Direkt till innehållet

RP 53/2019 rd

Senast publicerat 17-10-2019 13:54

Regeringens proposition RP 53/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner det i augusti 2019 undertecknade avtalet mellan Finlands regering och FN om ett Finlandskontor för FN-kontoret för projekttjänster samt antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Det centrala syftet med avtalet är att komma överens om inrättandet av ett kontor i Finland, om kontorets rättsliga ställning samt om privilegier och immunitet för kontoret och dess personal. 

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då finska regeringen och FN-kontoret för projekttjänster har meddelat varandra att de har slutfört de åtgärder som krävs av respektive part för att avtalet ska bli bindande för dem. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1 Bakgrund

FN-kontoret för projekttjänster (United Nations Office for Project Services, UNOPS) hör till FN och är samtidigt ett självständigt kontor. UNOPS grundades den 19 september 1994 av FN:s generalförsamling genom resolution A/RES/48/501. UNOPS erbjuder stödtjänster till FN, till FN:s medlemsstater och till andra aktörer, till exempel för projekthantering, upphandling och byggande av infrastruktur. UNOPS är en verkställande organisation med brett upplagd verksamhet inom olika sektorer som utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsbevarande verksamhet. UNOPS verkar i samarbete med den privata sektorn med målen för hållbar utveckling för ögonen. Verksamheten bygger inte på någon årlig medlemsavgift från medlemsstaterna eller på frivilliga bidrag utan kontoret finansierar själv sin verksamhet med intäkterna från sina projekt. 

UNOPS flyttade sitt huvudkontor från New York till Köpenhamn år 2006. Värdet på UNOPS tjänsteproduktion har åren 2012–2015 ökat med cirka 14 % om året. År 2018 uppgick värdet på tjänsteproduktionen till cirka 1,65 miljarder euro (1,86 miljarder US dollar). Intäkterna för åren 2018–2019 har budgeterats till 169,4 miljoner euro (179,3 miljoner US dollar). Globalt har UNOPS inalles 4618 anställda på över tremånaders kontrakt. 

UNOPS har för avsikt att utvidga sitt program för investeringar i samhällsutveckling (Social Impact Investing Initiative, S3I). Med investeringar i samhällsutveckling avses investeringar som syftar till betydliga sociala och samhälleliga förbättringar. Genom denna verksamhet skapar UNOPS innovativa och skalbara finansieringslösningar för att nå målen för hållbar utveckling. Tyngdpunkterna i UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling är social bostadsproduktion, förnybara energiinvesteringar samt hälsoinfrastruktur. UNOPS anser det vara till fördel att investeringarna i samhällsutveckling inte endast sköts från huvudkontoret i Köpenhamn utan att det också i ett annat land finns ett kontor med fokus på dessa investeringar. 

UNOPS har för avsikt att senare, när kontoret är inrättat, grunda en separat privaträttslig stiftelse (UNOPS Foundation) i Finland. Meningen är att UNOPS ska samarbeta med stiftelsen kring strategiska investeringar. 

1.2 Beredning

Beredningen av fördraget 

Innovativa finansieringsmekanismer ingick i rekommendationerna från FN-konferensen om utvecklingsfinansiering i Monterrey 2002. Dessa har blivit en viktig del av FN:s agenda för utvecklingsfinansiering, däribland rekommendationerna från konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba 2015. 

Sedan 2015 har UNOPS-programmet för investeringar i samhällsutveckling i fem olika omgångar fått godkännande och bemyndigande från styrelsen som styr och övervakar UNOPS verksamhet. Det krävs inget separat styrelsebeslut för att inrätta och flytta programkontoret till Helsingfors. UNOPS-ledningen har informerat FN:s generalsekreterare om avsikten att inrätta ett kontor i Helsingfors och beslutet har generalsekreterarens starka stöd. 

Också andra internationella organisationer har program för investeringar i samhällsutveckling. Exempelvis Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling har ett program (OECD Social Impact Investment Initiative) som fokuserar på fyra tematiska helheter: finansiering, innovationer, politiska åtgärder och kunskap. 

Beredningen på nationell nivå 

Finland har länge samarbetat med UNOPS inom exportfrämjande och utvecklingssamarbete. UNOPS kontaktade Finland i december 2018 med ett förslag om att inleda dialog om att i Finland inrätta ett kontor med fokus på UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling. UNOPS var intresserat av att centralisera denna verksamhet till Finland, eftersom Finland har en stark miljö för innovationer och investeringar i samhällsutveckling samt ett transparent samhälle, och för att korruptionen är ringa. Kontorspersonalen beräknas uppgå till minst 10 och högst 20 personer. 

Efter inledande diskussioner och efter att UNOPS representanter hade besökt Finland tillsatte statsrådet den 14 mars 2019 en förhandlingsdelegation för förhandlingar med UNOPS. En representant för utrikesministeriet var ordförande för delegationen medan medlemmarna representerade arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. 

På FN:s vägnar deltog företrädare för FN-sekretariatets rättstjänst samt för UNOPS-kontoren i New York och Köpenhamn i förhandlingarna. Under förhandlingarna föreslog Finland betydliga ändringar i UNOPS första avtalsutkast. UNOPS utgick i förhandlingarna i första hand från organisationens huvudkontorsavtal med Danmark och från FN:s allmänna praxis för huvudkontor i Europa som grundar sig på värdlandsöverenskommelser med andra länder. Finland strävade å sin sida efter en så enhetlig linje som möjligt i förhållande till de överenskommelser om säte som Finland har ingått med de internationella organisationer som redan finns i landet. Tillika tog man i beaktade att Finland har förhandlat fram en del av dessa avtal för länge sedan då omvärlden såg annorlunda ut. I de överenskommelser om säte som Finland har ingått beaktas dessutom respektive organisations särdrag samt för FN-organisationers del den för Finland förpliktande Konventionen rörande Förenta Nationernas privilegier och immunitet (FördrS 23/1958, nedan kallad ”FN:s privilegiekonvention”). Finlands tidigare överenskommelser om säte med internationella organisationer avviker i någon mån från andra europeiska länders praxis avseende förmåner som beviljas FN-kontor och detta märktes särskilt i beskattningsfrågorna. 

Utrikesministeriet sände i enlighet med 97 § 1 mom. i grundlagen en lägesrapport om avtalsförhandlingarna med UNOPS till riksdagens utrikesutskott (USP 4/2019 rd). Två frågor blev speciellt problematiska i förhandlingarna, dels UNOPS-personalens skattefria införsel av fordon till eller anskaffning i Finland, dels icke-beaktandet av att personalen bor i Finland avseende bosättningsbaserad beskattning av inkomst oavsett var den förvärvats. Med anledning av denna fråga lämnade utrikesutskottet ett uttalande där det omfattade statsrådets linje och ansåg det viktigt att i öppna förhandlingsfrågor i första hand sträva efter ett slutresultat i enlighet med Finlands förslag. Vad gäller skattefri införsel eller anskaffning av fordon ansåg utskottet det riskfyllt med en sådan förhandlingslösning som ställer UNOPS personal i ojämlik ställning jämfört med tjänstemän av motsvarande rang vid diplomatiska beskickningar. Om skattefriheten för införsel eller anskaffning av fordon breddas från dagens praxis, kan det leda till motsvarande krav från andra i Finland verksamma internationella organisationer. Utskottet fäste också uppmärksamhet vid den slutliga formen av avtalets namn. Finland beaktade utrikesutskottets utlåtande när avtalsförhandlingarna med UNOPS slutfördes. 

Det slutgiltiga avtalsutkastet sändes på remiss till arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet bekräftade att avtalet kan undertecknas för deras del. Finansministeriet uttryckte i sitt remissvar att det är beklagligt att en sådan bestämmelse (artikel XIII.1 k) inkluderas i avtalet som kan leda till en situation där en person inte är skattskyldig någonstans för sina globala inkomster och föreslog att utrikesministeriet ska höra sig för om möjligheten att stryka denna punkt. Förhandlingsdelegationens ordförande tog upp frågan med FN:s rättstjänst. Frågan var viktig för FN, eftersom befrielsen i artikeln enligt FN:s synpunkt är den rätta tolkningen av FN:s privilegiekonvention och därför inte kan strykas. FN:s rättstjänst bekräftade dock att organisationens personal är skyldig att för inkomster utanför FN-inkomsten betala skatt i den stat där de förvärvas. I annat fall bryter en tjänsteman mot FN:s personalregler. Finansministeriet bekräftade därefter att avtalet kan undertecknas med artikel XIII.1 k inkluderad. 

På föredragning av statsrådet beviljade republikens president den 5 juli 2019 fullmakt att underteckna avtalet. Avtalet om ett Finlandskontor för UNOPS undertecknades i Helsingfors den 12 augusti 2019. 

Regeringspropositionen sändes på remiss till arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Alla ministerier svarade på begäran om yttrande och deras yttranden finns att tillgå på hankeikkuna.vnv.fi. Remissvaren behandlas närmare i avsnitt 5. 

Avtalets målsättning

Avtalet mellan Finlands regering och FN om ett Finlandskontor för UNOPS (nedan kallat UNOPS-avtalet) syftar till att enas om inrättandet av ett kontor, om kontorets rättsliga status samt om privilegier och immunitet för kontoret och dess personal. 

Kontorets och personalens privilegier och immunitet bygger i väsentliga delar på FN:s privilegiekonvention. Avtalet med UNOPS ska klargöra privilegiekonventionens bestämmelser och tillämpning och där avtalas också i tillämpliga delar om frågor som faller utanför konventionen. 

De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet mellan Finlands regering och FN om ett Finlandskontor för UNOPS. 

Propositionen innehåller också ett förslag till så kallad blankettlag genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. 

Propositionens konsekvenser

Propositionen har ringa ekonomiska konsekvenser på grund av de avtalsenliga befrielserna från skatter, tullar och socialskyddsavgifter. UNOPS Finlandskontor och dess tillgångar, inkomster och övriga egendom är befriade från alla direkta och indirekta skatter samt från alla tullavgifter och skatter avseende import och export och från restriktioner avseende import och export av varor för tjänstebruk. Kontorets tjänstemän är befriade från skatt på löner och andra arvoden som betalas av FN. Kontorets chef och tjänstemän med en tjänsterang i klass P/L-5 eller IICA3 eller högre som inte är finska medborgare eller bor i Finland samt deras makar och minderåriga barn som inte är finska medborgare eller bor i Finland får samma privilegier, immunitet och lättnader som beviljas medlemmar av motsvarande rang av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar ackrediterade i Finland. Kontorspersonalen förväntas uppgå till minst 10 och högst 20 personer, av vilka en del är finländare. Till följd av dessa bestämmelser förlorar Finland skatteintäkter i någon mån. 

Finländska företags möjligheter till samarbete med UNOPS stärks av att organisationen har ett kontor i Finland. När det gäller programmet för investeringar i samhällsutveckling ligger fokus vid stora projekt på minst cirka 100 miljoner euro. I Danmark finns det 11 FN-organisationer med sammanlagt 1500 anställda. Danmark investerar alltjämt 23,5 miljoner euro årligen på att upprätthålla FN-campusen. Samtidigt uppskattar Danmark att man, sett till hela samhällsekonomin, får intäkter på 200 miljoner euro genom FN:s närvaro i landet samt ytterligare 74 miljoner euro genom personalens konsumtion i Köpenhamn. Dessutom var Danmark exempelvis 2018 på åttonde plats i den totala FN-upphandlingen, medan Finland var på plats 132. Danmarks exempel är avseende konsekvenserna inte direkt jämförbart med UNOPS Finlandskontor, eftersom det finns betydligt fler FN-organisationer i Köpenhamn. Trots det kan exemplet ge en fingervisning. 

UNOPS-anställda omfattas inte av det finländska systemet för social trygghet och UNOPS betalar därför inte heller arbetsgivarens socialskyddsavgifter. Hela personalen är emellertid skyldig att ha sjukförsäkring antingen via FN eller på något annat sätt. Finska medborgare och anställda vid UNOPS som redan före anställningen bott i Finland har rätt till hemkommunens tjänster. Detta kan i enstaka fall innebära utgifter för användningen av tjänster i det kommunala systemet för social trygghet. 

UNOPS-avtalet beaktar privilegier, immunitet och lättnader för UNOPS-möten som hålls i Finland till den del det inte redan finns bestämmelser om detta i lagen och förordningen om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer (572/1973 och 728/1973). Eftersom UNOPS är en verkställande organisation kan också andra FN-organisationer hålla konferenser i Finland. Beroende på deltagarantalet kan detta ha ekonomisk betydelse och öka den globala medvetenheten om Finland som konferensland. 

Finland har förbundit sig att bidra till inrättandet av UNOPS Finlandskontor till en början för en tid på fem år. Finlands stöd och stödbeloppet beslutas separat i statsbudgetsprocessen i samband med besluten om anslagen för utvecklingssamarbete. I det här stadiet föreslås ett stöd på 20 miljoner euro för de fyra första åren. 

