be adopted in this meeting in accordance with the voting rules laid down in Article 29(8) (i). 

2. Before the first meeting is held and no later than forty-five calendar days after the Commission decision setting up Euro-BioImaging ERIC takes effect, the relevant State shall notify the founding Euro-BioImaging ERIC Members and Observers of any specific urgent legal action that needs to be taken on behalf of the Euro-BioImaging ERIC. Unless a founding Euro-BioImaging ERIC Member objects within five working days after being notified, the legal action shall be carried out by a person duly authorised by the relevant State. 

Annex 1. 

List of euro-bioimaging members, observers and their representing entities 

In this Annex the Members and Observers, and the entities representing them are listed. Annex I shall be updated by the Director General on a regular basis. 

List of Euro-BioImaging Members and their representing entities 

Euro-BioImaging Members 

Representing entities 

Republic of Austria  

Federal Ministry of Education, 

Science and Research 

Republic of Bulgaria 

Institute of Molecular Biology "Academic Rumen Tsanev" - Bulgarian Academy of Sciences 

Czech Republic 

Ministry of Education, Youth and Sports 

Kingdom of Denmark 

Danish Agency for Science and Higher Education 

European Molecular Biology Laboratory 

European Molecular Biology Laboratory 

Republic of Finland 

Ministry of Education and Culture 

French Republic  

Centre National de la recherché scientifique 

Hungary 

National Research, Development and Innovation Office 

Italian Republic 

National Council Research 

The State of Israel 

Ministry of Science and Technology 

Kingdom of the Netherlands  

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

Kingdom of Norway 

Research Council of Norway 

Republic of Portugal  

Instituto de Biologia Molecular e Celular and Coimbra Institute for Biomedical Imaging and Translational Research 

Kingdom of Sweden 

The Swedish Research Council 

The United Kingdom of Great Britain and Northern lreland 

The Department of Business, Energy and lndustrial Strategy and The Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 

List of Euro-BioImaging Observers and their representing entities 

Euro-BioImaging Observers 

Representing entities 

The Kingdom of Belgium 

Service Public de programmation Politique scientifique (BELSPO) - Department Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) - Service public de Wallonie 

Annex 2. 

Euro-bioimaging member countries and euro-bioimaging observers’ contributions for basic operation 

In keeping with Article 24.2, the Euro-BioImaging Member Country Contributions for the basic operation of Euro-BioImaging ERIC (up to 450 physical user access per year to 12 to 15 Nodes: average € 1.541.360,00/ year) during the first five years are indicated in the table below. 

Unless otherwise decided by the Euro-BioImaging Board, the Euro-BioImaging ERIC will start operations when 60% of the budget for basic operation for Year 3 has been secured, with a prioritization of activities according to the available resources as detailed in the Euro-BioImaging Financial Plan. 

  

Year 1 

Year 2 

Year 3 

Year 4 

Year 5 

Austria 

61 473,48 € 

64 888,67 € 

68 303,86 € 

71 719,05 € 

75 134,25 € 

Bulgaria 

38 219,43 €  

40 342,73 €  

42 466,04 € 

44 589,34 €  

46 712,64 €  

Czech Republic 

48 333,39 €  

51 018,58 €  

53 703,77 € 

56 388,96 €  

59 074,14 €  

Denmark 

58 577,21 € 

60 503,91 € 

62 430,61 € 

64 357,31 € 

66 284,01 € 

Finland 

51 632,99 €  

54 501,49 €  

57 369,99 € 

60 238,49 €  

63 106,99 €  

France  

211 592,07 € 

223 347,19 € 

235 102,30 € 

246 857,42 € 

258 612,53 € 

Hungary 

43 254,42 €  

45 657,44 €  

48 060,46 € 

50 463,49 €  

52 866,51 €  

Israel 

51 967,35 €  

54 854,43 €  

57 741,50 € 

60 628,58 €  

63 515,65 €  

Italy 

171 862,95 €  

181 410,89 €  

190 958,84 € 

200 506,78 €  

210 054,72 €  

Netherlands 

89 517,10 €  

94 490,27 €  

99 463,44 € 

104 436,62 €  

109 409,79 €  

Norway 

67 125,32 €  

70 854,51 €  

74 583,69 € 

78 312,88 €  

82 042,06 €  

Portugal 

49 226,71 €  

51 961,53 €  

54 696,35 € 

57 431,16 €  

60 165,98 €  

United Kingdom 

203 928,09 € 

215 257,43 € 

226 586,77 € 

237 916,10 € 

249 245,44 

Sweden 

70 435, 07 € 

74 348,13 € 

78 261,19 € 

82 174, 25 € 

86 087, 31€ 

Sum 

1 234 978,24 € 

1 303 588,14 € 

1 372 198,04 € 

1 440 807,97 € 

1 509 417,85 € 

 

 

 

 

 

 

Basic operation budget  

1 387 224,00 € 

1 464 292,00 € 

1 541 360,00 € 

1 618 428,00 € 

1 695 496,00 € 

How EMBL contributes in kind will be specified for each Euro-BioImaging Financial Plan, and requires approval by EMBL Council. For the period of effectiveness of the first Euro-BioImaging Financial Plan EMBL will contribute 0,5 FTE. 

In keeping with Article 24.4, the Euro-BioImaging Observers Contributions during the first three years will be the following: 

  

Year 1  

Year 2  

Year 3  

Year 4 

Year 5 

Belgium  

20 222,31 € 

21 345,77 €- 

22 469,23 €