RP 311/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.12.2018
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
Föredragandedirektör
Kari  Paaso
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum09.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.01.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhälso- och sjukvård  prehospital akutsjukvård  landskapsreform  jour  samarbete  universitetssjukhus  sjuktransport  patientinformation  telefonservice  landskap (provinser)   
Senast publicerat 30.5.2019 17:00