Remissvar

I sina remissvar såg ministerierna inga hinder för att godkänna avtalet. De gav en del klargörande främst tekniska preciseringar till motiveringarna för artiklarna X, XI, XIII, XVI, XVII och XX. Dessa ändringsbehov har beaktats i den fortsatta beredningen. 

Bestämmelserna i avtalet och deras förhållande till lagstiftningen i Finland

Ingress 

I avtalsingressen beaktas det att UNOPS verkar självständigt som en del av FN och att den är en verkställande organisation som också involverar den privata sektorn i främjandet av målen för hållbar utveckling. UNOPS-programmet för investeringar i samhällsutveckling nämns specifikt, eftersom det är den huvudsakliga orsaken till att UNOPS ska inrätta ett Finlandskontor. 

Artikel I.Definitioner 

I artikeln definieras de centrala begreppen i avtalet. 

”Kontorets tjänstemän” avser både tjänstemän enligt FN:s privilegiekonvention och annan personal som anställts med mera flexibla anställningsavtal (den så kallade IACA-kategorin). Detta grundar sig på FN-resolution 76.1 från 1946 där bestämmelserna i FN:s privilegiekonvention breddas till att omfatta också annan FN-personal än den som anges i privilegiekonventionens artikel V (tjänstemän) och artikel VI (sakkunniga). Lokalt anställda och timavlönad personal har lämnats utanför denna definition. Begreppet tjänsteman omfattar i UNOPS-avtalet också exempelvis praktikanter och FN-volontärer, vilkas privilegier och immunitet begränsas separat på annat sätt. 

I definitionen av familjemedlem har utgångspunkten i den finska utlänningslagen (301/2004) och den definition som FN tillämpar på familjemedlem beaktats utan att någondera som sådan har inkluderats i definitionen. Definitionen av familjemedlem i avtalet är bredare än definitionen av familjemedlem utlänningslagen som avser tredjelandsmedborgare (37 §). Samtidigt är definitionen i UNOPS-avtalet snävare än utlänningslagens definition av familjemedlem till en EU-medborgare (154 §), eftersom avtalsdefinitionen inte omfattar alla barn under 21 år och inte heller inkluderar alla tjänstemannens och dennes makes släktingar i rätt uppstigande led som de försörjer, utan endast tjänstemannens föräldrar som är beroende av tjänstemannens vårdnad. I FN:s personalregler (ST/SGB/2018/1) definieras familjemedlemmar som är beroende av tjänstemannen för sin försörjning (regel 3.6). Utgående från FN:s personalregler inkluderas i UNOPS-avtalet tjänstemannens barn i åldern 18–21 som studerar på heltid vid universitet eller motsvarande läroinrättning och tjänstemannens barn i vilken ålder som helst med en funktionsnedsättning som är permanent eller sannolikt långvarig. I avtalets definition av familjemedlem har dock inte en sådan syster eller bror till tjänstemannen inkluderats som är beroende av tjänstemannen och som i FN:s personalregler anges som sekundär försörjningstagare. 

Av definitionerna hör definitionen av tjänsteman och av familjemedlem till området för lagstiftningen. I Finland finns det bestämmelser om familjemedlem i utlänningslagen (37 § och 154 §). Dessa definitioner påverkar också indirekt tolkningen och tillämpningen av materiella bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 

Artikel II.Inrättandet av kontoret 

I artikeln föreskrivs att UNOPS-kontorets säte ska upprättas i Finland. 

Artikel III.Juridisk personlighet 

Enligt artikeln ska UNOPS-kontoret vara en juridisk person i Finland och följaktligen ha behörighet att ingå avtal, förvärva och överlåta fast och lös egendom samt inleda rättsliga förfaranden. Artikeln motsvarar skrivningen om FN:s rättskapacitet i artikel I i FN:s privilegiekonvention. 

I Finland bestäms genom lag om juridisk personlighet med tillhörande rättsförmåga och juridiska handlingsförmåga (GrUU 38/2000 rd) och bestämmelsen hör följaktligen till området för lagstiftningen. 

Artikel IV.Avtalets syfte och tillämpningsområde 

Det fastställs i artikeln att avtalet reglerar UNOPS-kontorets status i Finland och särskilt lokalernas och tjänstemännens status. Där konstateras ytterligare att Finland och UNOPS utöver UNOPS-avtalet kan ingå projektspecifika avtal. 

Artikel V.Tillämpning av konventionen 

Det fastställs i artikeln att Finland ska tillämpa FN:s privilegiekonvention på UNOPS Finlandskontor. UNOPS är en del av FN och följaktligen är artikeln konstaterande och utvidgar alltså inte privilegiekonventionens tillämpningsområde. 

FN:s privilegiekonvention har satts i kraft genom lag (23/1958). 

Artikel VI.Okränkbarhet för kontoret 

I punkt 1 föreskrivs det att kontoret och dess egendom, arkiv och telekommunikation är okränkbara. Dessa ska ha immunitet mot varje form av rättsliga förfaranden, såvida man inte i något särskilt fall uttryckligen har avstått från denna immunitet i enlighet med FN:s privilegiekonvention. Avstående från immunitet gäller emellertid inte verkställighetsåtgärder. Denna punkt grundar sig på artikel II § 2 och 3 i FN:s privilegiekonvention. 

I punkt 2 fastställs det att kontorschefen i händelse av eldsvåda eller någon annan nödsituation som kräver snabba skyddsåtgärder antas ha gett sitt tillstånd att vid behov beträda lokalerna, om chefen inte kan nås i tid. 

I punkt 3 bekräftas det att UNOPS lokaler får användas för möten, seminarier, utställningar och andra motsvarande aktiviteter som organiseras av kontoret eller av någon annan FN-enhet. Enligt punkt 4 får kontorslokalerna inte användas i strid med avtalets syfte och ändamål. Enligt punkt 5 ska UNOPS förhindra att kontorets lokaler används som fristad för personer som undviker att bli anhållna med stöd av lagstiftningen i Finland. 

Den rättsliga immuniteten innebär att kontoret och dess egendom är befriade från all, främst civil- och förvaltningsrättslig domsrätt inom Finlands jurisdiktion. Befrielsen från tvångsåtgärder med avseende på egendomen gäller olika slag av administrativa och processuella tvångsmedel och säkringsåtgärder. Den okränkbarhet för kontorslokaliteterna, arkivet och handlingarna som föreskrivs i artikeln avviker med avseende på genomsökning av platser samt kvarstad och beslag från lagstiftningen i Finland. Bestämmelser om kvarstad och beslag som säkringsåtgärd finns i 7 kap. i rättegångsbalken (4/1734). Bestämmelser om administrativa tvångsåtgärder finns i viteslagen (1113/1990). Bestämmelser om inlösen av fast egendom finns bland annat i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). I beredskapslagen (1552/2011) finns bestämmelser om tvångsåtgärder under undantagsförhållanden som hänför sig till egendom. I utsökningsbalken (705/2007) föreskrivs om verkställande av domar och beslut. 

Artikel VII.Säkerhet och skydd 

Det fastställs i artikeln att UNOPS ska ansvara för upprätthållandet av ordning och säkerhet i sina lokaler. Samtidigt ska Finland tillhandahålla kontoret och dess personal sådan säkerhet som krävs för att kontoret effektivt ska kunna utföra sin verksamhet. På begäran av kontorschefen för UNOPS Finlandskontor ska de behöriga myndigheterna vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla lag och ordning i kontorets lokaler och i deras omedelbara närhet. Främst innebär detta ett sedvanligt samarbete med myndigheter som polisen och skyddspolisen utifrån deras egen lägesbedömning. 

I ordningslagen (612/2003) finns bestämmelser om främjande av allmän ordning och säkerhet. I 2 kap. 5 § i polislagen (872/2011) föreskrivs det om skydd av offentlig frid. En polisman har på begäran av innehavaren av ett utrymme eller en annan plats som omfattas av offentlig frid enligt 24 kap. 3 § i strafflagen (39/1889) eller av dennes företrädare rätt att avlägsna en person som utan laglig rätt tränger sig in eller i smyg eller genom att vilseleda någon annan tar sig in eller gömmer sig där eller som inte lyder en befallning att avlägsna sig. 

Artikel VIII.Offentliga tjänster och värdlandets bidrag 

Syftet med punkterna 1 och 2 i denna artikel är att UNOPS på samma villkor som andra representationer ska få de sedvanliga offentliga tjänster som kontoret behöver och att avbrott i tjänsterna inte ska hindra dess verksamhet. Dessutom åtar sig Finland som en del av biståndet till UNOPS att till kontorets förfogande ställa preliminärt inredda lokaler som är lämpliga som UNOPS huvudkontor i Finland. 

I punkt 3 fastställs det att Finland ska bekosta upprättandet av kontoret i värdlandet till en början för en period på fem år. Finansieringen ska beslutas separat i samband med budgetprocessen för statsfinanserna. 

Enligt punkt 4 ska UNOPS vid störningar i den offentliga servicen ges samma företräde för att utföra sina uppgifter som statens centrala ämbetsverk och organ. 

Enligt punkt 5 ska artikelns bestämmelser inte hindra skälig tillämpning av de finska brandskydds- och hälsoskyddsbestämmelserna. 

Artikel IX.Kommunikationsmedel 

Artikeln kompletterar bestämmelserna i artikel III i FN:s privilegiekonvention om förmåner för kommunikationer. Finland åtar sig att säkerställa okränkbarheten för UNOPS officiella kommunikation, oavsett kommunikationskanal. Därutöver har UNOPS rätt att använda radio-, satellit- och annan telekommunikationsutrustning. För närvarande har Finland inga frekvenser som uttryckligen registrerats för FN, men Finland ställer på ansökan lämpliga frekvenser till UNOPS förfogande. 

I 10 § 2 mom. i grundlagen föreskrivs att brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar. I grundlagens 12 § 1 mom. föreskrivs för sin del om yttrandefrihet som bland annat omfattar rätten att framföra och sprida meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Bestämmelser om radiofrekvenser finns i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). 

Artikel X.Tillgångar och annan egendom 

Enligt artikeln ska UNOPS, dess tillgångar och övriga egendom ha immunitet mot varje form av rättsliga förfaranden, såvida man inte i något särskilt fall uttryckligen har avstått från denna immunitet i enlighet med FN:s privilegiekonvention. Likaså ska UNOPS Finlandskontors egendom och tillgångar vara fritagna från alla slag av restriktioner, kontroller och moratorier. UNOPS får inneha och överföra sina tillgångar från Finland till andra länder och inom Finland. 

Immuniteten mot rättsliga förfaranden i enlighet med artikeln innebär att kontoret, dess tillgångar och egendom är befriade från all, främst civil- och förvaltningsrättslig domsrätt inom Finlands jurisdiktion. Ovan i samband med artikel VI redogörs för den finska lagstiftningens förhållande till immunitet mot olika administrativa och processuella tvångsmedel och säkerhetsåtgärder. 

Immuniteten mot lagföring avseende UNOPS egendom och tillgångar grundar sig på artikel II § 7 i FN:s privilegiekonvention. På grund av EU-medlemskapet och eftersom Finland hör till euroområdet hör penningpolitiken i regel inte längre till Finlands behörighet. Artikelns befrielser angående finansieringsarrangemang avviker dock från bestämmelserna i beredskapslagen om övervakning och reglering under undantagsförhållanden. Till den del penningpolitiken, när det gäller sådant som föreskrivs i beredskapslagen, hör till Finlands jurisdiktion, hör bestämmelsen till området för lagstiftningen. 

Samtidigt är internationella bestämmelser och Europeiska unionens penningtvättsdirektiv (2015/849/EU) och nationella bestämmelser som utfärdats med stöd av den, såsom lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), bindande för Finland och i praktiken förpliktande för bland annat kredit- och finansinstitut och innehåller anmälningsskyldighet när det gäller juridiska personer. 

Artikel XI.Befrielse för kontoret från skatter, tullavgifter och import- och exportrestriktioner avseende varor för dess tjänstebruk 

Enligt artikeln ska UNOPS Finlandskontor, dess tillgångar, inkomster och övriga egendom vara befriade från alla direkta och indirekta skatter fastställda i finsk lagstiftning avseende upphandling för organisationens officiella bruk. Kontoret ska dessutom vara befriat från alla tullavgifter och skatter avseende import och export samt restriktioner avseende import och export av varor för dess tjänstebruk. 

Med stöd av artikel II § 7 i FN:s privilegiekonvention är FN befriat från alla direkta skatter. FN ska emellertid inte göra anspråk på befrielse från skatter som i själva verket inte är annat än avgifter för tjänster från det allmännas sida. Det gäller tjänster för vilka det tas ut en avgift enligt fast taxa utifrån antalet tjänster och som kan specificeras exakt. Artikeln motsvarar bestämmelsen i FN:s privilegiekonvention. 

Enligt FN:s privilegiekonvention är FN också befriat från tullavgifter och omfattas inte heller av import- och exportförbud eller import- och exportrestriktioner avseende varor som importeras eller exporteras för tjänstebruk. 

Skattefrihetsbestämmelserna avviker från gällande lagstiftning om direkta skatter, men motsvarar de privilegier och den immunitet som vanligtvis beviljas internationella organisationer. 

Artikelns bestämmelser om befrielse från indirekta skatter hör till EU:s exklusiva befogenhet till den del det finns unionslagstiftning om innehållet i dessa bestämmelser. 

Föreskrifter om befrielser och förfaranden avseende mervärdesskatt finns i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Medlemsstaterna i EU ska undanta från skatteplikt import av varor samt leverans av varor och tillhandahållande av tjänster som görs av internationella organisationer vilka är erkända som sådana av myndigheterna i värdmedlemsstaten, inom de gränser och på de villkor som fastställs genom de internationella konventionerna om upprättandet av dessa organisationer eller genom avtalen om deras säte. 

När det gäller tullavgifter har Finland normalt inte längre någon befogenhet, eftersom ärendet lyder under EU:s exklusiva befogenhet. Enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse ska bestämmelserna i förordningen inte hindra medlemsstaterna från att bland annat bevilja sådan tullfrihet som hör till de privilegier som sedvanligen beviljas internationella organisationer med stöd av internationella överenskommelser eller avtal om säte, däribland tullfrihet i samband med internationella konferenser. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om tullbestämmelserna i sådana avtal. I 44 § i tullagen föreskrivs om tullfrihet som grundar sig på vissa internationella överenskommelser. 

Enligt 81 § 1 mom. och 121 § 3 mom. i grundlagen ska grunderna för skattskyldigheten utfärdas genom lag. 

I 129 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) och 18 § 1 mom. 2 punkten i punktskattelagen anges förutsättningarna för beviljande av skattefrihet till internationella organisationer. I 94 § i mervärdesskattelagen föreskrivs om undantag från skattepliktigheten för import. 

När det gäller återbetalning av mervärdesskatt tillämpas förfarandet enligt 129 b § i mervärdesskattelagen. Till sådana internationella organisationer som är belägna i Finland och som har erkänts av Finland samt till deras personal återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som köpts i Finland, om detta har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen. Förutsättningen för återbäring är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris är minst 170 euro. Ansökan ska göras kvartalsvis till utrikesministeriet som fastställer om sökanden på basis av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans eller tjänstens användningsändamål har rätt till återbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar de övriga förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten. 

Förutsättningen för skattefriheten enligt 94 § 1 mom. 23 punkten i mervärdesskattelagen är att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro. Utrikesministeriet fastställer rätten till skattefrihet. 

Med stöd av 44 § i tullagen fastställer utrikesministeriet att förutsättningarna för tullfrihet uppfylls. 

Skattefria är enligt 18 § 1 mom. 2 punkten i punktskattelagen produkter som är avsedda att användas av i Finland verksamma internationella organisationer, inom de gränser och på de villkor som fastställts genom internationella konventioner om upprättande av dessa organisationer eller genom avtal med organisationernas ledning. 

Utrikesministeriet utfärdar på begäran av en internationell organisation ett intyg över skattefriheten. 

Vid import av punktskattepliktiga varor från länder utanför EU gäller för skattefrihetsförfarandet vad som föreskrivs om skattefrihet för motsvarande produkter. 

Artikel XII.Möten 

I artikeln beaktas privilegier, immunitet och lättnader för UNOPS-möten som hålls i Finland till den del det inte redan finns bestämmelser om det i FN:s privilegiekonvention eller i lagen och förordningen om privilegier och immunitet i fråga om internationella konferenser och särskilda delegationer (572/1973 och 728/1973). 

I punkt 1 är strävan att beakta anordnandet av olika typer av möten, däribland utbildningar. 

Enligt punkt 2 i artikeln ska UNOPS möteslokaler betraktas som FN:s område så som avses i artikel II § 3 i FN:s privilegiekonvention och det får krävas tillstånd och övervakning av FN för tillträde till dessa lokaler. 

Enligt punkt 3 ska alla som deltar i ett möte eller som utför uppgifter i samband med ett möte ges sådana lättnader och tjänster som behövs för att de självständigt ska kunna utföra sina uppgifter. 

I punkt 4 föreskrivs det att alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att alla som deltar i ett möte eller som utför uppgifter i samband med ett möte vid behov ska få visum och inresetillstånd, avgiftsfritt och så snabbt som möjligt. 

Eftersom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer, nedan kallad kodex om Schengengränserna, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar, nedan kallad Europeiska unionens viseringskodex, är bindande för Finland fattas viseringsbeslut i enlighet med dem. Enligt artikel 16.6 i Europeiska unionens viseringskodex är det tillåtet att i enskilda fall avstå från att ta ut viseringsavgiften om en sådan åtgärd syftar till att främja utrikespolitiska eller utvecklingspolitiska allmänintressen. 

Enligt 4 § i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2019 (1256/2018) tas avgift inte ut för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal. 

I punkt 5 fastställs det att parterna i samband med större möten vid behov ska vidta åtgärder eller ingå förvaltningsavtal fall för fall beträffande exempelvis organisationen, säkerhetsarrangemangen eller finansieringen av ett möte. Detta är allmän praxis också annars vid större internationella möten. 

Artikel XIII.Kontorets tjänstemän 

Bestämmelserna i punkt 1 a–h grundar sig på artikel V i FN:s privilegiekonvention om tjänstemän där tjänstemännens privilegier, immunitet och lättnader fastställs. 

Tjänstemännen har immunitet i fråga om lagföring för åtgärder vidtagna i tjänsten, för muntliga eller skriftliga uttalanden gjorda i deras egenskap av tjänstemän och för åtgärder vidtagna i denna egenskap. Denna immunitet ska bestå även efter det att anställningsförhållandet vid kontoret har upphört (a-punkten). 

Tjänstemännen har beviljats personlig immunitet mot anhållande och häktning samt beslag när det gäller åtgärder vidtagna i tjänsten utom i fall av flagrante delicto (b-punkten). 

Tjänstemännen är befriade från skatt på löner och andra arvoden som betalas av FN (c-punkten). Från tjänstemännens lön innehåller FN den andel som FN:s personalregler förutsätter och sparar den i FN:s skatteutjämningsfond. I Finland gäller skattefriheten inte tidigare FN-anställdas pensioner (närmare nedan i samband med artikel XX). 

Bestämmelser om skatt på löner och arvoden finns i inkomstskattelagen (1535/1992). Enligt 12 § inkomstskattelagen är den som i Finland tjänstgör vid FN samt medlemmar av hans familj eller enskilda tjänstepersonal, om de inte är finska medborgare, skyldiga att betala skatt endast för inkomst av fastigheter som är belägna här, för inkomst av näring som bedrivs här, för hyresinkomst av lägenheter som innehas på grund av aktier i ett finskt bostadsaktiebolag eller annat aktiebolag eller på grund av medlemskap i ett bostadsandelslag eller annat andelslag samt för löne- och pensionsinkomst som har erhållits här för någon annan befattning än en som avses i det momentet. Dessutom är en begränsat skattskyldig som inte är finsk medborgare inte skyldig att betala skatt i Finland för lön eller arvode som han har förvärvat genom arbete för en mellanstatlig konferens i Finland. 

Tjänstemännen är befriade från värnplikt och annan obligatorisk nationell tjänsteplikt i Finland (d-punkten). Bestämmelsen utgår från FN:s N privilegiekonvention (artikel V § 18 punkt c). Enligt FN:s personalbestämmelser (tillägg C till ST/SGB/2018/1) kan FN-tjänstemän dock få specialtjänstledighet, om de trots befrielsen vill avtjäna värnplikt. I 3 § i värnpliktslagen (1438/2007) föreskrivs det att angående fullgörandet av värnplikten dessutom gäller vad som bestäms om detta i internationella avtal som är förpliktande för Finland. 

Tjänstemän och deras familjemedlemmar är för egen del och för de familjemedlemmars del som hör till deras hushåll befriade från inreserestriktioner och registrering av utlänningar (e-punkten). Tjänstemän och deras familjemedlemmar garanteras fri rörlighet i Finland (f-punkten). Enligt 9 § 4 mom. i grundlagen regleras rätten för utlänningar att resa in i landet genom lag. Å andra sidan har var och en rätt att resa ut ur landet enligt 9 § 2 mom. i grundlagen och denna rätt kan endast begränsas genom lag. Sådana lagbestämmelser finns bland annat i tvångsmedelslagen. Bestämmelser om inresa och vistelse i Finland finns i utlänningslagen. Dessutom är Europeiska unionens viseringskodex bindande för Finland. 

Tjänstemännen ska i Finland ha samma lättnader avseende utländsk valuta, däribland valutakonton, som beviljas medlemmar av diplomatiska beskickningar ackrediterade i Finland (g-punkten) samt samma skydd och lättnader vid repatriering för egen del och för familjemedlemmarnas och vårdbehövande familjemedlemmars del som vid internationella krissituationer tillkommer diplomatiska representanter (h-punkten). 

Enligt punkt 1 i) ska tjänstemän som inte är finska medborgare eller bor i Finland ha rätt att tullfritt införa sina möbler och andra personliga tillhörigheter när de första gången tillträder sin befattning samt ha samma rätt att tull- och skattefritt införa ett motorfordon som tillerkänns tjänstemän av motsvarande rang vid utländska diplomatiska beskickningar i Finland. I denna underpunkt betonas att detta endast gäller personer som inte är finska medborgare eller som bor i Finland, även om detta också framgår av punkt 2 i artikeln. Enligt punkt 1 j) ska tjänstemännen ha rätt att tull- och skattefritt föra ut sina möbler och andra personliga tillhörigheter, däribland motorfordon, när deras tjänstgöring i Finland upphör. 

Enligt artikel V § 18 punkt g i FN:s privilegiekonvention får tjänstemännen därutöver tullfritt införa sina möbler och andra personliga tillhörigheter i landet när de första gången tillträder sin befattning i landet i fråga. 

Bestämmelser om bilskatt finns i bilskattelagen (1994/1482) som denna avtalsbestämmelse avviker från. Import och anskaffning av fordon kan beroende på import- eller anskaffningssituation vara föremål också för tull och mervärdesskatt. Bestämmelserna om skattefrihet för personalens fordon i Finlands överenskommelser om säte med internationella organisationer varierar något, men linjen är rätt enhetlig. UNOPS-avtalet motsvarar denna praxis. I allmänhet har personalens fordon varit befriade från bilskatt en gång i samband med flyttningen till Finland. Om den som hör till organisationens personal har en medföljande maka, gäller det skattefria förvärvet enligt etablerad tolkning analogt två bilar. Eftersom tjänstemännen till denna del jämställs med tjänstemän vid diplomatiska beskickningar fastställer utrikesministeriet rätten till skattefri import eller anskaffning. Bilförsäljning omfattas av bilskattelagens begränsningar. 

I punkt 1 k) har en bestämmelse inkluderats som är principiellt betydelsefull för FN: när en skatt är bosättningsbaserad betraktas de tidsperioder då kontorets tjänstemän vistas i Finland för att utföra sina uppgifter inte som boendetid i Finland. Motsvarande bestämmelse finns i artikel IV § 13 i FN:s privilegiekonvention om medlemsstaternas ombud när de fullgör sina uppgifter vid FN:s huvudorgan och biträdande organ och vid konferenser sammankallade av FN. Enligt FN:s uppfattning är detta den rätta tolkningen av artikel V § 18 punkt b i FN:s privilegiekonvention och den är nödvändig för att garantera att personalen som tjänstgör vid FN globalt ska ha lika villkor i sitt tjänsteförhållande oavsett nationell skattepraxis i värdländerna. När boendet i landet beror på FN-uppdrag ska detta alltså enligt FN:s uppfattning inte i sig orsaka några direkta skattepåföljder. På grund av bestämmelsen kan de personer som kommer till Finland för att tjänstgöra vid kontoret inte beskattas för sina globala intäkter. Samtidigt är FN-anställda skyldiga att betala skatt för andra än FN-inkomster i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där inkomsten förvärvas. Bestämmelsen orsakar inget undantag från 12 § i inkomstskattelagen som det redogjorts för ovan. Följaktligen är inkomster från Finland som inte är rent bosättningsbaserade skattepliktiga i Finland. 

Enligt punkt 2 får finska medborgare och de som bor stadigvarande i Finland, samt FN-volontärer och praktikanter, endast de privilegier och den immunitet som tillkommer dem enligt artikel V § 18 i FN:s privilegiekonvention. Innehållsmässigt motsvarar dessa privilegier och denna immunitet i det stora hela artikel XIII.1 a–h och j i UNOPS-avtalet. 

Artikel XIV.Kontorschefen och högre tjänstemän 

I punkt 1 fastställs det att kontorschefen är UNOPS huvudsakliga kommunikationskanal i förhållande till Finland som värdland. 

Enligt punkt 2 ska kontorschefen för UNOPS Finlandskontor och andra tjänstemän i högre ställning inklusive make och minderåriga barn, ha samma privilegier och immunitet som diplomatiska representanter i enlighet med folkrätten. I UNOPS-personalens klassificering innebär detta en tjänsterang i klass P/L-5 eller IICA3 eller högre, alltså i praktiken minst mellanchefsnivå eller motsvarande sakkunnignivå. En person med denna rang som är finsk medborgare eller som bor i Finland får inte någon status jämförbar med diplomatiska representanters. 

I andra överenskommelser om säte mellan Finland och internationella organisationer har status jämförbar med diplomatiska representanters beviljats endast organisationens chef eller chefer. Denna tidigare finska praxis motsvarade emellertid inte nuvarande praxis i andra europeiska värdländer för FN, till exempel i Danmark, Österrike och Nederländerna. Det förväntas inte finnas många högre tjänstemän i UNOPS Finlandskontor. Ser man till UNOPS personal globalt (4 618) är andelen motsvarande högre tjänstemän cirka 3,5 % (146 personer). Kontorspersonalen beräknas uppgå till cirka 10 personer och högst till cirka 20. När man från detta antal subtraherar andelen finska medborgare eller anställda som bor i Finland kommer antalet personer vid UNOPS Finlandskontor som beviljas samma privilegier och immunitet som diplomatiska representanter att vara relativt litet. 

Enligt etablerad tolkning av bilskattelagen får en person skattefritt införskaffa eller importera ett fordon, eller två fordon, om en make med utländskt medborgarskap flyttar med och på dem också i övrigt tillämpas de bestämmelser i skattelagstiftningen som gäller diplomatiska representanter av motsvarande rang. Kontorets chef och högre tjänstemän får enligt 44 § 1 mom. 1 punkten i tullagen personlig rätt till skattefri införsel och anskaffning som också gäller familjemedlemmar. De får dessutom göra skattefria anskaffningar i enlighet med 18 § 1 mom. 1 punkten i punktskattelagen. Dessa anskaffningar gäller i allmänhet alkohol- och tobaksprodukter samt bränsle. Dessutom har de med stöd av 129 b § i mervärdesskattelagen rätt till återbetalning av mervärdesskatten i förvärv av varor och tjänster. Utrikesministeriet fastställer rätten till skattefrihet. 

Artikel XV.Avstående från immunitet 

Det fastställs i artikeln att privilegier och immunitet beviljas i FN:s intresse och inte för att personligen tillgodose dem som beviljas privilegier och immunitet och att FN:s generalsekreterare har rätt och skyldighet att avstå från privilegier och immunitet för dessa personer i fall man kan avstå från dem utan att skada FN:s intressen. Artikeln motsvarar artikel V § 20 i FN:s privilegiekonvention. 

Artikel XVI.Inresa till, utresa från samt mobilitet och vistelse i värdlandet 

Genom artikeln eftersträvas att kontorets tjänstemän och deras familjemedlemmar så effektivt som möjligt ska utfärdas visum samt inrese- och uppehållstillstånd. Ingen avgift tas ut för ansökningar om visum. 

Europeiska unionens viseringskodex är bindande för Finland och den reglerar också viseringsbesluten. Enligt artikel 16.6 i Europeiska unionens viseringskodex är det tillåtet att i enskilda fall avstå från att ta ut viseringsavgiften om en sådan åtgärd syftar till att främja utrikespolitiska eller utvecklingspolitiska allmänintressen. Även kodexen om Schengengränserna är bindande för Finland. I kodexen regleras gränspassage för personer. 

Enligt 69 § 3 mom. i utlänningslagen beviljar utrikesministeriet tillfälligt uppehållstillstånd för dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland och för sådana personers familjemedlemmar samt för dem som är i privat tjänst hos personalen och som är medborgare i samma stat som huvudmannen. 

Definitionen av familjemedlem finns i artikel I i UNOPS-avtalet. 

Enligt 4 § i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2019 (1256/2018) tas avgift inte ut för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal. Dessutom föreskrivs det i 2 § i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) att prestationer som utrikesministeriet utför avgiftsfritt är beviljande av identitetskort till medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland eller till deras familjemedlemmar. 

Artikel XVII.Förenta nationernas laissez-passer, andra intyg och visum 

Enligt punkterna 1 och 2 i artikeln erkänner Finland FN:s laissez-passer som giltigt resedokument och andra intyg utfärdade till sakkunniga om att de reser för FN:s räkning. Detta motsvarar artikel VII § 25–27 i FN:s privilegiekonvention. 

Enligt punkt 3 ska alla nödvändiga åtgärder vidtas för att vid behov utfärda visum och inresetillstånd till de personer som avses i avtalet och till personer som kallas till kontoret i samband med dess officiella arbete och aktiviteter, avgiftsfritt och så snabbt som möjligt. 

Finland är på det sätt som redogörs ovan i samband med artikel XVI bunden av Europeiska unionens viseringskodex och av kodexen om Schengengränserna, också avseende det nationella genomförandet när det gäller avgiftsfriheten för visum. I punkt 4 i bilaga VII till kodexen om Schengengränserna regleras om specialstatus för FN:s laissez-passer vid gränskontroller. 

Artikel XVIII.Personkort 

Finland som värdland åtar sig att bevilja personkort till tjänstemännen vid UNOPS Finlandskontor och deras familjemedlemmar. 

Utrikesministeriet utfärdar till de anställda vid kontoret och till deras familjemedlemmar som inte är finska medborgare ett personkort av vilket personens tjänsteställning eller ställning som familjemedlem framgår. Dessa personkort betraktas inte som officiella identitetshandlingar i Finland. 

Enligt 8 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (156/2013) får på berörda personers egen begäran i lagen angivna uppgifter registreras om utländska medborgare som är anställda hos en internationell organisation, om utländska medborgare i deras privata tjänst och om deras familjemedlemmar. 

På behandling av personuppgifter hos myndigheterna tillämpas EU:s dataskyddsförordning (2016/679/EU) och dataskyddslagen (1050/2018). 

Utrikesministeriet administrerar och upprätthåller ett särskilt personregister med uppgifter om internationella organisationer i Finland samt om deras personal och personalens familjemedlemmar. Med hjälp av denna information sköter utrikesministeriet lagstadgade uppgifter som hänför sig till dessa organisationer och personer, såsom beviljande av uppehållstillstånd och fastställande av olika skattefria förvärv. 

Artikel XIX.Flagga, emblem och kännetecken 

Enligt artikeln ska UNOPS-kontoret ha rätt att hålla FN:s flagga, logotyp, emblem och kännetecken framme i sina lokaler och på fordon avsedda för tjänstebruk. 

Det finns ingen lagstiftning i Finland om användningen av FN-emblemet. FN har interna bestämmelser om användningen av flaggan (ST/SGB/132 från 1967) och användningen av FN-emblemet är noggrant begränsad (FN-resolution 92/1 från 1946 och FN-bestämmelsen ST/AI/189/Add.21). 

Artikel XX.Social trygghet 

I punkt 1 föreskrivs om rättskapaciteten för FN:s gemensamma pensionsfond och UNOPS motsvarande försäkringskassa. UNOPS-personalen är enligt punkt 3 befriad från Finlands pensionsskyddssystem och följaktligen nyttjar personalen antingen dessa FN-system eller privata pensionslösningar. 

I artikel 2 fastställs det att Finland inte är förpliktad att befria pensioner och livränta som betalas ut till UNOPS tidigare tjänstemän och deras familjemedlemmar från inkomstskatt. Även om tjänstemännens FN-inkomster är fria från nationell inkomstbeskattning i enligt med artikel V § 18 i FN:s privilegiekonvention, gäller detsamma inte pensionsinkomster. I Finland bestäms skatten på pension enligt inkomstskattelagen i Finland. 

I punkt 3 bestäms det att kontorets tjänstemän, oavsett nationalitet, är befriade från tillämpning av sådan lagstiftning i Finland som gäller obligatorisk tillhörighet till system för social trygghet och tillhörande obligatoriska avgifter. FN-tjänstemän som avses i artikel V i FN:s privilegiekonvention omfattas av FN:s sjukförsäkringssystem. UNOPS-avtalet förpliktar annan personal förordnad till kontoret, såsom IACA-anställda tjänstemän och praktikanter, att teckna en lämplig i Finland tillämplig sjukförsäkring för den tid personalen står i anställningsförhållande till kontoret, samt att för UNOPS uppvisa intyg på försäkringen. Med denna bestämmelse vill man säkerställa att den UNOPS-personal som bor i Finland på grund av sina arbetsuppgifter har en tillräckligt omfattande sjukförsäkring. 

Rättigheter och skyldigheter enligt det finska lagstadgade systemet för social trygghet är antingen bosättnings- eller arbetsbaserade. Bestämmelser om arbets- och bosättningsvillkor vid tillämpning av bosättningsbaserad förmånslagstiftning på personer som kommer till Finland från utlandet eller som flyttar från Finland till utlandet finns i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019). Enligt 2 § 2 mom. ska lagen inte tillämpas på utländska medborgare som i Finland tjänstgör vid FN. I enlighet med artikel XX.3 tillämpas finsk lagstiftning om social trygghet inte på finska medborgare som är tjänstemän vid UNOPS. Följaktligen är inte heller finska medborgare under sin tjänstgöring vid UNOPS berättigade till bosättningsbaserade sociala förmåner. 

Lokalt anställda eller timavlönade medlemmar av personalen är inte sådana tjänstemän som avses i avtalet och de är således inte befriade från Finlands obligatoriska system för social trygghet. På dem tillämpas alltså den nationella lagen om social trygghet. 

Enligt artikel 3 omfattas UNOPS-kontorets tjänstemän inte heller av Finlands lagstadgade arbetspensionssystem. Följaktligen grundar sig dessa tjänstemäns pensionsskydd på FN:s system eller på privata pensionsförsäkringar. Lokalt anställd och timavlönad personal hör i regel till Finlands lagstadgade arbetspensionssystem under förutsättning att villkoren för försäkring enligt de finska arbetspensionslagarna i övrigt uppfylls. UNOPS är inte befriat från de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i de fall där de anställda ska försäkras i enlighet med finsk lagstiftning och UNOPS ska alltså ordna arbetspensionsförsäkring för den lokalt anställda och timavlönade personalen som omfattas av de finska arbetspensionslagarna. 

Principerna enligt artikel 3 gäller familjemedlemmar till kontorets tjänstemän, såvida de inte är i förvärvsarbete eller verkar som företagare eller i övrigt omfattas av Finlands system för social trygghet. 

En person som på det sätt som avses i lagen om hemkommun (201/1994) betraktas som boende i Finland har rätt till social- och hälsovårdstjänster som kommunen anordnar. UNOPS tjänstemän anses höra till de personer som avses i 4 § 3 mom. i lagen om hemkommun och som vistas tillfälligt och inte har hemkommun i Finland, förutsatt att de inte är finska medborgare eller från tidigare har hemkommun i Finland före anställningen vid UNOPS. En person som har haft hemkommun i Finland innan anställningsförhållandet inleddes har under anställningsförhållandet fortsatt rätt till hemkommunens social- och hälsovårdstjänster. 

Artikel XXI.Familjemedlemmars tillträde till arbetsmarknaden och utfärdande av visum och uppehållstillstånd till hushållsarbetstagare 

Enligt punkt 1 ska Finland bevilja tillstånd som gör det möjligt för familjemedlemmar till UNOPS-tjänstemän att förvärvsarbeta, oavsett deras nationalitet. Tillståndsförfarandet följer finsk lag. 

Det tillfälliga uppehållstillstånd som utrikesministeriet beviljar i enlighet med 69 § 3 mom. i utlänningslagen inkluderar i allmänhet inte rätt till förvärvsarbete för familjemedlemmar annat än i vissa kortvariga uppdrag. Denna rätt bestäms i enlighet med andra bestämmelser i utlänningslagen. Skrivningen om rätten till förvärvsarbete oavsett nationalitet betonar principen om icke-diskriminering. Samtidigt är dock olika bestämmelser i utlänningslagen tillämpliga. I princip behöver familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare på de grunder som anges i utlänningslagen ett uppehållstillstånd för arbetstagare i enlighet med 5 kap. i utlänningslagen. En familjemedlem som är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver inget uppehållstillstånd. Bestämmelser om EU-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. En familjemedlem som är medborgare i Europeiska unionen eller jämförbar med en sådan ska enligt 10 kap. i utlänningslagen registrera sin vistelse i Finland hos migrationsverket. Utrikesministeriet ska underrättas om registreringen. Ministeriet återkallar sedan uppehållstillståndet i enlighet med 69 § 4 mom. och beviljar ett nytt personkort. Familjemedlemmar till chefen för eller till en högre tjänsteman vid UNOPS Finlandskontor som har beviljats samma privilegier och immunitet som diplomatiska representanter i enlighet med artikel XIV i avtalet har inte immunitet mot civilrättslig och administrativ domsrätt när det gäller deras arbete. 

Enligt punkt 3 beviljar Finland vid behov visum, uppehållstillstånd och andra handlingar till tjänstemännens hushållsarbetstagare så snabbt som möjligt. På beviljandet av dessa handlingar tillämpas Europeiska unionens viseringskodex och utlänningslagen på det sätt som redogörs ovan i samband med artikel XVI. 

Enligt punkt 3 åtar sig Finland att vid behov bistå kontorets tjänstemän så mycket som möjligt med att ordna lokaler för boende. Biståndet innebär i första hand allmän rådgivning vid behov. Hyrning eller köp av lägenhet sker på marknadsmässiga villkor i enlighet med lagen om hyra av bostadslägenhet (1995/481) och jordabalken (1995/540). 

Artikel XXII.Samarbete med värdlandet 

I artikeln föreskrivs det om skyldighet att följa Finland lagar och bestämmelser, inte ingripa i Finlands interna angelägenheter och samarbeta med Finland i syfte att underlätta god rättsvård, iakttagande av polisens påbud och för att förhindra missbruk av privilegier och immunitet. 

Enligt artikel V § 21 i FN:s privilegiekonvention ska FN städse samarbeta med vederbörande myndigheter i medlemsstaterna i syfte att underlätta rättsutövningen, trygga efterlevnaden av polisföreskrifter och hindra missbruk i samband med åtnjutandet av de privilegier, immuniteter och förmåner som anges i artikeln. Bestämmelsen eftersträvar ett korrekt bruk av privilegier och immunitet. 

Förbudet att ingripa i värdlandets interna angelägenheter ingår i FN:s allmänna praxis och motsvarar artikel 41 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/1970). 

Artikel XXIII.Tilläggsavtal 

I artikeln föreskrivs det om möjligheten att ingå andra arrangemang av administrativ och finansiell karaktär som gäller kontoret samt andra tilläggsavtal. Sådana kan behövas till exempel för arrangemang i samband med större konferenser så som redogörs i samband med artikel XII eller för att ordna något annat samarbete. 

I princip avses i artikeln förvaltningsavtal inom den berörda myndighetens behörighet, inte ärenden som lyder under riksdagens behörighet eller andra än rättsligt bindande arrangemang av typen samförståndsavtal. I artikeln avses alltså avtal som inte är sådana fördrag som avses i 8 kap. i grundlagen. 

Artikel XXIV.Tvistlösning 

Enligt punkt 1 ska UNOPS handlägga lösningen av sådana tvister som uppkommer till följd av sådana privaträttsliga avtal och tvister där kontoret är part, eller av tvister som berör personer som avses i UNOPS-avtalet och som har immunitet, om inte immuniteten har avståtts. 

Denna punkt motsvarar artikel VIII § 29 i FN:s privilegiekonvention, enligt vilken FN ska utfärda bestämmelser rörande lämpliga metoder för biläggande av sådana tvister rörande kontrakt eller andra tvister av privaträttslig natur, vari Förenta nationerna är part samt sådana tvister rörande tjänstemän i FN, som i kraft av sin officiella ställning åtnjuter immunitet, därest generalsekreteraren icke avstått från immuniteten. 

I punkt 2 beskrivs hur tvister mellan UNOPS och Finland ska lösas när det gäller detta avtal. När en tvist inte kan lösas genom förhandlingar eller på annat överenskommet sätt kan Finland eller UNOPS lämna en begäran om avgörande till en skiljedomstol med tre medlemmar enligt det förfarande som beskrivs i punkten. Vardera parten ska utse en medlem och dessa två den tredje medlemmen, som ska vara ordförande för skiljedomstolen. Om en part inte inom 60 dagar från begäran om skiljeförfarande har utsett någon medlem eller om den tredje medlemmen inte har utsetts inom 30 dagar från det de två andra medlemmarna utsågs, får endera parten be Internationella domstolen utse medlemmen. Skiljedomstolen beslutar om sina egna förfaranden och alla beslut kräver enighet mellan minst två medlemmar. Parterna ska stå för skiljedomstolens avgifter och utgifter enligt vad skiljedomstolen bedömer. Skiljedomstolens avgörande ska innehålla ett utlåtande med motiveringar för avgörandet och det ska vara slutligt och bindande för parterna. 

Artikel XXV.Slutbestämmelser 

Enligt punkt 1 har UNOPS rätt att begära att motsvarande behandling tillämpas på UNOPS, om Finland ingår ett avtal genom vilket en förmånligare behandling beviljas än den som beviljas UNOPS genom UNOPS-avtalet. 

Om Finland i framtiden beviljar UNOPS en sådan förmånligare behandling som kräver en ändring av detta avtal, ska ändringen göras skriftligt i enlighet med punkt 2 i artikeln. I Finland ska en sådan ändring godkännas i enlighet med 8 kap. i grundlagen. 

I punkt 2 förutsätts att varje relevant fråga som det inte finns bestämmelser om i avtalet ska lösas mellan parterna i enlighet med tillämpliga FN-organs resolutioner och beslut. 

I punkt 3 föreskrivs om uppsägning av avtalet genom skriftlig underrättelse om saken till den andra parten. Avtalet upphör att gälla sex månader efter dagen för mottagande av en sådan anmälan. Utan att det påverkar en sådan uppsägningsanmälan ska avtalet fortsätta att gälla tills UNOPS aktiviteter i Finland har slutförts och kontorets egendom har avvecklats korrekt. Vidare beaktas det att avtalet är i kraft tills alla anhängiga ärenden har slutförts som gäller avtalets genomförande eller lösning av tvister mellan parterna som gäller detta avtal. 

I punkt 4 föreskrivs om undertecknande och ikraftträdande av avtalet. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då finska regeringen och UNOPS har underrättat varandra om att de förfaranden som krävs av respektive part för att avtalet ska bli bindande för dem har slutförts. 

Avtalet har upprättats på engelska som är det giltiga språket. 

Ikraftträdande

Avtalet träder i kraft den 30:e dagen efter den dag då finska regeringen och UNOPS har underrättat varandra om att deras interna förfaranden för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. Lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

Bifall av Ålands lagting

Avtalet innehåller inga bestämmelser som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. Ålands landstings bifall enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen behövs alltså inte för att den ikraftträdandelag som ingår i propositionen ska träda i kraft i landskapet Åland. 

Behovet av riksdagens samtycke

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens befogenhet alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En bestämmelse ska anses höra till området för lagstiftningen, om 1) den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, 3) den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen ska föreskrivas i lag, 4) det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller, eller om 5) det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Frågan påverkas inte av om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 rd och 45/2000 rd). 

Artikel I i avtalet innehåller definitioner av de centrala begreppen i avtalet. Sådana bestämmelser som indirekt påverkar tolkningen och tillämpningen av andra materiella bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, hör också själva till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd och GrUU 24/2001 rd). Som sådana bestämmelser måste åtminstone definitionen av familjemedlem och av kontorets tjänstemän betraktas. 

I artikel III i avtalet föreskrivs om juridisk personlighet. I Finland bestäms genom lag om juridisk personlighet med tillhörande rättsförmåga och juridiska handlingsförmåga (GrUU 38/2000 rd). 

Artiklarna VI, IX–XI, XIII, XIV, XX och XXI i avtalet innehåller ett flertal bestämmelser om privilegier och immunitet och dessa bestämmelsers förhållande till lagstiftningen i Finland redogörs närmare ovan i avsnitt 6. Bestämmelser om privilegier och immunitet för en internationell organisation och dess personal och andra personer som har samband med den hör till området för lagstiftningen och kräver godkännande av riksdagen (GrUU 38/2000 rd). 

I artikel XVIII i avtalet föreskrivs om personalens och deras familjemedlemmars rätt att få ett personkort. Även om det inte är fråga om ett officiellt identitetskort, är det ett intyg som visar myndigheter en persons status och bestämmelsen hör till området för lagstiftningen. Artikeln hör till området för lagstiftningen också därför att det finns bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i personuppgiftslagen. 

Artikel XXIV gäller bindande och obligatorisk tvistlösning. Om ett avtal som även i övrigt innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen innehåller bestämmelser om ett för parterna obligatoriskt och bindande förfarande för avgörande av tvister som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet, kan avgörandet av tvisten inverka på hur en bestämmelse som gäller ärenden som regleras på lagnivå i Finland ska tillämpas (GrUU 31/2001 rd). Ett sådant avgörande kan också inbegripa nya ekonomiska eller andra förpliktelser för den förlorande parten. 

Riksdagens samtycke krävs för avtalet också därför att Finland i artikel VIII åtar sig att finansiera inrättandet av UNOPS kontor till en början för en period på fem år. 

Eftersom avtalet inte innehåller bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen, kan avtalet enligt regeringens uppfattning godkännas med enkel majoritet och förslaget till lag om sättande i kraft av avtalet godkännas i vanlig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås det att 

riksdagen godkänner det den 12 augusti 2019 ingångna avtalet mellan Finlands regering och Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster. 
Kläm 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 12 augusti 2019 ingångna avtalet mellan republiken Finlands regering och Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster ska gälla som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 17 oktober 2019 
StatsministerAnttiRinne
Utvecklings- och utrikeshandelsministerVilleSkinnari

Fördragstext 

AVTAL MELLAN FINLANDS REGERING OCH FÖRENTA NATIONERNA OM ETT FINLANDSKONTOR FÖR FÖRENTA NATIONERNAS KONTOR FÖR PROJEKTTJÄNSTER 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF FINLAND AND THE UNITED NATIONS CONCERNING THE OFFICE IN FINLAND OF THE UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES 

Med beaktande av att Förenta Nationernas kontor för projekttjänster (”UNOPS”) har inrättats genom beslut 48/501 av Förenta Nationernas generalförsamling den 19 september 1994 som ett organ underställt FN för att tillhandahålla bland annat administrativa tjänster och andra stödtjänster till förmån för FN:s medlemsstater på ett opartiskt och effektivt sätt och på grundval av kostnadsersättning, inkluderande också den privata sektorn i främjandet av målen för en hållbar utveckling, 

WHEREAS the United Nations Office for Project Services (“UNOPS”) was established by United Nations General Assembly decision 48/501 of 19 September 1994 as a subsidiary organ to provide, inter alia, management and other support services for the benefit of the member countries of the United Nations, impartially, efficiently and on a cost reimbursement basis, while also engaging private sector participation in furtherance of the Sustainable Development Goals; 

med beaktande av att UNOPS är en oskiljaktig del av Förenta nationerna, 

WHEREAS UNOPS is an integral part of the United Nations; 

med beaktande av att Finlands regering (”värdlandet”) önskar stödja UNOPS i fullföljandet av dess uppdrag, särskilt UNOPS-programmet för investeringar i samhällsutveckling som fokuserar på omfattande infrastrukturprojekt och på innovationer och tekniska lösningar som främjar målen för hållbar utveckling, 

WHEREAS the Government of Finland (“Host Country”) wishes to support UNOPS in carrying out its mission, in particular UNOPS Social Impact Investing Initiative focusing on large-scale infrastructure projects as well as innovation and technology solutions to further the Sustainable Development Goals; 

har UNOPS och värdlandet i vänligt sinnad samarbetsanda ingått detta avtal: 

NOW, THEREFORE, UNOPS and the Host Country have entered into this Agreement in a spirit of friendly co-operation: 

Artikel I 

Definitioner 

Article I 

Definitions 

I detta avtal avses med 

For the purposes of this Agreement, 

a) ”konvention” Konventionen rörande Förenta nationernas privilegier och immunitet, godkänd av generalförsamlingen den 13 februari 1946, 

(a) “General Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly on 13 February 1946; 

b) ”arkiv” all korrespondens, alla handlingar, manuskript, datorarkiv, stillbilder och filmer, film- och ljudinspelningar samt andra upptagningar som hör till kontoret eller som kontoret har för att utföra sitt uppdrag, 

(b) “Archives” means all correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, film and sound recordings, and any other records belonging to or held by the Office in furtherance of its functions; 

c) ”generaldirektör” UNOPS generaldirektör som svarar inför och rapporterar till Förenta nationerna om alla UNOPS uppgifter, verksamheter och tjänster, 

(c) “Executive Director” means the Executive Director of UNOPS, who is responsible and accountable to the Secretary-General of the United Nations for all UNOPS functions, activities, and services; 

d) ”kontorschef” den tjänsteman som ansvarar för kontoret i värdlandet, 

(d) “Head of the Office” means the Official who is in charge of the Office in the Host Country; 

e) ”värdland” Finland, 

(e) “Host Country” means Finland; 

f) ”kontor” UNOPS Finlandskontor, 

(f) “Office” means the UNOPS Office in the Host Country; 

g) ”kontorets tjänstemän” alla till kontoret förordnade medlemmar av UNOPS personal som avses i FN:s generalförsamlings resolution 76.1 av den 7 december 1946, oavsett avtalsenlig status eller nationalitet, frånsett lokalt anställda och timavlönade, 

(g) “Officials of the Office” means all of the UNOPS personnel members assigned to the Office, irrespective of their contractual status and nationality, with the exception of those who are locally recruited and paid hourly rates, as provided for in United Nations General Assembly resolution 76(1) of 7 December 1946; 

h) ”part” UNOPS eller värdlandet separat, 

(h) “Party” means UNOPS or the Host Country, individually;  

i) ”parterna” UNOPS och värdlandet tillsammans, 

(i) “Parties” means UNOPS and the Host Country, collectively;  

j) ”kontorslokaler” den byggnad eller del av byggnad som kontoret har till sitt förfogande eller använder permanent eller tillfälligt i enlighet med detta avtal eller eventuella tilläggsavtal mellan kontoret och värdlandet, 

(j) “Premises of the Office” means the building or part of building occupied or used permanently or temporarily by the Office in accordance with this Agreement or any supplemental agreements entered into between the Office and the Host Country; 

k) ”kontorets egendom” all egendom, däribland penningmedel, intäkter och andra tillgångar som tillhör kontoret eller som det har till sitt förfogande eller förvaltar för att utföra sitt uppdrag, 

(k) “Property of the Office” means all property, including funds, income and other assets, belonging to or held or administered by the Office in furtherance of its functions;  

l) ”generalsekreterare” Förenta nationernas generalsekreterare, 

(l) “Secretary-General” means the Secretary-General of the United Nations; 

m) ”telekommunikation” sändning, förmedling eller mottagande av alla slag av skriftlig eller muntlig information, bilder, ljud eller annat slag av information via kabel, radio, satellit eller optisk fiber eller på något annat elektroniskt eller elektromagnetiskt sätt, 

(m) “Telecommunications” means any emission, transmission or reception of written or verbal information, images, sound or information of any nature by wire, radio, satellite, optical fibre or any other electronic or electromagnetic means;  

n) ”familjemedlem” följande personer som bor i hushållet till en av kontorets tjänstemän: 

(n) “Family Member” means the following persons residing in the household of an Official of the Office: 

- tjänstemannens make, 

- the spouse of the Official;  

- person av samma kön som lever i ett registrerat parförhållande med en tjänsteman, 

- a person of the same sex who is in a registered partnership with the Official; 

- en person som stadigvarande lever samman med en tjänsteman i ett äktenskapsliknande förhållande, oavsett kön, 

- a person, regardless of sex, living continuously with the Official in a marriage-like relationship; 

- tjänstemannens ogifta barn under 18 år vars vårdnadshavare tjänstemannen eller tjänstemannens make är, 

- the Official’s unmarried child under 18 years of age over whom the Official or his or her spouse has guardianship;  

- tjänstemannens barn i åldern 18–21 som studerar på heltid vid universitet eller motsvarande läroinrättning, 

- the Official’s child between 18 and 21 years of age who attends university or its equivalent full-time; 

- tjänstemannens barn i vilken ålder som helst med en funktionsnedsättning som är permanent eller sannolikt långvarig, 

- the Official’s child of any age with a disability that is permanent or is expected to be long-term; 

- tjänstemannens förälder som är beroende av tjänstemannens vårdnad. 

- the Official’s parent who is dependent on his or her care. 

Artikel II 

Inrättandet av kontoret 

Article II 

Establishment of the Office 

Kontorets säte ska upprättas i Finland för att UNOPS ska kunna fullfölja sin verksamhet och sina tjänster. 

The seat of the Office shall be established in Finland, to permit UNOPS to carry out its activities and services. 

Artikel III 

Juridisk personlighet 

Article III 

Juridical Personality 

1. Kontoret ska vara en juridisk person i Finland. Kontoret har behörighet att 

1. The Office shall possess juridical personality in Finland. It shall have the capacity: 

a) ingå avtal, 

(a) to contract; 

b) förvärva och överlåta fast och lös egendom, 

(b) to acquire and dispose of immovable and movable property; 

c) inleda ett rättsligt förfarande, 

(c) to institute legal proceedings. 

2. Med avseende på detta avtal representeras kontoret av kontorschefen. 

2. For the purposes of this Agreement, the Office shall be represented by the Head of the Office. 

Artikel IV 

Avtalets syfte och tillämpningsområde 

Article IV 

Purpose and Scope of the Agreement 

1. Detta avtal fastställer kontorets status i värdlandet och särskilt lokalernas och tjänstemännens status. 

1. This Agreement regulates the status of the Office in the Host Country, in particular the status of its Premises and Officials.  

2. Detaljerna angående det bistånd kontoret kan tillhandahålla värdlandet ska fastställas i separata projektspecifika avtal mellan kontoret och värdlandet. 

2. The modalities of assistance that may be rendered by the Office to the Host Country shall be determined in separate project specific agreements between the Office and the Host Country. 

Artikel V 

Tillämpning av konventionen 

Article V 

Application of the General Convention 

Värdlandet ska tillämpa konventionen på kontoret. 

The Host Country shall apply the General Convention to the Office.  

Artikel VI 

Okränkbarhet för kontoret 

Article VI 

Inviolability of the Office 

1. Kontoret och dess egendom, arkiv och telekommunikation är, var och i vems besittning de än befinner sig, okränkbara och ska ha immunitet mot varje form av rättsliga förfaranden, såvida man inte i något särskilt fall uttryckligen har avstått från denna immunitet. Avstående från immunitet får emellertid inte utsträckas till verkställighetsåtgärder av något slag. 

1. The Office and its Property, Archives and Telecommunications, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable and enjoy immunity from every form of legal process, except when in a particular case such immunity has been expressly waived in accordance with the General Convention. However, no waiver of immunity from legal process shall extend to any measure of execution.  

2. Ingen tjänsteman eller person som utövar offentlig makt i värdlandet får beträda kontorets lokaler för att utföra uppgifter där utan kontorschefens samtycke eller på andra än av chefen godkända villkor. I händelse av eldsvåda eller någon annan nödsituation som kräver snabba skyddsåtgärder antas kontorschefen ha gett tillstånd att vid behov beträda lokalerna, om chefen inte kan nås i tid. 

2. No officer or official of the Host Country or person exercising any public authority within the Host Country shall enter the Premises of the Office to perform any duties therein, except with the consent of, and under the conditions approved by the Head of the Office. In case of a fire or other emergency requiring prompt protection action, the consent of the Head of the Office to any necessary entry into the Premises shall be presumed if he or she cannot be reached in time.  

3. Kontorets lokaler får användas för möten, seminarier, utställningar och andra motsvarande aktiviteter som kontoret eller någon annan FN-enhet organiserar. 

3. The Premises of the Office can be used for meetings, seminars, exhibitions and other related purposes which are organized by the Office or other United Nations entities.  

4. Kontorslokalerna får inte användas i strid med avtalets syfte och ändamål enligt artikel IV. 

4. The Premises of the Office shall not be used in any manner incompatible with the purpose and scope of the Agreement, as set forth in Article IV above.  

5. Utan att det påverkar bestämmelserna i konventionen eller i detta avtal ska UNOPS förhindra att kontorets lokaler används som fristad för personer som undviker att enligt någon lag i värdlandet bli anhållna, som regeringen kräver att ska lämnas ut till ett annat land eller som vill undgå delgivning av stämning. 

5. Without prejudice to the provisions of the General Convention or this Agreement, UNOPS shall prevent the Premises of the Office from being used as a refuge by persons who are avoiding arrest under any law of the Host Country, are required by the Government for extradition to another country, or are endeavouring to avoid service of legal process. 

Artikel VII 

Säkerhet och skydd 

Article VII 

Security and Protection 

1. Kontoret ska ansvara för upprätthållande av ordning och säkerhet i sina lokaler. 

1. The Office shall be responsible for security and maintenance of order within the Premises of the Office. 

2. Värdlandet ska tillhandahålla kontoret och dess personal sådan säkerhet som krävs för att kontoret effektivt ska kunna utföra sin verksamhet. För detta ändamål ska värdlandet vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten i och skyddet av kontorets lokaler och iaktta tillbörlig aktsamhet för att säkerställa att lugnet i lokalerna inte störs av att utomstående personer eller persongrupper obehörigen beträder lokalerna eller av störningar i lokalernas omedelbara närhet. På begäran av kontorschefen ska värdlandets behöriga myndigheter vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla lag och ordning i kontorets lokaler och i deras omedelbara närhet. 

2. The Host Country shall provide to the Office and its personnel such security as is required for the effective performance of its activities. To this end, the Host Country shall take all appropriate measures to ensure the security and protection of the Premises of the Office and exercise due diligence to ensure that the tranquillity of the Premises is not disturbed by the unauthorized entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in their immediate vicinity. If so requested by the Head of the Office, the competent authorities of the Host Country shall take such measures as may be necessary for the preservation of law and order in the Premises of the Office or in their immediate vicinity. 

Artikel VIII 

Offentliga tjänster och värdlandets bidrag 

Article VIII 

Public Services and Contribution by the Host Country 

1. Värdlandet ska på begäran av kontorschefen och på lika förmånliga villkor som landet beviljar ackrediterade utländska beskickningar underlätta tillträde till offentliga tjänster som kontoret behöver, såsom, men inte enbart, allmännyttiga tjänster samt energi- och telekommunikationstjänster (alltså telefon-, post- och internettjänster) och ska till kontoret överlåta preliminärt inredda lokaler lämpliga som UNOPS lokala huvudkontor i Finland. 

1. The Host Country shall facilitate, upon request of the Head of the Office and under terms and conditions not less favourable than those accorded by the Host Country to any accredited foreign mission, access to the public services needed by the Office such as, but not limited to, utility, power and communications services (i.e. telephone, postal and internet services) and shall make available initially furnished office space adequate to serve as local headquarters for UNOPS in the country.  

2. De offentliga tjänster som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga på jämlika villkor. 

2. Public services referred to in paragraph 1 above shall be made available on equitable terms. 

3. Värdlandet ska bekosta upprättandet av kontoret i värdlandet till en början för en period på fem år. 

3. The Host Country shall make a contribution towards the establishment of the UNOPS Office in the Host Country for an initial period of five years.  

4. Om det uppstår ett oöverstigligt hinder som gör att de nämnda tjänsterna avbryts helt eller delvis, ska kontoret ges samma företräde för att utföra sina uppgifter som statens centrala ämbetsverk och organ. 

4. In case of force majeure resulting in a complete or partial disruption of the above-mentioned services, the Office shall, for the performance of its functions, be accorded the same priority as is given to essential governmental agencies and organs. 

5. Bestämmelserna i denna artikel ska inte hindra skälig tillämpning av värdlandets brandskydds- och hälsoskyddsbestämmelser. 

5. The provisions of this Article shall not prevent the reasonable application of fire protection or sanitary regulations of the Host Country. 

Artikel IX 

Kommunikationsmedel 

Article IX 

Communications Facilities 

1. Kontoret ska för sin officiella kommunikation få lika förmånlig behandling som värdlandet beviljar andra ackrediterade diplomatiska beskickningar i värdlandet när det gäller preferens, priser och skatter på postförsändelser, telegram, radiotelegram, telefoton, samtal och annan kommunikation samt presspriser för informationsförmedling till press och radio. 

1. The Office shall enjoy, for its official communications, treatment not less favourable than that accorded by the Host Country to any other accredited diplomatic mission in the Host Country, in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communications and press rates for information to the press and radio.  

2. Värdlandet ska säkerställa okränkbarheten för kontorets officiella kommunikation, oavsett kommunikationskanal, och inte belägga denna kommunikation med någon som helst censur. 

2. The Host Country shall secure the inviolability of the official communications of the Office, whatever the means of communications employed, and shall not apply any censorship to such communications. 

3. Kontoret har rätt att använda radio-, satellit- och annan telekommunikationsutrustning på de frekvenser som är registrerade för Förenta nationerna eller på de frekvenser som värdlandet anvisar kontoret i enlighet med sina nationella förfaranden. Värdlandet strävar i möjligaste mån efter att anvisa kontoret de frekvenser kontoret ansöker om. 

3. The Office shall have the right to operate radio, satellite and other telecommunications equipment on the United Nations-registered frequencies or frequencies allocated to it by the Host Country in accordance with its national procedures. The Host Country shall endeavour to allocate to the Office, to the extent possible, the frequencies for which it has applied. 

Artikel X 

Tillgångar och annan egendom 

Article X 

Funds, Assets and Other Property 

1. Kontoret och dess tillgångar och övriga egendom, var och i vems besittning de än befinner sig, ska ha immunitet mot varje form av rättsliga förfaranden, såvida man inte i något särskilt fall uttryckligen har avstått från denna immunitet. Avstående från immunitet får inte utsträckas till att avse verkställighetsåtgärder av något slag. 

1. The Office and its funds, assets and other Property, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except when in a particular case such immunity has been expressly waived in accordance with the General Convention. It is understood, however, that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution. 

2. Kontorets egendom och tillgångar ska vara befriade från varje slag av restriktioner, kontroller och moratorier. 

2. The Property and assets of the Office shall be exempt from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature. 

3. Oberoende av finansiella kontroller, regleringar eller moratorier av något slag får kontoret 

3. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, the Office: 

a) inneha och använda alla slag av tillgångar, valuta och värdepapper samt ha och använda konton i vilken valuta som helst och växla vilken valuta som helst som den har till en annan valuta, 

(a) may hold and use funds, currency or negotiable instruments of any kind and maintain and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency; 

b) fritt överföra sina tillgångar eller sin valuta från värdlandet till ett annat land, inom värdlandet, till Förenta nationerna eller till ett annat organ, 

(b) shall be free to transfer its funds or currency from the Host Country to another country, within the Host Country, to the United Nations or to any other agency; 

c) för sina finansiella transaktioner den mest förmånliga lagligt tillgängliga växelkursen. 

(c) shall enjoy the most favourable legally available rate of exchange for its financial transactions. 

Artikel XI 

Befrielse för kontoret från skatter, tullavgifter och import- och exportrestriktioner avseende varor för dess tjänstebruk 

Article XI 

Exemptions for the Office from Taxes and Customs Duties and Import or Export Restrictions for its official use  

1. Kontoret, dess tillgångar, inkomster och övriga egendom ska vara befriade från alla direkta och indirekta skatter fastställda i värdlandets lagstiftning. Förenta nationerna ska emellertid inte göra anspråk på befrielse från skatter som i själva verket inte är annat än avgifter för tjänster från det allmännas sida. 

1. The Office and its assets, income and other Property shall be exempt from all direct and indirect taxes as specified by the tax legislation of the Host Country. It is understood, however, that the United Nations will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services.  

2. Kontoret ska vara befriat från alla tullavgifter och skatter avseende import och export samt från restriktioner avseende import och export av varor. 

2. The Office shall be exempt from all import and export customs duties and taxes as well as from limitations and restrictions on the import or export of goods.  

 

 

Artikel XII 

Möten 

Article XII 

Meetings  

1. Kontoret får hålla möten, däribland seminarier, kurser, symposier, verkstäder och motsvarande verksamhet i värdlandet. 

1. The Office may hold meetings in the Host Country, including seminars, training courses, symposia, workshops and similar activities. 

2. Möteslokalerna ska betraktas som Förenta nationernas område så som avses i artikel II § 3 i konventionen och för tillträde till dessa lokaler får krävas tillstånd och övervakning av Förenta nationerna. 

2. The premises of a meeting shall be deemed to constitute premises of the United Nations in the sense of Article II, section 3 of the General Convention, and access thereto may be subject to the authority and control of the United Nations.  

3. Alla som deltar i ett möte eller som utför uppgifter i samband med ett möte ska ges sådana lättnader och tjänster som behövs för att de självständigt ska kunna utföra sina uppgifter. 

3. All participants and persons performing functions in connection with a meeting shall enjoy such facilities and courtesies as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the meeting. 

4. Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att alla som deltar i ett möte eller som utför uppgifter i samband med ett möte vid behov ska få visum och inresetillstånd, avgiftsfritt och så snabbt som möjligt. 

4. All necessary measures shall be taken to grant visas and entry permits, where required, to all participants and persons performing functions in connection with a meeting, free of charge and as speedily as possible.  

5. Vid behov ska parterna fall för fall ingå arrangemang när det gäller organisation, finansiering eller annat i samband med ett möte i värdlandet. 

5. Where necessary, the Parties shall enter into ad hoc arrangements regarding organizational, financial and other matters in relation to a meeting held in the Host Country. 

Artikel XIII 

Kontorets tjänstemän 

Article XIII 

Officials of the Office 

1. Kontorets tjänstemän ska ha följande privilegier, immunitet och lättnader i värdlandet: 

1. Officials of the Office shall enjoy the following privileges, immunities and facilities in the Host Country: 

a) immunitet i fråga om rättsliga åtgärder beträffande muntliga eller skriftliga uttalanden gjorda i deras egenskap av tjänstemän och vidtagna åtgärder i denna egenskap; denna immunitet ska bestå även efter det att anställningsförhållandet vid kontoret har upphört, 

(a) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue in force after termination of employment with the Office; 

b) personlig immunitet mot anhållande och häktning samt beslag av sitt personliga eller arbetsrelaterade bagage eller tillhörigheter när det gäller åtgärder vidtagna i tjänsten, utom i fall av flagrante delicto; i sådana fall ska värdlandet omedelbart underrätta kontorschefen om anhållandet, häktningen eller beslaget, 

(b) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal and official effects and baggage for acts performed in the discharge of their functions, except in case of flagrante delicto. In such cases the Host Country shall immediately inform the Head of the Office of the arrest, detention or seizure; 

c) befrielse från skatt på löner och andra arvoden som betalas till dem av Förenta nationerna, 

(c) Exemption from taxation on the salaries and other payments made to them by the United Nations;  

d) befrielse från värnplikt och annan nationell tjänsteplikt i värdlandet, 

(d) Exemption from any military service obligations or any other obligatory service in the Host Country; 

e) befrielse för egen del och för de familjemedlemmar som hör till deras hushåll från inreserestriktioner och registrering av utlänningar, 

(e) Exemption for themselves and for their Family Members from immigration restrictions or alien registration procedures; 

f) befrielse för egen del från alla restriktioner som gäller rörlighet och resor inom värdlandet för officiella affärsändamål och motsvarande befrielse för egen och familjemedlemmarnas del i rekreationssyfte i enlighet med arrangemang som ska avtalas mellan kontorschefen och värdlandet, 

(f) Exemption for themselves, for the purpose of official business, from any restriction on movement and travel inside the Host Country, and similar exemption for themselves and for their Family Members for recreation in accordance with arrangements to be agreed upon between the Head of the Office and the Host Country; 

g) samma lättnader avseende utländsk valuta, däribland valutakonton, som beviljas medlemmar av diplomatiska beskickningar ackrediterade i värdlandet, 

(g) In regard to foreign exchange, including holding accounts in foreign currencies, enjoyment of the same facilities as are accorded to members of diplomatic missions accredited to the Host Country; 

h) samma skydd och möjligheter till repatriering för egen del och för familjemedlemmarnas och vårdbehövande familjemedlemmars del som vid internationella kriser tillerkänns diplomatiska representanter, 

(h) The same protection and repatriation facilities for themselves and their Family Members, and dependent members of their families as are accorded in time of international crisis to diplomatic envoys; 

i) tjänstemän som inte är medborgare eller bor i värdlandet ska 

(i) Officials that are not nationals or residents of the Host Country shall: 

i) ha rätt att tullfritt införa sina möbler och andra personliga tillhörigheter när de första gången tillträder sin befattning, 

i) have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post; 

ii) ha samma rätt att tull- och skattefritt införa ett motorfordon som tillerkänns tjänstemän av motsvarande rang vid utländska beskickningar i Finland. 

ii) be accorded the same rights to import free of duty and other taxes a motor vehicle as are accorded to officials of comparable rank of foreign diplomatic missions in Finland. 

j) tjänstemännen ska ha rätt att tull- och skattefritt föra ut sina möbler och andra personliga tillhörigheter, däribland motorfordon, när deras tjänstgöring i värdlandet upphör. 

(j) Officials shall be entitled, on the termination of their functions in the Host Country, to export their furniture and personal effects, including motor vehicles, free of duties and taxes. 

k) om en skatt är bosättningsbaserad, ska de perioder då kontorets tjänstemän vistas i värdlandet för att utföra sina uppgifter inte betraktas som boendetid. 

(k) Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which Officials of the Office are present in the Host Country for the discharge of their functions shall not be considered as periods of residence. 

2. Tjänstemän som är medborgare i värdlandet eller som stadigvarande bor i landet, samt praktikanter och deltagare i Förenta nationernas volontärprogram får endast de privilegier och den immunitet som tillkommer dem enligt 18 § i konventionen. 

2. Officials of the nationality of the Host Country or with permanent residency status in the Host Country, as well as interns and United Nations Volunteers, shall enjoy only the privileges and immunities provided for in Section 18 of the General Convention. 

Artikel XIV 

Kontorschefen och högre tjänstemän 

Article XIV 

Head of the Office and Senior Officials 

1. Kontorschefen ska vara den som huvudsakligen kommunicerar med värdlandet i alla frågor som gäller UNOPS. Kontorschefen har på generaldirektörens vägnar till alla delar fullt ansvar och slutgiltig behörighet avseende UNOPS verksamhet och tjänster i värdlandet. Kontorschefen ska på UNOPS vägnar upprätthålla kontakten till relevanta organ i värdlandet och underrätta värdlandet om UNOPS verksamhetsprinciper, kriterier och förfaranden. Kontorschefen ska vid behov bistå värdlandet med att utarbeta en begäran om bistånd från UNOPS. 

1. The Head of the Office shall be the principal channel of communication with the Host Country on all UNOPS matters. The Head of the Office shall, on behalf of the Executive Director, have full responsibility and ultimate authority for the UNOPS activities and services in all their aspects in the Host Country. The Head of the Office shall, on behalf of UNOPS, maintain liaison with the appropriate organs of the Host Country, and shall inform it of the policies, criteria and procedures of UNOPS. The Head of the Office shall assist the Host Country, as may be required, in the preparation of requests for UNOPS assistance. 

2. Utan att det påverkar bestämmelserna enligt artikel VIII ska en kontorschef som inte är finsk medborgare eller bor i Finland och chefens make och minderåriga barn, som inte är finska medborgare eller bor i Finland, när denne vistas i värdlandet ha samma privilegier, immunitet och lättnader som beviljas cheferna för utländska beskickningar ackrediterade i värdlandet. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel VIII ska också alla till kontoret förordnade tjänstemän med en tjänsterang i klass P/L-5 eller IICA3 eller högre som inte är finska medborgare eller bor i Finland samt deras makar och minderåriga barn som inte är finska medborgare eller bor i Finland ha samma privilegier, immunitet och lättnader som beviljas medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar ackrediterade i värdlandet. Deras namn ska anges i värdlandets diplomatlista. 

2. Without prejudice to the provisions of Article XIII above, the Head of the Office, if he or she is not a national or resident of Finland, and his or her spouse and minor children who are not nationals or residents of Finland shall during his or her residence in the Host Country enjoy the privileges, immunities and facilities granted to heads of accredited foreign missions to the Host Country. Furthermore, without prejudice to the provisions of Article XIII above, all Officials assigned to the Office and having the rank of P/L-5 or IICA3 and above who are not nationals or residents of Finland, and their spouses and minor children who are not nationals or residents of Finland, shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to diplomatic staff at missions accredited to the Host Country. Their names shall be included in the diplomatic list held by the Host Country. 

Artikel XV 

Avstående från immunitet 

Article XV 

Waiver of Immunity 

Privilegier och immunitet som avses i detta avtal beviljas i Förenta nationernas intresse och inte för att personligen tillgodose dem som beviljas privilegier och immunitet. Förenta nationernas generalsekreterare har rätt och skyldighet att avstå från privilegier och immunitet för dessa personer i fall man kan avstå från dem utan att skada Förenta nationernas intressen. 

Privileges and immunities referred to in this Agreement are granted in the interest of the United Nations and not for the personal benefit of the persons to which such privileges and immunities are being granted. The right and the duty to waive the immunity of these persons, in any case where it can be waived without prejudice to the interests of the United Nations, shall lie with the Secretary-General of the United Nations. 

Artikel XVI 

Inresa till, utresa från samt rörlighet och vistelse i värdlandet 

Article XVI 

Entry into, Exit from, Movement and Sojourn within the Host Country 

Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att kontorets tjänstemän och deras familjemedlemmar vid behov ska utfärdas visum samt inrese- och uppehållstillstånd så fort som möjligt och avgiftsfritt. 

All necessary measures shall be taken to grant visas, entry and residency permits or licenses, where required, to Officials of the Office and their Family Members as promptly as possible and free of charge. 

Artikel XVII 

Förenta nationernas laissez-passer, andra intyg och visum 

Article XVII 

United Nations Laissez-Passer, Certificates and Visas 

1. Värdlandet ska som giltiga resedokument erkänna och godta Förenta Nationernas laissez-passer utfärdade till tjänstemän vid kontoret eller andra enheter vid Förenta nationerna. 

1. The Host Country shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to Officials of the Office and any other United Nations entity as a valid travel document. 

2. Enligt bestämmelserna i 26 § i konventionen ska värdlandet erkänna och godta Förenta Nationernas intyg utfärdade till sakkunniga och andra personer som reser för UNOPS eller någon annan FN-enhets räkning. 

2.In accordance with the provisions of Section 26 of the General Convention, the Host Country shall recognize and accept the United Nations certificate issued to experts on mission and other persons travelling on business for UNOPS or any other United Nations entity. 

3. Alla personer som avses i detta avtal ska beviljas lättnader som försnabbar resandet. Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att vid behov utfärda visum och inresetillstånd till de personer som avses i detta avtal, personer dessa har vårdnaden om och andra personer som kallas till kontoret i samband med dess officiella arbete och aktiviteter, avgiftsfritt och så snabbt som möjligt. 

3.All persons referred to in this Agreement shall be granted facilities for speedy travel. All necessary measures shall be taken to grant visas, entry permits or licenses, where required, free of charge and as promptly as possible to the persons referred to in this Agreement, their dependents and other persons invited to the Office in connection with the official work and activities of the Office.  

Artikel XVIII 

Personkort 

Article XVIII 

Identification Cards 

1. På begäran av kontorschefen ska värdlandet bevilja kontorets tjänstemän och deras familjemedlemmar som inte är finska medborgare eller bor i Finland personkort som intyg på deras status enligt detta avtal. 

1. At the request of the Head of the Office, the Host Country shall issue identification cards to the Officials of the Office, as well as to their Family Members who are not Finnish nationals or residents of Finland, certifying their status under this Agreement. 

2. På begäran av en behörig tjänsteman i värdlandet ska de personer som avses i detta avtal uppvisa sitt personkort utan att behöva överlåta det. 

2.Upon the demand of an authorized official of the Host Country, persons referred to in this Agreement shall be required to present, without having to surrender, their identification cards. 

Artikel XIX 

Flagga, emblem och kännetecken 

Article XIX 

Flags, Emblems and Markings 

Kontoret ska ha rätt att hålla Förenta staternas flagga, logotyp, emblem och kännetecken framme i sina lokaler och på fordon avsedda för tjänstebruk. 

The Office shall be entitled to display the United Nations flag, logo, emblems and markings in the Premises of the Office and on vehicles used for official purposes. 

Artikel XX 

Social trygghet 

Article XX 

Social Security 

1. Förenta nationernas gemensamma pensionsfond och UNOPS försäkringskassa har rättskapacitet i värdlandet och samma befrielser, privilegier och immunitet som Förenta nationerna själv. 

1. The United Nations Joint Pension Fund and the UNOPS Provident Fund shall enjoy legal capacity in the Host Country and shall enjoy the same exemptions, privileges and immunities as the United Nations itself.  

2. Värdlandet är inte skyldigt att befria pension eller livränta som betalas till kontorets tidigare tjänstemän och deras familjemedlemmar från inkomstskatt. 

2. The Host Country shall not be obliged to exempt from income tax pensions or annuities paid to former Officials of the Office and their Family Members.  

3. Under sin tjänstgöring vid kontoret är kontorets tjänstemän, oavsett nationalitet, befriade från tillämpning av sådan lagstiftning i värdlandet som gäller obligatorisk tillhörighet till värdlandets system för social trygghet med tillhörande obligatoriska avgifter. De FN-tjänstemän som avses i artikel V i konventionen omfattas av Förenta nationernas sjukförsäkringssystem. Kontoret ber annan till kontoret förordnad personal att teckna en lämplig i Finland tillämplig sjukförsäkring för den tid den tjänstgör vid kontoret och att för UNOPS uppvisa intyg på försäkringen. 

3. The Officials of the Office, irrespective of nationality, shall be exempt from the laws of the Host Country on mandatory coverage under, and compulsory contributions to, the social security schemes of the Host Country during their service with the Office. Officials of the United Nations within the meaning of Article V of the General Convention have access to medical insurance schemes provided by the United Nations. The Office will request other personnel assigned to the Office to obtain appropriate medical insurance applicable in Finland for the duration of their service with the Office and to submit proof thereof to UNOPS. 

4. Bestämmelserna ovan ska i tillämpliga delar tillämpas på familjemedlemmar till kontorets tjänstemän, såvida de inte är i förvärvsarbete eller verkar som företagare i värdlandet eller omfattas av värdlandets system för social trygghet. 

4. The provisions above shall apply mutatis mutandis to the Family Members of the Officials of the Office unless they are employed or self-employed in the Host Country or are subject to the social security schemes of the Host Country.  

Artikel XXI 

Familjemedlemmars tillträde till arbetsmarknaden och utfärdande av visum och uppehållstillstånd till hushållsarbetstagare 

Article XXI 

Access to the Labour Market for Family Members and Issuance of Visas and Residence Permits to Household Employees 

1. Värdlandet ska bevilja tillstånd som gör det möjligt för familjemedlemmar till kontorstjänstemän att förvärvsarbeta, oavsett deras nationalitet. Dessa handlingar för förvärvsarbete ska utfärdas på det sätt som lagen föreskriver. 

1. The Host Country shall grant permits that allow Family Members, irrespective of nationality, of Officials of the Office to work. The issuance of such documentation for employment shall be as regulated by law. 

2. Värdlandet åtar sig att vid behov så fort som möjligt bevilja visum, uppehållstillstånd och andra handlingar till hushållsarbetstagare hos tjänstemän förordnade till kontoret. 

2. The Host Country undertakes to issue visas and residence permits and any other documents, where required, to household employees of Officials of the Office as speedily as possible. 

3. Värdlandet åtar sig att vid behov bistå kontorets tjänstemän så mycket som möjligt med att ordna lokaler för boende. 

3. The Host Country undertakes to assist Officials of the Office, as much as possible, in obtaining premises for use as residences, where necessary.  

Artikel XXII 

Samarbete med värdlandet 

Article XXII 

Cooperation with the Host Country 

1.Utan att det påverkar de privilegier och den immunitet som beviljats enligt detta avtal ska de personer som har sådana privilegier och sådan immunitet följa värdlandets lagar och bestämmelser och får inte ingripa i värdlandets interna angelägenheter. 

1. Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the Host Country, and not to interfere in the internal affairs of the Host Country.  

2.Utan att det påverkar lättnader, privilegier och immunitet som avses i detta avtal ska kontoret vid alla tider samarbeta med värdlandet för att underlätta relevant rättsvård, säkerställa iakttagande av polisföreskrifter och förhindra missbruk i samband med de lättnader, privilegier och immunitet som beviljats de personer som avses i detta avtal. 

2. Without prejudice to the facilities, privileges and immunities referred to in this Agreement, the Office shall, at all times, cooperate with the Host Country to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the facilities, privileges and immunities accorded to persons referred to in the present Agreement.  

Artikel XXIII 

Tilläggsavtal 

Article XXIII 

Supplemental Agreements 

1. Arrangemang av administrativ och finansiell karaktär som gäller kontoret kan göras på lämpligt sätt genom tilläggsavtal. 

1. Arrangements of an administrative and financial nature concerning the Office may be made by supplemental agreements, as appropriate. 

2. Parterna kan också ingå andra tilläggsavtal eller arrangemang som de anser lämpliga. 

2. The Parties may enter into any other supplemental agreements or arrangements as the Parties may deem appropriate. 

Artikel XXIV 

Tvistlösning 

Article XXIV 

Settlement of Disputes 

1. UNOPS ska utfärda bestämmelser för lösning av 

1. UNOPS shall make provisions for the settlement of:  

a) tvister som uppkommer till följd av privaträttsliga avtal och tvister där kontoret är part, 

(a) disputes arising out of contracts and disputes of a private law character to which the Office is a party;  

b) tvister som berör personer som avses i detta avtal och som har immunitet, om inte immuniteten inte har avståtts. 

(b) disputes involving any person referred to in this Agreement who enjoys immunity, if such immunity has not been waived. 

2. Alla tvister mellan kontoret och värdlandet som uppkommer till följd av eller som har anknytning till detta avtal eller till ett tilläggsavtal och som inte kan lösas genom förhandlingar eller på annat överenskommet sätt ska på någondera partens begäran lämnas till en skiljedomstol med tre medlemmar för avgörande. Vardera parten ska utse en medlem och dessa två den tredje medlemmen, som ska vara ordförande för skiljedomstolen. Om en part inte har utsett någon medlem inom sextio (60) dagar från begäran om skiljeförfarande eller om den tredje medlemmen inte har utsetts inom trettio (30) dagar från det de två andra medlemmarna utsågs, får endera parten be Internationella domstolen utse medlemmen. Skiljedomstolen beslutar om sina egna förfaranden och alla beslut kräver enighet mellan minst två medlemmar. Parterna ska stå för skiljedomstolens avgifter och utgifter enligt vad skiljedomstolen bedömer. Skiljedomstolens avgörande ska innehålla ett utlåtande med motiveringar för avgörandet och det ska vara slutligt och bindande för parterna. 

2. Any dispute between the Office and the Host Country arising out of, or relating to, this Agreement or any supplemental agreement which is not settled by negotiation or another agreed mode of settlement shall, at the request of either Party, be submitted to an arbitral tribunal of three arbitrators. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairperson of the tribunal. If, within sixty (60) days of the request for arbitration, a Party has not appointed an arbitrator, or if, within thirty (30) days of the appointment of the two arbitrators, the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint the arbitrator referred to. The tribunal shall determine its own procedures, and all decisions shall require the agreement of at least two arbitrators. The fees and expenses of the tribunal shall be borne by the Parties as assessed by the tribunal. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be final and binding on the Parties. 

Artikel XXV 

Slutbestämmelser 

Article XXV 

Final Provisions 

1. Om värdlandet ingår ett avtal genom vilket en förmånligare behandling beviljas än den som beviljas UNOPS genom detta avtal, har UNOPS rätt att begära att motsvarande behandling tillämpas också på UNOPS. 

1. It is understood that, should the Host Country enter into an agreement which accords a more favourable treatment than that accorded to UNOPS in this Agreement, UNOPS shall have the right to request that similar treatment be also extended to UNOPS. 

2. Detta avtal kan ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Varje relevant fråga som det inte finns bestämmelser om i detta avtal ska lösas mellan parterna i enlighet med respektive FN-organs resolutioner och beslut. Vardera parten ska överväga alla förslag från den andra parten enligt denna punkt fullt ut och i positiv anda. 

2. This Agreement may be modified by written agreement between the Parties. Any relevant matter for which no provision is made in this Agreement shall be settled by the Parties under the relevant resolutions and decisions of the appropriate organs of the United Nations. Each Party shall give full and sympathetic consideration to any proposal advanced by the other Party under this paragraph. 

3. Vardera parten kan säga upp detta avtal genom att skriftligt underrätta den andra parten om detta och avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för mottagande av en sådan anmälan. Utan att det påverkar en sådan uppsägningsanmälan ska avtalet fortsätta att gälla tills kontorets aktiviteter i värdlandet har slutförts och kontorets egendom avvecklats korrekt och också alla anhängiga ärenden har slutförts som gäller genomförandet av detta avtal eller lösning av tvister mellan parterna som hänför sig till detta avtal. 

3. This Agreement may be terminated by either Party by written notice to the other and shall terminate six months after receipt of such notice. Notwithstanding any such notice of termination, this Agreement shall remain in force to allow the orderly termination of the Office’s operations in the Host Country and the liquidation of the Property of the Office, as well as to settle all pending matters relating to the implementation of this Agreement and the resolution of any dispute between the Parties in relation to this Agreement.  

4. Bägge parter ska underteckna detta avtal. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då finska regeringen och kontoret har underrättat varandra om att de förfaranden som krävs av respektive part för att detta avtal ska bli bindande för dem har slutförts. 

4. This Agreement shall be subject to the signature of both Parties. It shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Government of Finland and the Office have notified each other of the completion of the procedures required for each of them to be bound by this Agreement. 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, vederbörligen bemyndigade företrädare för parterna, undertecknat det föreliggande avtalet mellan Finlands regering och UNOPS den dd månad 2019 i två original på engelska. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly appointed representatives of the Parties, have signed the present Agreement between the Government of Finland and UNOPS on this 12 day of August 2019, in the English language, in two originals. 

För Finlands regering 

For the Government of Finland 

Ville Skinnari 

utvecklings- och utrikeshandelsminister 

Mr. Ville Skinnari 

Minister for Development 

Cooperation and Foreign Trade 

För Förenta nationerna 

representerad av UNOPS 

For the United Nations 

as represented by UNOPS 

Grete Faremo  

undergeneralsekreterare och 

verkställande direktör för UNOPS 

Ms. Grete Faremo 

Under-Secretary General and 

Executive Director of UNOPS